Aivoriihi

Aivoriihihen (engl. brainstorming) tavoitteena on nostaa yhdessä esiin ajatuksia, ideoita ja kysymyksiä vuorovaikutuksen merkityksestä verkko-opetuksessa . Aivoriihestä tuotetaan yhteinen jäsennys, jonka avulla perehdytään kurssin materiaaliin. Aivoriihen avulla siten virittäydytään tulevan verkkokeskustelun teemaan.

Ryhmän tuottamat kysymykset ja ideat ryhmitellään ja luokitellaan, jonka jälkeen etsitään yhdessä tuotettuihin kysymyksiin vastauksia jakson materiaalista. Kukin tarkastelee vielä itsekseen aivoriihessä tuotettuja kysymyksiä suhteessa materiaaliin ja rajaa alueen, johon haluaa syventyä. Syventymisen jälkeen kukin esittää verkkokeskustelussa oppimansa asian ja jakaa sen ryhmänsä kanssa.

Osanottajamäärä voi vaihdella 3- 7 henkilöä, mutta suositeltavaa on käyttää neljän henkilön pienryhmää.

Aivoriihimenetelmän keskeiset periaatteet ovat:

  • jokaisen ryhmän jäsenen pitää kirjoittaa ideansa keskustelualueelle heti kun ne tulevat mieleen – ei keskustelua, ei kommentoitia, ei yksityiskohtia
  • ei saa pidätellä ideoiden ilmaisussa
  • vältä omien ja muiden ideoiden arvostelemista
  • kehitä muiden ideoita edelleen aina kun voit

Aivoriihen ensisijainen tarkoitus on nostaa esiin osallistujien olemassa oleva osaaminen sekä tuoda yhteiseen tietoisuuteen osallistujien kiinnostuksen kohteet sekä oppimistarpeet. Aivoriihen merkitys perustuu myös siihen, että sen avulla voidaan lisätä ryhmän jäsenten yhteenkuuluvuutta, ongelma ja sen mahdollinen ratkaisu työstetään yhdessä. Tarkoitus on tuottaa paljon ideoita, joista myöhemmin seulotaan käyttökelpoisimmat. Aivoriihimenetelmää voidaan käyttää mm. prosessi- ja luovassa kirjoittamisessa, eri mielipiteitä tai tietoa kerättäessä jne.

Tutkimusten mukaan verkossa suoritettava aivoriihi on tehokkaampi tapa ideoida kuin perinteinen aivoriihi. Perinteiset aivoriihet on todettu olevan tehokkaimpia silloin, kun yksilöt työskentelevät yksin vailla vuorovaikutusta muiden kanssa. Verkkoaivoriihi tukee tätä yksin ideoitia.

Aivoriihen sujuvuutta voidaan vahvistaa mm. seuraavilla periaatteilla:

  • Aivoriihen aikana ei väitellä tai kritisoida toisten oppilaiden ehdotuksia, vaan asioista voidaan keskustella tulosten koonnan aikana
  • Sitoutuminen aktiiviseen ideointiin

Jakson työskentely aivoriihimenetelmällä

Vaihe 1. Ideointi 3 pv

Ideointi alkaa! Lähetä Aivoriihi-foorumiin viestejä, joissa tuot esiin, mikä itseäsi kiinnostaa vuorovaikutuksen merkityksestä verkko-opetuksessa. Tässä vaiheessa on tärkeä tuottaa paljon erilaisia ideoita. Lähetä siis nopeasti useita viestejä. Muiden ideoita tai ehdotuksia ei kommentoida eikä kritisoida, vaan onnistunein tulos saadaan sähäkällä liikkeelle lähdöllä ja ajatusten esiin tuomisella. Voit myös jatkojalostaa toisen esittämää ideaa.

Vaihe 2. Jäsennys ja tiedon kapeikkojen hahmottaminen 3 pv.

Ohjaaja tuo aivoriihi-foorumiin viestin, jonka liitteenä on aivoriihen jäsennys. Tutustu jäsennykseen ja vertaa sitä verkkomateriaalin otsikoihin. Verratkaa mitä teemoja ette ottaneet huomioon aivoriihen aikana? Mitä teemoja materiaalissa painotetaan? Pohtikaa keskustelualueella mihin yhteisiin teemohin keskitytte seuraavan viikon verkkokeskustelun aikana.

Vaihe 3. Jatkoperehtyminen ja verkkokeskustelu 1 vko

Aivoriihen verkkokeskusteluvaihe alkaa. Keskustelkaa viikon ajan valitsemistanne teemoista aivoriihen jäsennyksen ja verkkomateriaalin pohjalta. Vertaa aivoriihessä tuotettua jäsennystä omista kysymyksistämme suhteessa verkkomateriaaliin. Miten luettu materiaali muutti näkemystäsi? Onko materiaalissa jokin osa-alue, josta saattaisi löytyä ratkaisu yhteisiin pohdintoihin? Jakson aikana kukin tuo uudet löytönsä yhteiseen keskusteluun.

Vaihe 4. Keskustelun reflektointi chatissa

Ryhmä käy aivoriihimenetelmästä arviointikeskustelun seuraavasti:

  • miten aivoriihen ideointi toteutui?
  • miten aivoriihi auttoi syventymään jakson sisältöön?
  • minkä asioiden arvioit vaikuttaneen ryhmän työskentelyyn jaksolla?
  • miten soveltaisit aivoriihimentelmää omassa opetustyössäsi?