Julkaisuluettelo

JULKAISULUETTELO

Grünthal, Satu; Hiidenmaa, Pirjo; Routarinne, Sara; Satokangas, Henri & Tainio, Liisa (2019) ”Alakoulun kirjallisuuskasvatusta kartoittamassa: Lukuklaanin opettajakyselyn tuloksia”. Teoksessa Matti Rautiainen ja Mirja Tarnanen (toim.) Tutkimuksesta luokkahuoneisiin s. 161–181. Ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja 15. Jyväskylän yliopisto: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura. [linkki]

Satokangas, Henri; Grünthal, Satu; Routarinne, Sara & Tainio, Liisa (2019) ”Tietokirjoja lukemaan! Tietokirjallisuus lukutaidon kehittäjänä Lukuklaani-hankkeessa”. Teoksessa Helena Ruuska (toim.) Tutkimuskohteena tietokirja. Hiidenmaan juhlakirja s. 169–181. Kieli 19. Helsinki: Helsingin yliopiston Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto.  [linkki]

Tainio, Liisa; Grünthal, Satu; Routarinne, Sara; Satokangas; Henri & Hiidenmaa, Pirjo (2019) ”Primary school pupils’ literary landscapes: What do Finnish and Swedish speaking pupils read at school?” Teoksessa H. Höglund, S. Jusslin, M. Ståhl, & A. Westerlund (toim.) Genom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio s. 217–233. Turku: Åbo Akademi University Press. [linkki]


 PRO GRADU -TUTKIELMAT

ALAKOULUT:

Handolin, Viivi (2020) ”NÄISTÄ OPPILAAT INNOSTUVAT!” Analyysissa alakoulun opettajien suosittelemat lastenkirjat ja niiden päähenkilöt. Pro gradu. Helsingin yliopisto. [linkki]

Ilomäki, Johanna (2020) Lumosiko lukupiiri? Lukuklaani-hankkeen lukupiirityöskentelyn yhteydet 3.-4.-luokkalaisten lukumotivaatioon. Pro gradu. Turun yliopisto. [linkki)

Juntunen, Katja (2019) Lukuintoa etsimässä. Yksilötyöskentelystä yhteistoiminnallisuuteen. Kirjallisuudenopetuksen työtapoja 3. –6. luokilla ja opettajien arvioita työtavoista. Pro gradu. Turun yliopisto.

Ketamo, Erika & Lindfelt, Heidi (2019) Oppilaan lukumotivaatio 3. luokalla: Lukupiiri-intervention vaikutus lukumotivaatioon. Pro gradu. Turun yliopisto.

Laukkanen, Annika (2019) Opettaja lukumotivaation edistäjänä alakoulussa. Tapaustutkimus neljänneltä luokalta. Pro gradu. Helsingin yliopisto.

Linnanmäki, Eveliina (2019) ”Lukisin varmaan enemmän jos löytäisin kiinnostavia kirjoja”: 5.- ja 6.-luokkalaisten vähän lukevien poikien ajatuksia lukemisesta ja kirjallisuudenopetuksen työtavoista. Pro gradu. Helsingin yliopisto. [linkki]

Mäkikokko, Mira (2019) Opettajan ääneen lukeminen osana alakoulun kirjallisuuden opetusta Lukuklaani-aineistossa. Pro gradu. Helsingin yliopisto. [linkki]

Palokankare, Tiina (2020) Luetaan yhdessä! 3.- ja 4.-luokkalaisten lukemiseen sitoutuminen Lukuklaani-hankkeen lukupiireissä. Pro gradu. Turun yliopisto. [linkki]

Torvinen, Tiia (2019) Hyviä ideoita ja tapoja alakoulun kirjallisuuskasvatuksessa – Opettajien näkemyksiä Lukuklaani-hankkeen tutkimuskyselyssä. Pro gradu. Helsingin yliopisto.

Tuominen, Lotta (2018) Alakoulun opettajien työssään hyödyntämät oppimateriaalit Lukuklaanihankkeen aineistossa. Pro gradu. Helsingin yliopisto.

Ylämäki, Laura (2019) ”Kivaa kavereiden kanssa” Oppilaiden ajatuksia lukupiiristä ja lukemisesta Lukuklaanin Narrit-lukupiirissä. Pro gradu. Helsingin yliopisto. [linkki] 

YLÄKOULUT:

Emmes, Nelli (2020) Yläkoulun suomen kielen ja kirjallisuuden tunneilla luettavien kirjojen valinta. Pro gradu. Helsingin yliopisto.

