Viimeisiä viedään

4.12.

Olemme viimein rajanneet materiaalin käytön olennaiseen sisältöön ja karsineet pois kaiken mikä tuntui olevan ylimääräistä tai häiritsevää. Tällä kertaa työstimme erityisesti harjoitustyön ulkoasua ja teimme siitä mahdollisimman yhdenmukaisen. Kiinnitimme erityistä huomiota taulukoiden ja graafien ulkoasuun, ja teimme niihin tarvittavia muutoksia

Kirjallisuusosion analyysi on viittä vaille valmis ja odottaa viimeistelyä. Tekstiä tuntui tulevan melko paljon, ja vielä täytyy tarkastella jos löytyy päällekkäisyyksiä. Tarkoituksena on välttää turhaa toistoa, sillä materiaalia tuntuu muutenkin olevan runsaasti.

Tuloksien tulkintaa on edelleen jatkettu ja apuna on käytetty spss-opasta. Tilastollinen osia on välillä tuntunut haastavalta mutta olemme kokeneet myös monia onnistumisen hetkiä.

Maanantaina 8.12 on työn palautus ja jäljelle jääneet työt on jaettu ryhmäläisten kesken. Lisäksi sovimme laativamme loppuyhteenvedon yhdessä ryhmän viimeisessä kokoontumisessa. Viikonloppuna kukin siis työstää oman osuutensa tulkinnoista loppuun ja tekee tarvittavat johtopäätökset saamistamme tuloksista. Loppu häämöttää!

Tutkimusasetelman tarkastelua

25.11.

Tällä kertaa palasimme vielä pohtimaan tutkimusasetelmaa. Ensinnäkin tarkensimme taustamuuttujat ”elämäntilanteeseen” ja ”sukupuoleen”. Varsinainen muuttuja, jota tutkitaan on siten ”pitäisikö Suomen olla monikulttuurisempi”. Toiseksi selvensimme vielä muuttujien vertailua keskenään: taustamuuttujia ei vertailla keskenään, vaan niitä tarkastellaan suhteessa varsinaiseen muuttujaan. Halusimme näin varmistaa, että kaikki ryhmän jäsenet ovat kartalla siitä mitä ollaan tekemässä.

Jatkoimme edelleen ajojen tekoa ja spss:n käyttö alkaa tulla tutummaksi. Tosin tulkinnoissa tuntuu tällä hetkellä olevan hieman epävarmuutta. Lisäksi emme ole aivan varmoja onko kaikki tarvittavat ajot tehty. Saimme kuitenkin hieman rajattua käytettävää materiaalia ja luullaksemme valitsimme käyttökelpoisimmat tekeleet.

Harjoitustyö alkaa pikkuhiljaa hahmottumaan kohti lopullista muotoaan. Tällä kertaa opimme esimerkiksi muokkaamaan graafien ulkoasua ja niistä saatiin hieman edustavamman näköisiä.

Kaikki ryhmän jäsenet tuntuvat olevan vakuuttuneita siitä, että työ saadaan kunnialla loppuun!

Työskentelyä muuttujien kanssa

20.11.

Edellisestä viikosta viisastuneina jatkoimme työskentelyä muuttujien kanssa. Ensinnäkin huomasimme tarvitsevamme yhden taustamuuttujan lisää, ja valitsimme sukupuolimuuttujan toiseksi taustamuuttujaksi. Tajusimme onneksi tarkistaa mies- ja naisvastaajien määrät suhteessa toisiinsa, ja pohdimme miten saadaan sukupuolimuuttujan painokertoimet tasaisiksi. Valitsemassamme aineistossa naiset ovat selvästi enemmistönä vastaajista, joten ilman painokertoimien tasaamista tulokset saattaisivat vääristyä. Lisäksi havaitsimme ongelmia elämäntilannemuuttujan käytössä, ja päädyimme uudelleen luokittelemaan kyseisen muuttujan.

Muutoksien vuoksi jouduimme tekemään uusia ajoja spss:llä ja myös uudelleen tulkitsimme tuloksia. Jatkoimme siis yksittäisten muuttujien testaamista, ja pikkuhiljaa myös tulkintoihin alkaa tulemaan varmuutta. Lisäksi tarkastelimme mitkä taulukot näyttäisivät toimivan parhaiten harjoitustyössämme.

Lopuksi keskustelimme aineistomateriaalin yhteensovittamisesta. Kukin ryhmänjäsen on kohdallaan tutustunut valitsemaansa aineistoon, ja ennen loppuyhteenvetoa esittelimme toisillemme niiden olennaisen sisällön. Totesimme aineistojen täydentävän toisiaan ja niiden käytön tukevan valitsemaamme tutkimusasetelmaa.

