Ryhmä 13: Se on loppu ny

Synkkä aamu synkempi mieli

Tutkijatentti

Meneekö solmuun kieli?

 

Katariina Katariina

En haluu sua piinaa

Tää on jo liikaa

Varjoryhmä vetää pitkää viivaa

 

Mikä oli muka täs tentissä vikana

Me valmistauduttii tähä ihan sikana

Voi olla et varjoryhmä lähtee täältä pikana

Ryhmä 13 palauttaa tän blogin vikana

 

Kohti tutkivaa työtapaa-kurssi on nimensä mukainen. Opimme paljon tutkimuksen teosta, tutkijan työstä ja siihen liittyvistä vaatimuksista ja haasteista. Kurssin anti ei rajoitu pelkästään tutkimuksen tekemiseen, vaan sitä voi soveltaa myös opettajan työssä. Opettajan tärkeä ominaisuus on reflektoida omaa osaamista ja kehittää sitä eli tutkia itseään ja toimintatapojaan. Kasvatustiede on jatkuvasti kehittyvää ja opettajien tulee kehittyä sen mukana ja muuttaa omia toimintatapojaan tieteellisten tutkimusten ja omien kokemusten perusteella.

Olennaista niin tutkijan kuin opettajan työssä on jatkuva analyysi ja halu löytää uutta tietoa, jota voi käytännössä soveltaa parempien toimintatapojen saavuttamiseksi. Jokaisen opettajan on tärkeä pitää uran aikana tutkijamainen mentaliteetti, jossa tutkii objektiivisesti omaa työpanostaan. Tieteelliset tutkimukset takaavat mustavalkoista faktaa, johon tukeutumalla voi perustella omaa toimijuuttaan myös luokkahuoneessa.

Katsaus kurssiin

Nimikkotutkijamme artikkelia ”Beginning student teachers’ teacher identities based on their practical theories” oli aluksi vaikea ymmärtää, sillä tieteellisen tekstin lukeminen oli meille uutta eikä englanniksi kirjoitettu artikkeli antanut meille “pehmeää laskua” tieteelliseen tutkimukseen. Kun ymmärsimme artikkelin idean, se osoittautui teoreettisesti yksinkertaisemmaksi kuin luulimme sekä erittäin mielenkiintoiseksi. Kohti tutkivaa työtapaa oli monelle meidän ryhmäläisistä ensimmäinen kurssi yliopistossa, joten ei tullut yllätyksenä, että haasteisiinkin tämän aikana törmäsi. Kurssista olisi saattanut saanut enemmän irti, jos sen sijoittaisi opinnoissa myöhemmälle vaiheelle, ehkä jopa toiselle vuodelle, mutta oppimista varten tänne ollaan tultu eikä ensimmäinen kurssi voikaan olla maisterin tasoinen.

Huomasimme heti alussa, että suuri ryhmäkoko ja siinä toimiminen olisi haasteellista, mutta kehityimme yhdessä ryhmänä kurssin aikana ja työskentely alkoi sujumaan paremmin, mitä enemmän tehtäviä saimme pohdittavaksi. Nämä tehtävät, joiden tehtävänannot eivät aina olleet täysin selviä oli hyvä keino syventää ryhmätyöskentelyämme ja argumentoivaa, mutta turvallista keskustelua. Ryhmän kesken saattoi olla moniakin eri näkökulmia näistä tehtävistä, mutta yhteisellä pohdinnalla pääsimme sopiviin ratkaisuihin. Löysimme yhteisen sävelen ja näin pääsimme jakamaan tehtäviä tasapuolisesti.

Kurssi tarjosi hyvät eväät siihen, mitä kaikkea on otettava huomioon tutkimusta suunniteltaessa. Kurssin aikana oli pakko perehtyä muun muassa eri aineistonkeruumenetelmiin. Tärkeää oli myös huomata se, että tutkimuksessa on aina joitain rajoitteita, mutta tutkijan on myös asetettava oma rajauksensa tutkimukseen. Täydellistä tutkimusta ei ole olemassakaan ja tutkimusta tehdessä tämä on tiedostettava. 

