Ryhmä 8: Yhteenkuuluvuus yksinäisyyden torjuntakeinona

Tekstin kirjoitushetkellä salossa liehuvat liput on nostettu vain puolitankoon. Tänään eleellä surraan Kuopion järkyttävää kouluiskua. Kouluiskuun liittyvässä artikkelissa Keskusrikospoliisin rikostarkastaja Arto Tuomela puhuu iskusta epäillystä näin:

Mielenterveysongelmat eivät sellaisenaan tee ihmisestä vaarallista. Henkilöitä ajaa usein jonkinlainen vääryyden kokemus ja katkeruus muita ihmisiä kohtaan, mikä johtuu erityisesti ulossulkemisen ja sosiaalisen eristäytymisen kokemuksista. He eivät välttämättä ole koulukiusattuja, mutta heillä on sosiaalisen eristäytymisen kokemus siitä, että muut eivät halua olla heidän kavereitaan. ”
(Savon sanomat 1.10.2019)

Tämä puheenvuoro kertoo paljon siitä, miten arvokasta on löytää paikkansa muiden ihmisten joukossa. Tämän vuoksi valitsimmekin Henri Pesosen, Elina Konnun, Minna Saarisen ja Raija Pirttimaan artikkelista Conceptions associated with sense of belonging in different school placements for Finnish pupils with special education needs (2016) tarkasteltavaksi ajankohtaisen ja kaikkia koskettavan aiheen yhteenkuuluvuus (sense of belonging, SEBE).

Porukassa surut puolittuvat ja ilot kaksinkertaistuvat

 

Yhteenkuuluvuus on ikään kuin liima yksilön ja ryhmän välillä. Ihmisellä on luontainen tarve kokea kuuluvansa joukkoon, ja yhteenkuuluvuus onkin yhteydessä hyvinvointiin. Sen huomaa itsekin ihan pienissä asioissa – uusien luokkalaisten kohtaamisessa, ryhmätöiden tekemisessä tai sukulaisten juhlapöydässä. Yhteenkuuluvuus on sitä, missä määrin yksilö kokee olevansa yhtä ryhmän kanssa ja tunteeko hän olevansa kunnioitettu, hyväksytty ja tuettu (Pesonen ym. 2016). Yhteenkuuluvuuden vastakohtana voidaankin pitää yksinäisyyttä.

 

”Vetäydyn sosiaalisista tilanteista jo valmiiksi, koska en enää kestä sitä nöyryytystä, että olen kaikille vain ilmaa. Olen luovuttanut. Yritän ajatella, että ehkä seuraavassa elämässä on paremmin.”
(Meidän Perheen verkkokysely)

Yksinäinen saattaa tuntea olonsa näkymättömäksi ja on varuillaan – hän on puolustusasemassa. Tiesitkö, että yksinäisyys voi aktivoida aivoissa samaa, ohimolohkon takana olevaa aluetta, kuin fyysinen kipu? (Esim. MTV 12.3.2019) Pitkäaikainen yksinäisyyden kokeminen on aivoille niin kuormittavaa, että se voi aiheuttaa jopa muutoksia aivorakenteissa (Veikkaus 12.3.2018). Vankiloissa yksinäisyyttä voidaan käyttää jopa rangaistuskeinona esimerkiksi laittamalla vangit eristysselliin. Koulukiusaajatkin hyödyntävät tätä tunnetta kohteensa alistamiseen. Vaikka osa ihmisistä nauttiikin yksin olemisesta, on se hyvä erottaa ei-toivottavasta yksinäisyyden tunteesta. Yksinäisyyden kokeminen on vakavampi, usein psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle haitallinen asia. Yksinäisyyttä vastaan taistellaan parhaiten luomalla kokemuksia yhteenkuuluvuudesta esimerkiksi samanhenkisiä ihmisiä etsimälläYhteenkuuluvuuden tunteen metsästäminen on ehkäpä helpointa aloittaa koulumaailmassa.

Yksin, Surullinen, Masennus, Yksinäisyys, NuoriSosiaalinen kipu näkyy aivoissa samoilla alueilla, kuin fyysinen kipu

 

”Well, first, like, they were with me, and then, all of a sudden, they said … they like began to reject me … they were not with me anymore, nor did they talk to me. And then they just said that I had ruined their trust, and, like, I had said something bad about them, something bad to someone else, and this person told others about it. And, yeah, one of them is really sensible and believes everything that is said … and so, she does not want to spend time with me anymore.”

Näin kuvaili tutkimukseen osallistunut suomalainen oppilas, jolla oli erityisen tuen tarpeita (Special education needs, SEN). Hän ei aiemmassa yleisen opetuksen koulussaan tuntenut pysyvää yhteenkuuluvuutta, sillä hän koki ystäviensä alkaneen syrjiä häntä. Seuraavassa koulussaan, erityiskoulussa, hän koki kuuluvansa paremmin joukkoon.  Eräs inkluusioon pohjautuva näkökulma on kuitenkin, että erityisoppilaiden integraatio tavalliseen opetukseen lisäisi yhteenkuuluvuuden tunnetta (Pesonen ym. 2016). Haasteita yhteenkuuluvuuteen voikin luoda esimerkiksi erityisen tuen tarpeiden, etnisen taustan, sosiaaliluokan tai ylipäätään erilaisuuden aiheuttama stigma.

Yksi Kaikkia Vastaan, Kaikki Vastaan, Keskustelu

Koulussa yhteenkuuluvuuteen ja siten kouluilmapiiriin vaikuttaa yksilön suhde vertaisiin (oppilaisiin), mutta myös toimiva opettaja-oppilas-suhde on tärkeä. Tulevana opettaja sinua saattaa kiinnostaa, että opettajan lämmin, luotettava ja ymmärtäväinen olemus vaikuttaa positiivisesti lasten emotionaaliseen hyvinvointiin, joka osaltaan edesauttaa yhteenkuuluvuuden tunteiden kokemista (Pesonen ym. 2016). Hyväksymällä jokaisen oppilaan sellaisena kuin he ovat ja kunnioittamalla heidän yksilöllisiä piirteitään voimme vaikuttaa paitsi siihen, millaisena oppilas itse näkee itsensä, myös siihen, miten muut oppilaat hänet näkevät. Opettajan tulisi myös tukea oppilaita muodostamaan keskenään merkityksellisiä suhteita ja ylläpitämään positiivista ilmapiiriä, ja näin sinäkin tulet olemaan avainasemassa luomassa kouluilmapiiriä, jossa yhteenkuuluvuus on taattu kaikille.

Avain, Avaimenreikä, Lukko, Turvallisuus, Avata, AukiTulevana opettajana olet avainasemassa luomassa yhteenkuuluvuuden ilmapiiriä

 

Oppilas kaipaa vertaisiltaan hyväksyntää sellaisena yksilönä kuin on. Jos hän ei tällaista hyväksyntää saa, hän voi kokea joutuvansa piilottelemaan sellaisia piirteitään, jotka hän kokee poikkeaviksi. Monet oppilaat muokkaavatkin käytöstään muodostaakseen parempia suhteita opettajien ja vertaisten kanssa. Käytöksen muokkaamisen syy on yksinkertainen – ihmisellä on tarve tulla hyväksytyksi ryhmässä (Pesonen ym. 2016)

Lammas, Maatalous, Eläimet, Maaseutu, VäkijoukkojenIhminenkin on laumaeläin

 

Voi olla vaikeaa kuvitella, mitä yksinäinen ja joukkoon kuulumaton ihminen käy läpi. Pienen maistiaisen tunteesta voi saada, kun ei luennolla löydäkään ystäviään, tai kun aloittaa uuden harrastuksen. Yksinäisyys on Suomessa ongelma – jopa joka kymmenes suomalainen kärsii pitkäaikaisesta yksinäisyydestä (MTV 12.3.2019) ja esimerkiksi Helsingissä huolestuttavan monella yläkoululaisella ei ole yhtään ystävää (HS 7.10.2019). Moni yksinäisyyttä kokeva kuvailee tunnetta näkymättömyydeksi. Ihmiset ympärilläsi eivät huomaa tai huomioi sinua. Äskettäin vietetyn mielenterveyspäivän 10.10. hengessä sinä voit nähdä lähimmäisesi ja luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta kysymällä maailman tärkeimmän kysymyksen:

Mitä sinulle kuuluu?

 

Ryhmä 8: Ronja Sinkkonen, Joonas Rantanen, Tiia Nieminen, Karoliina Anttonen, Anni Udd, Vilma Lehtoranta, Anna Brander, Katri Vuori, Sonja Mertaniemi ja Erika Chibani

 

Lähteet:

Savon Sanomat 1.10.2019 (Linkki)

Pesonen, Kontu, Saarinen & Pirttimaa 2016: Conceptions associated with sense of belonging in different school placements for Finnish pupils with special education needs

Meidän perhe – Verkkokysely (Linkki)

MTV 12.3.2019 (Linkki)

Veikkaus 12.3.2018 (Linkki)

HS 7.10.2019 (Linkki)

Kuvat: Pixabay-palvelu

 

 

 

 

 

 

    

 

Ryhmä 12: Matemaattisia oivalluksia!

Matemaattisia oivalluksia!

Image result for mathematical anxiety pictures

Olemme päässeet tutustumaan nimikkotutkijamme Markku Hannulan teksteihin ja ryhmällemme erityisen kiinnostavaksi aiheeksi nousi tutkimus sukupuolten eriävästä suhtautumisesta matematiikkaan.

Voisikohan syynä tähän olla ryhmämme naisvaltaisuus? Myös tunteiden merkitys matematiikan oppimiseen näyttelee suurta roolia Markku Hannulan tutkimuksissa. Tutkimukset olivat monille meistä hyvin samaistuttavia ja puhutteli omia näkökulmiamme matematiikan oppimisesta.

Tunteet matematiikassa. Mitä ne ovat?

Kun oppilas ratkoo matemaattisia ongelmia, tunteet astuvat peliin nopeasti. Ne säätelevät tekemistä, keskittävät ajattelua ja mahdollisesti jopa vääristävät oppilaan kognitiivisia prosesseja. Kun tähän yhtälöön lisätään vielä luokkahuoneen dynamiikka ja sen tuoma lisäjännite, sukupuolierot ja lähtökohtaiset taitotasot, saadaan tärkeä kasvatustieteellinen tutkimuskenttä. Tällä kentällä ollaan yhtä mieltä siitä, että tunteet ovat vahvasti kytköksissä yksilöiden henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja vaikuttavat suuresti yksilön suoriutumiseen ja sopeutumiseen. Tunteet ja niiden laaja kirjo kuuluvat ongelmanratkaisun prosesseihin, ja niiden tarkoitusperät vaihtelevat ongelmanratkaisua edistävien (nautinto, toivo, ylpeys) ja hidastavien tunteiden (tylsyys, toivottomuus, pettymys) välillä.

Tunteilla on kuitenkin merkittävä yhtymäkohta oppilaiden yleisten lähtökohtien kanssa. Onhan kuitenkin useaan kertaan todettu, että oppilaan asenne, lahjat ja motivaatio vaikuttaa tämän kykyyn ratkaista ongelmia. Kun nämä lähtökohdat johdattelevat oppilasta ratkaisemaan ongelman sisälähtöisestä halusta, tulos on yleensä produktiivista ja motivoitunutta. Toisaalta on huomattu, että kun oppilas ei koe omaavansa tarvittavaa taitotasoa ongelman ratkaisemiseksi, motivaatio muuttuu nopeasti ulkoapäin tulevaksi, jolloin oppilas tekee tehtävän lähinnä häpeän tai epäonnistumisen välttämiseksi. Tämä taas vuorostaan johtaa matemaattiseen ahdistukseen. Voidaankin sanoa, että tämä oman taitotason aliarviointi ja huonojen tulosten luoma matemaattinen ahdistus on vakava noidankehä, joka ruokkii itseään joka käänteessä.

Hannula (2003) huomasi tämän saman noidankehän, jossa oppilaan lähtökohtainen matemaattinen ahdistus ja stressi usein lamaannutti hänen ajattelunsa matemaattisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Kun eräälle oppilaalle yritettiin selittää samaa asiaa useaan kertaan, ja tältä kyseltiin paljon kysymyksiä tehtävään liittyen, oppilas ahdistuu ja alkaa unohtelemaan jo perusasioita, kuten kerto- tai jakolaskuja. Joskus tämän kehän pystyi rikkomaan onnistumalla matemaattisessa tehtävässä, mutta useimmiten tämä tapahtuu vasta kotona jonkun toisen aikuisen avustuksella.

Tytöt ovat romahduksen partaalla matematiikassa

Oppilaiden itsevarmuus matematiikkaa kohtaa vähenee epäonnistumisten myötä. Tytöt ovat kriittisempiä kuin pojat, kun puhutaan itseluottamuksesta omaa osaamista kohtaan. Tarkoittaako se kuitenkaan sitä, että tytöt ovat heikompia matematiikassa kuin pojat?

