Kokous 2.2.2021

MUISTIO

Aineenopettajankoulutuksen kehittämisryhmän tapaamisesta 2.2.2021 (zoom)

Paikalla: Helena Åström (pj), Maija Aksela, Peter von Bonsdorff, Maria Djakonowsky, Kaisa Hahl, Tapani Innanen, Turkka Lavaste, Petri Paavilainen, Sanna-Kaisa Tanskanen, Kirsi Wallinheimo, Maikki Naarala (siht.), Sanna-Maria Suviniemi-Harju (siht.)

Muut tapaamiseen kutsutut asiantuntijat: Eric Carver, Anne Hopia, Paula Järvinen, Kari Lehti, Jukka Lehtonen, Katariina Kosonen, Laura Kärppä, Pauliina Mikkonen, Outi Tommila, Heli Tuominen, Toni Silvennoinen

Kokouksen alussa ryhmän uusi puheenjohtaja Helena Åström toivotti tervetulleiksi sekä kehittämisryhmän uudet jäsenet että paikalle pyydetyt ryhmän ulkopuoliset asiantuntijat.

Kehittämisryhmän uusina jäseninä aloittivat apulaisprofessori Sanna-Kaisa Tanskanen humanistisesta ja yliopistonlehtori Kirsi Wallinheimo kasvatustieteellisestä tiedekunnasta.

Tapaamisen asialistalla oli aineenopettajankoulutuksen ja opettajan pedagogisten opintojen markkinointi ja niistä tiedottaminen, minkä vuoksi mukaan oli pyydetty koulutussuunnittelijoita ja markkinoinnin asiantuntijoita yliopistopalvelujen eri toimialoilta. Asiasta käytiin vilkas keskustelu, jossa tuotiin esiin markkinoinnin eri kohderyhmien tarpeet ja haasteet. Todettiin myös, että markkinointia ei resursoida erikseen vaan se tehdään muun työn ohella. Yhteiseksi näkemykseksi muotoutui, että markkinointi kannattaa toteuttaa sähköisten viestimien avulla.

Kehittämisryhmän sihteerit koostivat tapaamisen jälkeen taulukon, johon on lueteltu mahdolliset markkinointitoimenpiteet ja vastuut kohderyhmittäin. Taulukko jaettiin jälkeenpäin tapaamisessa mukana olleille ja sitä on tarkoitus hyödyntää ottamalla käyttöön ne toimenpiteet, joita tiedekunta tai koulutusohjelma pitää tarkoituksenmukaisina.

Asiantuntija Eric Carver opetuksen strategisista palveluista piti esityksen aiheesta ”Opettajankoulutuksen kehittäminen uraseurantatulosten valossa”. Esitys perustui erilaisten uraseurantakyselyjen tuloksiin ja niiden analyyseihin. Spesifisti aineenopettajankoulutusta ja aineenopettajan tehtävissä toimivia koskevaa tilastotietoa on erittäin vähän. Kasvatustieteellisen tiedekunnan maisteriuraseurantaraportissa 2020 todettiin kuitenkin samojen teemojen esiintyvän sekä luokan- että aineenopettajien antamissa vastauksissa väittämään siitä, antoiko koulutus riittävät valmiudet työelämään. Uraseurantatuloksiin voi tutustua tarkemmin liitteenä olevan esityksen avulla.