Ajatuksemme tutkimuksesta

Tutkimuksemme Beginning student teachers´ teacher identities based on their practical theories oli Katariina Stenbergin, Liisa Karlssonin, Harri Pitkaniemen ja Katriina Maarasen katsaus ensimmäisen vuoden luokanopettajaopiskelijoiden opettajaidentiteetteihin. Nimikkotutkijamme oli kyseisen artikkelin päätutkija Katariina Stenberg. Tutkimuksen aineisto oli kerätty Katariinalle valmiiksi ja kohderyhmänä toimi 71 ensimmäisen vuoden luokanopettajaopiskelijaa, jotka antoivat luvan käyttää omia kurssillaan kirjoittamiaan käyttöteorioitaan tutkimuksen aineistona. Käyttöteoriat jaettiin niissä olevien uskomusten perusteella eri opettajaidentiteetin osa-alueisiin. 

Käyttöteoria on vapaamuotoinen kirjoitelma, jossa aloittava opiskelija pohtii omia motiivejaan ryhtyä opettajaksi. Tutkimusten mukaan käyttöteoria on erittäin tärkeässä roolissa opettajuudessa, sekä opiskellessa opettajaksi. Opiskelijat pääsevät reflektoimaan omaa opettajaidentiteettiään, joka antaa mahdollisuuden oman opettajuuden kehitykselle. Opettajaidentiteetin kehittyminen lisää sitoutuneisuutta opiskeluun sekä muokkaa, kontrolloi ja muodostaa opiskelijan tiedonhankintamenetelmiä. Jokaisen opiskelijan tulisi saada lukuisia mahdollisuuksia opiskelutehtävissään reflektoida opettajaidentiteettiään, jotta kehittyminen olisi mahdollista. Tämä tarkastelu ei kuitenkaan saa jäädä vain opintoihin, vaan opettajat käyttävät käyttöteoriaansa kehyksenä opetuksen suunnittelussa ja käytännön työssä. Käyttöteorian voi määritellä pedagogisina uskomuksina, jotka ohjaavat lähes kaikkea opettajan toimintaa luokkahuoneessa. Opettajan henkilökohtaiset arvot sekä uskomukset ovat suuressa roolissa jokaisessa päätöksessä, joita koulupäivän aikana tapahtuu. Omaa käyttöteoriaa on tärkeää tarkastella ja kehittää koko ajan uran aikana. 

Tämän takia on tärkeä saada opettajia, joilla on sisäinen motiivi kohdallaan. Tutkimuksessa osoittautuukin, että suuren osan opettajaidentiteetti on arvo- tai käytäntölähtöinen. Aloittavat opettajaopiskelijat pitävät merkityksellisinä arvoja, jotka korostavat perustavaa laatua olevia kysymyksiä, kuten tasa-arvo, tasapuolisuus ja reiluus. Käytäntölähtöinen opettajaidentiteetti korostaa opettajan käytännön työtä ja opettajan didaktista asemaa luokkahuoneessa. Käytäntölähtöisissä käyttöteorioissa korostuu opettajan ja oppilaan välisen vuorovaikutuksen merkitys sekä luokkahuoneen ilmapiiri. Monet aloittavista opiskelijoista pitävät merkityksellisenä avointa ja turvallista ilmapiiriä, jossa jokainen voi olla iloinen ja luova. Tämä takaa myös parhaat oppimistulokset. 