Meriläinen, Elina (2020) Autonomiallako autaaksi? Opettajien perustelut luettavien kirjojen valintatavoille Lukuklaani-hankkeen aineistossa. Pro gradu. Helsingin yliopisto. [linkki]

VERTAILEVAT:

Kruus, Niina (2020) Opettajat lukijoina. Alakoulun ja yläkoulun opettajien lukuharrastuneisuus Lukuklaani-hankkeen aineiston valossa. Pro gradu. Helsingin yliopisto.

Suorsa, Minna (2020) Peruskoulun äidinkieltä ja kirjallisuutta opettavat kirjastopalvelujen käyttäjinä. Pro gradu. Helsingin yliopisto.

 


KANDIDAATINTUTKIELMAT

ALAKOULUT:

Meriläinen, Elina (2018) Mars lukemaan! Opettajien lukemaan innostamisen keinoja Lukuklaani-hankkeen aineistossa. Kandidaatintutkielma. Helsingin yliopisto.

Tuominen, Lotta (2018) Luokanopettajien työssään hyödyntämät oppimateriaalit Lukuklaaniaineistossa. Kandidaatintutkielma. Helsingin yliopisto.

YLÄKOULUT:

Pyrhönen, Susanna (2020) Miten epämotivoituneet lukijan näyttäytyvät Lukuklaani-aineiston valossa? Kandidaatintutkielma. Helsingin yliopisto.

Niemi, Ripsa (Lisää uusi2020) Tietokirjallisuuden käyttö osana yläkoulujen aineenopetusta: Data-analyysi Lukuklaanin aineistosta. Kandidaatintutkielma. Helsingin yliopisto.


OTT-TYÖT

ALAKOULUT:

Arjaranta, Kirsi (2018) Alakoulun opettajien lukutottumukset. Alakoulun opettajien lukuharrastus ja sen suhde kirjallisuuden opetukseen. Opettaja työnsä tutkijana -seminaarin tutkielma. Helsingin yliopisto.

Autio, Siiri (2018) Alakoulussa kokonaisena luettavien kirjojen variaatio. Opettaja työnsä tutkijana seminaarin tutkielma. Helsingin yliopisto.

Harju, Juhana (2018) Erilaisten lukutapojen käyttö alakoulun kirjallisuudenopetuksessa Lukuklaaniaineistossa. Opettaja työnsä tutkijana -seminaarin tutkielma. Helsingin yliopisto.

Järveläinen, Liisi (2018) Kirjallisuuden käsittelytapoja alakoulun S2-oppilaiden kanssa. Opettaja työnsä tutkijana -seminaarin tutkielma. Helsingin yliopisto.

Laitinen, Kaisa (2018) Katsaus alakoulun luokanopettajien kirjallisuuden käsittelytapoihin Lukuklaanihankkeen kyselytutkimuksen valossa. Opettaja työnsä tutkijana -seminaarin tutkielma. Helsingin yliopisto.

Laukkanen, Netta (2018) Lukemisen sekä kirjallisuuden käsittelyn ja käyttämisen työtavat alakoulussa. Opettaja työnsä tutkijana -seminaarin tutkielma. Helsingin yliopisto.

Levander, Minttu-Maria (2018)”Ei ollu motii…” Kokonaisen kirjan käsittelyn ongelmia peruskoulun luokilla 1–6. Opettaja työnsä tutkijana -seminaarin tutkielma. Helsingin yliopisto.

Manninen, Raija (2018) Tekstilajien käyttäminen opetuksessa Lukuklaani-aineiston valossa. Opettaja työnsä tutkijana -seminaarin tutkielma. Helsingin yliopisto.

Miettinen, Iina (2018) Lukudiplomien käyttö alakoulussa Lukuklaani-aineistossa. Opettaja työnsä tutkijana seminaarin tutkielma. Helsingin yliopisto.

Raatikainen, Hanna (2018) Luokanopettajien kokema tuen tarve kirjallisuuden opetuksessa. Lukuklaanihankkeen tutkimustuloksia. Opettaja työnsä tutkijana -seminaarin tutkielma. Helsingin yliopisto.