Tutkimustulokset ovat osoittaneet sukupuolieroja matematiikan osaamiseen liittyvässä itsevarmuudessa 5. ja 7. luokalla (Hannula, M., Maijala, H., Pehkonen, E., & Nurmi, A. (1997) Gender comparisons of pupil’s self-confidence in mathematics learning). Tutkimuksessa selvisi 5. luokan oppilailla olevan 7.luokan oppilaita korkeampi itseluottamus omiin matemaattisiin taitoihin. Lisäksi pojat arvioivat itsevarmuutensa matematiikkaa kohtaan toistuvasti korkeammaksi, kuin tytöt (Hannula ym., 1997). Itseluottamus korreloi vahvasti matematiikan arvosanoihin ja tehtävistä saataviin pisteisiin, joka on huomattu aiemmissa tutkimuksissa (Tartre & Feennema 1995; Hannula & Malmivuori 1997; Malmivuori & Pehkonen 1996). Tyttöjä täytyy kannustaa enemmän uskomaan kykyihinsä, joka nostaa itseluottamusta ja sitä kautta lisää motivaatiota oppimiseen. Tytöt, te ette ole huonompia matematiikassa kuin pojat. Uskokaa itseenne ja tehkää töitä oppimisen eteen. Me kaikki pystymme siihen!

Matematiikka-ahdistus voi olla opittua asennetta, josta voi oppia myös pois

Omakohtaisia kokemuksia matematiikka-ahdistuksesta

Kun puhutaan matematiikka-ahdistuksesta, tiedän mistä puhutaan. Pystyn mielessäni palaamaan niihin hetkiin, kun matematiikan kirjan avatessa vain ajatteli, että en taaskaan tajua tai osaa. Omat kokemukseni suhtautumisestani matematiikkaan ovat mielestäni erityisen mielenkiintoisia siksi, että suhtautuminen siihen on muuttunut hyvinkin radikaalisti vuosien mittaan. Siinä missä alakoulussa matematiikan tunnit olivat välillä yhtä tuskaa, lukiossa matematiikan kurssit kuuluivat lempikurssieni joukkoon. Mitähän siinä matkalla on muuttunut?

Oppilaan matematiikkakuvaan vaikuttaa keskeisesti hänen kokemuksensa matematiikan parissa (Markku S. Hannula & Marja E. Holm, Oppilaan matematiikkakuva oppimistuloksena ja oppimisen taustatekijänä). Huonot kokemukset aiheuttavat ikävän kierteen, josta on vaikea päästä pois. Jos positiivisia kokemuksia ei tule juuri lainkaan, matematiikkaa kohtaan alkaa kehittyä huono asenne ja ahdistusta.

Erityisesti asenne vaikuttaa sinnikkyyteen silloin, kun matematiikan tehtävä tai uusi opittava asia osoittautuu haastavaksi (Markku S. Hannula & Marja E. Holm). Jokainen kokee epätoivon hetkiä matematiikan parissa, kun jokin tehtävä ei vain aukene. Maailman parhaat matemaatikon saattavat käyttää vuosia jonkun ongelman parissa, ja epätoivo iskee varmasti useamminkin kuin kerran. Nämä ihmiset kuitenkin tietävät olevansa lahjakkaita, ja lopulta kova työ palkitaan. Jos vain ajattelee olevansa huono, yleensä tehtävän ratkaisu loppuu siihen ensimmäiseen epätoivon hetkeen: ”En mä tajuu mitään”, ”Ihan liian vaikee tehtävä!”, olivat tuttuja ajatuksia alakouluajoiltani.

Mitä useammin epäonnistuu, sitä enemmän ahdistus kasvaa. Mielenkiintoista on myös se, kuinka jopa onnistuessani matematiikassa en kokenut ”onnistumisen iloa”, vaan ajattelin, että se vain oli niin helppo tehtävä, että jokainen sen osaa. Asenteen muutos ei tapahtunut ihan hetkessä. Matematiikkakuvan muutos parempaan vaatii myös oppilaan uskomusten itsestään matematiikan osaajana muuttuvan. (Markku S. Hannula & Marja E. Holm). Niin se vaan yleensä menee, että sellaisista asioista pitää, jotka sujuvat hyvin ja joista saa onnistumisen kokemuksia. Ratkaisevinta olikin se hetki, kun tajusin, etten olekaan niin surkea matematiikassa. Aloin oikeasti kiinnostua matematiikasta, halusin ymmärtää ja aloin etsiä välillä tietoa matematiikasta vapaa-ajallani, löysin sen kiinnostuksen itsestäni.

Tietysti yhtenä tärkeänä tekijänä myös pidän sitä, että esimerkiksi lukiossa matematiikan sisällötkin olivat mielenkiintoisempia. Alakoulussa painotettiin pitkälti päässälaskua, mikä ei nykyäänkään kuulu vahvuuksiini (tai suosikkitehtäviini), pidän enemmän ongelmanratkaisusta ja geometriasta. Muistaakseni alakoulussa ongelmanratkaisutehtävät sijaitsivat aina aukeaman loppupäässä, jolloin niihin ei usein päässyt käsiksi ennen alun “helppoja tehtäviä”.

Vaikken nykyisin opiskelekaan matematiikkaa pääaineenani, pystyn kuitenkin tänä päivänä sanomaan olevani ainakin ihan hyvä matematiikassa.

Itseluottamuksen kohotuksella lisää naisia insinööreiksi?

Monet miesvaltaisiksi tunnistetut alat ovat myös samalla matematiikkapainotteisia. Kyseisille aloille hakeutuessa olennaista on opittu matematiikan osaaminen ja toisaalta myös usko omaan osaamiseensa. Voisiko siis alan miesvaltaisuus selittyä naisten heikommalla itsetunnolla matematiikan osaamisen suhteen?

2000-luvun Pisa-tutkimustulosten mukaan tyttöjen ja poikien osaamisessa ei ole Suomessa eroja, eli silkkaa sukupuolten välistä eroa ei esimerkiksi uravalinnoissa voida syyttää. Poikien kokonaisosaaminen peruskoulussa ei ole enää vuosiin ollut tyttöjä parempi, mutta silti asenteet tyttöjen huonommuudesta matematiikassa vaikuttavat säilyneen (Markku S. Hannula & Marja E. Holm). Hyvän itsetunnon rakentuminen matematiikan osaamisessa tuntuu juurtuvan hyvin moniin seikkoihin koulutiellä. Selittävä tekijä on esimerkiksi opettajan asenteet ja uskomukset. Nämä luokkatason tekijät ovat merkityksellisimpiä tyttöjen itsetunnon kannalta kuin poikien (Hannula & Malmivuori 1997; Markku S. Hannula, Hanna Maijala, Erkki Pehkonen & Anu Nurmi 2005). Soron (2002) tutkimuksen mukaan monet opettajat uskovat poikien olevan tyttöjä lahjakkaampia ja ajattelevat tyttöjen menestyksen perustuvan ”vain” ahkeruuteen. Nämä opettajien uskomukset luultavasti välittyvät myös oppilaille (Markku Hannula & Marja Holm). Näiden tutkimusten valossa varsinkin opettajaopiskelijana herää ajatusta, tulisiko opettajien matematiikkaan liittyviä käsityksiä päivittää.

Kun PISA-tutkimuksessa vertailtiin eri maissa havaittavia sukupuolieroja oppilaiden matemaattisessa itseluottamuksessa, havaittiin tämän eron olevan Suomessa yksi suurimmista (OECD, 2004; Williams & Williams, 2010; Markku Hannula & Marja Holm). Kyseessä ei siis ole maailmanlaajuinen ilmiö ja sukupuolten välisen tasa-arvon kannalta tulos on varsin merkittävä. Näiden tutkimustulosten valossa voisi nähdä matematiikan uskomusten siirtyvän iän myötä käytäntöön – ensin tytöt uskovat olevansa heikompia matematiikassa, sitten matematiikkaa aletaan välttelemään ikävänä asiana, joka vaikuttaa esimerkiksi lukion pitkän matematiikan valintaan ja tämän jälkeen jatko-opintojen myötä uravalintaan. Uskomatonta! Voiko tällainen rakenne tulla pelkistä uskomuksista?

Matematiikkaan ja sen osaamiseen liittyy myös paljon tunteita, joita erityisesti Markku Hannula avaa tutkimuksissaan. Myönteinen minäkuva itsestään matematiikan oppijana ja joka arvostaa matematiikkaa, yleensä jaksaa ponnistella pidempään ja siten myös todennäköisemmin voittaa matematiikan haasteet. Tästä syntyy positiivinen onnistumisen kierre (Markku Hannula & Marja Holm). Kääntäen tämä; huonolla itsetunnolla itsestään matematiikan osaajana on alttiimpi luovuttamaan tehtävien edessä ja näin mahdollisuudet onnistua matemaattisissa haasteissa ovat myös pienemmät. Positiivisen onnistumisen kierteeseen päästyään ajoittaiset vaikeudet ja epäonnistumiset eivät välttämättä enää näyttele yhtä suurta roolia, positiivisella onnistujalla poikkeus vain vahvistaa säännön.

Historiassa tyttöjen matematiikan opiskelu alkaa huomattavasti poikia myöhemmin. Suomalaisen koulutuksen alkuaikoina ei tytöillä katsottu olevan yhteiskunnallista tarvetta opiskella matematiikkaa tai muitakaan luonnontieteitä. Nyky-yhteiskunnassa tytöillä ja pojilla on kuitenkin periaatteessa samat mahdollisuuden tieteiden oppijoina, mutta miksi asenteissa näkyy silti ikiaikaisia uskomuksia siitä, että tytöt eivät osaa matematiikkaa.

Entä sitten opettajankoulutus, jossa valtaosa opiskelijoista on naisia? Tähän prosenttiin mahtuu varmasti monta ahdistunutta matematiikan osaajaa, jotka siirtyvät myöhemmin työelämään. Jotta saamme tulevaisuudessa itsevarmoja matematiikan taitureita, on meillä oltava opettajia, joiden asenne matematiikka kohtaan on myönteinen, tai vähintään optimistinen. Markku Hannula (2018) esittelee tutkimusartikkelissaan suomalaisen opettajankoulutuksen psykodynamiikkaan perustuvan mallin, jossa matematiikka-ahdistusta opettajaopiskelijoiden keskuudessa pyritään poistamaan narratiivisen kuntoutuksen ja runoterapian avulla. Kun opiskelijat tarkastelevat kerronnan avulla itseään matematiikan oppijana, pystyvät opiskelijat rakentamaan uutta matematiikkakuvaa itsestään (Hannula 2018) .  Tarvitsemme yhteiskunnallisen asenteiden uudistuksen, joka lähtee koulun penkiltä itsevarmojen opettajien johdolla. Nyt on korkea aika ymmärtää, että tytöt ja pojat ovat aivan yhtä taitavia matematiikassa. Hyvä tytöt!

Ryhmän jäsenet: Veera Saksa, Nelli Karhunen, Sameer Besic, Ulriikka Sipiä, Aino Kemppi, Benjamin Heikkilä, Emmi Kölhi, Elisa Kontio, Sallamari Kortesalo ja Julia Koskela

Kuvat:

https://www.telegraph.co.uk/business/women-in-engineering/career-break-benefits/

https://www.iltalehti.fi/mielijamasennus/a/27c85913-34f4-466d-87d7-e6a6c840ebdb

https://www.bbc.com/future/article/20150619-do-you-have-maths-anxiety

Ryhmä 10: Puolet koulun oppilaista on niin hukassa, ettet osaa ees kuvitella

”To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.”
-Ralph Waldo Emerson-

you got this GIF

Hän asetteli viimeisen tonnikalasäilykkeen hyllyyn. Etiketti siististi ohi kulkevia kohti, firman logo suorassa asemassa muiden tölkkien kuvioinnin kanssa. Se olikin sitten viimeinen. Hän katseli kynsiään, huomasi peukalon kynnen alla satunnaisen lian, vain pyyhkäistäkseen sen siististi pois. Hän suoristi vielä varmuuden vuoksi purkkirivistön, tarkasti tyhjän ostoskärryn pohjan ja korjasi lakkinsa asentoa. Hän odotti. Käytävää kulki mummo rollaattorinsa kanssa. Hän toivoi, että joku olisi tullut ja kertonut hänelle mitä hänen tehtäviinsä seuraavaksi kuuluisi. Kukaan ei tullut. Eivätkä työt harjoittelupaikassa jatkuneet seuraavana päivänä.

Tarinan ”hän” on ammatillisessa koulutuksessa opiskeleva nuorukainen, nimetkäämme vaikka Samueliksi. Vanhempiensa ja opettajiensa tuella ja avustuksella Samuel on selviytynyt peruskoulusta, mutta toisen asteen koulutus tuntuu olevan hänelle liikaa. Kuinka vastata omien opintojensa koostamisesta ja eteenpäin viemisestä, jos ei kotioloissa aina edes muista syödä, mikäli joku ei siihen erikseen kehota?

Edelleen tarinan voisi myös kertoa Samirasta, jonka tie suomalaisessa koulujärjestelmässä kävi valmistavan opetuksen ja pienluokkamuotoisen opetuksen jälkeen toisen asteen opintoihin rimaa hipoen. Mittavat kielelliset vaikeudet olivat oma haastava lukunsa peruskoulun oppimäärän suorittamisessa. Lisäksi koulukäyntiä haastoivat perhehistorian traumaattiset kokemukset, kulttuurilliset erot ikäluokkansa kanssa, sekä aikaisemman ainesisällöllisen tiedon puutteet. Koulunkäynnin ohella Samira kantoi suurta vastuuta perheen arjesta. Läksyjä Samira teki taskulampun valossa illalla, kun siivoaminen, kaupassakäynti, ruoanlaitto, tiskaus, pyykkihuolto ja pienempien sisarusten asiat oli hoidettu. Onneksi peruskoulun aikana Samira sai runsaasti tukea, apua ja ohjausta usealta läsnäolevalta ja välittävältä aikuiselta.

