Konstintervention

Konstintervention i lärmiljö i samarbete med Bravo! (SFV) undersöker konst och lärande tillsammans med lärarutbildningens partnerskolor. Fokus ligger på samarbete inom konstundervisning för årskurs 1-6 och att utveckla metoder för att stärka konstämnenas position i skolorna. Syftet är att förbättra konstundervisningen och öka medvetenheten om bildkonstens betydelse i grundskolan.

I forskarteamet ingår Hannah Kaihovirta, Solveig Cornér och Marjo Savijärvi, forskningsassistent Minette Bäckblom och forskande lärare/lärarstudenter.


Höstterminen 2023
I arbetspaketet Konstinterventioner i lärmiljö har jag, Minette Bäckblom, i nära samarbete med forskaren Hannah Kaihovirta, genomfört konstinterventioner. Tillsammans med handledande lärare, praktikstudenter och elever har vi skapat en bildkonstundervisning och inlärning som sträcker sig bortom det förväntade och det bekanta. Initiativet tog sin början i möten mellan de handledande lärarna, Hannah och mig själv. Därefter arrangerades individuella möten för varje klass där handledande lärare, praktikstudenter, Hannah och jag deltog. Det avslutande mötet ägnades åt att gemensamt planera vidare baserat på de idéer som praktikstudenterna hade förberett. Dessa noggranna förberedelser möjliggjorde unika och nyskapande konstinterventioner, vilket har varit synnerligen inspirerande.

Inför varje konstintervention har deltagarnas entusiasm och kreativitet verkligen varit en glädje att bevittna. Vår forskning har en tydlig inriktning på att stärka konstämnens position inom skolan och förbättra dess undervisning, särskilt genom att stödja den fördjupade praktiken inom lärarutbildningen vid HU. Genom insamling och analys av data från dessa interventioner strävar vi efter att generera insikter som kan bidra till förbättringar inom bildkonstundervisningen.

Under interventionerna har jag använt mig av två filmkameror och en stillbildskamera för att filma och fotografera. Förutom den data jag samlat in under interventionerna har vi även samlat in praktikstudenternas lektionsplaner. Vi uppmanar praktikstudenter att dela med sig av sina lektionsplaner, vilket kommer vara av stor vikt för vår fortsatta forskning och ämnesutveckling. En bra start för detta år, nu väntar vi bara ivrigt på vad nästa fas för med sig.

Text: Minette Bäckblom