Hei Sinä aineenopeopiskelija, liity HAOon ja SOOLiin!

Miten liityn?

1. Täytä sähköinen lomake, jonka perusteella jäsenrekisterin ylläpitäjä lisää tietosi jäsenrekisteriin ja sinut liitetään halutessasi sähköpostilistallemme.

2. Täytettyäsi lomakkeen saat jäsenmaksun (5 € / 5 vuotta) suorittamiseen ohjeet sähköpostitse.

3. Maksa jäsenmaksu noudattaen ohjeita. HAOn 5 €:n jäsenmaksu oikeuttaa viiden vuoden jäsenyyteen.

4. Olet nyt liittynyt HAOn jäseneksi. Liity seuraavaksi myös SOOLin jäseneksi alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Miksi liityn?

HAO valvoo Sinun etujasi opekoulutuksessa, koska kukaan muu ei sitä tee! HAO osallistuu aktiivisesti opettajankoulutuksen kehittämiseen, ja opettajankoulutuksen vastuuhenkilöt kuuntelevat tarkalla korvalla HAOn keräämää palautetta opettajankoulutuksen sekä opetusharjoitteluiden järjestämisestä. HAO on siis sinun kanavasi vaikuttaa saamaasi koulutukseen ja saada äänesi oikeasti kuuluviin! Mitä enemmän HAOlla on jäseniä, sitä painokkaammin sitä kuunnellaan eri sidosryhmissä.

HAO järjestää myös aineenopeopiskelijoita kokoavia tapahtumia, joissa poikkitieteellinen opehuonemeininki on vahvasti läsnä. HAOssa jokainen saa olla oma itsensä. Liity siis mukaan yhteiselle matkalle kohti opettajaksi kasvamista ja lähde rohkeasti mukaan HAOn toimintaan! :)

Seuraa HAOa somessa #opettajataineissa

Mitäs sitten?

Liityttyäsi HAOon, kannattaa liittyä myös Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOLin jäseneksi. Liittyminen on ehdottoman kannattavaa, sillä SOOLin jäsenenä saat lukuisia jäsenetuja, mm. tapaturma- ja matkustajavakuutuksetOpettaja-lehden kotiin kannettuna, oikeuden liittyä Opettajien työttömyyskassaan, pääsyn SOOLin jäsenille maksuttomiin teemaseminaareihin (koska #opettajankoulutuseikerrokaikkea) sekä pääsyn puoleen hintaan jokavuotisille SOOLin Talvipäiville, mikä on Suomen suurin yhden alan opiskelijatapahtuma!

Näiden lisäksi saat kaikki muutkin OAJ:n/SOOLin jäsenedut. Merkkinä SOOLin jäsenyydestä saat liityttyäsi OAJ:n jäsenkortin.

Miksi SOOLinkin jäseneksi?

SOOL on tulevaisuuden opettajankoulutuksen asiantuntija sekä tunnustettu ja kuunneltu vaikuttaja opetus-, kasvatus- ja nuorisoalalla. SOOLiin kuuluu huikeat 8000 opeopiskelijaa ympäri Suomen!

SOOL tekee läheisesti yhteistyötä mm. Opetus- ja kulttuuriministeriönEduskunnan sivistysvaliokunnanOpetushallituksen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n, paikallisten opettajankoulutusyksikköjen sekä lukuisten muiden opetus-, kasvatus- ja nuorisoalojen sidosryhmien kanssa.

Ensisijaisina päämäärinä ovat aina opettajaopiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen opinnoissa, opettajankoulutuksen kehittäminen sekä opettajaopiskelijoiden välinen yhteisöllisyys ja yhteinen opettajuus.

Seuraa SOOLia somessa #opeopiskelijat

Kategoriat: HAO

HAOn tietoturva

Hyvät HAOn jäsenet,

EU:n yleistä tietoturva-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 lähtien. HAO ry on muuttanut henkilötietojen käsittelyn asetuksen mukaiseksi ja luonut rekisteriselosteet sekä tietosuojapolitiikan linjaukset. HAOlta löytyy kolme henkilörekisteriä: jäsenrekisteri, kunnianauharekisteri ja tapahtumien ilmoittautumisrekisteri.

