Aikataulu ja prosessin eteneminen

TYÖSSÄOPPIMINEN OMASSA TYÖPAIKASSA

Jakson onnistumisen takaamiseksi työssäoppimisjakson suorituspaikaksi ei hyväksytä paikkaa, jossa opiskelija on tai on ollut työsuhteessa. Poikkeuksena tähän on työnantajan suostumus nk. henkilökiertojärjestelyyn. Tällöin opiskelija sopii kirjallisesti työnantajan kanssa, että hän työskentelee työssäoppimisjakson ajan eri yksikössä ja eri esimiehen alaisuudessa normaaliin työtehtäväänsä nähden. Aikaisemmin suoritettua tai jo aloitettua työjaksoa ei hyväksytä opintokokonaisuuden osaksi.

 

HARJOITTELUSOPIMUS

Kaikista työssäoppimisjaksoista sovitaan tiedekunnnan ja työssäoppimisjakson työpaikan kanssa. Kun työnantaja ja opiskelija ovat sopineet työssäoppimisesta, toimittaa opiskelija tiedekuntaan hakemuksen (itsehankitun paikan E-lomake). Tämän jälkeen tiedekunnalta lähetetään työnantajalle allekirjoitettavaksi harjoittelijakohtainen sopimus kahtena kappaleena. Sopimuksesta jää molemmille osapuolille omat kappaleensa. Myös harjoittelijalle on hyvä antaa kopio sopimuksesta. Varsinainen työsopimus/virkamääräys tehdään työnantajaorganisaation normaalin käytännön mukaisesti. Huomioitavaa on, että harjoittelija on aina palvelusuhteessa harjoittelupaikan tarjoajaan. Palvelusuhteen laji on joko työ- tai virkasuhde, riippuen harjoittelupaikan käytännöistä.

RAHOITUS

Yhä useampi työnantaja on viime vuosina maksanut harjoittelijan palkan kokonaan (vuonna 2020 harjoittelijan minimipalkka on 1236 e/kk). Tiedekunnalla on käytettävissä pieni määräraha opiskelijoiden harjoitteluun. Rahoitus pyritään ensisijaisesti ohjaamaan järjestöille ja organisaatioille, jotka toimivat ilman tulo- ja /tai budjettirahoitusta. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi pieniä järjestöjä tai organisaatioita, jotka toimivat lahjoitus- tai tukivaroin. Opiskelijan on neuvottelutilanteessa syytä kysyä työnantajalta, täyttääkö organisaatio nämä kriteerit.On olemassa myös muita tilanteita, joissa yrityksellä ei ole mahdollista maksaa opiskelijalle palkkaa harjoittelusta. Mikäli opiskelija hakee tiedekunnan rahoitusta, on nämä kriteerit tuotava esille hakemuksessa. Tiedekunnan rahoitus kohdentuu niille opiskelijoille, jotka suorittavat A2-linjan tutkintoonsa kuuluvaa pakollista harjoittelua.

Ensisijaisesti tiedekunta toivoo, että harjoittelupaikka maksaa kahden kuukauden palkan opiskelijalle, missä tapauksessa työnantaja maksaa palkan harjoittelijalle ja Helsingin yliopiston ulkopuolinen harjoittelupaikka laskuttaa tiedekuntaa jälkikäteen sovitun harjoittelutuen (1.800 €). Työssoppimisjakso voi olla myös palkaton.

Tarkempia ohjeita laskutuksesta sekä harjoittelijan palvelusuhteen ehdoista harjoittelijakohtaisen sopimuksen liitteenä, joka lähetetään työnantajalle harjoittelun varmistuessa.

HARJOITTELUJAKSON KESTO

Kahden kuukauden työssäoppimisjakso voi sijoittua koko kalenterivuodelle (1.1.-31.12). Tarvittaessa jakson voi suorittaa myös esim. kahdessa osassa. Kahden kuukauden ylittävistä jaksoista työnantaja ja opiskelija sopivat keskenään. Tällöin on kyse normaalista työsuhteesta.

Harjoittelukuukauden katsotaan sisältävän 30 päivää. Tällöin harjoittelun loppupäiväksi merkitään alkamiskuukauden järjestysnumeroltaan vastaavaa päivää edeltävä päivä. Esimerkiksi, jos harjoittelu alkaa 15.3., ja harjoittelu kestää kaksi kuukautta, harjoittelun päättymispäiväksi merkitään 14.3, riippumatta siitä, mikä viikonpäivä tuolloin sattuu olemaan.

Harjoittelija noudattaa samaa työaikaa kuin muutkin samassa työyksikössä vastaavaa työtä tekevät. Esimerkiksi virastotyöaika on 36 tuntia ja 15 minuuttia tai viikkotyöaika määritellään kestoltaan olevan 38 tuntia ja 15 minuuttia. Harjoittelija ansaitsee kaksi lomapäivää jokaiselta täydeltä työkuukaudelta. Täydeksi työkuukaudeksi katsotaan ajanjakso, joka sisältää vähintään 14 työpäivää. Jos työnantaja on valtio, ei harjoittelijalle makseta lomakorvauksia, vaan lomapäivät on pidettävä lomana.