Mitä tietää Sisu-uudistuksesta / What to know about the Sisu switchover

(In English below.)

Olet varmasti kuullut Sisusta, yliopiston uudesta opintotietojärjestelmästä. Tässä on tiivistelmä tärkeimmistä asioista sekä linkkejä virallisiin ja opintovastaavien tekemiin ohjeisiin.

Mitä tänä keväänä tapahtuu?

TL;DR: Ilmoittaudu kursseille ja jätä todistuspyynnöt hyvissä ajoin. Jos jatkat opintojasi toukokuun jälkeen, tee/päivitä opintosuunnitelma Sisuun pian.

WebOodi korvataan Sisulla toukokuussa, jolloin on kahden viikon käyttökatko. Tämä asettaa aikarajoja valmistumiselle (sekä maisteri että kandi) ja kesäkursseille ilmoittautumiseen. Tällä tietoa aikataulu on:

  • 29.4. Viimeinen tilaisuus jättää tutkintotodistuspyyntö WebOodissa.
  • 14.5. Viimeinen tilaisuus ilmoittautua kesätentteihin ja -kursseille WebOodissa.
  • 16.5. Tähän mennessä kaikilla paitsi todistuspyynnön jättäneillä pitää olla opintosuunnitelma Sisussa.
  • 17.–30.5. Käyttökatko. WebOodi on lukutilassa, joten esimerkiksi suoritusotteita voi ladata. Ilmoittautumisia tai muutoksia ei voi tehdä. Sisua ei voi käyttää ollenkaan.
  • 31.5. Sisun on tarkoitus avautua. WebOodi poistetaan kokonaan käytöstä.

Jos opintosi jatkuvat toukokuun jälkeen (tai valmistut esim. kesäkuussa), sinun pitää tehdä opintosuunnitelma Sisussa. Sen ei tarvitse olla täydellinen; riittää, että merkitset tämän kevään ja tulevan kesän kurssit. Lopun suunnitelman voi tehdä vasta elokuussakin.

Jos haluat pelata varman päälle, ota ruutukaappaus ilmoittautumisista ja tallenna opintorekisteriote ennen käyttökatkoa.

”Suunnitelma on rakenteen sääntöjen vastainen”?

Teknisiä rakenteita on korjailtu viime aikoihin asti. Jos olet luonut HOPS:in Sisussa ennen tätä syksyä, joudut poistamaan sen ja tekemään uuden. Sama koskee lisäksi kaikkia matematiikan ja soveltavan matematiikan maisterilinjoilla opiskelevia (mutta ei tilasto- tai yhteiskuntatilastotiedettä).

Ihan kaikki temput (esim. hyväksiluvut) eivät ole mahdollisia ennen käyttöönottoa, joten osa puutteista korjautuu vasta kesäkuussa.

Miten käytän Sisua?

Apua on monenlaista!

Jälkimmäiset on räätälöity erityisesti matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Niitä tullaan päivittämään pitkin vuotta, ja kaikki palaute on tervetullutta.

Tästä(kin) selvitään kyllä!

Sisun tie on ollut pitkä ja kivinen, kahdessa yliopistossa se on jo otettu käyttöön. Ongelmia tulee aivan varmasti, kun 30 000 opiskelijaa siirretään uuteen järjestelmään. Apua tulee tarjolle monesta suunnasta. Siirtämällä opintosuunnitelmasi hyvissä ajoin voit koettaa ehkäistä vaikeuksia.

Jos yllä linkitetyt ohjeet eivät riitä, olethan yhteydessä. Edellä mainittujen lisäksi me opintovastaavat autamme parhaamme mukaan: Moodilla allekirjoittanut ja Matrixilla Elli Kiiski sekä Vili Järvinen.

Sisulla pääsee läpi vaikka… Sisun?

///

You must have heard of Sisu, the upcoming student information system. Here’s a summary of the most important changes, and links to official and unofficial instructions. This information is relevant for those completing their degree now and those continuing their studies after summer.

What will happen this spring?

TL;DR: Register on the courses and submit diploma applications in good time. If you continue your studies after May, please create/update your study plan in Sisu soon.

WebOodi will be replaced with Sisu in May, during which there will be a two-week service break. This puts strict deadlines on graduation (both MSc and BSc) and registration for summer courses. The current schedule is:

  • April 29. The last day to submit a degree diploma application in WebOodi.
  • May 14. The last day to register for summer exams and courses in WebOodi.
  • May 16. Everyone, except for those who submitted the diploma application, should have a study plan in Sisu.
  • May 17 to 30. Service break. WebOodi is in a read-only mode: you can e.g. download study transcripts. You cannot make changes to registerations. Sisu is completely unavailable.
  • May 31. Sisu is expected to open. WebOodi will be closed down.

If you continue your studies after May (or graduate in June), you must draw up a study plan in Sisu. The study plan need not be complete; it suffices to contain the courses for this spring and the coming summer. You can finish the study plan in August.

If you want to play it safe, take a screenshot of your registrations and download a study transcript before the service break.

”The structure is against the rules”?

The technical structures have been modified up until recently. If you have created a PSP in Sisu before September, you must delete and re-create it. The same holds for everybody in the Mathematics or Applied Mathematics MSc tracks (but not in Statistics or Social Statistics).

Some things (e.g. credit transfer) are not possible before the switchover, so some bugs will remain till June.

How do I use Sisu?

There are many sources of assistance!

The unofficial instructions are specifically aimed at maths and stats students. They will be updated during the year, and we welcome your feedback. We can provide assistance in English where the official instructions fall short.

We’ll get through this (too)

Sisu has had a troubled road to maturity. It is now in use at two Finnish universities. There will certainly be problems in a switchover of 30 000 students. That’s why there will be lots of assistance. You can try to avoid problems by being proactive in transferring your study plan.

If the linked instructions are not enough, please get in touch. In addition to those mentioned above, we the study coordinators do our best: at Moodi, yours truly; at Matrix, Elli Kiiski and Vili Järvinen.

In these times, good old sisu is in place!