Om projektet

MångSam (Mångfald och samarbete) är ett forskningsprojekt, där den svenska lärarutbildningen vid Helsingfors universitet samarbetar med sitt partnerskolnätverk i huvudstadsregionen. Forskningen i MångSam fokuserar på årskurs 1–6 och vi samarbetar under läsåret 2023–2024 med sex av våra partnerskolor.

MångSam har som mål att synliggöra och undersöka lärarutbildningens profilområde mångfald, flerspråkighet och social rättvisa som en del av partnerskolornas verksamhet och samtidigt fördjupa samarbetet mellan partnerskolorna och lärarutbildningen genom forskning.

MångSam-projektet består av flera arbetspaket som samarbetar med olika klasser i partnerskolorna. Arbetspaketen har egna fokusområden som tangerar profilen mångfald, flerspråkighet och social rättvisa. Verksamheten drivs i samarbete med lärarna och utgår från identifierade styrkor och önskemål. Under läsåret 2023–2024 är följande arbetspaket aktuella:

DigiSpråkStark
Målet att utveckla kunskapen om hur digitala resurser kan användas så att de bidrar till en mer språkstärkande, språkmedveten och flerspråkig undervisning, för alla.

Konstintervention i lärmiljö
Arbetspaketet Konstintervention har som mål att under bildkonstlektioner eller ämnesövergripande konstundervisning artikulera potential och förändringar som är aktuella i samtida och framtida bildkonstundervisning inom grundskolan årskurs 1–6 och i klasslärarutbildning. I konstinterventionerna samarbetar klasslärarstudenter, klasslärare och handledande unilektor.

Svenska som andraspråk
Arbetspaketet Svenska som andraspråk kartlägger hur undervisningen i svenska som andraspråk och undervisning i elevens eget modersmål är organiserad, med särskilt fokus på samverkan med familjer. Som bakgrund till detta finns de särskilda utmaningar och villkor som den svenskspråkiga skolan har på området, i relation till den finskspråkiga med betydligt större volymer.

Trygga klassrumssamtal
Trygga klassrumssamtal fokuserar på hur vi kan tala om känsliga frågor i klassen. Paketet arbetar med metoder som handleder eleverna i att bygga en klassgemenskap där olikheterna i åsikter och perspektiv på komplexa fenomen uppskattas som berikande.

Eleven som språklig aktör och demokratisk medborgare (e-spade)
E-spade utgår från elevernas engagemang i digitala spel och på sociala medier för att lyfta fram hur eleverna utvecklas som samhälleliga och språkligt kunniga aktörer. Internetinnehåll lyfts upp till diskussion som en del av undervisningen i samhällslära och främmande språk.

MångSam involverar förutom flera av lärarutbildningens lektorer också klasslärarstudenter som assistenter i arbetspaketen, samt en projektkoordinator och en forskningsassistent.
Vi är en stor arbetsgrupp och vi ser fram emot att utveckla både lärarutbildningens och partnerskolornas verksamhet, och att fördjupa det samarbete vi redan etablerat. MångSam-projektet pågår ända till 2027 med finansiering av Svenska Kulturfonden.