Reinikainen, Johanna (2018) Suositut kirjallisuuden käsittelytavat ja niiden vaikutus lukuinnon kasvuun. Opettaja työnsä tutkijana -seminaarin tutkielma. Helsingin yliopisto.

Rissanen, Selma (2018) Lukupiirit alakoulujen kirjallisuudenopetuksessa. Opettaja työnsä tutkijana seminaarin tutkielma. Helsingin yliopisto.

Ruuttunen, Kea (2018) Päähenkilöt ja muut suosiotekijät alakoululaisten suosimissa teoksissa. Lukuklaanihankkeen tuloksia. Opettaja työnsä tutkijana -seminaarin tutkielma. Helsingin yliopisto.

Saarikivi, Maria (2018) Viimeksi luettujen kirjojen tarkastelua alakoulun eri luokka-asteilla. Opettaja työnsä tutkijana -seminaarin tutkielma. Helsingin yliopisto.

Saarilaakso, Nina (2018) Draaman hyödyntäminen ala-asteen kirjallisuudenopetuksessa Lukuklaaniaineiston valossa. Opettaja työnsä tutkijana -seminaarin tutkielma. Helsingin yliopisto.

Torvinen, Tiia & Vartiainen, Vilma (2018) Kirjallisuuden käyttö eri oppiaineissa alakoulussa. Opettaja työnsä tutkijana -seminaarin tutkielma. Helsingin yliopisto.

Tukiainen, Jemina (2018) ”Lukeminen on niin hidasta ja työlästä”. Opettajien Lukuklaani-kyselyssä raportoimat syyt sille, etteivät oppilaat lue heille luettavaksi annettua kirjaa. Opettaja työnsä tutkijana -seminaarin tutkielma. Helsingin yliopisto.

Vainio, Petra (2018) Kaunokirjallisuuden valintatavat alakouluissa. Lukuklaani-kyselyn tuloksia. Opettaja työnsä tutkijana -seminaarin tutkielma. Helsingin yliopisto.

Vierula, Suvi (2018) Alakoulun opettajien kirjastopalvelujen käyttöä rajoittavia tekijöitä. Opettaja työnsä tutkijana -seminaarin tutkielma. Helsingin yliopisto.

YLÄKOULUT:

Hyvärinen, Pauliina (2020) Lisää rahaa ja kaunokirjoja. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien toiveet kirjallisuuden opetuksen helpottamiseksi ja oppilaiden lukuinnon parantamiseksi yläkoulussa. Opettaja työnsä tutkijana -seminaarin tutkielma. Helsingin yliopisto.

Kivistö, Anna-Reetta (2020) Yleisimmät opettajien kohtaamat vaikeudet kirjan käsittelyssä oppilaiden kanssa. Opettaja työnsä tutkijana -seminaarin tutkielma. Helsingin yliopisto.

Kokko, Miia (2020) Kirjallisuuden opetuksen työtavat yläkoulussa. Opettaja työnsä tutkijana -seminaarin tutkielma. Helsingin yliopisto.

Kuusisto, Mari (2020) Kun kirja ei kiinnosta – syitä yläkoululaisten lukemattomuuteen Lukuklaani-aineiston pohjalta. Opettaja työnsä tutkijana -seminaarin tutkielma. Helsingin yliopisto.

Laitinen Hanna (2020) Luettavan kirjan valintatavat yläkoulussa. Opettaja työnsä tutkijana -seminaarin tutkielma. Helsingin yliopisto.

Laitinen, Henna (2020) Yläkouluikäisiä kiinnostavat genret. Opettaja työnsä tutkijana -seminaarin tutkielma. Helsingin yliopisto.

Lassila, Anniliina (2020) Helposti saatavilla. Kirjastopalveluiden saatavuuden rooli äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa. Opettaja työnsä tutkijana -seminaarin tutkielma. Helsingin yliopisto.

Leksis, Sanni (2020) Miehekäs maailmankuva. Yläkoululaisia innostavien kirjojen päähenkilöiden ja kirjailijoiden sukupuolijakauma. Opettaja työnsä tutkijana -seminaarin tutkielma. Helsingin yliopisto.

Mäkelä, Ellen (2020) Opettajien kokemuksia ja havaintoja kirjan yhteisöllisistä käsittelytavoista. Opettaja työnsä tutkijana -seminaarin tutkielma. Helsingin yliopisto.

