Ideatyöpaja globaalien kompetenssien tukemisen keinoista

Dlearn.Helsinki-tiimimme järjesti 27. helmikuuta 2017 työpajan, jossa ideoitiin  uusia pedagogisia keinoja siihen, miten kouluissa voitaisiin tukea laaja-alaista osaamista ja globaalien kompetenssien oppimista. Työpajaan kutsuttiin Helsingin koulujen opettajia, Helsingin yliopiston opettajaopiskelijoita ja muita aiheesta kiinnostuneita.

Esittelimme aluksi lyhyesti tiimimme haasteen (globaalien kompetenssien oppimisen tukeminen). Sen jälkeen pyysimme osanottajia kirjoittamaan virtuaaliseinälle (TodaysMeet) omia ajatuksiaan siitä, miten laaja-alaista osaamista ja globaaleja kompetensseja voisi tukea kouluissa ja minkälaiset keinot ja välineet siinä olisivat avuksi. Tässä lista osanottajien tuottamista ideoita ja kysymyksistä:

 • Tämä on “helppo” vastaus, mutta alkuun pääsee suunnittelemalla ja toteuttamalla monialaisia oppimiskokonaisuuksia
 • Pakko laittaa: Tutkiva oppiminen 😊
 • Pienryhmätyöskentelyä, jossa (vanhemmat) oppilaat opettavat (nuorempia) oppilaita. Osallistaminen, sosiaaliset taidot, opettamalla oppii…
 • Koululaiset voisi itse ideoida millä työskentelytavoilla oppivat uuden asian: yksin, ryhmässä, kirjoista, netistä, haastattelemalla.
 • Kokeilukulttuurin kehittäminen; virheistä oppii.
 • Palautteenanto. Peleissä “virheistä oppii” periaate toimii, osittain ehkä sillä jatkuvasti saa palautetta ja pystyy seuraamaan kehitystään.
 • On nähtävä laaja-alaiset taidot osana jokapäiväistä työtä. Ei sisältöjä varten vaan sisältöjen avulla.
 •  Ops-perusteissa ei ole “ilmiöoppimista” – eri oppiaineiden eli tiedonalojen kautta olisi avatt tietämistä, tiedonhankintaa & yhteensovittamista.
 • On puhuttava tavoitteista, miten ne nähdään tässä kokonaisuudessa.
 • Teoreettista selkeyttä, mikä on laaja-al.op & glob.komp suhde toisiinsa? (miten määritellään glob.komp.
 • Tarvitaan rakentellisia muutoksia arjen työhön, silloin kollegoiden yhteistyö edistyy. Sovitusti, jaksot tai hajautettu järjestely.
 • Aikaa ja tilaa toteuttaa opetusta yhdessä toisen opettajan kanssa.
 • Tarpeeksi aikaa ja tukea opettajille suunnitella oppimiskokonaisuuksia jotka tukevat laaja-alaista osaamista
 • Mikä on toimiva täydennyskoulutuksen muoto?
 • Opettajille pitkäkestoista ja käytännönläheistä täydennyskoulutusta.

Esittelimme tämän jälkeen tiimimme alustavan idean: 1) digitaalinen sovellus, jolla oppilaat arvioivat toimintaansa autenssissa oppimistilanteissa, 2 ) digitaalinen kompetenssiseinä, joka kokoaa yksittäiset vastaukset yhteiseen tarkasteluun ja 3) yhteistyössä opettajien kanssa kehitettävät pedagogiset mallit taitojen kehittämiseen ja arviontiin työkalujen avulla.

Lopuksi osanottajat kehittivät ryhmissä valitsemastaan ideasta konkreettisia ratkaisuehdotuksia globaalien kompetenssien tukemiseen. Ratkaisuehdotukset koottiin Padlet-seinälle.

Saimme työpajan ideoista, ehdotuksita ja keskusteluista paljon uusia näkökulmia Dlearn.Helsinki-ratkaisumme kehittämiseen. Kiitos osallistujille!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *