Kategoriat
Verkostojen perustaminen

Hyvä kierre -verkostojen perustaminen

Sote-uudistus loi tarpeen kehittämistyölle

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden uudistamisen eli sote-uudistuksen lähestyminen toi tarpeen yhdistää sote-ammattilaiset edistämään Uudenmaan alueen hyvinvointia ja terveyttä yhteistyössä. Vuonna 2019 käynnistynyt HUSin Hyvä kierre -projekti perustettiin vastaamaan tähän tarpeeseen. Projektin tavoitteena oli luoda hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen yhteistyötä, joka voisi pysyä toiminnassa myös rakenteiden uudistumisen jälkeen.

Hyvän kierteen toiminta perustuu Maailman terveysjärjestö WHO:n Ottawan julistuksen mukaiseen ajatteluun terveyden edistämisestä. Julistuksessa erotellaan viisi keskeistä toiminta-aluetta (suluissa Hyvä kierre -projektin sidosryhmät):

  1. Terveyttä edistävän yhteiskuntapolitiikan rakentaminen (kunnat ja hyvinvointialueet)
  2. Terveyttä tukevien ympäristöjen luominen (kaikki osallistujat)
  3. Yhteisöllisen toiminnan vahvistaminen (kaikki osallistujat)
  4. Yksilöllisten taitojen kehittäminen (kunnat ja terveydenhuollon organisaatiot)
  5. Terveyspalvelujen uudelleen suuntaaminen terveyden edistämiseen (terveydenhuollon organisaatiot).

Hyvä kierre edistää myös WHO:n perustaman Terveyttä edistävien sairaaloiden ja terveydenhuollon organisaatioiden verkoston tavoitteita. Verkoston tavoitteena on liittää terveyden edistäminen kaikkien terveydenhuollon organisaatioiden toimintaan sekä tukea niin terveydenhuollon henkilöstön kuin väestön terveyden edistämistä.

Hyvä kierre -projektin tarkempana tavoitteena on jalkauttaa vaikuttavia toimintamalleja projektin teema-alueilla Uudellamaalla. Projektissa on neljä keskeistä teemaa tai “koria”: 1) tupakoimattomuuden ja nikotiinittomuuden edistäminen, 2) osallisuuden vahvistaminen, 3) terveyserojen kaventaminen ja 4) kaatumisten ehkäisy.

 

Hyvä kierre -verkostot

Projektin käynnistyessä havaittiin neljän teeman ympärille alkavan muodostua yhteisen intressin jakavien ihmisten ryhmittymiä. Projekti alkoi kehittää näille ryhmille toimintatapoja, jotka edistävät vaikuttavien toimintamallien implementointia ja mahdollistavat yhteisen ja paikallisen kehittämisen.

Toisaalla käsikirjassa esitetyn ajatustyökalun mukaisesti verkostomaisen yhteistyön organisoinnille oli kolme luontevaa vaihtoehtoa. Projektiorganisaation olemassaolo teki mahdolliseksi yhden toimijan johtaman hallintaverkoston perustamisen. Tämä ei kuitenkaan ollut tarpeen, koska kehittämistyö perustui verkoston jäsenten väliseen tiedonvaihtoon ja horisontaaliseen yhteistyöhön. Alkuvaiheessa projektissa ei myöskään nähty tarpeelliseksi, että verkostojen tulisi olla kykeneviä tekemään päätöksiä jäsentensä toimintaa koskien. Siispä projektissa päätettiin alkaa muodostaa yhteistyöverkostoja (ks. Kuvio 1). Mikäli yhteistyöverkostoissa nousisi tarpeita koordinoida jäsenten toimintaa enemmän, olisi niiden mahdollista kehittyä myöhemmin jaetun hallinnan verkostoiksi.

Kuvio 1. Verkostotyyppien valinta Hyvä kierre -projektissa.

 

Projektin neljän teeman alle perustettiin kullekin oma yhteistyöverkostonsa. Verkostot oli suunnattu sote-ammattilaisille. Verkostojen tarkoituksena oli koota sektori-, organisaatio- ja toimialarajat ylittävää tiedonvaihtoa, asiantuntijuutta ja kehittämistyötä yhteen moniammatillisesti ja mahdollisimman laajasti koko Uudenmaan alueella. Odotuksena oli, että verkostojen avulla saataisiin aikaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ”aaltoja”. Temaattiset verkostot muodostavat yhdessä laajemman Hyvä kierre -verkoston, jota voidaan pitää temaattisten yhteistyöverkostojen yhteistyöverkostona – eli eräänlaisena metaverkostona.

Neljän teeman alta löytyvien toimintamallien jalkauttaminen alkoi verkostoissa eri tavoilla. Esimerkiksi Kaatumisten ehkäisy -verkostossa mukana olleissa kunnissa oltiin hyvin eri vaiheissa kaatumisten ehkäisyn toimintamallien tunnistamisessa ja erilaisten mallien käyttöönotossa. Tämän vuoksi verkostossa omaksuttiin samanaikaisesti useita erilaisia toimintatapoja. Tupakoimattomuuden ja nikotiinittomuuden edistäminen -verkostossa taas lähdettiin kehittämään toimintaa melko yhtenäisesti. Verkostossa alettiinkin kehittää verkoston jäsenten omista tarpeista lähtöisin olevia ja näyttöön perustuvia vieroituksen tuen toimintamalleja projektimaisesti.

Verkostot omaksuivat myös erilaisia keinoja ja kohdistivat toimintansa eri tason tekijöihin edistääkseen vaikuttavien menetelmien käyttöönottoa. Esimerkiksi terveyserojen kaventamisen teeman alle perustettu Lihavuuden ehkäisy ja hoito -verkosto yhdisti kliinistä työtä tekevät ammattilaiset ja lähti kehittämään yhteistä alueellista hoitopolkua kliinisen työn tasolla. Osallisuuden teeman alla toimiva Lasten ja nuorten hyvinvointi -verkosto puolestaan yhdisti aluksi kuntien päättävissä asemassa olevia toimijoita. Verkosto lähti edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia alueellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoin.

Hyvä kierre -projektin yhtenä lähtökohtana oli paikallisten kehittämishankkeiden tukeminen. Eräiden verkostojen jäsenillä/jäsenorganisaatioilla on ollut vahvempi mandaatti kehittämistyölle, mikä on mahdollistanut verkoston käyttämisen myös kehittämistyön koordinointiin.  Jotkut temaattiset verkostot ovat tämän myötä alkaneet vähitellen saada jaetun hallinnan verkoston piirteitä.

 

Kokemus yhdessä tekemisestä yhdisti verkostojen avainhenkilöt

Verkostojen perustamisen myötä projektissa alettiin pohtia, miten verkoston tarpeelliseksi kokevat sote-ammattilaiset voidaan tavoittaa. Esimerkiksi Kaatumisten ehkäisy -verkoston rakentaminen alkoi verkoston koordinaattorin kontaktien ja kuntien esihenkilöiden kautta sekä kuntien internet-sivustojen kautta löydetyn tiedon avulla. Verkoston osallistujat kutsuivat myös mukaan sote-ammattilaisia, jotka edistivät kunnassaan kaatumisten ehkäisyä tai toimivat muutoin avainhenkilöinä kaatumisten ehkäisytoiminnassa. Tämä ”lumipalloefekti” toimi mainiosti ja verkosto laajeni ensimmäisen vuoden aikana tuntuvasti.

Tupakoimattomuuden ja nikotiinittomuuden edistäminen teeman verkosto perustettiin aluksi vieroitushoitajien verkostoksi, joka oli tarkoitettu tukemaan Tupakoimatta leikkaukseen -toimintamallin vakiinnuttamista Uudellamaalla. Verkoston jäsenistö alkoi moniammatillistua, kun eri ammattikuntiin ja toimialoihin kuuluvat, vieroituksen toimintamalleja toteuttavat tai niistä kiinnostuneet ammattilaiset pääsivät kohtaamaan toisiaan tapaamisissa. Sote-henkilöstön yhdessä kehittäminen ja oppiminen auttoi laajentamaan toimintaa.

Kaikkien verkostojen käynnistämisessä keskeistä oli yhteistyön mahdollistaminen, yhteisten tarpeiden tunnistaminen sekä verkoston käytännön työn fasilitointi ja koordinointi. Yhteistyön rakentaminen perustui keskinäisen luottamuksen rakentamiseen ja yhdessä kehittämiseen sitoutumisen edistämiseen. Kun verkoston toiminta koettiin hyödylliseksi, lisäsi tämä motivaatiota osallistua verkoston toimintaan.

Verkostojen koordinaattorit totesivat jo projektin alkuvaiheessa, että verkostoissa järjestettävien tilaisuuksien toteutustapoihin on kiinnitettävä tarkkaa huomiota. Mahdollisuudet keskustella käsillä olevista asioista ja vaikuttaa alustajien valintaan, ryhmätyöskentelyn riittävyys sekä inspiroivat paneelikeskustelut nähtiin tärkeiksi. Verkostojen tilaisuudet pyrittiin suunnittelemaan niin, että jokainen tapaaminen mahdollisti kaikkien jäsenten aktiivisen osallistumisen, tiedon ja hyvien käytänteiden jakamisen, yhteiskehittämisen sekä toisilta oppimisen.

 

Jaana Kotila

Katrimaija Luurila

Paula Häkkänen

Terhi Lemetti

Ville-Pekka Sorsa

Neljä ensimmäistä kirjoittajaa ovat Hyvä kierre -projektissa työskennelleitä verkostojohtamisen ammattilaisia ja verkostotyön kehittäjiä. Viides kirjoittaja on tutkimusjohtaja Helsingin yliopistossa.

 

Viittaa kirjoitukseen seuraavasti:

Kotila, Jaana; Luurila, Katrimaija; Häkkänen, Paula; Lemetti, Terhi ja Sorsa, Ville-Pekka (2022): Hyvä kierre -verkostojen perustaminen. Teoksessa Verkostojohtamisen käsikirja: kohti vaikuttavaa yhteistyötä sosiaali- ja terveysalalla. Innokylän toimintamalli. https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/verkostojohtamisen-kasikirja-kohti-vaikuttavaa-yhteistyota-sosiaali-ja-terveysalalla [viittauspvm]