Säännöt

HELSINGIN YLIOPISTON KEMISTIT ry SÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus hyväksynyt 14.03.2013

1§

Yhdistyksen nimi on Helsingin Yliopiston Kemistit ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksestä käytetään myös lyhennettä HYK. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. Kokouksessa yhdistyksen jäsenillä on oikeus esittää asiansa myös ruotsiksi tai englanniksi.

2§

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kemian opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestönä opinnollisissa, ammatillisissa ja sosiaalisissa asioissa. Samoin yhdistys pyrkii syventämään opiskelijoiden tieteellistä, ammatillista ja yhteiskunnallista tietoutta ja vastuuntuntoa.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita yliopiston hallintoelimille, työmarkkinajärjestöille ja valtiovallalle. Yhdistys harjoittaa opinto-ohjausta ja järjestää luentosarjoja, seminaareja sekä keskustelutilaisuuksia. Lisäksi yhdistys edistää kulttuuri-, kerho- ja liikuntatoimintaa, tekee opintoretkiä ja järjestää illanviettoja.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Helsingin yliopistossa kemiaa joko perus- tai jatkotutkintoa varten opiskeleva henkilö. Lisäksi jäseneksi voi liittyä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäsen, joka opiskelee kemiaa Helsingin yliopistolla sivuaineenaan.

Yhdistyksen seniorijäseneksi voi liittyä kemian alan akateemisen loppututkinnon suorittanut yhdistyksen entinen jäsen. Lisäksi hallitus voi hyväksyä seniorijäseneksi muita yhdistyksen entisiä jäseniä.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Ehdotuksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus tai vähintään 10 yhdistyksen varsinaista jäsentä jättämällä asiasta kirjallisen aloitteen hallitukselle. Ehdotus on otettava käsiteltäväksi yhdistyksen seuraavassa kokouksessa. Ehdotuksen on saatava kokouksessa vähintään 2/3 annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi, muussa tapauksessa asia katsotaan rauenneeksi.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus tutustua yhdistyksen pöytäkirjoihin sekä seurata hallituksen kokouksia ja käyttää niissä puhevaltaa.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla eroamisestaan kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen yhdistyslain 14§ :n mainitsemissa asioissa, mikäli 2/3 annetuista äänistä pitää erottamista oikeutettuna. Erotettavalla on oikeus puolustautua ja osallistua asiasta mahdollisesti syntyvään äänestykseen. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän jättää suorittamatta jäsenmaksunsa kahtena perättäisenä jäsenmaksukautena. Hallituksen on käsiteltävä jäsenen eroaminen.

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

10§

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.

11§

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus.

Mikäli vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii kirjallisesti hallitukselta yhdistyksen kokouksen koollekutsumista käsittelemään heidän ilmoittamiaan asioita, on kokous kutsuttava koolle 14 vrk kuluessa vaatimuksen jättämisestä.

Kokouksesta on ilmoitettava HYK:n jäsensähköpostilistalla, HYK:n kotisivuilla ja kemian laitoksen ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

Yhdistyksen kokousta ei saa pitää 1.6.-31.8., 21.12.-15.1., eikä pääsiäisloman aikana.

12§

Kokouksessa on äänioikeus kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa suorittaneilla varsinaisilla jäsenillä, seniorijäsenillä sekä kunniajäsenillä. Kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kokoonkutsuttu.

13§

Asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä mikäli näissä säännöissä ei toisin mainita. Äänestys on suoritettava suljettuna jos kaksi äänioikeutettua sitä vaatii. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa ja lippuäänestyksissä, joissa ratkaisee arpa.

Asia, jota ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan käsitellä jos 1/5 kokouksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii. Kuitenkaan yhdistyslain 23§:ssä mainittuja asioita ei voida käsitellä kokouskutsun ulkopuolelta. Tullakseen hyväksytyksi on tälläisen asian saatava vähintään 2/3 kannatus annetuista äänistä.

14§

Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseensa helmikuussa.

Vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

-esitetään hallituksen laatima toimintakertomus

-esitetään yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastajien lausunto varain- ja omaisuudenhoidosta edelliseltä tilikaudelta, vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

-päätetään yhdistyksen jäsenmaksun suuruus ja kantotapa varsinaisilta jäseniltä sekä seniori- ja kannatusjäseniltä

Yhdistyksen syyskokous pidetään marras– tai joulukuussa.

Syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

-päätetään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle.

-valitaan yhdistykselle hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja seuraavalle toimintakaudelle.

-valitaan yhdistykselle muut hallituksen jäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi.

-valitaan yhdistykselle kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet.

15§

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi valittuna puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja 6-15 muuta jäsentä. Yhdistyksen kokous päättää hallituksen suuruden kulloinkin erikseen. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan.

16§

Hallituksen puheenjohtaja ja yhdistyksen toiminnanjohtaja valitaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

17§

Hallitus johtaa yhdistyksen toimintaa ja käyttää toimeenpanovaltaa. Hallitus valitsee tarvittavat virkailijat, muun muassa tuutori-, opinto- ja harjoitteluvastaavan, sekä päättää heidän tehtävistään. Hallitus pitää luetteloa jäsenistä. Yhdistystä edustaa hallitus. Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, toiminnanjohtaja, taloudenhoitaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.Hallituksen kokouksesta on ilmoitettava yhtä arkipäivää etukäteen kemian laitoksen ilmoitustaululla ja hallituksen sähköpostilistalla.

18§

Pätevin syin yhdistyksen kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen tehtävästään hänen omasta pyynnöstään. Tällöin hänen tilalleen valitaan toinen henkilö seuraavassa yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Vaali voidaan suorittaa samassa kokouksessa jos asiasta on mainittu kokouskutsussa.

Yhdistyksen kokous voi erottaa hallituksen jäsenen, mikäli ¾ äänestyksessä annetuista äänistä pitää erottamista oikeutettuna. Tarvittaessa erotetun tilalle valitaan uusi hallituksen jäsen ehdottamalla ääntenenemmistöllä samassa kokouksessa. Erottamisesta ja uuden jäsenen vaalista on mainittava kokouskutsussa.

19§

Kysymys yhdistyksen purkamisesta käsitellään kahdessa sitä varten koolle kutsutussa yhdistyksen kokouksessa, jotka on pidettävä vähintään viikon välein. Kokouksista on ilmoitettava ainakin kolmessa helsinkiläisessä sanomalehdessä. Purkamispäätökseen vaaditaan kummassakin kokouksessa 4/5 annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa siirtyy sen puhdas omaisuus Suomen Kemian Seuralle. Omaisuuden käyttöä valvomaan valitaan purkamiskokouksessa viisi pesänselvitysmiestä.

20§

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa ehdotusta ja seuraavassa aikaisintaan viikon kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa 2/3 annetuista äänistä hyväksyy sen.

21§

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä toimeenpanemaan keräyksiä ja myyjäisiä asianomaisen luvan saatuaan.

22§

Muissa kysymyksiä noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

23§

Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *