Peter Fonagy Suomen nuorisopsykiatrisen yhdistyksen juhlaseminaarissa

SUOMEN NUORISOPSYKIATRINEN YHDISTYS RY
40-vuotisjuhlaseminaari
pe 10.11.2017
Paikka:
Audi­to­rio Leo­nardo da Vinci, Itä­me­ren­katu 11-13, Hel­sinki (Ruo­ho­lah­den metroasema)
 
Yhdis­tyk­sen 40-vuotisjuhlavuoden kun­niaksi olemme kut­su­neet prof. Peter Fona­gyn luen­noi­maan nuo­ruusi­käis­ten psyyk­ki­sistä häi­riöistä ja nii­den hoi­ta­mi­sesta. Peter Fonagy toi­mii Anna Freud Cen­te­rin toi­mi­tus­joh­ta­jana ja pro­fes­so­rina Uni­ver­sity Collegessa Lon­toossa ala­naan Con­tem­po­rary Psyc­hoa­na­ly­sis and Deve­lop­men­tal Science. Fonagy tun­ne­taan mm. men­ta­li­saa­tiota, väki­val­taa, per­soo­nal­li­suus­häi­riöitä ja psy­ko­te­ra­piaa käsit­te­le­vistä tut­ki­muk­sis­taan, jossa hän pyr­kii teke­mään teo­riasta ja tieteestä rele­vant­tia klii­ni­selle työlle. Psy­koa­na­lyy­sin pii­rissä hän on aikamme johtavimpia tut­ki­joita. Ilta­päi­vällä vie­raa­namme on rap-artisti Pale­face. Tervetuloa!
Lisätietoa:
Kou­lu­tus­päi­vän hinta on jäse­nille 50 € ja ei-jäsenille 170 €. Sitova ilmoit­tau­tu­mi­nen 31.10.2017 men­nessä yhdis­tyk­sen net­ti­si­vu­jen kautta www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/ilmoittaudu. Kou­lu­tusta ano­taan Hel­sin­gin yli­opis­ton hyväk­sy­mäksi erikoistu­mis­kou­lu­tuk­seksi lasten-, nuoriso-, psykiatria- ja oikeus­p­sy­kiat­ri­aan. Lisä­tie­toja Seija Olli­kai­selta puh. 044-283 6806 seija.m.ollikainen(-at-)gmail.com tai Olli Salolta olli.salo(-at-)kuh.fi
Seminaarin aikataulu nähtävissä Suomen nuorisopsykiatrisen yhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta
http://www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/koulutus
Sitovat ilmoittautumiset 31.10.2017 mennessä Suomen nuorisopsykiatrisen yhdistyksen verkkosivujen kautta osoitteesta
http://www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/ilmoittaudu

Leave a Reply