Uuden tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisteröidyt voivat pyytää organisaatioilta tietoja omista henkilötiedoistaan ja niiden käytöstä. Lisäksi heillä on oikeus siirtää ja poistaa omia tietojaan sekä vastustaa tietojensa käsittelyä.

HAOn tietosuojapolitiikka sekä tietosuojaselosteet rekistereistä löytyvät HAO ry:n tietoturvasivulta.

HAOn tietosuojavastaavana toimii hallituksen jäsen Juuso Karila. Häneltä voi tarvittaessa pyytää lisätietoa tietosuoja-asioissa ottamalla kirjallisesti yhteyttä haorekisteri@gmail.com osoitteeseen.

Aurinkoista kesää toivottaen,
Helsingin aineenopettajiksi opiskelevat ry:n hallitus

Kategoriat: HAO

HAOn palautekeskustelut

Pedagogisten opintojen palautekeskustelu 10.4.2018

HAOn edunvalvojat Anniina Peltonen ja Jussi Leppinen tapasivat aineenopettajakoulutuksen johtajan Jan Löfströmin ja koulutussuunnittelija Sanna-Maria Suviniemen opiskelijoilta kerätyn palautteen merkeissä. Puhuimme kattavasti palautteessa esille tulleista asioista. Isoimpana teemana käsiteltiin opetuksen kuormittavuutta ja työeroa ensimmäisen ja kolmannen periodin välillä. Kurssien ajankohtien muuttaminen on hankalaa, koska muutkin opintosuunnat käyvät kursseilla, joten niistä pitää sopia muidenkin opintopolkujen kanssa. Lisäksi halutaan säilyttää mahdollisuus suorittaa opettajan pedagogiset opinnot yhden lukuvuoden aikana. Enemmän voidaan tehdä kurssien sisäisen työmäärän säätämisessä ja aikatauluttamisessa. Esimerkiksi ensi vuoden kolmas periodi on vielä aikatauluttamatta, joten siihen pystytään reagoimaan kerätyn palautteen merkeissä. HAOn toiveena olikin, voisiko sinne järjestää pienen tauon periodin lopun ja syventävän harjoittelun väliin. Kuormittavuuteen koskevaan palautteeseen suhtauduttiinkin vakavasti.

Kurssien sekalaisuuden parantamiseksi koulutussuunnittelija vie kurssien vetäjille tietoon opiskelijanäkökulmaa eli infoa siitä, miltä eri kurssit näyttäytyvät työmäärällisesti ja sisällöllisesti opiskelijoille. Tämän tiedon avulla kurssien vetäjillä olisi helpompaa hienosäätää oman kurssin sisältöä. Tämä toivottavasti auttaa kehittämään esim. OTR-ryhmiä, joita koskeneesta kritiikistä keskusteltiin. Opiskelijoiden ehdotukseen siitä, että AIKOPE-opetukseen suuntautuvilla olisi omat OTR-ryhmät, suhtauduttiin positiivisesti. HAO halusi muutenkin painottaa opetuksessa hyviä käytäntöjä, mitä tulee esim. luentojen perumiseen. Lisäksi HAO tuo myöhemmin esiin jaoksen kokouksissa kurssien erilaiset suoritus- ja arviointitavat, joissa keskeisenä on opiskelijalle usein raskaslukuinen ja laaja tenttikirjallisuus ja epäpedagogiset monivalintatentit, joita koulutussuunnittelijakaan ei puoltanut. Tähän liittyy myös tenttien ajankohdan päättäminen mahdollisimman sopivaan ajankohtaan päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Mitä tulee opinnoista tiedottamiseen, ensi vuonna sen kanssa on helpompaa. Iso pyörä aiheutti paljon henkilöstömuutoksia, jolloin uusilla toimijoilla meni aikaa tehtävässä perehtymiseen. Pilottivuodesta kerätyt kokemukset varmasti helpottavat tiedottamista ja esimerkiksi korvaavien opintojen hyväksi lukemista. Keskustelussa nostettiin myös tärkeäksi aineenhallintarajojen selkeämpi tiedottaminen ja harjoittelupaikkojen ajoissa ilmoittaminen.