Kuinka ammatilliset opinnot sitten sujuvat Timillä, jonka suvussa ei ole arvostettu “valkolaista koulujärjestelmää” tai akateemisuutta koko peruskoulun aikana? Koulussa läsnäolemista ei tuettu muuten kuin sosiaalitoimen interventioiden myötä puolipakolla. Pikemminkin päinvastoin. Tämä näkyi kokonaisvaltaisena ja mittavana tuentarpeena hänen peruskoulu-urallaan. Timi itse haluaisi murtaa suvun miesten perinteisen “laitoskehän” ja päätti hakeutua toisen asteen opintoihin. Hänen tukenaan ja turvanaan olleet aikuiset eivät voineet seurata mukana uuteen kouluun ja tämä huolestutti häntä suunnattomasti: ‘’Kenelle mä siellä sit meen puhumaan, ku ei ne ymmärrä mua? Mitä jos mä sit mokaan?’’

Minkälaisia edellytyksiä mainitun kaltaisten taustojen nuorilla on pärjätä opinnoissaan lähiopetuksen määrän vähenemisen ja itsevastuullisuuden lisääntyessä? Minkälaista minäkuvan kehitystä tukee työssäoppimisjaksolla annettu suullinen palaute: ‘’Hidas ja aloitekyvytön.’’ Missä pedagogiikka ja mitä odotuksia omasta tulevaisuudesta epäonnistuneista työssäoppimisen jaksoista jää tuentarpeiselle käteen?

Man Standing in the Middle of Road

Syvässä päässä selviävät ne, jotka osaavat jo uida, ja ne, jotka oppivat pakon edessä nopeasti.

Tarkastelemme tässä blogissa ammattiopintoja niiden opiskelijoiden kannalta, joilla on kieleen tai oppimiseen liittyviä tuen tarpeita – Itseohjautuvuudessaan ja opiskelutaidoissaan hapuilevia nuoria, jotka ovat lakisääteisen koulupolkunsa jälkeen jatkaneet toisen asteen koulutukseen.

Vuoden 2018 alusta voimaan astuneen ammatillisen koulutuksen uudistuksen keskeisimpiä tavoitteita on opiskelijan yksilöllisten opintopolkujen löytäminen, sekä työpaikoilla tapahtuvan oppimisen lisääminen (Hallituksen julkaisusarja 2/2016). Yksilöllisiin koulutuspolkuihin liittyy opiskelijan vastuu omien opintojensa koostamisesta ja niiden etenemisen suunnittelusta (Niemi 2019). Kun samaan aikaan toteutettiin ammatillisen koulutuksen 190 miljoonan euron arvoiset leikkaukset (Opetus ja kulttuuriministeriö 2019), on huoli Samuelin, Samiran ja Timin kaltaisista nuorista suuri.

Opetussuunnitelman perusteiden muutos (2014) astui virallisesti voimaan vuonna 2016. Joten itsevastuullisuutta ja -ohjautuvuutta painottava pedagogia (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014) ei ehkä saavuttanut, tai ehtinyt saavuttaa, kaikkien oppilaiden kohdalla toivottuja tuloksia ennen toisen asteen koulutukseen siirtymistä. Pohdimme sitä kuinka nuoren voi olettaa osaavan kehittyneempiä toiminnanohjauksen taitoja, mikäli niitä ei ole hänelle systemaattisesti opetettu. Eihän hänen oleteta osaavan matemaattisen ajattelun taitojakaan ennen niiden opettamista.

confused math GIF by CBC

Tämän vuoksi Anna-Maija Niemen ja Markku Jahnukaisen (2019) artikkeli Educating self-governing learners and employees: studying, learning and pedagogigal practices in the context of vocational education and its reform astuu ajankohtaiselle maaperälle. Heidän tutkimuksessaan on käytetty keskeisenä analyyttisenä käsitteenä jo otsikossa näkyvää termiä “self-governing” eli itsehallinta, jonka valitsimme myös blogimme keskeiseksi aiheeksi. Itsehallinnalla kirjoittajat tarkoittavat suomenkielessä vakiintunutta itseohjautuvuuden käsitettä lisäten siihen vielä itsevastuullisuuden eli omista asioistaan vastuunottamisen ulottuvuuden (Niemi 2019). Käytämme blogitekstissämme useissa kohdin itsehallinnan asemesta itseohjautuvuuden käsitettä, jotta teksti olisi helpommin luettavaa ja lähestyttävää.

Niemi ja Jahnukainen näkevät itsehallinnan vaatimuksen lisääntymisen, niin koulussa, kuin muutoinkin yhteiskunnassa, osana uusliberalistista markkina- ja työelämälähtöistä ajattelua, jossa koulutuksen katsotaan tuottavan sen, mitä työelämä tarvitsee. Tässä tapauksessa aloitteellisen ja muuntumiskykyisen työntekijän. Tutkimus reflektoi koulutusfilosofisten valintojen suhdetta työelämän tarpeisiin ja yleissivistykseen. Se nostaa diskurssista myös epävirallisen koulun sosiaalisen puolen edut verrattuna työssäoppimisjaksojen sosiaaliseen toimintaympäristöön. (Niemi & Jahnukainen 2019, s. 4-5.)

Niemen ja Jahnukaisen artikkelin aineisto kerättiin lukuvuonna 2016-2017 etnografisen tutkimuksen keinoin. Etnografiassa kyse on tutkijan asettumisesta mahdollisimman lähelle tutkimuskohdettaan ja tekemällä omasta avatusta positiostaan käsin havaintoja toiminnasta ja vuorovaikutuksesta (Jyväskylän yliopisto 2009). Laadullisiin menetelmiin lukeutuva tutkimustapa jäsentää tutkimuskohteen laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä kokonaisvaltaisesti ja pyrkii hahmottamaan, millaisia kertomuksia tutkittavasta kohteesta kerrotaan ja edelleen; miten tutkimuksen kohteen olemus hahmottuu kertomuksenkaltaisena rakenteena (Jyväskylän yliopisto 2015). Selvitettäessä ilmiön luonteesta oleellista tietoa tullaan mielestämme auttamatta esittäneeksi kysymyksiä siitä, mikä on oleellista, minkälaista tietoa milläkin metodilla saadaan, miten sitä tulkitaan, ja mitä tiedon käsite ylipäätään pitää sisällään?

Käytännössä Niemi seurasi kahden ammatillisen koulutuksen luokan oppitunteja sekä välitunteja 27:n päivän ajan. Tämän lisäksi hän haastatteli opiskelijoita ja henkilökunnan jäseniä. Aineisto käytiin läpi narratiivisen analyysin keinoin. Analyysivaiheessa itsehallinnan teema nousi käydyistä keskusteluista vahvasti esiin ja sen vuoksi tutkijat halusivat nostaa ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden sekä henkilökunnan äänen julkiseen keskusteluun (mt., s. 4).

Pohdimme, kuinka paljon etnografia tutkimusmenetelmänä, ja narratiivinen analyysi aineiston käsittelyssä ovat saattaneet vaikuttaa havainnoinnissa ja haastattelussa esiin nousseisiin aiheisiin, kuten itsehallinnan teemaan. Ovatko menetelmät jättäneet huomion ulkopuolelle jotakin oleellista? Kun tutkija asettuu osaksi tutkimaansa yhteisöä, vuorovaikuttaen ja tutustuen sen jäseniin, on vaarana, että jotkin ilmiöt ovat niin tiivis osa yhteisöä, että ne voivat läheltä katsoen jäädä kokonaan huomaamatta (Annamaria Marttila 2018, s. 382). Myös konkreettiset tiedonkeruun menetelmät herättivät keskustelua. Koska esimerkiksi henkilökunnan haastattelut ja osa opiskelijoiden haastatteluista on toteutettu ryhmä- tai parimuotoisina, on haastattelun aikainen ja ryhmän jäsenten aikaisempi vuorovaikutus voinut vaikuttaa mielipiteisiin ja keskustelun teemoihin. Ylipäätään kvalitatiivista tutkimusta tehdessä, eli hahmotellessa ilmiön olemusta, tutkijan oman position määritteleminen ja avaaminen tutkimuksen yhteydessä on oleellista (vrt. käsitteet: Emic, Etic). Eikä nähdäksemme saadun tiedon yleispätevyyttä, normatiivisuutta, neutraaliutta tai mitään empirististä objektiivisuuden ideaalia ole edes välttämättä mahdollista tavoittaa, tai niihin pyrkiä.

Ihmistutkimuksessa (esim. humanismi, yhteiskuntatieteet) oppimiskäsityksen ja epistemologian moderni paradigma painottuu mielestämme konstruktivistisen perinteen lähestymistapoihin. Niemen ja Jahnukaisen valitsema tietoteoreettinen lähestymistapa on jälkistrukturalistinen (mt., s. 4). Ymmärtääksemme kyseisessä tietokäsityksessä subjektin vaikutus prosessiin, tulkintaan ja “totuuksiin”, on sosiokulttuurinen konstruktio itsessään. Tämän seurauksena näkisimme, ettei “puhdasta” tai riippumatonta lähtökohtaa induktiolle ole kyseisen tieteenfilosofisen käsityksen mukaan edes mahdollista saavuttaa. Ja mikäli objektiivinen ja neutraali tutkijapositio olisi pohjaoletuksena saadun tiedon luotettavuudelle, ei kerätty ja analysoitu tieto vastaisi kuitenkaan tavoiteltua objektiivisuutta luonteeltaan. Ilmaisun merkitykset ja kielen aktiivinen toimijuus ovat ilmiöiden tutkimisen ytimessä kvalitatiivisen tutkimuksen post-strukturalistisessa perinteessä (Jyväskylän yliopisto 2015b). Merkitykset ja tulkinnat nousevat siis keskeiseen asemaan ilmiötä tarkasteltaessa. Menetelmällä on mahdollisuus saavuttaa sellaista tiedon ulottuvuutta, jota esimerkiksi kyselylomakkeella ei kyetä saavuttamaan. Mielestämme tieteen tekemisen progressiossa tulisikin yhdistää eri tieteenalojen, tietoteoreettisten lähestymistapojen ja tutkimusmetodien kirjoa ja käydä aktiivista dialogia niiden välillä mahdollisimman tarkan ja monipuolisen tiedon kumuloimiseksi kustakin tarkasteltavasta ilmiöstä. Tämä kenties myös tiivistäisi ja voimistaisi tieteen hajanaista kenttää, hyödyttäisi “tiedon jälkeisen ajan” ongelmien ratkomista yhteiskunnallisessa kontekstissa ja toisi vahvemmin vastapainoa uusliberalistiselle markkinavallalle myös koulutuksen kentällä.

Classroom Chair and Desk

Onko aikaa, onko rahaa, onko tahtoa?

Haastatteluissa ilmeni opettajien kokevan, ettei heillä ole kylliksi aikaa kaikkien opiskelijoiden asioiden käsittelyyn. Entä sitten Samuel, Samira ja Timi? Myös opiskelijat kertoivat tarvitsevansa opinnoissaan enemmän tukea, kuin mitä he saavat. Artikkelissa viitataan Juvaan ja Vaahteraan (2017) joiden mukaan nykyiset pedagogiset käytänteet yhä useammin edellyttävät aloitteellisuutta ja vastuun ottamista omasta työskentelystä, joten opettajan ohjauksen saaminen itsenäiseen työskentelyyn olisi ensiarvoisen tärkeää (mt., s. 6).

”Yksilötason opetus jää kyllä hyvin pieneksi. Luentotyyppisesti mennään. Se ongelma siinä on, että ne, jotka eivät opetuksesta saa heti kiinni, jäävät sitten ilman.” – Kari Lauren (Opettaja-lehti 16/2019 s. 13)

Oppilaitosympäristössä itseohjautuvuudessa ja opiskelutaidoissa hapuilevat nuoret vaikuttavat olevan heikoilla. Ammatillinen uudistus siirtää opintojen painopisteen aiempaa vahvemmin työelämässä kouluttautumiseen (Hallituksen julkaisusarja 2/2016), joten ehkäpä tilanne näyttäytyy valoisampana koulutuksen toista puolta, eli työssäoppimisjakson tarjoamaan ohjausta tarkastelemalla.

Artikkelin valossa vaikuttaa kuitenkin siltä, että tuki ei pääsääntöisesti löydy työelämän kentältäkään. Nuoret kokevat tarvitsevansa tiiviimpää ohjausta työssäoppimisen jaksoilla, mutta kertovat, että liika neuvojen kyseleminen ja avun pyytäminen koetaan työpaikoilla “ärsyttäväksi”. Esimerkiksi Samuel sai harjoittelusta kotiin viemisiksi aikaisemmin mainitsemamme palautteen: hidas ja aloitekyvytön.