Kysyimme tutkijaltamme minkälaisia opettajaidentiteetin ulottuvuuksia tarvitsisimme lisää? Mitä emme ole ajatelleet halutessamme opettajiksi? Vastaus oli selvä. Käyttöteorioistamme puuttuu tietoisuus siitä, että koulu on poliittinen kenttä. Opettajien ei pitäisi sulkea silmiään poliittisilta näkökannoilta yhteiskunnassamme, jotka vaikuttavat jokapäiväiseen elämäämme kouluissa. Totesimme, ettei yksikään meistä ajatellut asiaa poliittisesta näkökulmasta. Haluamme opettajiksi, emme poliitikoiksi! Haluamme olla kentällä töissä vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa ja olla osana muutosta! Silti koulu, yhteiskunnan instituutio, on tärkeä osa yhteiskuntaa, ja opettajaopiskelijoiden tulisi saada tukea reflektoida omaa työtään myös poliittisista ja yhteiskunnallisista näkökulmista.

Nimikkotutkimukseen perehtyminen sai meidät pohtimaan omaa opettajaidentiteettiä ja motiiveja opettajuuteen. Myös yleisten käsitysten, luulojen ja oletusten tiedostaminen on noussut keskustelussa esille. Lähes kaikki ryhmästämme ovat kirjoittaneet käyttöteorian, joten tutkimusta oli helppo soveltaa jokaisen meidän arkielämään. Tämän huomasi erityisesti tutkijatentissä, jolloin keskustelua saatiin hyvin aikaan ja pohdimmekin paljon koulua, opettajuutta ja näiden asemaa yhteiskunnassamme. Aihe myös herätti mielenkiintoa opiskelijoissa, jotka eivät olleet kirjoittaneet käyttöteoriaa. Tämän huomasi myös tutkijatentin palautekeskustelussa, jossa syntyi kiinnostusta käyttöteorian kirjoittamista kohtaan. 

Tutkijatentti

Keskityimme tentissä asioihin, jotka koimme merkityksellisiksi ja näin halusimme tentin pääpainon olevan tuloksista tehdyissä päätelmissä. Oli mielenkiintoista kuulla, että varjoryhmämme oli toteuttanut tentin hyvin eri tavalla. Päätimme ryhmänä ottaa tutkijatenttiin tyyliksi keskustelevan tenttaamisen, jossa annoimme tutkijalle mahdollisuuden kertoa tarkemmin tutkimuksesta. Varjoryhmä olisi toivonut meiltä enemmän tutkijan haastamista, itse nimikkotutkimuksen teorian ja “nippeli” -tiedon tiimoilta.

Tutkijatentti oli meille laaja oppimiskokemus, jossa tutkijan kanssa käydyn keskustelun avulla laajensimme tietämystämme tutkimusaiheesta. Tavallisen “tentin” sijaan käytimme mahdollisuuden oppimiseen. Tutkijamme mielestä osasimme luoda tenttitilanteen samankaltaiseksi kuin oikea väitöstilaisuus. Osasimme lähteä keskustelemaan aiheesta monipuolisesti laajemman näkökulman kannalta ja tutkimus oli vain keskustelun pohjana, joten saimme paljon uutta tietoa ja myös “maistiaisen” tulevasta jatkotutkimuksesta. Katariina kertoi lähteneensä tutkimaan aihetta laajemmin ja syvällisemmin luoden viimeisimmän työnsä tutkien käytännöllistä viisautta (practical wisdom) ja sen käyttöä opettajankoulutuksessa.  

Tutkijatentissä heräsi pohdintaa siitä, muuttuuko ihmisten ja erityisesti opettajaopiskelijoiden käsitys opettajuudesta ja opettajan tehtävästä ajan myötä. Mikäli samankaltainen tutkimus toteutettaisiin tulevaisuudessa, korostuisiko siinä eri opettajaidentiteetin osa-alueet. Tutkijamme kuitenkin epäili, että mikäli muutosta tapahtuisi, se tapahtuisi hyvin pitkällä aikavälillä, sillä käsitykset opettajuudesta ovat juurtuneet syvälle yhteiskuntaamme ja ajatuksiimme.