Perusharjoittelun palautekeskustelu 11.4.2018

HAOn puheenjohtaja Kaisa Väätäinen ja edunvalvojat Anniina Peltonen ja Jussi Leppinen tapasivat harjoittelukoulujen johtavaa rehtoria Tapio Lahteroa ja harjoittelukoordinaattoria Peter von Bonsdorffia perusharjoittelua koskevan palautteen merkeissä. Palautteesta heränneistä teemoista keskusteltiin kattavasti. Alkuun HAO nosti esiin harjoittelun saamia positiivisia puolia, kuten ammattitaitoiset ohjaavat opettajat, harjoittelun käytännönläheisyyttä ja harjoittelijoiden yhteishenkeä. Näistä on hyvä pitää kiinni jatkossakin.

Kritiikkiä sai erityisesti tiedottaminen, jonka saralla myönnettiin epäonnistuminen. Osasyynä tähän olivat yliopiston rakenne- ja henkilöstömuutokset. Tiedottamisen suhteen työstetään kuitenkin jatkossa parempia käytäntöjä, kuten vuosikelloa, jossa on selkeät deadlinet esim. harjoittelupaikasta tiedottamiseen. Harjoittelukorttia ollaan uudistamassa sähköiseksi. Koulu yhteisönä -seminaarien ilmoittautumisajankohtaa siirretään parempaan ajankohtaan. Ratakadulla olevan pienoisopettajanhuoneen eli Koulu yhteisönä -ryhmien kehittämistä viedään eteenpäin niin, että ainakin erityisopettajan osuutta lisätään.  Kenttäkoululaiset pyritään saamaan tähän mukaan. Tuntien seuraamisen saaminen mielekkäämmäksi oli myös puheenaiheena. Siihenkin liittyen on pilotoitu erilaisia ratkaisuja, kuten tuntien seuraamisen sitomista ryhmänohjauksiin jonkin teeman pohjalta.

Ohjauksesta harjoitteluissa puhuttiin myös. Vaikka opettajat ovat kiireisiä, niin he pyrkivät aina rauhoittamaan harjoitteluajan niin pitkälle kuin mahdollista. Kaikkea ei tietenkään voi aina luvata. Harjoittelijan ja ohjaajan välisestä vuorovaikutuksesta keskusteltiin myös. HAO piti tärkeänä avointa keskustelukulttuuria, jotta opiskelijalla on myös oikeus sanoa mielipiteensä. Ja kaikkiin ongelmatilanteisiin halutaan puuttua. Puhuttiin myös ohjauksen kannustavuudesta, joka on erityisen tärkeää ensikertalaisille luokan edessä opettaessaan. Heitäkin on harjoittelussa. Tähän liittyen ollaan suunnittelemassa ohjauksen eettisiä pelisääntöjä. Harjoitustuntien lisääminen taas ei ole yksin yliopiston päätettävissä.

Lisäksi puhuttiin opetusharjoittelun ja pedagogisten opintojen välisestä kuilusta. Opetuksesta vastaavien tahojen yhteisten työalustojen tärkeyttä korostettiin. Niillä voisi nivoa käytännön harjoitteluun kasvatustieteen teoriat mukaan. Näin opetuksen punainen lanka säilyy. Keskusteluyhteys on tärkeää myös ainelaitosten suuntaan, joissa myös tarjotaan pedagogiikan opetusta. Suuret muutokset näissä eivät kuitenkaan tapahdu välittömästi.

Harjoittelua koskevaa palautetta kiitettiin ja sitä luvattiin toimittaa eteenpäin harjoittelukoulujen neuvottelukuntaan, ravustajille sekä harjoittelukoordinaattoreille.

