Koulutusohjelman rakenne

KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE
Koulutusohjelman kokonaispituus on 6 vuotta, josta vähintään puolet tulee suorittaa yliopistosairaalan ulkopuolella. Erikoistumiskoulutuksen suorittamista koskevat säännöt on koottu tiedekuntaneuvoston vahvistamiin koulutusvaatimuksiin. Erikoistuvan tulee tutustua koulutusvaatimuksiin, jotka löytyvät opinto-oppaan alusta .

Terveyskeskuspalvelu (9 kk)
Tavoitteena on ymmärtää perusterveydenhuollon merkitys ja mahdollisuudet oman erikoisalan potilaiden tunnistamisessa, hoitoon ohjauksessa ja jatkohoidossa. Terveyskeskuspalvelun laajaalaisuus ja monipuolisuus tulee toteutua 9 kuukauden aikana. Lääkärin tulee perehtyä vähintään neljään terveyskeskuksen toiminta-alueeseen, kuten terveyskeskuksen ajanvarausvastaanottoon (vähintään 3 kk), lastenneuvolan sekä äitiysneuvolan toimintaan, kotisairaanhoitoon, päiväpäivystykseen, vuodeosastotoimintaan, mielenterveystyöhön sekä vanhainkodin ja palvelutalon toimintaan. Päiväpäivystystä ja vuodeosastotoimintaa hyväksytään yhteensä korkeintaan 3 kk. Palvelun sisältö selvitetään ohjaajan antamalla koulutustodistuksella.

Erikoistuvan tulee tarkistaa erikoislääkärikoulutuksen pysyväismääräyksistä ja yleislääketieteen oppialan sivuilta www.yle.helsinki.fi tarkemmat terveyskeskuspalvelun suorittamisen ohjeet. Tarkennetut ohjeet koskettavat terveyskeskuspalvelua, joka suoritetaan 1.8.2011 lähtien. Jakson suorittamiseksi tulee opinto-oikeus erikoislääkäritutkintoon olla voimassa. Koulutus tulee suorittaa yliopiston hyväksymässä terveyskeskuksessa, joka täyttää koulutuspaikalle asetetut laatukriteerit.
Välipäätös terveyskeskuspalvelun hyväksymisestä haetaan yleislääketieteen oppialalta.
Tarkemmat terveyskeskuspalvelun ohjeet ja lokikirja: yleislaaketieteen-ja-perusterveydenhuollon-osasto#section-25547

Runkokoulutus (2 v 3 kk)
Ks.

Kirurgian runkokoulutus

Eriytyvä koulutus (3 v)
Eriytyvä koulutus 3 v. Palvelua 3 vuotta ortopedian ja traumatologian alalla pääsääntöisesti yliopistosairaalassa. Erillisen sopimuksen perusteella voidaan eriytyvän vaiheen koulutukseen hyväksyä korkeintaan 6 kk koulutusta muussa kuin yliopistosairaalassa. Tällaisia sairaaloita ovat ne keskussairaalat, joiden kanssa yliopisto on tehnyt erillisen koulutussopimuksen. Koulutusohjelman vastuuhenkilö tekee päätöksen eriytyvän vaiheen koulutuksen hyväksymisestä keskusteltuaan koulutettavan kanssa.
Koulutukseen sisältyy säteilysuojelukoulutus (STUK, säteilyturvakeskuksen ohjeistus 1.7) http://www.stuk.fi/stuk-valvoo/sateilyn-kayttajalle/koulutus/sateilysuojelukoulutus

Toimipaikkakoulutus
Käytännön työtä täydentävät säännölliset ohjatut toimipaikkakoulutustilaisuudet, joiden tarkoituksena on syventää tietämystä erikoisalasta. Toimipaikkakoulutusta järjestetään 2–5 tuntia viikossa.

Koulutussairaalat ja kouluttajat löytyvät tiedekunnan ylläpitämästä koulutuspaikkarekisteristä:
https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/ammatillinen-jatkokoulutus.Kouluttajina HYKS:ssä toimivat vastuuhenkilön lisäksi muut klinikan erikoislääkärit.

Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus (80 tuntia + runkokoulutus 60 tuntia)
Teoreettista koulutusta vaaditaan 80 tuntia. Teoreettiseksi koulutukseksi luetaan tiedekunnan hyväksymät:
– kotimaiset OT -erikoisalan tai sitä läheisesti sivuavat koulutustilaisuudet, esim. Suomen Ortopediyhdistyksen kokouksiin sisältyvät tieteelliset ohjelmat
– ulkomaisten OT -alan yhdistysten koulutustilaisuudet.

Oppimisprosessin seuranta ja arvioinnin välineet: Seurannan välineenä käytetään lokikirjaa, jonka avulla voidaan seurata koulutuksen etenemistä ja joka samalla toimii välineenä laadunvarmistuksessa.

Valtakunnallinen kuulustelu
Valtakunnallisen erikoislääkärikuulustelun kuulusteluvaatimukset on koottu erilliseen tiedostoon, joka löytyy tiedekunnan www-sivuilta.
Kuulustelussa noudatetaan aina viimeisimpiä kuulusteluvaatimuksia, riippumatta siitä minä vuonna erikoistuja on opinto-oikeutensa saanut.

Lähijohtajakoulutus (30 opintopistettä)
Johtamiskoulutus on pakollinen erikoistuville, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden 1.8.2009 alkaen. Koulutus suositellaan suoritettavaksi 3-6 vuoden aikana, ja aloitettavaksi mahdollisimman pian opinto-oikeuden saamisen jälkeen.
Tavoitteena on osata toimia lähijohtajana sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lähtökohtana on, että johtamisosaaminen kehittyy parhaiten työkokemuksen karttumisen rinnalla toteutettavan systemaattisen koulutuksen kautta. Koulutus perustuu suurelta osin samaan työtehtävissä oppimisen malliin kuin kliininen koulutus. Erikoistuva laatii mentorin tuella henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman, jossa ensiksi kuvaa nykyosaamisensa ja mahdollisen hyväksi luettavan työkokemuksensa ja koulutuksensa. Seuraavaksi suunnitelmaan määritetään tavoitteet, keinot niiden saavuttamiseksi ja arviointi sekä aiottu aikataulu. Koulutus koostuu lähiopetuspäivistä (pakolliset modulit 1-3 ja valinnaiset lähiopetukset), kehittymistehtävistä, kirjallisuustehtävistä ja portfoliotyöskentelystä.
HUOM!
Ennen 1.8.2009 opinto-oikeuden joko Helsingin tai muun yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan saanut voi joko
1) suorittaa koko 30 op lähijohtajakoulutuksen erikoistumiskoulutuksen aikana, tai
2) suorittaa vanhamallisen ns. hallinnon koulutuksen (20 h).
Tämä koskee myös erikoisalan vaihtajia, kun edellinen opinto-oikeus on kertaalleen saatu ennen 1.8.2009, eikä siitä ole luovuttu eikä koulutusta ole suoritettu loppuun.
Lisätietoja:

http://blogs.helsinki.fi/lahijohtajakoulutus