Syksyn 2017 seminaaripäivät

16.08. 2017 Kognitiivinen työote – jatkoa keväältä  Klaus Ranta

30.08.2017, 13.09.2017, 27.09.2017, 11.10.2017, 25.10.2017, 08.11.2017, 22.11.2017 ja 20.12.2017.

Peter Fonagy Suomen nuorisopsykiatrisen yhdistyksen juhlaseminaarissa

SUOMEN NUORISOPSYKIATRINEN YHDISTYS RY
40-vuotisjuhlaseminaari
pe 10.11.2017
Paikka:
Audi­to­rio Leo­nardo da Vinci, Itä­me­ren­katu 11-13, Hel­sinki (Ruo­ho­lah­den metroasema)
 
Yhdis­tyk­sen 40-vuotisjuhlavuoden kun­niaksi olemme kut­su­neet prof. Peter Fona­gyn luen­noi­maan nuo­ruusi­käis­ten psyyk­ki­sistä häi­riöistä ja nii­den hoi­ta­mi­sesta. Peter Fonagy toi­mii Anna Freud Cen­te­rin toi­mi­tus­joh­ta­jana ja pro­fes­so­rina Uni­ver­sity Collegessa Lon­toossa ala­naan Con­tem­po­rary Psyc­hoa­na­ly­sis and Deve­lop­men­tal Science. Fonagy tun­ne­taan mm. men­ta­li­saa­tiota, väki­val­taa, per­soo­nal­li­suus­häi­riöitä ja psy­ko­te­ra­piaa käsit­te­le­vistä tut­ki­muk­sis­taan, jossa hän pyr­kii teke­mään teo­riasta ja tieteestä rele­vant­tia klii­ni­selle työlle. Psy­koa­na­lyy­sin pii­rissä hän on aikamme johtavimpia tut­ki­joita. Ilta­päi­vällä vie­raa­namme on rap-artisti Pale­face. Tervetuloa!
Lisätietoa:
Kou­lu­tus­päi­vän hinta on jäse­nille 50 € ja ei-jäsenille 170 €. Sitova ilmoit­tau­tu­mi­nen 31.10.2017 men­nessä yhdis­tyk­sen net­ti­si­vu­jen kautta www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/ilmoittaudu. Kou­lu­tusta ano­taan Hel­sin­gin yli­opis­ton hyväk­sy­mäksi erikoistu­mis­kou­lu­tuk­seksi lasten-, nuoriso-, psykiatria- ja oikeus­p­sy­kiat­ri­aan. Lisä­tie­toja Seija Olli­kai­selta puh. 044-283 6806 seija.m.ollikainen(-at-)gmail.com tai Olli Salolta olli.salo(-at-)kuh.fi
Seminaarin aikataulu nähtävissä Suomen nuorisopsykiatrisen yhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta
http://www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/koulutus
Sitovat ilmoittautumiset 31.10.2017 mennessä Suomen nuorisopsykiatrisen yhdistyksen verkkosivujen kautta osoitteesta
http://www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/ilmoittaudu

SIPS koulutus 7.-8.11.2017

VARTSU ry järjestää : SIPS – Structured Interview for Psychosis-Risk Syndromes – menetelmäkoulutuksen

Kouluttaja: Barbara Walsh, Ph.D., Yale University, PRIME Clinic, USA. Paikka: Basement 24, Unioninkatu 24, Helsinki. Aika: 7.11.-8.11.2017 klo 8:30-16:00. Hinta: 270 €.

Ilmoittautuminen: 15.10.2017 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: vartsu@vartsu.fi. Lisätietoja: nikgran@hotmain.com.

Tämä koulutus on hyväksytty erikoistumiskoulutukseen, koska menetelmä on keskeinen nuorisopsykiatriassa käytettävä.