TJ0

Ohi on ja vihdoin voi huokaista helpotuksesta! Vaikka alku ei kovin ruusuinen ollutkaan, niin tehtävistä on selvitty ja tutkimuksesta opittu paljon. Olemme saaneet paljon irti tästä kurssista. Kiinnostava tutkimus saikin pidettyä meidät tämän kurssin kelkassa mukana. Aiheesta saimme ammennettua paljon keskustelua suuntaan jos toiseen, ja meistä jokainen on kurssin edetessä päässyt kysymään itseä mietityttäneet kysymykset ja saanut niihin vastaukset.

Kiitos siis lukijoillemme sekä kohti tutkivaa työtapaa -kurssin vetäjille. Haluamme myös kiittää Katariinaa panoksesta, jonka hän antoi meille laajojen vastausten ja lisämateriaalien muodossa.

Valoisaa loppusyksyä kaikille!

 

Saara, Julia, Roosa, Petri, Aino, Onni, Valtteri, Siiri ja Oliver

Kuvien lähteet:

 

kiinteistölehti.fi

liquidplanner.com

psychologytoday.com

Systemic failure nr 10: Schools are a mirror of society

https://pixabay.com/illustrations/identity-mask-disguise-mindset-510866/

stanfordeconjournal.com

teacherhead.com

https://i1.wp.com/reachinghighernh.org/wp-content/uploads/2017/04/nurturing-ideas-and-your-brain-1.gif?fit=400%2C300&ssl=1

fulcrumlabs.ai

http://michaelburri.weebly.com/blog/the-transformative-power-of-working-on-teacher-identity

https://www.pennlive.com/life/2019/09/autumn-begins-today-what-does-that-mean-other-than-fall-foliage.html

Ryhmä 13: Jotta näkisi ja oppisi tietämään

Opettajaidentiteetti moniulotteinen,

opettajuuteen johtaa,

kuinka käyttöteoria todellisuuden kohtaa?

uskomukset uhka vai mahdollisuus,

Herbartin kolmio,

didaktiikka, pedagogiikka, sisältö, konteksti,

millainen opettaja minusta tulee?

 

Tutkimus: Katariina Stenberg, Liisa Karlsson, Harri Pitkaniemi & Katriina Maaranen (2014) Beginning student teachers’ teacher identities based on their practical theories, European Journal of Teacher Education, 37:2, 204-21

Viime viikkojen aikana olemme tutustuneet nimikkotutkijamme tekemään tutkimukseen. Se on kirjoitettu englannin kielellä, joten aluksi siihen perehtyminen vaikutti vaivalloiselta tehtävältä. Todellisuudessa tutkimuksen kieli on melko selkeää eikä sen ymmärtäminen vaadi laajaa tieteellisen sanaston tuntemusta. Jokaiselle ryhmäläiselle on siis rakentunut käsitys aiheesta, ja mahdolliset väärinymmärrykset on korjattu.

     Tutkimusaiheemme yleisesti

Tutkimuksemme käsittelee ensimmäisen vuoden opettajaopiskelijoiden käyttöteorioita, ja niiden kautta uskomuksia opettajan työstä. Aihe on ajankohtainen meistä jokaiselle, sillä olemme juuri aloittaneet opintomme ja kirjoittaneet omat käyttöteoriamme. Tutkimukseen tutustumisen myötä olemme saaneet uutta näkökulmaa erilaisiin opettajuuden osa-alueisiin, minkä avulla voimme yrittää laajentaa käyttöteorioitamme. 

Käyttöteorioissa esiintyvät uskomukset jaetaan tutkimuksessa seuraavalla tavalla: Arvot (moraalinen), käytäntö (opettajan ja oppilaan välinen suhde, luokkayhteisö, turva, fiilis luokassa, didaktinen, kannustava), opettajaan itseensä liittyvät ominaisuudet sekä ympäristö, jossa opettaja työskentelee (konteksti). (Stenberg ym. 2014, s. 210‒212.)