Itseohjautuvuuden korostuminen saattaa hyvinkin palvella nuoria, jotka ovat tottuneet itsenäisyyteen ja pärjäävät opinnoissaan. Mutta sekä erityispedagogisen tietämyksemme, kokemuksemme että Niemen ja Jahnukaisen tutkimuksen asetelman ja siinä esiin nousseiden teemojen valossa, on todennäköistä, että kaikki nuoret eivät vaatimuksista selviä, kuten tutkimuksen aineistosta poimittu Katien kommentti osoittaa:

“I’d like if the teachers were genuinely at school to help students proceed in their lives and studies and to give support […] Perhaps such thinking that we are young. Let’s think about what we want to have in our lives. Half of the students in this school are so lost you can’t even imagine. So, of course support is (important). When there are so many young people who don’t have anyone and the only thing they do is go to school.“

Confused Spongebob Squarepants GIF

Ryhmä 10: Katja Salo, Juha Saarikoski, Emma Eerolainen, Marjaana Jäkkö, Minna Savisalo, Anni-Maria Luoma 

Lähteet:
Hallituksen julkaisusarja 2/2016. Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi 2015-2019. Valtioneuvoston kanslia.
Jyväskylän yliopisto 2009: koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/aineiston-analyysimenetelmat
Jyväskylän yliopisto 2015: koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tutkimusstrategiat/etnografinen-tutkimus
Jyväskylän yliopisto 2015b: https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tieteenfilosofiset-suuntaukset/jalkistrukturalismi
Marttila, Annamaria 2018: Tutkijan positiot etnografisessa tutkimuksessa. Teoksessa Moniulotteinen etnografia. Päivi Hämeenaho & Eerika Koskinen toim. Ethnos toimite. Helsinki. 362-393
Niemi, Anna-Maija; Jahnukainen, Markku 2019: Educating self-governing learners and employees: studying, learning and pedagogigal practices in the context of vocational education and its reform. Journal of Youth Studies, DOI: 10.1080/13676261.2019.1656329
Opetus ja kulttuuriministeriö 2016: Tiedote. Lisätalousarvio: 20 miljoonaa euroa ammatillisen koulutuksen opettajien palkkaukseen ja tukitoimiin. Julkaisu pvm. 16.6.2019
Opettaja-lehti 16/2019 

Kuvat ja gifit:

https://www.pexels.com/photo/chairs-classroom-college-desks-289740/ 

https://giphy.com/gifs/reaction-3o7aCTPPm4OHfRLSH6 

https://giphy.com/gifs/cbc-comedy-what-3o7btPCcdNniyf0ArS  

https://www.pexels.com/photo/man-standing-in-the-middle-of-road-1553783/ 

https://giphy.com/gifs/you-got-this-F3lPUjF1bb4go 

 

 

Ryhmä 1: BREAKING NEWS: Kasvatustieteen opiskelijat ymmärsivät lööpin väärin!

https://pixabay.com/fi/illustrations/sanomalehti-artiklan-kirjauskansio-3324168/

Tunnilla jaettu lööppi sanoi näin: ”Kouluistako leikkikenttä? Tutkijan mukaan oppilailla pitäisi olla enemmän aikaa kouluissa omille jutuilleen. ” Klikkiotsikoiden tapaan ryhmämme tarttui yhteen sanaan, leikkiin. Kuvittelimme lähtevämme tutkimaan leikkiä ja sen vaikutusta koulunkäyntiin, mutta kuten otsikosta voi päätellä, luulimme väärin.  

Saatuamme tutkijamme Jaakko Hilpön artikkelin Productive deviations: learner agency and intrest, huomasimme pian ettei kyse ollut lainkaan leikkimisestä. Mistä sitten oli kyse? 

Artikkeli 

 Lyhyesti artikkelissa tutkittiin leikin sijasta mielenkiinto-ohjautuvaa oppimista kouluasetelmassa. Sitä on aiheena tutkittu paljon yhteydessä vapaa-ajan toimintaan, mutta sen yhdistäminen kouluympäristöön on ajatuksena melko uusi.  

Mielenkiinto-ohjautuvaa toimintaa tutkittiin FUSE studion yhteydessä. FUSE on vaihtoehtoinen oppimisalue. Se toimii verkossa, ja sisältää erilaisia haasteita ja niihin pohjautuvia pulmia sekä projekteja. FUSE studio on kehitetty auttamaan oppilaita löytämään uusia mielenkiinnon kohteita sekä kehittymään ja oppimaan uutta STEAM– aiheissa; 

FUSEn toiminnasta kiinnostuneille löytyy lisää informaatiota täältä: https://www.fusestudio.net/how-fuse-works

Tutkijamme Hilpön artikkelissa on sosiokulttuurinen näkökulma. Toisin sanoen oppiminen nähdään sosiaalisena prosessina, johon vaikuttavat oppijan ympäristö ja sen tarjoamat mahdollisuudet, sekä oppijan kulttuurinen ja sosiaalinen historia. Artikkelissa ei asetettu hypoteeseja, vaan lähdettiin tutkimaan lasten oppimista FUSE studiossa kolmen tutkimuskysymyksen kautta: 

How did the productive deviations start?  

  -Kuinka ”tuotteliaat sivupolut” alkoivat? 

How did the students engage with these productive deviations?   

-  Kuinka oppilaat sitoutuivat näihin “tuotteliaisiin sivupolkuihin”? 

In what ways did the other participants react to these productive deviations? 

-Millä tavalla muut oppilaat reagoivat näihin tuotteliaisiin sivupolkuihin?

 Productivedeviations: termillä ei ole vakiintunutta suomenkielistä vastinetta, tutkija käytti itse mieluummin termiä offroading, ”polulta poikkeaminen”. Termillä tarkoitetaan (omatoimista) oppimista/tekemistä, joka on tuottavaa, mutta opettajan/ohjaajan tehtävänannon ulkopuolella, eli esim. opitaan jotain, joka ei kuulunut alkuperäiseen tuntisuunnitelmaan. 

Tutkimusta varten kerättiin vuoden ajan etnografista videomateriaalia oppilaiden päähän asetetun kameran kautta FUSE Studio-tunneilla, joita oli kerran viikossa 90 minuuttia kerrallaan.  Tutkimuksen tuloksissa tarkasteltiin oppilaiden tekemisiä sekä oppilaiden ja opettajien reagointia oppilaiden projekteihin. 

 Tapaaminen 

 Kun artikkeli oli luettu ja termit ratkaistu, alkoi valmistautumisen tutkijatapaamiseen. Pyrimme löytämään ns. “punaisen langan” käsiteltävästä materiaalista ja sen työstämään sen pohjalta konkreettisia kysymyksiä tutkijalle. Onneksemme ryhmämme on Crème de la crème, joten yhteinen sävel saavutettiin yllättävänkin mutkattomasti ja saimme valikoitua kourallisen kysymyksiä, jotka täydentäisivät joitakin hataria olettamuksiamme artikkelista. Pohjatyö oli siis tehty. Olimme kaikki valmiina suureen koitokseen; tutkijatapaamiseen.   

Alkuun meitä kiinnosti, että kenen kanssa ylipäätään keskustelemmeTässä pieni aikajana Jaakko Hilpön elämästä: 

 2001 Hilppö lähti opiskelemaan Helsingin yliopistoon luokanopettajalinjalle. Valmistumisen jälkeen hän toimi tutkimusavustajan hommissa.

2016 Hilppö väitteli lapsen toimijuuden tunteesta, tarkemmin lapsen oman toimijuuden tunteesta hyvinvoinnin lisääjänä ja opetuksen lähtökohtana. 

2015 Sattuman kautta Hilpölle avautui mahdollisuus päästä tekemään tutkimusta Yhdysvaltoihin.

2019 Hilppö on näiden osien summana päätynyt istumaan Minervaan, kertomaan yhdeksälle innokkaalle fuksille omasta työstään tutkijana.  

 Kun esittelyt oltiin hoidettu, pääsimme itse keskusteluun. Aluksi kyselimme kaikkea maan ja taivaan väliltä tästä mysteerisestä FUSESTA. Fakta kuitenkin oli, ettei Hilpön tutkimus rajoittunut FUSEen, vaan ainoastaan tapahtui sen tarjoamissa puitteissa. Siispä kysyimme, että mitä tutkimus tarkalleen selvitti, ja saimme oivan vastauksen: Huomionarvoista artikkelissa oli se, miten oppilaan henkilökohtaiset tuotteliaat sivupolut hyödyttävät koko yhteisöä. Kun oppilas jakaa oppimiaan asioita, niistä tulee lopulta resursseja muiden oppilaiden käyttöön. Homma hallussa. 

 Kun tutkijatapaaminen oli ohitse, oli ilmassa hyvin ristiriitaisia tuntemuksia. Ryhmällämme oli ajatuksia suuntaan ja toiseen, mutta kolme nousivat esiin yli muiden.  

 Onko FUSE kaupallistettu? Kysyessämme Hilpöltä, että onko FUSE kaupallistettu, saimme hieman ympäripyöreän vastauksen ”No on ja ei”. Kokonaisuudessaan FUSE maksaa koululle n. 25 000€ kahden vuoden ajalta. Hinta kattaa verkkopohjaisen mallin sekä kaikki materiaalit (rakennusmateriaalit, kuvankäsittelyohjelmat yms.). FUSE on käytössä Yhdysvalloissa lähinnä julkisen sektorin kouluissa, jotka saavat mallin käyttöön hieman halvempaan hintaan. Mukana on myös muutamia yksityisiä kouluja, jotka maksavat FUSE:sta täyden hinnan.  

 Missä kriittisyys?  Tutkijatapaamisen aikana nimikkotutkijamme ei esittänyt yhtäkään kriittistä mielipidettä tai ajatusta FUSEa kohtaan. Hilppö loi mielikuvan siitä, miten malli on täysin toimiva    sekä motivoi kaikkia oppilaita opiskelemaan.  

 Hyvä keino innostaa lapsia ja luoda harrastusmahdollisuuksia. FUSEN yksi merkitys oli luoda oppilaille mahdollisuus toteuttaa oman kiinnostuksensa pohjalta erilaisia projekteja. Tällä tavoin joku lapsi saattoi saada ihan uuden perspektiivin vaikkapa matematiikkaan ja innostua siitä ihan uudella tavalla ja mahdollisesti huomata olevansa oppiaineessa ihan hyvä. Toisaalta jollekin FUSE saattoi olla arvokasta harrastusaikaa. Kaikilla ei välttämättä ole varaa kalliisiin harrastuksiin. Eräässä tutkijatapaamisessa esitellyssä videossa oppilas totesi, että tuntuu aivan kuin koulu loppuisi, kun FUSE- tunti alkaa.  

 Pohdinnat  

Mitä kaikkea tämä artikkeli ja tutkijatapaaminen meille antoi? Varmasti uutta perspektiiviä. Ajatuksia, kriittisyyttä ja ehkä muutaman uuden sanan englannin kielen sanavarastoon. Maailmalla kehitellään jatkuvasti erilaisia menetelmiä, joiden avulla lapsia innostetaan oppimaan. Olisiko kannattavin tapa juuri mennä lasten mielenkiinto edellä? Onko tämän tyyppisissä menetelmissä ehkä parannettavaa, kehitettävää? Kuinka paljon näitä menetelmiä voi tai kannattaa kaupallistaa? Kuka tietää, ehkä joskus hamassa tulevaisuudessa joku meistä on etsimässä vastauksia näihin kysymyksiin. 

Kuva <a href="https://pixabay.com/fi/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1647323">Gerd Altmann</a> <a href="https://pixabay.com/fi/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1647323">Pixabaystä</a>

 

Eetu: Koko tämä kurssi on yksi iso tuottelias sivupolku 

 Rosa: Nyt tuntuu, että kun tästä kurssista selviän, selviän kaikesta 

 Jatta:  Kurssin myötä vahvistuu kokoajan siitä, että valitsin itselleni juuri oikean alan!

 Ryhmä 1: Eetu Jokela, Aleksi Huhtala, Emma Raijas, Jatta Lahti, Saara Ojaniemi, Silja Järvi, Rosa Terehova, Anni Mikkonen, Janette Väänänen. 

Ryhmä 13: Jotta näkisi ja oppisi tietämään

Opettajaidentiteetti moniulotteinen,

opettajuuteen johtaa,

kuinka käyttöteoria todellisuuden kohtaa?

uskomukset uhka vai mahdollisuus,

Herbartin kolmio,

didaktiikka, pedagogiikka, sisältö, konteksti,

millainen opettaja minusta tulee?

 

Tutkimus: Katariina Stenberg, Liisa Karlsson, Harri Pitkaniemi & Katriina Maaranen (2014) Beginning student teachers’ teacher identities based on their practical theories, European Journal of Teacher Education, 37:2, 204-21

Viime viikkojen aikana olemme tutustuneet nimikkotutkijamme tekemään tutkimukseen. Se on kirjoitettu englannin kielellä, joten aluksi siihen perehtyminen vaikutti vaivalloiselta tehtävältä. Todellisuudessa tutkimuksen kieli on melko selkeää eikä sen ymmärtäminen vaadi laajaa tieteellisen sanaston tuntemusta. Jokaiselle ryhmäläiselle on siis rakentunut käsitys aiheesta, ja mahdolliset väärinymmärrykset on korjattu.

