Muslimiväestön järjestäytyminen Euroopassa ja muslimiyhteisöihin kohdistuvat haasteet

 

Muslimiyhteisöjen vakiintuminen Euroopassa alkoi toisen maailmansodan jälkeen, kun koloniaali valtioiden hallinto alkoi purkautua maailmansodan jälkeisinä jälleenrakennuksen vuosina. Euroopan maat tarvitsivat sodasta toipuakseen työvoimaa, sillä työvoimapula vaivasi varsinkin rakennusalaa, kaivoksia ja teollisuutta. Työvoimapulan paikkaamiseksi apua haettiin useasta eri maasta.

Entisistä alusmaista kohti Eurooppaa suuntautunutta muuttoliikettä pidettiin hyödyllisenä ja tarpeellisena, sillä siirtolaiset tarvitsivat pääomaa, jota voisi lähettää kotimaihin. Virtausilmiöt yleistyivät ja kotimaihinsa jääneet halusivat myös mukaan menestyäkseen muuttaneiden tavoin. Näin ollen Länsi-Euroopan maissa – islamin läsnäolo johtuu pääasiassa näistä merkittävistä muuttoliikkeistä 1960-luvulla. Vaikutus oli pysyvä, vaikka osa siirtolaistyöntekijöistä – muun muassa monet turkkilaiset, pohjoisafrikkalaiset ja pakistanilaiset maahanmuuttajat jäivät Eurooppaan vain työsopimuksen voimassaoloajaksi, jonka jälkeen he palasivat takaisin kotimaihinsa.

1960-1980-luvulla alkoivat muslimit rakentavat Euroopassa pysyvää järjestäytymistä. Järjestäytymisellä tarkoitetaan muun muassa moskeijoiden, rukoushuoneiden ja kokoustilojen perustamista sekä muslimien tarpeita palvelevia instituutioita, kuten päiväkoteja, kouluja ja kerhotiloja sekä kauppoja, joissa myytiin halal-ruokia aktiivisesti uskontoaan harjoittaville muslimeille. Myös islamilaisten vaatteiden, kirjojen ja muiden hyödykkeiden ja palvelujen tuotanto ja saatavuus lisääntyivät. Tämä kehityskulku loi yhtenäisyyttä aiemmin hajanaisen muslimiväestön keskuudessa.

1980-luvun puolivälistä lähtien muslimiyhteisöt pitkälti luopuivat ajatuksesta palata takaisin entisiin kotimaihinsa ja päättivät jäädä Eurooppaan pysyvästi. Myös oma perhe tuotiin Eurooppaan, jonka seurauksena tulonsiirrot muihin maihin vähenivät huomattavasti.

Vakiintumisen myötä alkoi islam näkyä entistä enemmän myös pukeutumisessa. Huivin käyttö ja paljastavaksi tulkitun pukeutumisen välttäminen kertovat siitä, että muslimit olivat lisääntyvässä määrin tietoisia omasta uskonnollisesta identiteetistään. Muutos on selvä verrattaessa 1970-lukuun, jolloin pukeutuminen oli vielä erilaista ja vastasi lähinnä yleistä eurooppalaista pukeutumista. Samaan aikaan erityisesti uudet sukupolvet kokivat itsensä kuitenkin muslimeinakin enemmän ranskalaisiksi, englantilaisiksi, saksalaisiksi ja belgialaisiksi ja niin edelleen – toisin sanoen samaistuivat enemmän eurooppalaisuuteen kuin entiseen kotimaahansa. Muslimi vähemmistö otti yhä enemmän “haltuun” eurooppalaisuuden käsitteen ja uudelleen määrittelivät sitä oman identiteettinsä näkökulmasta.

 

Kohti muinaisaikaiseen islamin suuntaukseen

Monet Eurooppaan syntyneistä moskeijoista olivat kuitenkin vahvasti sidoksissa islamilaisiin maihin, kuten Algeriaan, Marokkoon ja Turkkiin. Ne suuntasivat vaikutusvaltaansa uskonnollisten asiain ministeriöiden kautta, vaikuttivat moskeijoiden imaami- ja opettajanimityksiin, lähettivät moskeijoihin imaameja islamilaisista maista, toimivat islamilaisen toiminnan rahoittajina ja kävivät eurooppalaisten muslimijärjestöjen kanssa kilpailua muslimien lojaaliudesta. Alkuperämaat halusivat, että Pohjois-Afrikasta ja Turkista peräisin olevan väestön pysyvän uskonnollisesti, sosiaalisesti ja poliittisesti lojaaleja ensisijaisesti omaa alkuperäismaataan kohtaan. Tämä ymmärrettävästi tuotti epäluuloa eurooppalaisia islamilaisia järjestöjä kohtaan, sillä niiden pelättiin osallistuvan alkuperäismaiden poliittiseen oppositiotoimintaan.

Vähitellen islamilaiset järjestöt ja moskeijat Euroopassa alkoivat kuitenkin irtautua siteistä, jotka yhdistivät islamin kansallisesti tai etnisesti juurtuneisiin muotoihin. Sen sijaan alettiin korostaa paluuta uskonnon peruskysymyksiin.

Irtautuminen alkuperämaiden politiikasta, kulttuurista ja etnisestä identiteetistä johti muun muassa toisen ja kolmannen polven eurooppalaisten muslimeiden vastaanottavuudelle suhteessa neofundamentalistiseen teologiaan. Ranskalainen islamin tutkija Olivier Roy viittaa neofundamentalismi-käsitteellä vanhoilliseen islamin suuntaukseen, joka korostaa kaikkien muslimien universaalia yhtenäisyyttä ja konservatiivista tulkintaa islamilaisesta shariasta jumalallisena lakina. Osa neofundamentalisteista ei kuitenkaan koe nimitystä itselleen oikeaksi, sillä he pitävät edustamaansa suuntausta yksinkertaisesti “todellisena islamina” tai kutsuvat sitä “puhtaaksi islamiksi”.

 

Auktoriteetti kriisi?

 

Asuminen ei islamilaisessa kontekstissa on kuitenkin tuonut muslimeille myös uusia haasteita, kuten islamilaisen yhteisön sisäisen auktoriteettikriisin.  Euroopan muslimiyhteisöt ovat monimuotoisia sekä etnisesti että kielellisesti, mutta tästä huolimatta Euroopassa ei ole yleisesti tunnustettuja uskonnollisia auktoriteetteja, jotka tuottaisivat muslimiyhteisöille fatwoja. Fatwalla tarkoitetaan muslimioppineen tarjoamaa perusteltua näkemystä hänelle esitettyyn kysymykseen. Fatwan on tapana toimia aina kolmiossa, jonka avulla oppinut tuottaa lausuntonsa. Kolmion muodostavat yhdessä kysyjä (mustafti), vastaaja (mufti) sekä myös kirjalliset lähteet (nusus).

Auktoriteettikriisin taustalla ovat kouluttamattomuus sekä puutteellinen osaaminen arabian kielitaidossa, koraanintuntemuksessa, Koraanin selitysopissa tafsiirissa sekä Koraania ja profeetta Muhammedia koskevien traditioiden tutkimuksessa (usul al hadith). Ne uskonoppineet joilla näitä taitoja olisi, edustavat usein vanhempia sukupolvia eikä heillä välttämättä ole länsimaalaisten yhteiskuntien ja kielten tuntemusta; esimerkiksi Ranskan moskeijoissa toimivista imaameista vain noin puolet osaa ranskaa. Imaamien on vaikeaa tehdä fatwoja, jos he eivät tunne niiden länsimaista sovelluskontekstia. Yhtenä harvoista poikkeuksista pidetään esimerkiksi islamin tutkijaa Yusuf al-Qaradawia, joka on yksi Euroopan tunnetuimmista Islamin uskonoppineista ja hänen fatwojaan ollaan muslimiyhteisössä yleensä arvostettu ja pidetty luotettavina. Iäkkäänä miehenä hän kuitenkin kuvastaa myös ongelmaa: mistä löytyisi uuden sukupolven fatwojen antajia hänen tilalleen?

Ratkaisuksi ongelmaan on tarjottu muun muassa paikalliskontekstit tuntevien integraatiomyönteisten uskonoppineiden kouluttamista Euroopassa. Monet yliopistot ovatkin aloittaneet islamilaisen teologian koulutusohjelman imaamien kouluttamiseksi, mutta niiden vaikutukset selviävät vasta seuraavina vuosikymmeninä.

 

Tietoa ylirajojen

 

Uusi sukupolvi toimii erilaisia menettelytapoja käyttäen. Heillä on tapana tehdä lähetystyötä (da’wa) ylirajojen eri toimipaikoilla muun muassa verkon välityksen kautta islamilaisilla keskustelupalstoissa, MSN-ryhmissä ja verkkolehdissä. Toimintojen kautta huomattiin järjestöjen kykyä luoda yhtenäisyyttä kielellisten, etnisten ja sukupolvien rajojen yli. Internetsivustojen keskustelupalstojen kautta on mahdollista saada vertaistukea sekä mahdollisuus keskustella uutta sukupolvea kiinnostavista ajankohtaisista ilmiöistä ja haasteista. Teknologian toimesta on mahdollista kysyä kysymyksiä muftilta paikallisesta kontekstista riippumatta ja saada häneltä vastausta esitettyyn kysymykseen. Uusi sukupolvi eroaa vanhasta, sillä on esiintynyt uusia ilmiöitä, joista ei aikaisemmin ollut tietoa ja näihin päivittäisiin pohdintoihin pitäisi saada vastauksia ja näitä vastauksia pyritään nimenomaan saamaan verkonvälityksen kautta erilaisista islamilaisista sivustoista. Verkko toimii merkittävänä tekijänä uuden sukupolven muslimiyhteisöjen keskuudessa. Sosiaalisen median kanssa toimiessa mediakriittisyys on keskeinen osa-alue nykypäivää, sillä tietoa on saatavilla runsaasti ja koska sosiaalisessa mediassa kuka tahansa voi luoda uutisia ja artikkeleita sekä toimia muftina.

Islamin tutkijan Qardawin mukaan: ”vaarallisinta on se, kun ihmiset antavat fatwoja, vaikka heillä ei ole siihen edellytyksiä”. Fatwojen antaminen ilman tietämystä voi johtaa marginalisoitumiseen yhteiskunnassa ja marginalisoituminen voi puolestaan ohjata syrjäytyneitä nuoria osallistumaan mukaan radikaalisiin toimiin. Radikalisoituminen voi johtua väärästä tiedottamisesta, myös Koraanin tulkitseminen ilman Koraanin selitysoppia (tafsiir) voi johdattaa väärin käsitykseen ja siitä voi seurata väärän tiedon antaminen.

Ymmärtääkseen islamin uskontoa samalla tavalla kuin muut uskonnot on pystyttävä huomaamaan islamin ja muslimin välinen ero. Ambivalenttisuus joka ei ole huomattavissa mediassa on oivallettava, jotta pystyisi ymmärtämään mitä islam todellisuudessa on.

Salaado Qasim

KuKa Digi- projekti valmistautuu Helsingissä järjestettävään DHN konferenssiin!

KuKan Digiloikka projektin ensimmäinen etappi on täällä. Helsingin yliopistossa toimiva digitaalisten humanististen tieteiden tutkimusyksikkö, HELDIG- the helsinki Centre for Digital Humanities (https://www.helsinki.fi/en/helsinki-centre-for-digital-humanities) järjestää Helsinki DHN 2018 konferenssin (Digital Humanities in the Nordic Countries). Konferenssin teemana tänä vuonna on Open Science. Konferenssin verkkosivuihin ja ohjelmaan voi tutustua tarkemmin täällä: https://www.helsinki.fi/en/helsinki-centre-for-digital-humanities/dhn-2018 KuKan Digiloikka esittelee projektiaan konferensissa perjantaina 9.3 posterin muodossa Tiedelkulmassa järjestettävässä Poster Slam tilaisuudessa.  

Poster Slam

KuKa Digissä ei olla aikaisemmin tehty tieteellistä posteria, joten kokemuksena posterin rakentaminen oli mielenkiintoinen ja uusi. Ilmaisu lyhyesti, ytimekkäästi ja kiinnostavalla tavalla on yllättävän haastavaa posterissa. Oikean kuvan valinta ja kaiken asetteleminen posteripohjaan toi mukanaan omat haasteensa. Olemme kuitenkin lopputulokseen erittäin tyytyväisiä.

KuKa Digi projekti esittelee kahta keskeistä teemaa posterisa Poster Slam tapahtumassa. Johdatus kulttuurintutkimukseen ja e- portfolio / Linked In profiili nousivat posterin teemoiksi. Posteri on perjantaina esillä Tiedekulmassa ja iltapäivällä KuKa Digi tekee nopean hissipuhe- tyyppisen esittelyn projektista. Meillä on minuutti aikaa käydä läpi posterimme pääpiirteet ja herättää kiinnostusta. Posteritilaisuudesta tulee varmasti jännitävä!

KuKan Digi- projekti osallistuu DHN konferenssiin Helsingissä!

Kulttuurikandi- ohjelman Digilkoikka osallistuu Helsingissä järjestettävään Centre for Digital Humanities konferenssiin maaliskuussa. KuKan Digi- projekti esittelee konferenssissa posteria, joka käsittelee muun muassa projektin digitaalista portfoliota ja sen kehitystä.