 

 

Kategoriat: HAO

Haku pedagogisiin opintoihin on käynnissä!

Hakuaika opettajan pedagogisiin opintoihin (aineenopettajankoulutukseen) alkoi 15.02.2018 ja päättyy 15.03.2018 klo 15.

Koulutus on 60 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus.

Hakea voi suomenkielisiin tai ruotsinkielisiin perusopetuksen ja lukion tehtäviin suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin tai suomenkielisiin aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvaan opettajan pedagogisiin opintoihin.

Lisätietoja valintaperusteista, hakumenettelyistä ja opiskelusta löydät hakijapalveluiden sivuilta. Vanhoissa ja uusissa koulutusohjelmissa opiskelevien, sekä jo maisteriksi valmistuneiden valintaperusteet ja hakumenettelyt poikkeavat jonkin verran toisistaan, joten valitsethan huolella itseäsi koskevan hakuoppaan:

Jos sinulla on kysyttävää valintaperusteista tai hakemisesta, voit olla yhteydessä yliopiston hakijapalveluihin (sähköpostiosoite: hakijapalvelut@helsinki.fi)

Kategoriat: HAO

Hallitus 2018 on valittu!

Tässä HAOn hallitus 2018 varajäsenineen, olkaatte hyvät!

Puheenjohtajisto: Kaisa Väätäinen (pj) & Miikka Tarpeenniemi (vpj)

Hallituksen jäsenet: Anniina Peltonen, Azira Abbasli, Jesse Bove, Mireleh Hirn, Juuso Karila & Reetta Tervo

Hallituksen varajäsenet: Viljami Paloposki, Jaakko Kokkonen, Usko Szeto & Jussi Leppinen

Tästä on hyvä jatkaa! ☺

Kategoriat: HAO

Upcoming events – tulevia tapahtumia!

 
1. HAOn leffaexcu ke 11.10.
 
HAO:n leffaexcu tulee taas! Ajankohtana on tällä kertaa keskiviikko 11.10. Tarkempi kellonaika määräytyy valitun elokuvan mukaan, mutta pyrimme iltanäytökseen. Katsottavaa elokuvaa ei olla kuitenkaan vielä päätetty, sillä juuri sinä voit vaikuttaa siihen. Äänestä siis jotakin vaihtoehdoista (äänestys käynnissä HAOn Facebook-ryhmässä)  ja hyppää mukaan. Äänestys sulkeutuu torstaina 5.10 klo. 18.00.
 
HAO sponssaa leffalippuja sen verran, että lopultalipun kappalehinnaksi jää vain vaivaiset 6€. Ilmoittautumisohjeet ilmestyvät Face-ryhmään äänestyksen jälkeen.
 
 
2. HAOn ja Erikeepperin ruskaretki Nuuksioon su 15.10.
 
HAO lähtee retkeilemään Nuuksion kansallispuistoonsunnuntaina 15.10. Tarkoituksena on kiertää Haukkalammen kierros, syödä eväitä ja nauttia syksyisestä Suomen luonnosta. 

Yhteislähtö Nuuksioon on Rautatientorilta kello 10, mutta mukaan voi liittyä myös matkan varrelta. Tarkempi aikataulu ja reitti tullaan julkaisemaan lähempänä. Erillistä ilmoittautumista ei vaadita, mutta Facebook-eventiin itsensä merkitseminen “osallistujaksi” katsotaan ilmoittautumiseksi (osallistujien määrän mukaan varataan evästä mukaan).

HAO tarjoaa pientä purtavaa retkeilijöille, mutta omat juomapullot ja eväsleivät on syytä ottaa mukaan!

 
Lisätietoja tapahtuman Facebook-eventissä.
 