     Tutkimusaiheemme yleisesti

Tutkimuksemme käsittelee ensimmäisen vuoden opettajaopiskelijoiden käyttöteorioita, ja niiden kautta uskomuksia opettajan työstä. Aihe on ajankohtainen meistä jokaiselle, sillä olemme juuri aloittaneet opintomme ja kirjoittaneet omat käyttöteoriamme. Tutkimukseen tutustumisen myötä olemme saaneet uutta näkökulmaa erilaisiin opettajuuden osa-alueisiin, minkä avulla voimme yrittää laajentaa käyttöteorioitamme. 

Käyttöteorioissa esiintyvät uskomukset jaetaan tutkimuksessa seuraavalla tavalla: Arvot (moraalinen), käytäntö (opettajan ja oppilaan välinen suhde, luokkayhteisö, turva, fiilis luokassa, didaktinen, kannustava), opettajaan itseensä liittyvät ominaisuudet sekä ympäristö, jossa opettaja työskentelee (konteksti). (Stenberg ym. 2014, s. 210‒212.)

    Tutkijan tapaaminen

Kun tapasimme nimikkotutkijamme, kävimme yhdessä läpi jokaisen ryhmäläisen motiiveja opettajan työhön. Myös tutkija kertoi oman opettajaidentiteettinsä muuttuneen paljon opettajakokemuksen myötä. Niin tutkijamme kuin ryhmämme jäsenet olivat innostuneita ja entistä motivoituneempia pohtimaan tutkimuksen aiheita keskustelun jälkeen. Varmasti jokainen meistä joutuu uransa aikana pohtimaan omaa suhtautumistaan opettajuuteen.  Ei voida ajatella, että kenenkään opettajaidentiteetti olisi täydellinen opintojen päättyessä, vaan se kehittyy jokaisella opettajalla koko ajan. Sen takia aihe on yhteiskunnallisesti merkittävä. 

Olemme pohtineet kutsumuksen käsitettä todella paljon, mutta tarkkaa määritelmää emme ole edelleenkään keksineet. Totesimme tutkijatapaamisessa, että kutsumus kumpuaa usein moraalisista lähtökohdista. Tähän myös tutkimustulokset viittaavat, sillä opettajaopiskelijoiden havaitaan olevan hyvin oppilaskeskeisiä. Todella harva ensimmäisen vuoden opiskelija käsittelee käyttöteoriassaan koulujärjestelmän yhteiskunnallisuutta ja poliittisuutta. 

Tutkijamme avasi aihetta hienosti, ja jokainen ryhmäläinen saavutti syvempää ymmärrystä aiheeseen. Moni seikka jäi kuitenkin vielä avoimeksi, joten jokaisella on edelleenkin tarvetta pohtia oman opettajaidentiteettinsä rakentumista.

    Pääsykokeiden avulla opiskelupaikat oikeille opiskelijoille? 

Tutkimuksemme ei käsitellyt pääsykokeita juurikaan, mutta lööppimme käsitteli. Tutkimuksen aihe kuitenkin liittyy pääsykokeisiin, minkä vuoksi päädyimme keskustelemaan niistä tutkijamme kanssa.

Pääsykokeiden vaatimukset vaikuttavat suoraan, millaisia opiskelijoita otetaan opiskelemaan ja millaisia opettajia halutaan kouluttaa. Tutkimuksen tuloksista huomaakin, että minäkeskeisiä opettajia ei haluta, vaan motivaation tulee olla sisäistä halua yleiseen hyvään. Opiskelemaan halutaan myös motivoituneita henkilöitä, joilla on realistinen käsitys opettajan työstä ja sen haasteista. Monilla opettajaksi haluavilla saattaa olla liian ruusuinen käsitys opettamisesta, jolloin töiden alkaessa iskee alkushokki, kun asiat eivät menekään odotetulla tavalla. Tutkijan kanssa keskustelimme, millaiset olisivat parhaat mahdolliset pääsykokeet. Totesimme, että kasvatustieteen alalle on erittäin vaikea järjestää optimaalisia pääsykokeita lukuisista syistä. 

Tutkijamme mielestä paras olisi päästä kouluihin näkemään, miten hakija toimii lasten kanssa, mutta se on haastava toteuttaa, koska pääsykokeet järjestetään kesäkuussa. Ryhmämme tutkija toimi tänä vuonna haastattelijana ja kertoi, että oli haastavaa olla “tunteeton” ja “robottimainen” . Haastattelijan rooli tuntui vaikuttavan haastateltaviin, sillä on vaikea antaa oikea kuva itsestään ja vuorovaikutustaidoista tilanteessa, jossa vuorovaikutus on hyvinkin yksipuolista. Nähtäväksi jää, millaiset pääsykokeet ensi vuonna järjestetään.

 

Onni, Petri, Roosa, Julia, Aino, Valtteri, Oliver, Siiri ja Saara

LÄHTEET:

Katariina Stenberg, Liisa Karlsson, Harri Pitkaniemi & Katriina Maaranen (2014) Beginning student teachers’ teacher identities based on their practical theories, European Journal of Teacher Education, 37:2, 204-21

KUVAT:

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjDpMCszJblAhWFxcQBHTnYC3gQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F270708627575024006%2F&psig=AOvVaw2lni7rm0FcNfCulQYoXzPX&ust=1570965359014956

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiWwM63ypblAhX6xMQBHV6BB-oQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Ffigure%2FThe-process-of-practical-theory-building_fig2_284500229&psig=AOvVaw3ETSzIXA_Re9YtVnVAzn6q&ust=1570964880625176

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi8vdrrzpblAhVrzqYKHc4lA98QjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.norssiope.fi%2Fnorssiope%2Fmentoring%2Fidentity%2Fidentity_introduction.html&psig=AOvVaw2igrSRyKFmF_OeYN_DfUAz&ust=1570965158755592

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwihh__fzpblAhXgwcQBHcYVCZ8QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fworld.edu%2Fteach-children-morals%2F&psig=AOvVaw0udNc3bc6P_z0Ek43uucp-&ust=1570965659694630

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjRheTYzpblAhXuwMQBHcywCpsQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Ftheconversation.com%2Ftesting-the-test-naplan-makes-for-stressed-kids-and-a-narrow-curriculum-10965&psig=AOvVaw322JKag1x2vPxIEIndKsbc&ust=1570965869204277

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjn_4S5zpblAhWpxMQBHS7DCK4QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fphys.org%2Fnews%2F2016-09-role-body-language-teacher-student-interactions.html&psig=AOvVaw3J6ooRaRNrmsji2MDGruur&ust=1570965969606567

Ryhmä 14: ”Myday – mikä ihmeen käyttöteoria?”

Herään, ja noin kymmenen torkutuksen jälkeen nousen myös ylös. Kiireellä heitän vaatteet niskaan ja onnistun saamaan jopa parilliset sukat jalkoihini. Eikun kohti Siltavuorenpengertä. Vatsa tietenkin kurnii, aamuinen torkutus vaati taas veronsa: aamupala jäi syömättä. Mikäpä tämän aamun kruunaisi paremmin kuin Skypesessio nimikkotutkijani Katriina Maarasen kanssa, jonka tutkimuksesta en ymmärtänyt hölkäsen pöläystäkään, koska se on englanniksi: “An idealistic view of teaching: teacher studentspersonal practical theories. 

Haastattelu alkaa puolentunnin päästä. Tässähän on vielä hyvin aikaa kerrata tutkimusta, jotta en vaikuttaisi Maarasen silmissä täysin idiootilta. Helppo homma! (Not really).  

Käyttöteoria, mikä se siis on? Käyttöteoria -käsitteellä on kuulemma pitkä historia, ja sen määritelmä on muovautunut ajan saatossa eri teoreetikkojen tutkimuksissa.  Katriina Maaranen on määritellyt käyttöteorian tutkimuksissaan opiskelijoiden omiksi näkemyksiksi ja uskomuksiksi siitä, mikä on tärkeää opettamisessa ja koulutyössä. Myös minä tulevana luokanopettajana olen saanut tehtäväkseni kirjoittaa oman käyttöteoriani… Ei hitto! Senhän on oltava valmis huomiseksi. Kaipa sen ehtii illallakin tehdä!   

Nyt täysi fokus tulevaan haastatteluun.  

Pitää saada haastattelukysymykset valmiiksi. Hah! Tässä olisi hyvä: miksi tutkimus on kirjoitettu ENGLANNIKSI?! Tämä taitaa olla sittenkin tyhmä kysymys, ja ehkä hieman hyökkäävä. Onneksi ohjeistuksesta löytyy muutama ohjaava kysymys, joiden avulla saan ajatukseni kulkemaan.  

15 kysymystä, eiköhän siinä ole tarpeeksi, ja aina voi kysyä lisää, jos kysyttävää ilmaantuu. Enää ei voi mikään mennä pieleen. Skypesessio alkaa ja saan vastauksia kysymyksiini, kirjaan niitä ylös ja huomaan kuinka jännitykseni katoaa. Tunnelma rentoutuu ja rohkenen kysyä lisäkysymyksiä valmiiksi kirjattujen lisäksi. Mutta mitä ihmettä nyt tapahtuu? Maarasen kasvot katoavat koneeni ruudulta ja minun oma naamani näkyy isolla smart board-ruudulla. Näky ei ole kaunis, huonot yöunet ja aamulla unohtunut hiusten harjaus kostautuvat. Suurennetulla ruudulla, pääni kokoiset silmäpussini ja joka suuntaan sojottavat hiukseni saavat minut näyttämään hullulta tiedemieheltä, jos siis poistetaan tiedemiehestä tiede -osuus. Smart board-ruutu on aseteltu huoneeseen vielä juuri sillä tavalla, että jokainen Minerva-torilla opiskeleva näkee lasiseinän läpi, kuinka minä pällistelen omaa pärstääni isolta ruudulta. Voi tätä häpeää!  

Ei auta kuin vain jatkaa… en kehtaa keskeyttää puhelua tämän vuoksi, vaikka osa keskittymisestäni onkin kadonnut suurten sierainteni mustiin aukkoihin. 

Isolta ruudulta löysin myös pelastukseni. Naamani yläpuolella, ruudun yläkulmassa oli pienen pieni ruutu, jossa oli Maarasen kasvot. Keskitin kaiken voimani niiden tuijottamiseen ja sain ajatukseni takaisin haastatteluun. Huh! Muistiinpanoja kertyi taas ja sain pääpointit ylös. Huomasin haastattelun tarjonneen minulle jopa uusia oivalluksia ja uutta ymmärrystä tutkimuksesta.  

Tämä myday on tositapahtumiin perustuva tarina, jossa koostuu ryhmämme tuntemuksia ja ajatuksia tutkimuksesta, liioitellussa muodossa. Nimikkotutkijamme ensimmäinen meille jakama tutkimus oli: An idealistic view of teaching: teacher studentspersonal practical theories. Tutkimuksen tekijät ovat Katriina Maaranen, Harri Pitkäniemi, Katariina Stenberg ja Liisa Karlsson. Tutkimus julkaistiin vuonna 2015. Tutkimuksen keskeisenä käsitteenä on käyttöteoria, jonka pohjalta tutkitaan suomalaisten opettajaopiskelijoiden käsityksiä siitä, mikä on tärkeää opettajuudessa ja koulutyössä. 

Tutustuttuamme tutkimukseen, pystyimme pohtimaan myös omien käyttöteorioidemme pohjalta sitä, millaisia opettajia me haluaisimme olla. Tulimme siihen tulokseen, että haluamme opettajina olla empaattisia, kannustavia, reiluja ja oikeudenmukaisia. Listaa voisi jatkaa loputtomiin, ja tästä ehkä voikin jo huomata, että meidän käsityksemme opettajuudesta ovat idealistisia. Sama ilmiö tuli esille myös tutkimuksessa. Olemme samaa mieltä Maarasen kanssa siitä, että tämä on hyvä asia. Haastattelun aikana Maaranen sai meidät myös pohtimaan sitä, ovatko idealistiset näkemykset pelkästään hyvä asia. Voivatko idealistiset tavoitteet johtaa uupumukseen? Pitäisikö aloittaville opettajille tarjota enemmän tukea työelämässä? 

Tutkijatapaaminen herätti ryhmässämme erilaisia tuntemuksia. Oli kokonaisuudessaan mielenkiintoista kuulla Maarasen näkemyksiä ja saada vielä selkeyttä tutkimuksen ymmärtämiseen. “Hävettää myöntää, mutta mulle aukes tän tutkimuksen koko tavoite vasta tutkijatapaamisen aikana”, sanoi yksi ryhmämme jäsenistä. Meitä kiinnosti tietää, onko tutkimuksesta ollut jotain käytännön hyötyä, sillä opiskelijoiden opettajakäsitykset olivat niin idealistisia. Meidän voi olla vaikea hahmottaa sitä, millaista työelämässä oikeasti on. Maaranen painotti, että opiskeluaikana on tärkeää tuoda esiin reaalimaailmaa ja käytäntöä opetusharjoittelun avulla, etteivät opettajat luovuta tai uuvu kohdatessaan työelämän. Myös meidän olisi hyvä muistaa, ettei opettaminen ole pelkkää teoriaa. 

Smart board sulkeutuu ja tutkijatapaaminen päättyy. 