    Tutkijan tapaaminen

Kun tapasimme nimikkotutkijamme, kävimme yhdessä läpi jokaisen ryhmäläisen motiiveja opettajan työhön. Myös tutkija kertoi oman opettajaidentiteettinsä muuttuneen paljon opettajakokemuksen myötä. Niin tutkijamme kuin ryhmämme jäsenet olivat innostuneita ja entistä motivoituneempia pohtimaan tutkimuksen aiheita keskustelun jälkeen. Varmasti jokainen meistä joutuu uransa aikana pohtimaan omaa suhtautumistaan opettajuuteen.  Ei voida ajatella, että kenenkään opettajaidentiteetti olisi täydellinen opintojen päättyessä, vaan se kehittyy jokaisella opettajalla koko ajan. Sen takia aihe on yhteiskunnallisesti merkittävä. 

Olemme pohtineet kutsumuksen käsitettä todella paljon, mutta tarkkaa määritelmää emme ole edelleenkään keksineet. Totesimme tutkijatapaamisessa, että kutsumus kumpuaa usein moraalisista lähtökohdista. Tähän myös tutkimustulokset viittaavat, sillä opettajaopiskelijoiden havaitaan olevan hyvin oppilaskeskeisiä. Todella harva ensimmäisen vuoden opiskelija käsittelee käyttöteoriassaan koulujärjestelmän yhteiskunnallisuutta ja poliittisuutta. 

Tutkijamme avasi aihetta hienosti, ja jokainen ryhmäläinen saavutti syvempää ymmärrystä aiheeseen. Moni seikka jäi kuitenkin vielä avoimeksi, joten jokaisella on edelleenkin tarvetta pohtia oman opettajaidentiteettinsä rakentumista.

    Pääsykokeiden avulla opiskelupaikat oikeille opiskelijoille? 

Tutkimuksemme ei käsitellyt pääsykokeita juurikaan, mutta lööppimme käsitteli. Tutkimuksen aihe kuitenkin liittyy pääsykokeisiin, minkä vuoksi päädyimme keskustelemaan niistä tutkijamme kanssa.

Pääsykokeiden vaatimukset vaikuttavat suoraan, millaisia opiskelijoita otetaan opiskelemaan ja millaisia opettajia halutaan kouluttaa. Tutkimuksen tuloksista huomaakin, että minäkeskeisiä opettajia ei haluta, vaan motivaation tulee olla sisäistä halua yleiseen hyvään. Opiskelemaan halutaan myös motivoituneita henkilöitä, joilla on realistinen käsitys opettajan työstä ja sen haasteista. Monilla opettajaksi haluavilla saattaa olla liian ruusuinen käsitys opettamisesta, jolloin töiden alkaessa iskee alkushokki, kun asiat eivät menekään odotetulla tavalla. Tutkijan kanssa keskustelimme, millaiset olisivat parhaat mahdolliset pääsykokeet. Totesimme, että kasvatustieteen alalle on erittäin vaikea järjestää optimaalisia pääsykokeita lukuisista syistä. 

Tutkijamme mielestä paras olisi päästä kouluihin näkemään, miten hakija toimii lasten kanssa, mutta se on haastava toteuttaa, koska pääsykokeet järjestetään kesäkuussa. Ryhmämme tutkija toimi tänä vuonna haastattelijana ja kertoi, että oli haastavaa olla “tunteeton” ja “robottimainen” . Haastattelijan rooli tuntui vaikuttavan haastateltaviin, sillä on vaikea antaa oikea kuva itsestään ja vuorovaikutustaidoista tilanteessa, jossa vuorovaikutus on hyvinkin yksipuolista. Nähtäväksi jää, millaiset pääsykokeet ensi vuonna järjestetään.

