Opetuksen varadekaanin katsaus

KOULUKSEN HARMONISOINTIA JA LAADUNVARMISTUSTA

Koulutus akkreditoitiin

Koulutuksen näkökulmasta vuotta 2019 leimasi vahvasti eurooppalainen arviointi eli European System of Evaluation of Veterinary Training (ESEVT). Arvioinnin tarkoituksena on varmistaa, että koulutus täyttää sisällöllisesti EU-direktiivien vaatimukset sekä eurooppalaisten laatustandardien vaatimukset. Järjestelmän tarkoituksena on harmonisoida eri maiden eläinlääkärikoulutusta, niin että ulkopuoliset tahot pystyvät luottamaan sen sisältöön ja laatuun, sekä auttaa tiedekuntia kehittämään koulutustaan.

Alkuvuoden aikana järjestettiin useita tiedekuntatason tiedotustilaisuuksia arvioinnin valmistelun ja toteutuksen etenemisestä, toimikunnat käsittelivät teemoja kokouksissaan ja järjestettiin erilaisia työpajoja. ESEVT-lyhenne vakiintui arjen puhekieleen ”iisivet”-muotoon, niin ahkerasti sitä vuoden aikana käytettiin. Mittava itsearviointiraportti valmistui juhannukseksi. Valmisteluun ja toteutukseen pääsi osallistumaan hyvin laaja joukko koulutuksen keskeisiä tahoja: tiedekunnan henkilökunnan ja opiskelijoiden lisäksi myös sidosryhmien edustajia ja yliopiston johtoa.


Tiedekunnan laajennettu johtoryhmä tekemässä itsearviointia 

Varsinainen arviointivierailu toteutui syyskuun puolivälissä, 16.-20.9.2019. Arviointiryhmä koostui asiantuntijoista kuudesta eri Euroopan maasta. Yhtätoista eri osa-aluetta tarkasteltiin itsearviointiraportin, sen pohjalta esitettyjen lisäkysymysten, arviointivierailun aikana tehtyjen tiloihin tutustumisen sekä lukuisten ryhmähaastattelujen ja keskustelujen avulla. Havaintoja verrataan arviointiohjeistuksessa oleviin standardeihin ja numeerisiin indikaattoreihin.

Vierailun päätteeksi arviointiryhmä esitti keskeisimmät havaintonsa. Kiitoksen kohteina nousivat esiin esimerkiksi henkilöstön ja opiskelijoiden sitoutuneisuus, verkko-opetuksen käyttö sekä tutkimuksen yhteys opetukseen; sidosryhmien hyödyntämistä koulutuksessa olisi sen sijaan kehitettävä, samoin formalisoitava joitakin laadunvarmistukseen liittyviä käytänteitä. Koska vakavia puutteita ei todettu, ryhmä kertoi suosittelevansa arvioinnin lopputulokseksi akkreditoitu-statusta. Suosittelevansa siksi, että lopullisen päätöksen vierailuraportin pohjalta tekee eri komitea, European Committee of Veterinary Education (ECOVE). ECOVE:n positiivisen päätöksen saimme ennen joulua, mikä oli tiedekunnalle suuri ilon aihe. Lopullisen arviointiraportin tiedekunta sai vasta tammikuussa 2020, eli tarpeellisten toimenpiteiden pohdinta jäi seuraavaan vuoteen.

Arviointiryhmä eturivissä, oikealla seisomassa ryhmän puheenjohtaja (kuva: Satu M. Leppänen)

Yliopistotason harmonisointia

Helsingin yliopistossa on käynnissä useita uudistuksia, joihin liittyy esimerkiksi sähköisten opintohallinnon järjestelmien kehittämistä, opiskelijoiden tuen ja ohjauksen aiempaa kiinteämpää integrointia koulutusohjelmiin, sekä erilaisten raportointien kehittämistä. Myös yliopiston sisäinen tiedotuskanava, Flamma-intranet on uudistunut sekä rakenteeltaan että sisällöiltään. Lukukauden päätteeksi 17.12.2019 Unioninkadun juhlahuoneistossa pidetty tiedekunnan yhteinen opettajakokous käsitteli tehtyjä ja tekeillä olevia uudistuksia hieman perinteistä poiketen.

Tiedon löytämistä Flammasta testattiin monivalintatehtävillä, joista pöytäkunnittain käytiin joukkuekilpailu. Kilpailussa kaikkien apuvälineiden käyttö oli sallittua, ja koko sali syventyikin niin aktiivisesti tiedonhankintaan, ettei pitkään aikaan ollut ”yhtään päätä pystyssä”. Ajatuksia herättävä osio toiminnallisempien välissä oli pedagogisen yliopistonlehtorin Nina Katajavuoren pitämä alustus psykologisesta joustavuudesta. Katajavuori nosti esiin, miten asiat voivat näyttäytyä aivan toisenlaisessa valossa sen mukaan, kuuntelemmeko kannustavaa vai vähättelevää sisäistä ääntä.


Opettajakokouksen osallistujat keskittymässä joukkuekilpailutehtävään

Opettajakokouksen päätteeksi tiedekunnan ohjaavat opettajat olivat suunnitelleet haastattelupohjaisen tavan esitellä uutta opiskelijoiden tukemisen ohjausmallia, joka on integroitu tulevan vuoden opetussuunnitelmaan. Haastattelijana toimi ”Plutteri Pressin” reportteri. Hänen ammattimainen otteensa ja huolellisesti valmistellut kysymyksensä koulutusohjelmien johtajille Antti Iivanaiselle ja Riikka Keto-Timoselle saivat lyhyessä ajassa keskeiset asiat esiin tavalla, joka varmasti vangitsi kaikkien huomion. Opettajakokous osoittautui jälleen erinomaiseksi tilaisuudeksi edistää yhteisöllisyyttä.

 

 

 

 

 

Plutteri Pressin reportteri haastattelemassa opettajia

 

Mirja Ruohoniemi
opetuksen varadekaani
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopisto