Ideoita erilaisiin arviointitapoihin

Diagnostisesta arvioinnista puhutaan kun halutaan tietää mitä opiskelija tietää ennen kurssin alkua. Diagnostista arviointia voidaan käyttää ns. lähtötasotestin tapaan. Formatiivisella arvioinnilla taas pyritään kartoittamaan sitä, mitä opiskelijat oppivat kurssin aikana ja summatiivista arviointia taas hyödynnetään kurssin jälkeen, usein lopputenttien muodossa.

Ideoita formatiivisen arvioinnin toteuttamiseen verkossa:

 • Verkkokeskustelut opettajan kanssa (esim. Moodlessa)
 • Verkkokeskustelut opiskelijaryhmissä (esim. Moodlessa)
 • Omien tavoitteiden kirjaaminen sähköisesti ja itsearviointi kurssin kuluessa (esim. sähköinen oppimispäiväkirja)
 • Ryhmätyöt ja -esitelmät verkossa (esim. AC, Skype, Officen jaetut dokumentit, Moodle)
 • Vertaisarviointi verkossa (opiskelijat arvioivat toinen toistensa edistymistä) (esim. Moodlessa)

Formatiivisen arvioinnin on tarkoitus antaa opiskelijalle palautetta siitä, miten hän on edistynyt opinnoissaa ja mitä hänen tulisi vielä oppia. Formatiivinen arviointi tarjoaa myös opettajalle hyvän väylän tarkastella opiskleijoiden oppimista ja sitä, mihin asioihin kurssilla tulisi vielä kiinnittää huomiota. Formatiivisen arvioinnin tehtävien tulisi olla sellaisia, että opiskelija voi halutessaan palata niihin ja muokata niitä. Näin ollen ne tukevat parhaiten oppimista, karttuvaa tietoa ja ymmärrystä.

Ideoita summatiivisen arvioinnin toteuttamiseen verkossa:

 • Oikein/väärin-tehtävät, monivalintakysymykset (esim. Abitti, Moodle ja muut sähköiset tenttijärjestelmät)
 • Esseetehtävät (esim. Abitti, Moodle ja muut sähköiset tenttijärjestelmät)
 • On-line esitelmät (esim. AC ja Skype)
 • Esim. blogin luominen opitusta aiheesta (yksin tai pienryhmässä)
 • Verkkoportfolio
 • Ryhmätyöt verkossa (esim. Officen jaetut dokumentit, Moodle)

Summatiivisen arvioinnin tulisi olla sellaista, että sen avulla pystyttäisiin tarkastelemaan paitsi karttunutta tietoa, myös ymmärrystä. Opiskelijan ymmärrystä aiheesta voidaan mitata esim. soveltavilla ja työelämälähtöisillä tehtävillä. Puhtaan tietoperustaiset kysymykset mittaavat enemmänkin muistia. Summatiivinen arviointi antaa myös opettajalle seuraavia kursseja varten palautetta siitä, miten hyvin opiskelijat ovat omaksuneet kurssilla käsitellyt asiat ja mihin ehkä tulisi kiinnittää enemmän huomiota tulevaisuudessa.

Sanna