 

Onni, Petri, Roosa, Julia, Aino, Valtteri, Oliver, Siiri ja Saara

LÄHTEET:

Katariina Stenberg, Liisa Karlsson, Harri Pitkaniemi & Katriina Maaranen (2014) Beginning student teachers’ teacher identities based on their practical theories, European Journal of Teacher Education, 37:2, 204-21

KUVAT:

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjDpMCszJblAhWFxcQBHTnYC3gQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F270708627575024006%2F&psig=AOvVaw2lni7rm0FcNfCulQYoXzPX&ust=1570965359014956

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiWwM63ypblAhX6xMQBHV6BB-oQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Ffigure%2FThe-process-of-practical-theory-building_fig2_284500229&psig=AOvVaw3ETSzIXA_Re9YtVnVAzn6q&ust=1570964880625176

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi8vdrrzpblAhVrzqYKHc4lA98QjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.norssiope.fi%2Fnorssiope%2Fmentoring%2Fidentity%2Fidentity_introduction.html&psig=AOvVaw2igrSRyKFmF_OeYN_DfUAz&ust=1570965158755592

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwihh__fzpblAhXgwcQBHcYVCZ8QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fworld.edu%2Fteach-children-morals%2F&psig=AOvVaw0udNc3bc6P_z0Ek43uucp-&ust=1570965659694630

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjRheTYzpblAhXuwMQBHcywCpsQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Ftheconversation.com%2Ftesting-the-test-naplan-makes-for-stressed-kids-and-a-narrow-curriculum-10965&psig=AOvVaw322JKag1x2vPxIEIndKsbc&ust=1570965869204277

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjn_4S5zpblAhWpxMQBHS7DCK4QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fphys.org%2Fnews%2F2016-09-role-body-language-teacher-student-interactions.html&psig=AOvVaw3J6ooRaRNrmsji2MDGruur&ust=1570965969606567

Ryhmä 13: Tutkitut ovat herran tiet

Yliopistolain 2 §:n mukaan: “Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa.” Tieteellinen tutkimus on edellytys yliopiston olemassaololle ja tutkimuksen tärkeys painottuu etenkin Helsingin yliopistossa. Mutta mihin kasvatustieteellistä tutkimusta tarvitaan? 

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tutkitaan kasvatusta, yhteiskuntaa sekä kulttuuria. Näihin sisältyy mm. tasa-arvo, koulutuspolitiikka sekä globaali vastuu. Kohtaamme näitä asioita päivittäin. Jotta voisimme jatkuvasti parantaa yhteiskuntaamme, sekä antaa jokaiselle yhtäläiset eväät elämään, on meidän tutkittava, mitkä valloillaan olevista systeemeistä toimii ja mitä on uudistettava.

Kasvatustieteellinen tutkimus liittyy meihin jokaiseen. Jokaisella meistä on jonkinlainen omakohtainen käsitys mm. koulutuksesta ja eettisestä kasvatuksesta. Näihin on kuitenkin vaikea liittää yhtä oikeaa tapaa ajatella asia, ja usein meillä onkin erilaisia käsityksiä esimerkiksi juuri kasvatuksesta. Kasvatustieteellinen tutkimus kuitenkin luo pohjan, jonka päälle voimme lisätä omat kasvatuskäsityksemme. Jos kasvatustieteellistä tutkimusta ei olisi, olisi hyvin vaikeaa, ellei mahdotonta, perustella omia valintojaan kasvatuksen saralla. Miksi juuri minun käsitys on itselleni sekä kasvatuksen kohteelle eettisin vaihtoehto, eikä esimerkiksi lastansa kaltoin kohtelevan käsitys.

