Raportointi, palaute ja arviointi

OPISKELIJAN LAATIMA LOPPURAPORTTI

Tekniset ohjeet

Merkitse raporttiin alkuun mihin sektoriin työssäoppimisjakso kuuluu; mediatyö, koulutustehtävät, hallintotehtävät vai kansainväliset tehtävät.

Esseemuotoinen loppuraportti on laajuudeltaan noin 10 sivua. Esseen kirjoittamisessa noudatetaan tiedekunnassa annettuja ohjeita.

Raportin sisältö

Loppuraportissa arvioidaan ja analysoidaan omakohtaisesti pohtien harjoittelujakson kokemuksia ja omaa oppimista työssäoppimisjakson aikana kirjallisuuteen suhteuttaen.

– Harjoitteluaika ja paikka

– Lyhyt kuvaus työtehtävistä harjoittelun aikana

– Mitkä olivat  harjoitteluun liittyvät tavoitteesi? Mikä tuki/ esti niiden saavuttamista?

– Mitkä osoittautuivat omiksi vahvuuksiksi ja kehittämisalueiksi harjoittelun aikana?

– Kuvaus työyhteisöstä ja omasta jäsentymisestä siihen

– Mitkä teologiset kysymykset aktivoituivat harjoittelussa?

– Miten hyödynsit teologista osaamistasi harjoittelussa?

– Mitä harjoittelu merkitsee omalle ammatillisille suuntautumiselle?

Raportissa käytettävä kirjallisuus

Raportissa hyödynnetään teosta Järvinen, Koivisto, Poikela: Oppiminen työssä ja työyhteisössä. Lisäksi raportin laatimisessa voi käyttää tukena muuta kirjallisuutta liittyen työssäoppimiseen, organisaatiopsykologiaan tai muuta harjoittelualan kirjallisuutta. Kirjallisuuden käyttö tulee todentaa viittein.

 

PALAUTE JA JAKSON ARVIOINTI

Työssäoppimisjakson ohjaaja antaa harjoittelijalle palautetta ja arvioi jakson onnistumisen. Ohjaajan arvio perustuu opintojaksolle asetettuihin oppimistavoitteisiin, joista ohjaaja ja opiskelija sopivat jakson alussa. Arviointi tehdään tiedekunnasta saatavalla arviointilomakkeella. Arviointilomakkeen yhteydessä on myös lisäohjeita arvioinnin laatimiseen.

Työssäoppimisjakson loppuarvosana (0-5) määräytyy ohjaajan arvioinnin  ja loppuraportin arvosanan perusteella. Mikäli ohjaajalta ei saada arvosanaa harjoittelusta, arvosana määräytyy vain loppuraportin perusteella. Tällöin opiskelija reflektoi raportissaan ohjaajan antamaa palautetta ja arviointia.

Loppuraportti ja arviointilomake palautetaan sähköisesti E-lomakkeelle noin kuukauden kuluessa harjoittelun päättymisestä.  Opettajat arvostelevat raportin ja antavat loppumerkinnän työssäoppimisjaksosta seuraavan jaon mukaisesti: yo-opet. Buchert koulutustehtävät ja hallintotehtävät; yo-opet. Nortomaa kansainväliset tehtävät ja mediatyö. Opettajat arvostelevat raportteja vain vastaanottokausien aikana (ei kesä- eikä joulukausina).