Punsar, Milla (2020) Yläkoulun kirjallisuuden opetuksen työtapojen käyttö ja lukuinnon kasvu. Opettaja työnsä tutkijana -seminaarin tutkielma. Helsingin yliopisto.

Puukko, Iiris (2020) Elämän kokoinen tarina ihmisestä, joka tahtoo olla hyvä: Kirja, joka on tehnyt opettajaan vaikutuksen. Opettaja työnsä tutkijana -seminaarin tutkielma. Helsingin yliopisto.

Raivio, Milla (2020) Lukupiirin toteutustavat yläkoulujen äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa. Opettaja työnsä tutkijana -seminaarin tutkielma. Helsingin yliopisto.

Riipinen, Hannu (2020) Kirjallisuusgenret yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa. Opettaja työnsä tutkijana -seminaarin tutkielma. Helsingin yliopisto.

Räsänen, Erik (2020) Elämmekö kuten opetamme? Opettajan työkokemuksen ja opetettavan aineen suhde lukuharrastukseen. Opettaja työnsä tutkijana -seminaarin tutkielma. Helsingin yliopisto.

Vasile, Sonja (2020) S2-oppilaiden eriyttäminen kirjallisuuden opetuksessa. Opettaja työnsä tutkijana -seminaarin tutkielma. Helsingin yliopisto.

Vepsäläinen, Tiia (2020) Aineenopettajien oman lukuharrastuksen vaikutus kirjallisuuden käyttöön opetuksessa. Opettaja työnsä tutkijana -seminaarin tutkielma. Helsingin yliopisto.


MUUT JULKAISUT

Aaltonen, Lotta-Sofia (2020) Lukuklaani-tutkimusraportti 2017-2019. Suomen kulttuurirahasto. Helsingin yliopisto. [linkki]

Satokangas, Henri (2019) Suomenkielisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden kokonaiskartoitus. Lukuklaani-tutkimus. Suomen Kulttuurirahasto. Helsingin ja Turun yliopistot. [linkki]


LUKUKLAANI-TUTKIMUS MEDIASSA

YLÄKOULUT:

Lukupiiri auttaa avaamaan kirjan
Antti Vanas, haastateltavana koordinaattori Lotta-Sofia Aaltonen
Opettaja-lehti, OAJ, 9.4.2020

Runsas kirjavalikoima innostaa
Lotta-Sofia Aaltonen
Onnimanni-lehti 1/2020, Lastenkirjainstituutti

Lukuklaani-hanke ja -tutkimus tukevat nuorten lukemista
Lotta-Sofia Aaltonen
MAOL ry, Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti, Dimensio 29.11.2019

Lukemattomat syyt lukea – Lukuklaani-tutkimuksen alustavia tuloksia,
Lotta-Sofia Aaltonen
Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry, Liito 4/2019

Kirja vie kielen,
Lotta-Sofia Aaltonen,
Suomen kieltenopettajain liitto SUKOL ry, Tempus

Aikaa lukea yhdessä,
Lotta-Sofia Aaltonen
Äidinkielen opettajain liitto ry, Virke 3/2019

Lisää lukemista! Lukuklaani-tutkimuksen alustavia tuloksia yläkouluista, Lotta-Sofia Aaltonen
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry, Kleio 3/2019

ALAKOULUT:

Lukuklaani innostaa lukemaan yhdessä,
Lotta-Sofia Aaltonen
Suomen Luokanopettajat ry, Luokanopettaja-lehti, 3/2019

Lukuklaani-tutkimus kartoittaa alakoulujen lukemista, Henri Satokangas
Virke 2/2018

”Pelk­kää kir­ja­va­ras­toa ei oi­kein voi ni­mit­tää kir­jas­tok­si” – Lu­kuklaa­ni ha­lu­aa li­sä­tä las­ten lu­kuin­toa, Mari Peltonen
Artikkeli Helsingin yliopiston verkkosivuilla

Koululaisten vähäinen lukeminen huolestuttaa – Lukuklaani etsii keinoja lukuinnon löytymiseen, Krista Kalaja
Artikkeli Turun yliopiston verkkosivuilla

Lukuklaani-tutkimusraportti 2017–2019

Lukuklaani-tutkimusraportti 2017–2019

Lukuklaani-tutkimus