HAO ry:n säännöt

I Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

 

1 §

Yhdistyksen nimi on Helsingin Aineenopettajiksi Opiskelevat. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennystä HAO. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja sen kieli on suomi.

 

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa aineenopettajaksi opiskelevien ammatillisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja sekä osallistua aineenopettajakoulutuksen kaikinpuoliseen kehittämiseen. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan

 • tekemällä esityksiä ja aloitteita viranomaisille ja opetusalan järjestöille sekä nimittämällä edustajia yhteistyöelimiin,
 • olemalla yhteistyössä samansuuntaisten päämäärien hyväksi toimivien yhteisöjen kanssa,
 • toimeenpanemalla valistus- ja neuvottelutilaisuuksia ja
 • harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

 

3 § 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kantaa jäsenmaksuja, vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia ja järjestää asianomaisella luvalla rahankeräyksiä sekä juhla- ja huvitilaisuuksia.

 

II Yhdistyksen jäsenet

 

4 §

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä Helsingissä aineenopettajan koulutukseen hyväksytyt ja yhdistyksen jäsenmaksun maksaneet henkilöt. Hallitus voi anomuksesta ottaa yhdistyksen jäseneksi myös henkilön, joka ei täytä edellä olevia ehtoja.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi yksimielisellä päätöksellä erottaa jäsenen, jonka voidaan katsoa syyllistyneen merkittävään vahingontekoon yhdistyksen omaisuutta tai toimintaa kohtaan ja joka esiintyy julkisuudessa yhdistyksen edustajana vailla asianmukaista valtuutusta ja yhdistyksen vahingoksi.

 

III Jäsenmaksu

 

5 §

Jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen varsinainen kokous kutakin vuotta varten erikseen.

 

 

 

IV Yhdistyksen toimielimet

 

6 §

Ylintä päätäntävaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokouksia

ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus niin päättää tai jos 1/10 jäsenistöstä sitä ennalta nimetyn asian käsittelemiseksi kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle sähköpostilistalle pantavalla kutsulla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Jäsenten vaatima ylimääräinen kokous järjestetään kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kaikilla jäsenillä. Kokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä paitsi 15 §:ssä mainituista asioista äänestettäessä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

 

7 §

Yhdistyksen tammi-helmikuussa pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat
 • todetaan kokouksen laillisuus
 • luetaan yhdistyksen toiminta- ja tilikertomus sekä toiminnantarkastajan lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös
 • päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille tai niistä toimenpiteistä, joihin toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto saattavat antaa aihetta
 • käsitellään muut hallituksen mahdollisesti esittämät asiat
 • käsitellään yhdistyksen jäsenten kokouksessa mahdollisesti tekemät ehdotukset.

 

8 §

Yhdistyksen loka-marraskuussa pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat
 • todetaan kokouksen laillisuus
 • vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
 • vahvistetaan hallituksen seuraavaa toimintavuotta varten laatima toimintasuunnitelma sekä talousarvio
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet kalenterivuodeksi kerrallaan ja hallituksen jäsenten varamiehet
 • valitaan yksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja seuraavan vuoden tilejä ja toimintaa tarkastamaan
 • käsitellään muut hallituksen mahdollisesti esittämät asiat
 • käsitellään yhdistyksen jäsenten kokouksessa mahdollisesti tekemät ehdotukset.

 

 

9 §

Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen kalenterivuodeksi valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, kolmesta seitsemään (3–7) jäsentä sekä 0–4 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, nimeää sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut mahdollisesti tarvittavat luottamus- ja toimielimet. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään kolme (3) jäsentä on läsnä ja kaikille on toimitettu kirjallinen tai suullinen kutsu. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Hallituksen tehtävänä on

 • panna toimeen yhdistyksen kokouksen päätökset,
 • valmistella yhdistyksen kokousten ohjelmat,
 • hoitaa yhdistyksen yhteisiä asioita ja taloutta sekä vastata yhdistyksen varojen käytöstä,
 • valita yhdistyksen edustajat eri tilaisuuksiin ja hallinto- ja yhteistyöelimiin,
 • ryhtyä kaikkiin niihin toimiin, joita yhdistyksen etu vaatii.

 

10 §

Yhdistyksen toimihenkilöiden tehtävät ja velvollisuudet ovat seuraavat:

 • Puheenjohtaja valvoo yhdistystä ja sen etuja, kutsuu kokoon hallituksen ja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa.
 • Sihteeri hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihdon, pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksista, laatii toimintakertomuksen, jonka hallitus tarkastaa ja allekirjoittaa, ja hoitaa arkistoa.
 • Taloudenhoitaja hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtii saatavien perimisestä ja velkojen maksamisesta. Hän on velvollinen hoitamaan yhdistyksen kirjanpitoa.

Edellä mainittuja toimia voidaan yhdistää. Tarpeen tullen voidaan toimihenkilöille valita varamiehet. Hallitus voi antaa lisämääräyksiä toimihenkilöiden tehtävistä ja velvollisuuksista. Hallituksen on jätettävä tilit toiminnantarkastajalle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen tilit ja kalusto sekä esitettävä niistä hallitukselle kirjallinen lausunto vähintään viikkoa ennen varsinaista kokousta. Hänen on pidettävä silmällä, että hallitus toimii kyllin tarmokkaasti ja he voivat vaatia milloin tahansa tilikirjat nähtävikseen.

 

11 §

Yhdistyksen tilikausi on 1.1.–31.12.

 

12 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

 

 

 

13 §

Yhdistyksen tekemät päätökset tulevat voimaan heti, ellei niitä tehtäessä ole siitä toisin määrätty eikä yhdistyslaki toisin määrää.

 

V Muita määräyksiä

 

14 §

Sen lisäksi mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

 

15 §

Näiden sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskeva päätös tulee voimaan, jos muuttamista tai purkamista on kannattanut vähintään 2/3 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

 

16 §

Jos yhdistys on päätetty purkaa, on sen jäljellä olevat varat käytettävä yhdistyksen kotipaikkakunnalla suoritettavaa aineenopettajakoulutusta edistävään tarkoitukseen niin kuin se yhdistyksen kokous määrää, joka päättää yhdistyksen purkamisesta.