 

Konferenssiin ja sen ohjelmaan voit tuytustua osoitteessa:https://www.helsinki.fi/en/helsinki-centre-for-digital-humanities/dhn-2018

Tervetuloa Kulttuurikandin Digiloikkaan!

Vuosi 2018 on täällä ja kevätlukukausikin on jo hyvässä vauhdissa. Kulttuurikandi- ohjelman Digiloikka projektikin on uuden vuoden myötä käynnistymässä. Kulttuurikandi, eli KuKa on uusi ohjelma, johon kuuluvat seuraavat opintosuunnat: taidehistoria, uskontotiede (humanistinen tiedekunta), alue- ja kulttuurintutkimus, folkloristiikka, arkeologia, kansatiede, Aasian tutkimus, Lähi-idän tutkimus ja Afrikan tutkimus. KuKan Digiloikan kautta on tarkoitus toteuttaa monipuolista digitaalista sisältöä Kulttuurikandi- ohjelman opiskelijoille ja opettajille.

Mikä on Digiloikka?

KuKan Digiloikan ajatus on tuoda digitaalista materiaalia ja välineitä opiskelun ja opettamisen tueksi. Yksi keskeisimmistä kohteista on Johdatus kulttuurintutkimukseen- kurssin muokkaaminen MOOC- kurssiksi, joka sisältäisi videomateriaalia luennoilta ja olisi kaikille kiinnostuneille avoin. Johdatus kulttuurintutkimukseen on yksi Kukan keskeisimmistä kursseista ja sen vuoksi sen kehittäminen eteenpäin on erityisen tärkeä asia. MOOC- kurssi on suunniteltu toteutettavaksi jo ensi syksynä. Kurssin kehityksessä käytetään vuonna 2017 järjestetyltä kurssilta kerättyä opiskelijapalautetta. Tämän lisäksi KuKan digiloikassa on suunniteltu digikoulutusta ohjelman opettajille, esimerkiksi seminaarin muodossa, jossa erilaisia digitaalisia työvälineitä esiteltäisiin ja niiden käytössä opastettaisiin. Vielä lopuksi on tämä blogi, jonka ideana on seurata digiloikan eri vaiheita. Blogin sisältö ei kuitenkaan rajoitu vain siihen, sillä KuKa Digi blogissa on suunniteltu olevan muutakin sisältöä.

Mitä KuKa Digi blogista löytyy?

Digiloikka- projektin vaiheiden lisäksi blogi on paikka, jonne opiskelijamme tuottavat sisältöä kulttuurintutkimuksesta. KuKa Digi blogista löytyy myös ajan tasalla olevaa tietoa kulttuurikandi- ohjelmasta, ohjelmassa järjestettävästä opetuksesta ja muista ohjelman piiriin kuuluvista asioista. Blogista löytyy tietoa opettajistamme, tutkijoistamme ja Kulttuurikandi- ohjelmaan kuuluvista oppiaineista. Blogia on tarkoitus päivittää vähintään kerran kuukaudessa. KuKan opiskelijat ovat jo osoittaneet kiinnostusta blogiin kirjoittamisesta ja maaliskuun aikana säännöllisen päivittämisen on tarkoitus alkaa.

Tieteen Popularisointi opiskelijoiden toimesta

Digiloikan puitteissa on suunniteltu opiskelijalähtöistä luentosarjaa, joka järjestettäisiin keväällä 2019. Luennot olisivat kaikille avoimia ja niiden tarkoitus olisi esitellä kulttuurintutkimusta yliopiston ulkopuoliselle yleisölle. Luentosarja olisi loistava mahdollisuus opiskelijoille esitellä omia mielenkiinnon ja tutkimuskohteita laajalle yleisölle. Luentosarja on suunniteltu proseminaarivaiheen opiskelijoille. Ajatuksena on, että opiskelijat tuottaisivat itse luentosarjan, valitsisivat tilan ja mainostaisivat luentosarjaa. Mahdollisuuksien mukaan luentosarja streamattaisiin verkossa ja taltioisiin. Luentosarjan aiheet ja esitysten pituudet olisivat opiskelijoiden itsensä valittavissa. Luentosarjan kautta opiskelijat saisivat näkyvyyttä kulttuurintutkimukselle, voisivat esitellä omaa osaamistaan ja keräisivät arvokasta kokemusta projektin hallinnasta ja toteuttamisesta.

 

Tällaista KuKan Digiloikassa on suunniteltu tällä hetkellä.