KYK-tutkimusseminaari / ESC-research seminar

Please note that this website is no longer updated. You can find all the latest information about AGORA and our activities on our new website https://www2.helsinki.fi/en/researchgroups/agora-for-the-study-of-social-justice-and-equality-in-education

KYK-tutkimusseminaari (KYK = koulutus, yhteiskunta ja kulttuuri) yhdistää yhteiskuntatieteellisen kasvatustieteen piirissä toimivia väitöskirjan tekijöitä ja heidän ohjaajiaan. Tutkimusseminaari toimii AGORA for the Study of Social Justice and Equality in Education  -tutkimuskeskuksen yhteydessä. KYK-tutkimuseminaari kokoontuu säännöllisesti noin kerran kuukaudessa.

Tavoitteet ja sisältö

Seminaariin osallistujat oppivat soveltamaan yhteiskunnallista ja yhteiskuntatieteellistä kasvatustieteen tutkimusta eri tavoin omiin tutkimuksiin. KYK-tutkimusseminaarissa kasvatuksen ja koulutuksen tutkimus käsitetään laajasti huomioiden yhteiskunnallisten ideoiden, poliittisten tavoitteiden, kulttuuristen käsitysten ja kasvatuksen ja koulutuksen käytäntöjen keskinäiset suhteet. Monitieteinen seminaari yhdistää kasvatustieteiden, politiikan tutkimuksen, sosiologian, kulttuurintutkimuksen, vammaistutkimuksen, sukupuolentutkimuksen, työelämäntutkimuksen, kriminologian sekä lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen näkökulmia.

Seminaarin vahvuus on laaja-alaisessa yhteiskuntatieteellisessä lähestymistavassa jossa analysoidaan yhteiskunnallisia käänteitä kuten esim. koulutuksen markkinoitumista, tietokapitalismia, teknologisoitumista, individualisaatiota ja yrittäjämäistä eetosta sekä lasten, nuorten, aikuisten, opettajien, opiskelijoiden, ohjaajien, työelämän kehittäjien ja muiden asiantuntijoiden ja työntekijöiden toimintaa ja liikkumavaraa näistä näkökulmista käsin. Kiinnostuksen kohteena ovat lisäksi yhteiskunnalliset eronteot, toimijuus, valta, eriarvoisuuden mekanismit sekä kasvatukseen ja koulutukseen liittyvät sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymykset.

Suoritustavat ja arviointi

Tutkimusseminaarityöskentely edellyttää aktiivista osallistumista, muiden papereiden lukemista etukäteen ja niiden kommentointia seminaarin tapaamisissa. Oma paperi esitetään ainakin kerran vuodessa mistä väitöskirjan tekijät saavat suoritusmerkinnän.

Toteutus ja työtavat

Seminaarissa käsitellään säännöllisesti ja pääosin tohtorikoulutettavien käsikirjoituksia ja tutkimussuunnitelmia. Lisäksi keskustellaan lukupiirityyppisesti alan ajankohtaisesta kirjallisuudesta ja suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan yhteisjulkaisuja. Myös ulkomaiset opiskelijat ovat seminaariin tervetulleita. Tutkimusseminaarin työkielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

KYK -tutkimusseminaarin puitteissa järjestetään tilaisuuksia, joihin kutsutaan vierailijoiksi seminaarin aihepiirin asiantuntijoita Suomesta ja ulkomailta. Tilaisuudet voidaan järjestää myös laajemmalle yleisölle avoimina.

Vastuuhenkilö ja opettaja/t

Professori (tenure track) Kristiina Brunila.
KYK-seminaarin koordinaattorina toimii tohtorikoulutettava Hannele Pitkänen.
Seminaarissa ohjauksesta vastaavat Kristiina Brunila, Sirpa Lappalainen sekä Ulpukka Isopahkala-Bouret ja mukaan ovat lisäksi lämpimästi tervetulleita kaikkien seminaariin osallistuvien väitöskirjatutkijoiden ohjaajat.


ESC -research seminar (ESC = Education, society and culture) brings together doctoral students and senior researchers from the field of educational sciences with a sociological, political, cultural and philosophical approach.

The multidisciplinary research seminar combines perspectives from educational sciences, political studies, sociology, cultural studies, disability research, gender studies, working life research, criminology, as well as childhood and youth studies.

The participants of the seminar share an interest in the society as a whole. Societal turns such as marketization of education, neoliberalism, knowledge capitalism, therapisation, individualization and the entrepreneurial ethos combine several of the PhD-studies. Perspectives of children, youth, adults, teachers, students, and various specialists working in the field of education and working life are on the focus of many of the researchers.

Participation in the research seminar requires active involvement. Foreign students are also welcome to participate. Languages used in the seminar are Finnish, Swedish and English. The seminar meets once a month at the Institute of Behavioural Sciences, University of Helsinki.

ESC-research seminar will also arrange international workshops with international well-known guest lectures.

More information

Please contact the coordinator Hannele Pitkänen for further information (hannele.pitkanen(at)helsinki.fi)