Sallamari Horttanainen, Anniina Pitkäranta, Susanna Heinonen, Anni Suhonen, Kaisa Laaksonen, Ida Mikkonen

Kuvan on taiteillut Kaisa Laaksonen

Ryhmä 9: ”Mikään ei kasva pellossa, jota koko ajan kynnetään”

“Mikään ei kasva pellossa, jota koko ajan kynnetään” 

 

 

Kyntö on toimenpide, jolla pyritään saamaan viljelykasveille hyvä kylvöalusta” – Wikipedia 

 

 

 

Jos kyntö luo hyvää kasvualustaa, niin eikö olisikin parasta kyntää niin paljon kuin vaan pystyy? Ei aivan.  

Tai näin ainakin ajattelee haastattelemamme professori Heikki Ruismäki. Ruismäen haastattelun perusteella jäi ajatus siitä, että opettajan koulutuksen muutokset ovat tuoneet mukanaan juurettomuutta ja painopiste on siirtynyt tehokkuusajatteluun eikä pysähtymiselle ole enää sijaa.  

Viljan kylväminen ei ole hätäisen hommaa, mutta jo kylvöjä suunnitellessa jokaisen maanviljelijän ajatukset suuntautuvat siihen elokuiseen sadonkorjuun aamuun kuin kultainen, kypsä vilja loistaa pellolla kilpaa auringon kanssa ja on valmis puitavaksi. Palkinnoksi kärsivällisyydestä ja kovasta työstään maajussi saa taattua perheelleen elannon. Samoin meihin tuleviin (musiikinkin)opettajiin istutettu siemen tähtää siihen hetkeen, kun kylvö alkaa tuottamaan satoa. 

Olimme varsin yllättyneitä, kun Ruismäki kertoi omista opettajaopinnoistaan 70-luvulla, jolloin musiikin opetusta tarjottiin yhteensä 300 tuntia. Jokaiseen musiikinopetuksen alueeseen panostettiin. Esimerkiksi mies- ja naislaululle, musiikkiteknologialle ja musiikkiliikunnalle oli omat huippuluokan opettajat. Myös Henna Suomen (2019) väitöskirja tukee näitä ajatuksia. Väitöskirjassa kerrotaan, että Ahosen (2009) mukaan musiikilla oli luokanopettajakoulutuksessa vahva asema vielä 1950-luvulla. Tilanne alkoi kuitenkin muuttua, kun seminaarit lakkautettiin 1970-luvulla ja luokanopettajakoulutus siirtyi yliopistoihin. 1980-luvulla ainedidaktinen osaaminen kuitenkin korostui, mikä korotti muusikin tuntimäärää. 1990-luvulla taloudellinen tilanne johti kuitenkin siihen, että erityisesti taito- ja taideaineita leikattiin. Tämän jälkeen motivaatio musiikin opettamiseen on laskenut vastavalmistuneiden luokanopettajien keskuudessa. 

Nykypäivänä kontaktiopetusta on huomattavasti vähemmän verrattuna Ruismäen opiskeluaikoihin. Muutama ryhmämme jäsenistä on aloittanut juuri vapaan säestyksen kurssin, jossa opetus tapahtuu noin 10 opiskelijan ryhmissä. Opiskelijat harjoittelevat pianoa kuulokkeilla yhteisessä tilassa, ja opettaja kiertelee kuuntelemassa jokaista muutaman minuutin. Tämä minimaalinen hetki opettajan kanssa ei ole varmastikaan mitään verrattuna siihen, jos saisi yksityisopetusta esimerkiksi edes 30 minuuttia viikossa. Oppiminen ei luultavasti ole yhtä tehokasta kuin ennen. Samalla meidän opettajiksi opiskelevien taidot eivät välttämättä ehdi kehittyä niin paljon, että olisimme tai kokisimme olevamme tarpeeksi itsevarmoja musiikinopettajia alakoulussa. 

Ruismäen haastattelusta jäi mieleemme erityisesti hänen käytännönläheisyytensä sekä mieltymyksensä humanistisiin lähtökohtiin. Hänestä soittamisessa ja soiton opiskelussa on tärkeää, että opiskelija hyväksyisi sen tason, millä on, ja toisaalta rohkaistaisiin myös aloittelijoita. Ruismäen sanoin ”pitäisi kehittää motivaatiota niistä lähtökohdista, jotka on”. Olemme tästä samaa mieltä: 

Yhdeksän vuotta viulua musiikkiopistossa soittaneena käteeni jäi soittotaidon lisäksi valtava suorituskeskeisyys ja se, että ei saanut pysyä sillä tasolla millä oli ja nauttia siitä, vaan piti koko ajan kehittyä paremmaksi ja paremmaksi.”-Milja, luokanopettajaopiskelija 

Samalla, jos aloittelija ei saa rohkaisua soittoonsa, lopahtaa motivaatio nopeasti muiden tasoon vertailun keskellä. Rohkaisemisen kautta voikin syntyä kasvun ajattelun asenne, ja taidossaan voi kehittyä. Kuinka paljon tällaisella ajattelutavalla voitaisiinkaan vähentää virheiden ja epäonnistumisen pelkoa! 

Ruismäen opiskeluaikoina motivaatio ja innostuneisuus palkittiin. Ruismäki sai yksityistunteja ja jopa avaimet yliopiston musiikkiluokkaan, jotta pääsisi vapaasti soittamaan. Aiemmin musiikkiopinnot myös sisälsivät paljon valinnaisia opintoja, sillä raha ei ollut keskiössä. Kukaan ei kysynyt mitä maksaa, vaan pyrittiin vahvistamaan opiskelijan omaa kiinnostusta. Nykypäivänä voimme vain haaveilla tällaisesta. 

Oktaavi ei ole niitä helpoimpia intervallejamutta senkin soittamiseen sormet tottuvat, kun saavat soittaa. 

 

Ruismäen ajatukset saivat meidät myös pohtimaan, että nykyään yliopiston on vaikeaa tukea opettajaopiskelijoiden omaa taiteellista harrastuneisuutta ja innokkuutta. Ryhmämme luokanopettajaopiskelijat ovat kohdanneet taideaineiden opiskelussa pahoitteluja puuttuvista resursseista. Opetettavien aineiden hinta on tullut keskiöön ­- enemmän maksavat aineet ovat supistusten kourissa.  

Lukemassamme tutkimuksessa (Sepp ym. 2018) pohdittiin opettajaopiskelijoiden minäpystyvyysuskomuksia suhteessa pianonsoittoon ja säestykseen. Tutkimuksessa mainittiin, että Tereskan (2003) mukaan yksi kolmesta alakoulun opettajista kieltäytyy opettamasta musiikkia ja lisäksi Anttilan (2010) tutkimuksessa havaittiin, että suurimmalta osalta suomalaisista opettajaopiskelijoilta puuttuu itseluottamusta laulamisen suhteen ja moni heistä ei osaa soittaa mitään soitinta. Tutkimuksen tulosten mukaan minäpystyvyydellä on vaikutusta siihen millaiset tavoitteet opettajaopiskelija asettaa itselleen ja miten motivoitunut hän on pianonsoiton ja säestyksen kurssiin. Suomen (2019) väitöskirjassa vain 6% luokanopettajiksi opiskelevista koki olevansa päteviä opettamaan musiikkia. 

Tämä kaikki saa pohtimaan sitä, mikä on musiikinopetuksen tulevaisuus, jos opettajaopiskelijoiden kompetenssi ja motivaatio laskevat ja innokkaillekaan opiskelijoille ei ole resursseja taitojensa hiomiseen.  

Musiikkikasvatuksen tutkimuksen kysyntää pohtiessaan Ruismäki nosti esille, ettei sillä tietenkään ole yhtä paljon kysyntää kuin esimerkiksi ihmishenkiä pelastavalla lääketieteellisellä tutkimuksella. Vaikka ymmärrämmekin ajatuksen taustan, meitä silti hieman kirpaisee tällainen tyypillinen vertaus ”elintärkeään” lääketieteeseen ja ”ei-elintärkeään” musiikkikasvatukseen. Olkoonkin, että varmasti lääketieteen suuret löydöt esimerkiksi nousevat median otsikoihin mahtipontisemmin, on musiikkikasvatuksen tutkimuksella myös omat jalkansa, joilla se jylhästi seisoo ja juurensa, joihin sen perinteet perustuvat. Toivoisimmekin, että vaikka ulkopuoliset tahot saattaisivatkin aika ajoin väheksyä taiteisiin ja taideaineisiin liittyvää tutkimusta, vähättelyä ei tapahtuisi alan sisäpuolelta. Musiikkikasvatus kuitenkin koskettaa monia, aina yhtä kokonaista ikäluokkaa, joka sen tielle astuu joka vuosi. 

Olisin huolissani, jos musiikki ei merkitsisi ihmisille enää mitään –Ruismäki 

Musiikki on ihmisen perustarve. Peltoon kylvetyllä viljalla ihminen tyydyttää näläntunteensa ja työllistää itsensä, musiikilla ihminen sanoittaa ja purkaa tunteitaan, irrottautuu arjesta, kokee yhteenkuuluvuutta samanhenkiseen ryhmään ja luo elinikäisiä tunnemuistoja.  

 Haastattelutilanteessa Ruismäellä oli myös paitsi monia, puntaroituja ajatuksia, myös nimensä mukaisesti ruista ranteissa, kun hän useaan otteeseen istahti pianon penkille kesken keskustelun demonstroimaan soittamalla erilaisia asioita. Yhden kerran soittaminen liittyi improvisaatioon ja toisella kertaa hän soitti ja lauloi pienen pätkän John Lennonin Imagine-kappaletta ja sanoi sitten, että näin pieni pätkä musiikkia, jonka tunnistaa, herättää heti meissä jonkinlaisia ”fiiliksiä ja tunnelmia”. Tämä oli mielestämme oivaltava esimerkki siitä, miten musiikki on juurtunut sen verran tiukasti monen, ellei jopa karrikoidusti kaikkien ihmisten olemiseen, ja miten musiikin kautta on mahdollisuus viestiä erilaisilla tavoilla, laulamalla ja soittamalla, rummuttamalla siinä missä kirjoitetuin ja lausutuin sanoin. Musiikki matkustaa elimistössämme kuin pitkien hiilihydraattien viljat tarjoten ravintoa jopa niin pitkäksi aikaa, että kun jonkin kappaleen kuulee uudestaan vuosien päästä, se saattaa viedä yhdessä sujahduksessa takaisin hetkeen, jonka luuli jo unohtuneen. Myös koulussa voisi tarjota ja tarjoutuukin oppilaille tällaisia kokemuksia, kun palataan kuulemaan tai soittamaan joku aiemmin tuttu kappale. 

 Taito- ja taideaineista leikkaaminen vaikuttaa auttamatta niitettävän sadon laatuun. Jatkuvasti kynnettävän pellon vilja ei ehdi juurtua, ja sateisina kesinä uutisoidaan laajasti siitä, kuinka vilja uhkaa jäädä peltoon pilaantumaan. Nälkävuosina leivän sekaan keksittiin laittaa pettua puuttuvien jauhojen tilalle ja se sisälsikin noin 40% ihmisen tarvitsemista ravintoaineista. Taito- ja taideaineiden viikkotunteja taas korvataan lukuaineilla ja matematiikalla, jolloin oppilaat löytävät taideaineita pääosin valinnaisten aineiden luetteloista. Mitä tapahtui matalalle kynnykselle ja harrastusmahdollisuuksien tasa-arvoistamiselle? Kaikille siis tarjotaan kyllä mahdollisuus opiskella näitä aineita, mutta kynnys kursseille osallistumiseen ei ehkä ole matalin mahdollinen. Ravintoarvot eivät ole ideaalit. Toki tämä vastakkainasettelu on vahvasti karrikoitu, mutta se on tekstissä osaltaan myös tarkoituksenmukaista. Huomioon on otettava kuitenkin tasapuolisuuden nimissä myös ilmastonmuutosta torjuvat uudet innovaatiot, kuten sirkka- ja juuresleivät. Nyt ehkä tarvittaisiinkin kekseliäitä uusia innovaatioita musiikin integrointiin muihin aineisiin. Miksi opiskeltavien aineiden pitäisi olla toisilleen vaihtoehtoisia tai tosiaan poissulkevia?  

Musiikkikasvatuksen merkityksestä pitää keskustella, mutta ihanne olisi, että sen arvo tunnustettaisiin ja sen toteuttamiseen panostettaisiin, oli taloustilanne mikä tahansa. Musiikkikasvatuksen potentiaali on musiikkitoiminnan elämänlaatua parantavissa ominaisuuksissa, jotka ylettyvät tunne-elämän syövereihin ja fyysiseen hyvinvointiin. Musiikinopetuksen tehtävä ei ole enää vain soittotaidon opettaminen ja hyvän musiikkisuhteen luominen, vaan myös oppilaan henkisen kasvun tukeminen ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen. Musiikki onkin siihen paras väline, sillä musiikillisen toiminnan kautta on mahdollista kehittää niin itsetuntemusta kuin -ilmaisua, tunne- ja sosiaalisia taitoja sekä vuorovaikutusta toisten ihmisten kanssa. Musiikki tuottaa harrastajalleen mielihyvää aivoissa syntyvien endorfiinien kautta ja musisoimisen ja musiikkielämysten kautta syntyvät hyvän olon tunteet perustuvat todellisiin fysiologisiin reaktioihin. Ihminen virkistyy ja aktivoituu fyysisesti. (Ahonen 1997: 310–311.) Musiikki toimii myös turvallisena ympäristönä ja globaalina kielenä, kuin lääkkeenä tunne-elämän pahoinvointiin. Siksi se onkin avainasemassa nykyisin haastaviksi muodostuneiden vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittymiselle. Näistä perustaidoistako olemme valmiita säästämään? 