Hyvä kasvatustieteellinen tutkimus on ajankohtaista, ja sen tavoitteena on lisätä ymmärrystä kasvatuksesta ja että saatua tietoa voidaan soveltaa käytännössä. Tutkimussuunnitelman luominen on myös tärkeää, jotta tutkimus olisi johdonmukaista ja järkevää. Lisäksi täytyy noudattaa eettisiä periaatteita, sillä tutkimuksessa työskennellään paljon lasten kanssa. Tutkimusmenetelmät täytyy siis valita tarkasti. Tutkijan täytyy pysyä riippumattomana ja puolueettomana eikä tutkimuksen rahoittaja saa vaikuttaa tutkimuksen tekoon tai tutkimustulosten julkaisemiseen. Hyvässä tutkimuksessa on perehdytty huolella aiemmin tehtiin tutkimuksiin ja tutkimuskysymykset ja on määritelty sen mukaan. 

Ajatuksemme kohti tutkivaa työtapaa -opintojakson aloittamisesta olivat ristiriitaiset. Meillä oli jonkin verran ennakkokäsityksiä tulevasta, mutta todellisuus paljastui vasta ensimmäisessä tapaamisessa. Tutkimus on yksi yliopiston suurimmista tehtävistä, joten aiheen käsitteleminen jo näin opintojen alussa on todella tärkeää. Olemme ymmärtäneet, että laadukas tieteellinen tutkimus on syynä siihen, että saamme hyvää opetusta ja ylipäänsä opiskella yliopistossa. On siis hienoa, että Helsingin yliopisto panostaa niin näkyvästi tieteelliseen tutkimukseen.

Yhdeksän hengen ryhmään jakaantuminen luo mielestämme mukavasti haastetta kurssityöskentelyyn. Voimme ajatella olevamme tutkimusryhmä, joka on uuden ongelman edessä. Osalla ryhmäläisistä on toisia enemmän kokemusta yliopistomaailmasta ja osalla taas ei ollenkaan. On mielenkiintoista kuulla erilaisia ajatuksia tutkimuksesta ja huomata, millä tavalla ryhmämme käsittelee aihetta. Tieteellistä tutkimusta tehdään usein yhteistyössä muiden ihmisten kanssa, joten saamme nyt hienon mahdollisuuden harjoitella ryhmätyöskentelyä ja liittää sen tutkimukseen. Mielestämme on hyvä, että opettajat eivät ohjaa kaikkea toimintaa, vaan saamme olla itse vastuussa omasta oppimisestamme.

Ryhmätyöskentely liittyy vahvasti kurssin pedagogiseen lähestymistapaan. Mielestämme työskentelytapa on todella hyvä, koska tällaiseen aiheeseen olisi hankalaa tutustua vain luentoja kuuntelemalla. Saamme itse käsitellä erilaisia ongelmia ja ratkoa niitä, jolloin oppiminen on toivottavasti monille helpompaa. Ennakkoon odotimme yliopisto-opiskelulta enemmän itsenäistä työtä, mutta kasvatustieteellisellä alalla on tietysti tärkeää harjoitella mahdollisimman paljon vuorovaikutustaitoja. Tietysti on myös tärkeää pitää huolta omasta, yksilöllisestä työskentelystä ja olla aktiivinen tietoa hakiessa. Yhdeksällä toisilleen melko tuntemattomalla henkilöllä on varmasti eriäviä mielipiteitä, joten argumentaatio nousee suureen rooliin tällaisessa oppimisessa.

Yliopistossa tulee eteen erilaisia tehtäviä, jotka voivat aiheuttaa aluksi harmaita hiuksia. On kuitenkin tärkeää asennoitua tehtäviin positiivisesti, koska yleensä ei ole olemassa tehtävää, jota ei kykenisi tekemään. Pauliina Haasjoen runon puhuja sanookin runossaan osuvasti: “Kun minä tästä rentoudun, asiat ratkeavat.” Tämä pätee myös yliopistomaailmaan, Rentoutuminen on yksi tärkeimmistä ryhmän työskentelyyn vaikuttavista tekijöistä. Se on tärkeää myös esiintymisessä, jota tämä kurssi meiltä vaatii. Tavallinen luentokurssi ei vaadi samalla tavalla rentoutumista kuin tällainen opiskelijoita todella paljon osallistava kurssi.