Tuntisuunnitelmat ja tavoitteet

Tässä ovat kouluvierailuja varten laatimamme tuntisuunnitelmat:

1. kouluvierailu 23.1.2013

Tavoitteenamme oli luoda turvallinen ja luottamuksellisen ilmapiiri heti alusta alkaen.

Esittäytyminen: Kerroimme keitä olemme ja mitä tutkimme. Kerroimme avoimesti, että meitä kiinnostaa, mitä ajatuksia oppilailla on perheestä. Korostimme tarvitsevamme oppilaiden apua tutkimisessa.

Pienryhmiin jako lämmittelyleikin avulla: Oppilaat jaettiin eläinkorttien avulla pienryhmiin. Oppilaat esittivät korteissaan olevia eläimiä ja hakeutuivat ”lajitoveriensa” kanssa samaan ryhmään. Jokaisessa ryhmässä oli 4-5 oppilasta ja yksi opiskelija ohjaamassa.

Pienryhmätyöskentelyn etuna oli se, että jokaisella oppilaalla oli tällöin mahdollisuus useampiin puheenvuoroihin ja aktiivisempaan osallistumiseen. Rymät mahdollistivat myös sen, että mahdollisimman moni opiskelijoista sai kokemuksen ryhmän ohjaamisesta.

Alustus ennen työskentelyä: Opiskelija luki ääneen pätkän Viiru & Pesonen–satua koko ryhmälle. Tavoitteena oli orientoida oppilaat aiheeseen.

Purkua sadusta pienryhmissä: Sadun jälkeen pienryhmissä pohdittiin seuraavia kysymyksiä

  • Mitä ajatuksia tämä satu herätti?
  • Ovatko Viiru ja Pesonen perhe?
  • Ketkä kuuluvat Viirun ja Pesosen perheeseen?

Yhteinen työ: Lapset toteuttivat pienryhmissä kaksi työtä, piirroksen ja muovailun. Lasten työstäessä työtään pienryhmässä (eikä esimerkiksi yksin, itsenäisesti) saatiin heidät keskustelemaan ja neuvottelemaan perheistä ja perheen käsitteestä.

Työtapa 1: Piirrettiin yhdessä kuvitteellinen perhe, yhteiselle paperille

Työtapa 2: Muovailtiin muovailuvahasta yhdessä kuvitteellinen perhe

Painotimme lapsille tehtävänannossa, että tarkoituksena ei ole piirtää/muovailla omaa perhettä vaan kuvitteellinen perhe ja kaikkea, mikä heidän mielestään liittyy perheeseen.

Lopuksi pyysimme oppilaita esittämään kysymyksiä perheeseen liittyen: “Olemme puhuneet tänään paljon perheestä, jos te nyt alkaisitte tutkia perhettä, mitä te tutkisitte ja haluisitte tietää”, “Haluamme kuulla teidän omia kysymyksiä perheestä” .Oppilaat kirjoittivat kysymyksensä jokainen omalle paperilleen ja antoivat paperit ryhmänsä ohjaajalle.

Piirtämis-, muovailu- ja kysymystenasettelutehtävän tavoitteena oli selvittää oppilaiden ennakkokäsityksiä teemasta perhe.

 

2. kouluvierailu 7.2.2013

Esittäytyminen: Lyhyessä esittelyssä muistutimme keitä olemme, miksi olemme tulleet luokkaan ja mikä on aiheena.

Ohjaaminen draamatyötapoihin lämmittelyleikkien avulla:

  • Silmäpeli – ollaan piirissä, yksi on keskellä. Ihmiset piirissä sopivat VAIN katsekontaktia käyttäen, että vaihtavat paikkaa. Ringin keskellä oleva yrittää päästä rinkiin, jolloin ilman paikkaa jäävä joutuu ringin keskelle.
  • Liikepantomiimi+ääni – ollaan piirissä ja laitetaan silmät kiinni. Liikkeen aloittaja näyttää liikkeen seuraavalle ringissä ja laittaa silmät kiinni. Seuraava ringissä koskettaa seuraavaa, joka avaa silmät, ja katsoo liikkeen. Lopuksi ihmetellään, onko liike muuttunut

Oppilaat jaettiin pienryhmiin käyttäen eläinkortteja kuten ensimmäisellä vierailulla

Lämmittelyleikit valmistivat oppilaita draamatyötapoihin ja auttoivat rentoutumaan vieraiden aikuisten kanssa.

Ongelmanratkaisu (vaihtoehdot) pantomiimina: Oppilaille esiteltiin lukemalla, kertomalla kuvaillen ja kuvituksen avulla ongelmatilanne Jason-kuvakirjasta.

Tämän jälkeen pienryhmissä:

  • Kysyttiin, mitä Jason tilanteesta miettii
  • Mietittiin ryhmässä tilanteeseen ratkaisu, ja kunkin ryhmän ohjaaja käsikirjoitti kohtauksen lasten keskustelun pohjalta
  • Ohjaaja toimi kertojana (tai joku ryhmän lapsista, jos halusi) ja oppilaat näyttelivät itse keksimänsä ratkaisun muille ryhmille
  • Lopuksi esiteltiin kirjan ratkaisu ongelmaan

 

Stillkuvat Me Rosvolat -kirjasta: Oppilaille luettiin kaksi kohtausta Me Rosvolat romaanista. Kohtaukset kuvasivat kahta erilaista perhettä: Rosvoloiden perhettä sekä Vilja-tytön perhettä. Tämän jälkeen puolet ryhmistä toteutti patsaan, stillkuvan Viljan perheestä ja puolet Rosvoloiden perheestä.

Ohjaajat ohjasivat työtä kysymyksillä: “Mikä tekee juuri tästä perheestä juuri tämän perheen?” “Mitä erityistä on tässä perheessä?”

Tuotokset esitettiin pariryhminä niin, että rinnakkain vertailtavina oli kaksi erilaista ”kuvaa” perheestä.

Draamatyötapojen tavoitteena oli auttaa oppilaita saamaan oivalluksia arvonannosta perhekontekstissa.

Loppusanat: Lopuksi kävimme oppilaiden kanssa lyhyesti läpi, mitä kaikkea olimme kahden vierailun aikana tehneet ja kiitimme oppilaita yhteistyöstä. Keräsimme oppilailta palautteen palaute-leikin avulla:

-Laitetaan silmät kiinni, ja laitetaan käsi sille korkeudelle, miten kivaa on ollut. Tosi korkealle tarkoittaa tosi kivaa, tosi matalalle tarkoittaa tosi mälsää. Lisäksi pidetään tämän mukaista ääntä!