 

”Jos opetat lapselle laulun, hän laulaa sitä kunnes kyllästyy siihen, mutta jos opetat hänelle keinot oppia itsenäisesti, hän voi nauttia musiikista koko ikänsä.” (Ahonen 2004: 168.) 

 

 

 

Lähteet: 

Ahonen, Heidi 1997: Musiikki, sanaton kieli. Musiikkiterapian perusteet. Finn Lectura, Helsinki. 

Ahonen, Kari 2004: Johdatus musiikin oppimiseen. Finnlectura, Tampere. 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiEy_vmh5LlAhVHAxAIHY1dDIIQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fphotos%2Fpiano-hand-music-1531788%2F&psig=AOvVaw2scuF6GqjUcFPsQDpoOx99&ust=1570809570881182 

Suomi, Henna 2019: Pätevä musiikin opettamiseen? Luokanopettajaksi valmistuvan musiikillinen kompetenssi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toteuttamisen näkökulmasta: 2.2 Musiikin muuttuva asema luokanopettajakoulutuksessa ja 7 TULOSTEN TARKASTELU, University of Jyväskylä, Jyväskylä 

Sepp, Hietanen, Enbuska, Tuisku, Ruokonen, Ruismäki 2018: STUDENTS’ EXPECTATIONS AND REFLECTIONS ABOUT PIANO COURSES IN FINNISH PRIMARY SCHOOL TEACHER EDUCATION, University of Helsinki & University of Lapland, Finland 

 

 

Julia Tuoma, Aino Malmi, Sonja Järvinen, Mari Aarnipelto, Maaria Taipale, Milja Niemi, Anni Mokkila, Liina Lehtimäki

Ryhmä 2: Tekemällä oppiminen

Olemme viimein päässeet tutustumaan nimikkotutkijamme tekemään tutkimukseen ja tavanneet itse tutkijan.   Tutkimuksessa päätutkijana toimi Kaiju Kangas. Hän toimii teknologiakasvatuksen apulaisprofessorina Helsingin yliopistolla.

Tutkimus oli osa laajempaa kokonaisuutta ja käsitteli alakoululaisten suunnitteluprosessia ja toimintaa ryhmätyönä tehtävän kokonaisen käsityöprojektin aikana. Sen tarkoitus oli avata yhden ryhmän yhteistä suunnitteluprosessia ymmärtääksemme paremmin heidän multimodaalista* suunnitteluajatteluaan.  Tapaamisessa kuulimme tutkimuksesta tarkemmin ja esiin nousi kiinnostavia, enemmän tai vähemmän tuttuja käsitteitä. Valitsimme kaksi mielestämme oleellista ja mielenkiintoista käsitettä, joiden pintaa aiomme nyt raapaista.

*monitasoinen, monitieteellinen, monimuotoinen ja laajakäsitteinen

 

Embodied thinking

Embodied thinking, eli kehollinen ajattelu tuotti terminä haasteita, sillä emme löytäneet sille suoraa suomennosta. Omiin historioihimme pohjaavat ajatukset sinkoilivat varastossa liikkumisesta saamelaiseen käsityöhön ja takaisin. Koottujen ajatuksiemme kautta rakentui kehys siitä, että kyse on jollain tapaa kehon ja mielen yhteistyöstä, sisältäen sekä karkean että hienojakoisen lihasmuistin ja motoriikan. Unohtamatta omien kokemuksien kautta mittatyökaluiksi kehittyneitä aistejamme ja subjektiivista kokemustamme estetiikasta. Joten pyysimme Kangasta vielä avaamaan termiä niin kuin hän oli sen tarkoittanut. Laaja tulkintamme vahvistui ymmärrykseksi.

Kehollinen ajattelu on mielen ja kehon yhteistyössä tapahtuvaa ajattelua. Se kehittyy konkretian kautta henkilön ollessa vuorovaikutuksessa materiaalien, aistien sekä ympäröivän tilan kanssa. Valitessamme näppituntumalla materiaaleja tai työvälineitä, havainnoidessamme tilaa ja kohteita, sekä suhteuttaessamme liikkumistamme tilassa, käytämme kehollista ajattelua. Esimerkiksi ruuhkaisilla käytävillä liikkuessamme huomaamattakin mittaamme ihmisiä ja tilaa ympärillämme “mahdunko tuosta vai pitääkö pyytää väistämään?” ennen kuin avaamme suumme pyytääksemme anteeksi.

 

Maker mentality

Toinen meitä kiehtonut käsite oli maker mentality eli ns. “minä pystyn henki”.  Maker kulttuurissa lähtökohtainen ajatustapa on, että oppiminen tapahtuu tekemisen kautta. Oppiminen tapahtuu asioita kokeillen, ei pulpetissa istuen. Juuri tämän tekemällä oppimisen kautta, oppilaat saavat kokea maailmaa, suunnitellen, ideoiden ja luoden. Koulussa oppilaille tuleekin tarjota monipuolisesti tietoa ja kokemuksia erilaisista työskentelytavoista. Esimerkkinä voidaan esittää nimikkotutkijamme oma tutkimus, (Design Thinking in Elementary Students’ Collaborative Lamp Designing Process: Kangas, Seitamaa-Hakkarainen, Hakkarainen), jossa tutkittavat lapset laitettiin ryhmissä suunnittelemaan sekä toteuttamaan lamppu. Suunnittelun ja toteutuksen edetessä sisustusalan ammattilainen opasti lapsia erilaisissa lampun teon tekniikoissa (esim. miten mitata matka katosta lampun haluttuun korkeuteen).

Maker kulttuuria ylläpitävät niin amatöörit, yrittäjät kuin ammattilaisetkin. Se ei ole pelkkää tekemistä vaan se lisää vahvasti myös yhteisöllisyyttä. Projektit voidaan luoda yhteistyössä toisten kanssa, mikä lisää jaettua merkityksellisyyttä omassa yhteisössä. Onkin uumoiltu, että tällainen luominen on 3. teollistumisen aikaa, onhan se nähtävissä jo pienien yrityshautomoiden ja yhteisöllisten tekemisen tilojen muodossa. Kaikki ei tarvitse olla omaa, ja taitojakin jaetaan avoimesti sosiaalisessa mediassa. Kuka tahansa voi oppia mitä tahansa. Silti jokaisen tuotteen takana on itse tekijä, joka takaa omaleimaisen lopputuloksen.

Mitä perinteisille kädentaidoille tulee tapahtumaan? Tuleeko oppipoika, kisälli, mestari oppiminen säilymään? Mitä tapahtuu taidoille, jotka siirtyvät tekijöille työpajojen uumenissa?

Olemme tulevaisuuden opettajina ja tutkijoina haasteen edessä. Miten muuttaa koulumaailmaa riittävän nopeasti, jotta tarpeet kohtaavat oppijat. Ovatko tulevaisuuden tekijät monitaitureita, jotka näkevät maailman täynnä mahdollisuuksia? Uskoisimme teknologian ja perinteisten kädentaitojen arvon nousevan yhteisen ekologisen huolen myötä kulutuskulttuuria vastaan.

Lisää tutkimusta tarvitaan tekemisen kautta oppimiseen, jossa intervention koulussa tekevät alan ammattilaiset. Helsingin yliopisto onkin tuottanut monta mielenkiintoista tutkimusta asiasta, mutta työnsarkaa riittänee tässä aiheessa pitkään!

 

Essi Kilpeläinen, Elisa Siuko, Jaakko Pikkarainen ja Mari Hämäläinen

 

 

Lähteet:

Kuva 1: https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/koulutus-kasvatus-ja-oppiminen/jokainen-voi-olla-teknologian-tekija-kannustaa-apulaisprofessori

Kuva 2: file:///Users/mari/Downloads/enbodied%20kuva.png

Kuva 3: https://www.hanoverresearch.com/insights-blog/5-surprising-impacts-the-maker-movement-is-having-on-manufacturing/

 

 

Ryhmä 7: Lastenlauluja ja Juhla Mokkaa – Musiikilliset interventiot ja oppimisen taidot 

Viime kerralla jäimme pohtimaan muun muassa sitä, mitä menetelmää tutkimuksessamme käytetään (spoilerivaroitus: neurotieteellinen) ja mihin se oikeastaan keskittyy. Enää ei tarvitse arvailla, mistä on kyse: nyt on nimittäin selvinnyt, että tutkimuksemme on oikeastaan jopa yli 20 tutkimusta yhdessä paketissa, jonka aiheena on musiikin vaikutus oppimiseen. Se on kirjallisuuskatsaus, jossa nimikkotutkijamme Minna Huotilainen käsittelee aihetta sekä oman tutkimuksensa että muiden tutkijoiden tekemien tutkimusten kautta. Näiden tutkimusten kokonaisuuden tarkoitus on selvittää, voiko musiikilla olla merkitystä oppimiseen ja oppimisen taitoihin, esimerkiksi analyyttiseen ajatteluun, ongelmanratkaisuun ja sosiaalisiin taitoihin. 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että lapset, jotka aktiivisesti harrastavat musiikkia, eli soittavat säännöllisesti esimerkiksi musiikkiopistossa, oppivat paremmin kuin musiikkia harrastamattomat lapset. Tämä voi johtua myös siitä, että lapset, jotka päätyvät musiikin pariin, tulevat alunperinkin erilaisesta perhe- ja sosioekonomisesta taustasta kuin toinen ryhmä. (Hyde et al., 2009; Putkinen et al., 2014). Harrastuneisuuden lisäksi tärkeä tutkimuksissa esiin nouseva käsite on musiikki-interventio. Se tarkoittaa tässä kontekstissa oppitunteihin sisällytettyä musiikillista toimintaa, ja sen on todettu parantavan myös oppimista ja erityisesti verbaalisia taitoja (Moreno et al., (2011). Viimeisenä huomiona: myös vapaa-ajan ns. epävirallinen musiikin harrastaminen, eli sellainen, joka ei esimerkiksi tähtää jonkin instrumentin harjoitteluun, vaikuttaa oppimiseen. Vapaamuotoinen ja spontaani laulu, musiikin kuuntelu, tanssiminen ja muu musiikkiin liittyvä toiminta, jota ei ole ohjeistettu, parantaa erityisesti keskittymiskykyä (Putkinen et al., 2013). Lisäksi se parantaa muun muassa sosiaalisia taitoja, yhteistyökykyä ja itsesäätelytaitoja.

 

Tutkimuksen tulokset olivat samansuuntaisia, millaisia olimme odottaneetkin, mutta uusia ahaa-hetkiä syntyi lukiessa erityisesti tutkimusmenetelmien kiinnostavuuden osalta. Musiikin vaikutuksesta oppimiseen on puhuttu mediassa laajasti, joten se ei ole mikään uusi aihe tutkimukselle. Myös Huotilaisen kirjallisuuskatsauksesta huomasimme, että aihetta oli tutkittu jo hyvin monia kertoja ja eri näkökulmista, eli emme ole ainoita, jotka ovat tahtoneet selvittää tämän mysteerin. Oli jotenkin todella ihana lukea ja nähdä, että aihetta on tahdottu tarkastella todella monesta eri näkökulmasta, eri ikäluokkien kautta sekä usein puhtaan mielenkiinnon ja ihmettelyn kautta. Oma tutkijammekin oli lähtenyt tutkimaan aihetta juuri oman henkilökohtaisen kiinnostuksen kautta.

Kirjallisuuskatsauksen eri tutkimuksissa musiikin vaikutusta oppimiseen oli tutkittu esimerkiksi sekä neurologisilla (EEG) että kvantitatiivisilla menetelmillä (kyselyt, toiminnan seuraaminen). Jäimme miettimään sitä, ovatko nämä parhaita tapoja tutkia aihetta ja olisiko jokin toinen tapa ollut mahdollisesti parempi? Nämä menetelmät yhdistettyinä toisiinsa antavat sinänsä jo hyvin kattavia ja luotettavia tuloksia, mutta menetelmien kriittinen arviointi on silti tärkeää. Huotilainen käykin näitä tutkimustuloksiin mahdollisesti vaikuttavia muita tekijöitä läpi tutkimuksessaan. Esimerkkinä kyselyihin voidaan vastata hyvin eri tavoilla riippuen ihmisestä ja lasten  oppimista voi edistää muutkin asiat kuin musiikki. 

Artikkelin lisäksi saimme myös vihdoin mahdollisuuden haastatella nimikkotutkijaamme Minna Huotilaista, ja hankkimaan häneltä selvennyksiä ja vastauksia pohdintoihin, joita meillä on syntynyt ryhmätyöprosessin aikana. Miksi hän päätyi tutkimaan aihetta? Miten tutkimuksen tulokset olisivat sovellettavissa käytännön kouluarjessa? Kuinka monta kuutiometriä Juhla Mokkaa kului kirjallisuuskatsauksen kasaamisessa? Juhla Mokka -mysteeri jäi selvittämättä – ja kysymättä – mutta muuten saimme hyvin asiallisen ja laajan kattauksen monien vuosien tutkijakokemuksen pönkittämää tietoa niin käsittelemästämme tutkimuksesta, kuin paljon muustakin musiikin ja kasvatustieteen parissa tehdystä tutkimustyöstä.