Harjoitustyön tekeminen tuntuu olevan hyvässä vauhdissa ja sovimme, että kukin käy vielä kotona läpi mitä oikeastaan ollaan tähän mennessä tehty. Ensi viikolla jatketaan!

SPSS-kokeiluja, osat 1 ja 2

Torstaina 13.11. oli ryhmän toisen ja kolmannen tapaamisen vuoro ja kantavana teemana SPSS:n kokeilu. Vaikka alkuun jo pelkkä oikean tiedoston avaaminen oikeassa muodossa tuntui olevan lähes mahdoton tehtävä, hetken kärsivällisen testailun jälkeen saimme lopulta tiedoston tallennettua sav.-muotoisena.

Aloitimme ajojen teon testailemalla yksittäisiä muuttujia, pitkälti siitä syystä, että se tuntui helpolta tavalta aloittaa kokeilut. Ja jännittävää kyllä, taisimme tehdä jotain oikein. Päivän toista tapaamistamme varten löytämämme spss-ohjeet (tämä ja tämä) nimittäin kumpikin tuntuivat lähtevän juurikin yksittäisten muuttujien testaamisesta. Lisäksi osa Mamian oppaassa annetuista esimerkeistä tuntui sopivan suhteellisen ehkä pelottavankin täydellisesti omiin muuttujiimme, joka helpotti (toivottavasti) sopivien taulukoiden ym. aikaansaamista. (Oli muuten paljon helpompi toimia, kun oli jotain, jonka pohjalta sai vähän tarkemman käsityksen siitä, mitä on tekemässä ja miksi.)

Erinäisiin ajoihin saimme käytettyä hyvinkin tehokkaasti aikaa noin neljä tuntia, mutta toivon mukaan edes osa lopputuloksen tuotoksista on käyttökelpoista tavaraa. Seuraavan viikon ryhmätapaamisessa on nimittäin tarkoitus nimenomaa lähteä tulkitsemaan, mitä meidän kuvissa oikein sitten lopulta tapahtuu.

Tutkimusaineistosta

Ensimmäisen ryhmätapaamisen (4.11.) aikana selasimme Ailan tietokantoja ja päädyimme lopulta valitsemaan tutkimusaineistoksemme “Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä 2012“, joka on Suomen lasten ja nuorten säätiön teettämä tutkimus. Kehitysyhteistyön sijaan päädyimme kuitenkin keskittymään nuorten monikulttuurisuuteen liittyviin asenteisiin, sillä totesimme saman tien, että tutkimuskysymyksestä on saatava mahdollisimman tiivis ja helposti lähestyttävä.

Alustaviksi taustamuuttujiksi valitsimme muuttujat “sukupuoli” (q1), “mikä on asuinalueesi” (q3), “mikä on asuinpaikkakuntasi koko” (q4) ja “mikä seuraavista kuvaa parhaiten tämänhetkistä elämäntilannettasi” (q5). Emme koe, että iän tarkastelu olisi tässä yhteydessä kannattavaa, sillä tutkimuksen vastaajien ikäprofiili on varsin rajattu, ja meitä kiinnostavat nuorten monikulttuurisuusasenteet yleisesti ottaen.

Monikulttuurisuusasenteisiin liittyviksi muuttujiksi valitsimme seuraavat kysymykset/väittämät:

  • “Haluan auttaa vai suomalaisia” (q13_12)
  • “Onko sinulla ulkomaalaisia tai maahanmuuttajataustaisia ystäviä tai tuttavia?” (q14)
  • “Mielestäni Suomen pitäisi olla nykyistä monikulttuurisempi.” (q15_1)

Seuraavaksi olisikin sitten tarkoitus lähteä etsimään sopivia artikkeleita kirjallisuusosiota varten. Tilasto-osiota puolestaan jatkamme ryhmätapaamisissa 13.11.

Blogi on aloittanut toimintansa!

Eli vaikeuksien kautta jonkinlaiseen voittoon! Viiden hengen ryhmän kutistuttua yllättäen kolmeen blogin perustaminen vähän venähti, mutta vihdoin olemme saaneet myös sen käyntiin. Tänne olisi siis tarkoitus lisätä kaikennäköisiä päivityksiä edistymisestämme, minkä myös teemme. Aloitamme “menneisyyden” käsittelyllä (eli mitä olemme tehneet tähän asti), ja emmeköhän myös jossain vaiheessa pääse käsiksi nykyhetkeenkin.