 
3. MUITA TULEVIA TAPAHTUMIA – Näistä lisätietoa lähempänä!
 
  • Kustantamovierailu tulossa lokakuussa. Oppikirjoihin ja opetusmateriaaliin tutustumista.
  • Viiniä ja lautapelejä-iltama tulossa lokakuussa. Tarjoilujen ohessa pientä aktiviteettia – muun muassa katseen luontia jo ensi vuotta kohti.
  • HAOn ja Maineen (musiikkipedagogien ainejärjestö) yhteissitsit tulossa 15.11.!
  • HAO GT ft. Sauna tulossa marraskuussa. Syksyn toinen aineenopeopiskelijoiden Get Together.
  • HAO Tour Turkuun tulossa marras-joulukuussa. Vierailu Turun aineenopeopiskelijoiden ja Turun opettajankoulutuksen pariin.
  • PERUSHARJOITTELUN PÄÄTTÖBILEET perjantaina 15.12 Gustavus Rexissä.
Kategoriat: HAO

Alkusyksyn tapahtumat!

1. Kampuskierros uusille aineenopeopiskelijoille

Tuntuuko siltä, ettei keskustakampus tai etenkään Siltavuorenpenger ole vielä tuttu? Ei hätää, tän takia HAO järjestää kampuskierroksen uusille aineenopen pedagogiset opinnot aloittaville. Lähdetään kimpassa keskiviikkona 30.8. klo 16 Minervan vaksikopilta (etuovien vieressä sisällä, Siltavuorenpenkereellä) ja kierretään ja tutustutaan opeopinnoissa tutuksi tuleviin paikkoihin! Kierroksen päätteeksi voidaan vaikka siirtyä yksille tai mennä syömään. 😊

2. Lounastreffit!

Treffataan lounaalla kiireisten opinnon täyteisten päivien lomassa! Lounastreffejä pidetään neljä kertaa ja olet ehdottoman tervetullut! Lounastreffien ajankohdat ja paikat ovat tiistai 5.9. klo 12 keskustassa (Siltavuorenpenger, mukana SOOL), torstai 14.9. klo 12 Kumpulassa, tiistai 19.9. klo 12 Viikissä ja tiistai 26.9. klo 12 keskustassa (Siltavuorenpenger). Lounastreffeistä huudellaan vielä lähempänä ainakin Facebookissa HAOn sivulla ja ryhmässä! (linkit somekanaviin emailin lopussa) :)

3. Uusien ilta

HAOn vuosi lähtee käyntiin jälleen uusien opiskelijoiden illassa keskiviikkona 6.9. klo 18 Gustavus Rexissä (Leppäsuonkatu 11)! Tarjolla syötävää, juotavaa ja hyvää seuraa tulevaisuuden opeista :) Tervetulleita ovat myös jo pedagogiset opinnot käyneet satuilemaan rohkaisevaan sävyyn.

Lisätietoja uusien illasta tapahtuman Facebook-eventissä.

4. HAO GT eli Get Together

HAO GT eli Helsingin aineenopeopiskelijoiden Get Together (yhteenkokoontuminen) on rento tapa viettää aikaa ja hengähtää arjen keskellä tulevien kollegojen seurassa! GT:ssa tapaat toisia aineenopeopiskelijoita sekä HAOn hallituslaisia, joiden kanssa voit esimerkiksi pohtia ja rupatella opettajuuteen ja opekoulutukseen liittyvistä seikoista. Ennen kaikkea tarkoitus on kuitenkin viettää aikaa yhdessä, “päästellä höyryjä” ja relata opintojentäyteisen arjen keskellä.

MILLOIN ja MISSÄ: perjantaina 15.9. klo 16 Oluthuone Kaislassa (Vilhonkatu 4, Helsinki).

HAOn poppoon tunnistat mustasta lipusta, johon on kuvattu tunnusmerkkimme vaaleanpunainen hippibussi! =)

Lisätietoja HAO GT:stä tapahtuman Facebook-eventissä.

5. HAO mukana avajaiskarnevaaleilla ja tiedebasaarissa!

Perinteinen Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ja yliopiston yhteinen Avajaiskarnevaali täyttää taas keskustakampuksen kadut ja käytävät maanantaina 4.9. klo 14-18! Luvassa on katuruokaa, katusitsit, haalarimerkkejä, ihmisfutista, tapahtumavaliokunnan lounge sekä tietenkin sokerina pohjalla suurin osa opiskelijajärjestöistä esittelemässä toimintaansa! Tule moikkaamaan, ostamaan haalarimerkkejä ja kuulemaan lisää HAOn toiminnasta.

Lisätietoja avajaiskarnevaaleista tapahtuman Facebook-eventissä.

Koko Kumpulan kampuksen yhteisessä Tiedebasaarissa torstaina 31.8. klo 13-16 esitellään opetusta ja tutkimusta ständeillä, miniluentoina, labrademoina ja kiertokäynteinä. Paikalla ovat myös opiskelijajärjestöt, Kielikeskus, HYY (Helsingin yliopiston ylioppilaskunta), YTHS (tietoa terveydenhoidosta), UniSport, opintopsykologi, kampuspappi, Kumpulan kampuskirjasto ja urapalvelut.

Lisätietoja tiedebasaarista tapahtuman Facebook-eventissä.

6. SOOL-asiaa!

Hei HAOlainen! Muistitko liittyä SOOLiin eli Suomen Opettajaksi Opiskelevien LiittoonHAOn jäsenyyden lisäksi kannattaa SOOL ottaa myös omaksi, sillä jäsenedut ovat huimat! Vakuutuksista, jäsenille ilmaisista teemaseminaareista, Talvipäiväalennuksesta(!) ja muista eduista voit lukea TÄÄLTÄ!
 
Lisäksi tietoa SOOLin vanhoille jäsenille: Lähetettyjen jäsenmaksukirjeiden postitus on viivästynyt teknisen virheen vuoksi. Alun perin aineisto postitettiin e-kirjeenä 2-luokassa 22.8. mutta tuo lähetys ei siis edennyt jakeluun jäsenille asti. Korjattu aineisto on lähetetty tänään 1-luokan kirjeinä, joten ovat perillä jäsenillä oletettavasti viimeistään torstaina 31.8. Jäsenillä, jotka käyttävät Netpostia, kirje on jo siellä. Jäsenmaksun eräpäivä on 5.9.
Kategoriat: HAO

Keskiviikon 14.6. Pedagogisten opintojen -infon tärpit


Sähköpostilistalle liitytään seuraavien ohjeiden mukaisesti
lähetä viesti: subscribe edu-ao etunimi.sukunimi@helsinki.fi
osoitteeseen: majordomo@helsinki.fi

Ainedidaktiikan infojen ti 29.8. ainekohtaiset ajankohdat:
AI+S2           klo 9-11 @Athena 302
BI+GE          klo 9-11 @Aurora 229
FI+ET           klo 9-11 @Minerva K115
MAKEFYTT  klo 8-10 @Athena K107
HI+YH          klo 9-11 @Aurora 225
PS                klo 9-11 @Minervatori K229
US                klo 9-11 @Athena Sali 169
Kielet            klo 10-12 @Athena K107

Terkuin,
Hanna/HAO

Kategoriat: HAO

Loman viettoon!

AO-koulutuksen kevätjuhlaa vietettiin eilen lystikkäin menoin. Tämä tarkoittaa sitä, että lukuvuosi rupeaa tulemaan kohti päätöstään. Näinpä HAOkin kirmaa kesälaitumille, muttei täysin hiljene. Luvassa on nimittäin olympialaishenkiset kesäurheilut, joista tiedotetaan lähempänä enemmän. Pysyttelehän siis kuulolla sen suhteen!

Tässä vaiheessa ei liene muuta sanottavaa kuin että tattis, nähdään viimeistään syksyllä uudemman kerran! Kiitos kaikille mukana olleille ja onnea valmistuville.

Viettäkäähän rentouttavia hetkiä Suomen suvessa.

Kategoriat: HAO