Halusimme tietää onko tutkimustietoa jota meillä jo on, mahdollista hyödyntää konkreettisesti kouluarjessa tai vaikka uuden OPS:n laatimisessa. Huotilaisen mukaan kattavaa ja pätevää tutkimustietoa on vaikka muille jakaa, mutta sitä ei ole vielä hyödynnetty. Syitä tähän on monia. Päällimmäisenä esiin tuli kuitenkin taito- ja taideaineiden asema koulumaailmassa: monet opettajat ja muut ammattilaiset näkevät musiikin ja muut luovemmat oppiaineet vähemmän arvostettavina kuin esim. luonnontieteet. Lisäksi opetusalalla – ja etenkin uuden OPS:n laadinnassa – vallitsee ‘’väärinkäsitys siitä, että oppiaineet taistelevat toisiaan vastaan’’, tarkoittaen sitä että eri aineiden opettajat kokevat helposti, että mikäli jollekin toiselle aineelle annetaan lisää resursseja ja painoarvoa, se on heidän aineensa opetuksesta pois. Huotilainen kuitenkin esitti mahdollisen ratkaisun tähän ristiriitaan. Esimerkiksi, mikäli musiikkia halutaan lisätä päivittäiseen opetukseen, se voidaan integroida jonkin muun aineen oppitunteihin uhraamatta kummankaan aineen ‘’luokka-aikaa’’. Nykyinen ja tuleva OPS antaakin opettajalle vapaat kädet integroida halutessaan musiikkia opetukseen, mutta myös konkreettisempaa koulutusta asian suhteen toivotaan. Monet tutkijat – Huotilainen mukaan lukien – ovat herättäneet asiasta julkisuudessa keskustelua, jotta musiikin asemaa opetuksessa saataisiin parannettua niin virallisesti kuin yleisestikin ihmisten keskuudessa.

(c) Noora

Tutkimuksessaan Huotilainen mainitsi että tieteelliset julkaisut kallistuvat useimmiten sellaisten tutkimusten julkaisemiseen joissa musiikilla on todettu olevan positiivinen vaikutus oppimiseen, ja vastavuoroisesti negatiivisia tai neutraaleja tuloksia raportoivat tutkimukset jäävät helposti julkaisematta. Kysyimme tästä Huotilaiselta, ja hänen vastauksensa avarsi ymmärrystämme yleisesti ottaen kaiken tieteellisen tutkimuksen tekemisestä. Negatiivisia tuloksia raportoivan tutkimuksen julkaisussa on se ongelma, että kyseinen tutkimustulos voi olla yksinkertaisesti virheellisesti toteutetun tutkimustavan syytä. Vaikutuksettomuus taas on usein hyvin hankalaa todistaa, ja julkaisevan tahon näkökulmasta tällaiset tutkimukset eivät ole välttämättä tarpeeksi kiinnostavia tai huomiota herättäviä. Huotilaisen tutkimuksessa riski tällaisista tuloksista on minimoitu: kun musiikki-interventioita toteutetaan eri aineiden oppitunneilla ja eri-ikäisille oppilaille, saadaan paljon keskenään vertailukelpoista dataa. Voimme esimerkiksi vertailla kahta oppiainetta keskenään – jos oppiaine A:n kohdalla musiikilla todetaan positiivinen vaikutus oppilaiden omaksumistaitoihin ja oppiaine B:ssä taas vaikutus on neutraali, saadaan paljon pätevämpää näyttöä musiikin vaikutuksesta kuin jos olisimme raportoineet vain sen, että oppiaine B:ssä vaikutusta ei löydetty.

Mutta millaista tutkimusta alalla kaivataan tulevaisuudessa? Minkälaista tutkimusta me voisimme itse tulevaisuudessa tehdä? Huotilaisen mukaan seuraava ‘’suuri tuntematon’’ jota voisimme lähteä tutkimaan on erilaisten musiikillisten opetusmenetelmien konkreettinen toteutus luokkahuoneessa, ja näiden menetelmien ‘’juurruttaminen opettajien työkalupakkiin’’. Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi ‘’Musatorni’’ – työasema jonka äärellä oppilaat pääsevät yhdessä soittamaan, säveltämään ja äänittämään, opettaen ryhmätyötaitoja ja kommunikaatiota musiikillisten valmiuksien ohella. 

Tapaamisemme Huotilaisen kanssa oli monella tapaa avartava. Emme pelkästään saaneet lisätietoa interventiotutkimuksesta, vaan saimme myösarvokkaita työtapoja, käytäntöjä ja – mikä tärkeintä – kysymyksiä tulevaisuuden tutkimustyötä varten. Kuka olisikaan voinut uskoa että vuosikymmenien kokemuksella varustetun tutkijan kanssa keskustelu voisi olla hedelmällistä? Emme ainakaan me. 

Arttu Brax, Noora Suomalainen, Mika Kuokkanen, Sini Kangas, Aleksi Suomilammi, Tiia Tukiainen, Elias Sarkkinen, Henna Suuronen, Matias Junttila, Joona Vuorinen

 

Lähteet:

Tervaniemi, M., Tao, S. & Huotilainen M. (2018). Promises of Music in Education?

Huotilainen Minna,  Kasvatustieteiden professori, Helsingin yliopisto. Haastateltu 30.9.2019 Helsingissä

https://pixabay.com/illustrations/galaxy-head-man-eyes-glow-nature-3696060/

https://www.flickr.com/photos/wackyvorlon/8761925883

https://www.flickr.com/photos/oakleyoriginals/29136094366

RYHMÄ 15: Ällikällä lyödyt

 

Maailmankuvamme on järkkynyt.

Luulimme valinneemme lööpin perusteella tutkimuksen, joka koskisi opettajan fyysisen kosketuksen vaikutuksia oppilaisiin ja sitä, millainen kosketus on hyväksyttävää ja millainen ei. Sukellettuamme Liisa Tainion tutkimusartikkeliin ‘’Opettajan kosketus oppilaiden koulumuistoissa: Opettajan toimintaa selittämässä” ajauduimme umpikujaan kuin kala katiskaan. Näkökulma ja tutkimustapa yllättivätkin meidät täysin. 

Valitsemamme lööppi “Professorin kommentit kuohuttavat vanhempia: Opettajan fyysinen kosketus on hyväksi oppilaalle” toimi harhaanjohtavana syöttinä – tai ainakin niin ajattelimme aluksi. Meille kaikille heräsi samankaltaisia ajatuksia tutkimuksen mahdollisesta sisällöstä. Ajattelimme kosketuksen olevan lähtökohtaisesti positiivinen asia ja luontainen osa luokkahuoneen vuorovaikutusta. Koemme sen myös lähentävän opettajan ja luokan suhdetta. “Siin varmaan niiku raja ylitty” -artikkelissa Tainio ja kumppanit toteavatkin: “Myönteisen koskettamisen on monissa tutkimuksissa havaittu lisäävän koskettajan ja kosketettavan välistä luottamusta ja rakentavan vuorovaikutussuhteeseen läheisyyttä.” 

 

Koulussa koskettaminen on viime vuosina esitetty mediassa melko negatiivisessa valossa keskittyen sen varjopuoliin, jopa hyväksikäyttötapauksiin. Meille fyysinen kosketus ei ole kurinpitoväline, sillä emme ole eläneet aikana, jolloin koulussa ja kotona oli sallittua rankaista lasta fyysisesti. Esiin nousseet voimakkaat ajatukset ja pohdinnat aiheuttivat meille syntyneet suuret odotukset tutkimuksesta – toivoimme myös saavamme konkretiaa siihen, millainen kosketus luokkahuoneessa on hyväksyttävää.  

 

Syvissä vesissä 

Kokoontuessamme yhteen kaikista huokui esiin hämmennys ja ilmaan lensi paljon kysymyksiä. Miksi juuri kyseinen näkökulma? Mikä merkitys tutkimuksella on tänä päivänä? Tutkimuksessa tarkasteltiin fyysistä kosketusta osana kansakoulumuistoja. Tutkimuksen tarkoituksena ei ollut siis tutkia, millaista kosketus on ollut 1900-luvulla ja miksi sitä on tapahtunut, vaan selvittää siihen suhtautumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Siinä analysoitiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran sekä Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran järjestämään kirjoituskilpailuun lähetettyjä muistelmia. Muistelmissa kerrottiin kokemuksia ja tapahtumia opettajan fyysisestä koskettamisesta kansakouluajoilta. Lisäksi kirjoittajat pohtivat selityksiä opettajan toiminnalle. Menetelmänä tutkimuksessa toimi meille vieraampi diskurssianalyysi, jossa analysoidaan kirjoitettua tai puhuttua materiaalia. Menetelmävalinnan takia meistä tuntui, että aihe jäi vain pintaraapaisuksi. Tutkimuksen perimmäinen tarkoitus ja merkitys jäivät meille epäselviksi. 

 

Valaistuminen 

Nimikkotutkijamme tapaaminen jännitti meitä kaikkia, mutta tunnelma tuntui kuitenkin alusta asti rennolta ja positiiviselta.

Aiemmin pohtimamme kysymykset avautuivat hyvin keskustellessamme Tainion kanssa. Oli inspiroivaa kuunnella hänen puheitaan, sillä hän oli itsekin todella kiinnostunut aiheestaan ja kertoi siitä mielellään – hänen innostuksensa tarttui meihin. Kysymys kysymykseltä ymmärryksemme tutkimusta kohtaan lisääntyi, ja kokonaiskuva selkeytyi. Oivalsimme vihdoin tutkimuksen merkityksen; sen kautta voidaan käsittää, miten suuri vaikutus koskettamisella voi olla oppilaan elämään. Artikkeli on osa Tainion johtamaa Koskettava koulu –hanketta, ja se toimii pohjana muille hankkeen artikkeleille.  

 

Yllätyimme siitä, miten pitkä prosessi tutkimuksen tekeminen todellisuudessa oli – se olikin monimutkaisempi kuin mitä olimme kuvitelleet. Tainion mukaan tutkimusprosessi vei yhteensä noin 1,5 vuotta aina tutkimusaineiston keruusta julkaisemiseen asti. Tutkijoiden piti etsiä laajasta aineistosta juuri ne episodit eli kosketusta sisältävät kohdat, joita he tarvitsivat vastatakseen tutkimuskysymyksiinsä. Koodatessaan aineistoa esiin nousi jatkuvasti uusia kiinnostavia näkökulmia ja aiheita, joita tutkijat olisivat halunneet sisällyttää tutkimukseen, mutta heidän tuli pysyä määrätietoisesti rajatussa näkökulmassaan.  

 

Missä nyt mennään? 

Nyt fiiliksemme on valaistunut. Alussa olimme kuin kalat kuivalla maalla, mutta Tainion tapaamisen ansiosta olemme taas back in the water. Meille annetun tutkimuksen pohjalta on ollut hyvä ponnistaa muiden samanaiheisten tutkimusten pariin. Odotamme kuin kuuta nousevaa tekeillään olevaa tutkimusta nykyajan koulumaailmassa tapahtuvasta koskettamisesta, josta Tainio meille vinkkasi. Se saattaisi nimittäin vastata paremmin alkuperäisiä odotuksiamme tältä tutkimukselta, kansakouluaikaisia kosketusmuistoja vähättelemättä. Vaikka tutkimus ei olekaan aiempien tutkimuskäsitystemme mukainen, on ollut erittäin avartavaa tutustua meille uudenlaiseen tutkimukseen.  

Lopuksi toivotamme jokaiselle teille blogitekstiämme lukevalle ja omia blogitekstejä vääntäville lippujen pitämistä korkealla! 😀

 

Terkuin

Nette, Petra, Elina, Essi, Vilma, Laura, Jasmin, Jade, Senja ja Maini

 

LÄHTEET:

https://blogs.helsinki.fi/koskettavakoulu/

https://moodle.helsinki.fi/pluginfile.php/2652370/mod_folder/content/0/Tainio%20ym.%202018.%20Opettajien%20kosketus.pdf?forcedownload=1

https://www.google.com/search?q=confused+meme&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=LqElIbFzsLILQM%253A%252CzsEMVtzhXANDdM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTvzWgkdzmpTM25GjrYbpyv5gemdw&sa=X&ved=2ahUKEwiZvcTXiaPlAhVjwosKHZ3VDNEQ9QEwAXoECAYQBg#imgrc=LqElIbFzsLILQM:&vet=1

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&tbm=isch&sa=1&ei=FUGoXbb-FfKIk74PrK6piA8&q=under+water&oq=under+water&gs_l=img.3..0i10l10.82003.87752..87958…0.0..1.214.2055.19j3j1……0….1..gws-wiz-img…..0..0i67j0j0i30.Gu9HCYWColU&ved=0ahUKEwj23ODYiaPlAhVyxMQBHSxXCvEQ4dUDCAY&uact=5#imgrc=1XETtqUVwZajRM:

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&tbm=isch&sa=1&ei=s0GoXfaJOO2lmwX324mIAw&q=bulb&oq=bulb&gs_l=img.3..0i67j0l2j0i67j0l6.3553.5216..5369…0.0..0.90.501.7……0….1..gws-wiz-img…..0.ZQ_BXuIyX3s&ved=0ahUKEwi2r66kiqPlAhXt0qYKHfdtAjEQ4dUDCAY&uact=5#imgrc=j_w4cfU2SikJkM: