Työssäoppimisjakson toteutus

Työssäoppimisjaksoon sisältyvistä työtehtävistä ja niiden toteutuksesta opiskelija sopii ohjaajansa kanssa. Työnantajasta, olosuhteista ja opiskelijan lähtötilanteesta riippuen tehtävät voivat vaihdella. Harjoittelijan työnkuvaa on luontevinta kuvailla ohjaajan oman työnkuvan kautta. Opiskelijan huolellinen perehdyttäminen on suotavaa tehdä heti työssäoppimisjakon alussa. Tämän jälkeen opiskelijan on helpompi keskittyä varsinaisiin työtehtäviin.

TYÖSSÄOPPIMISJAKSON ALUSSA

 • työssäoppimisen suunnitelmaa tarkennetaan
 • laaditaan työsopimus
 • sovitaan ohjauskeskustelujen ajankohdista
 • muut sovittavat asiat (työaika, tarvittavat työvälineet ym.)
 • perehdytetään opiskelija työyhteisöön (viranhaltijoiden tapaaminen, työntekijäkokoukset)
 • tutustutaan työtiloihin ja toimipisteisiin

OHJAAJAN TEHTÄVÄT

 1. Rakentaa sisäinen ja ulkoinen oppimisympäristö: luoda oppimista edistäviä työtilaisuuksia ja edistää oppimisilmapiiriä
 2. Rakentaa vuorovaikutussuhde: riittävä aika ja luottamuksellinen, turvallinen ilmapiiri
 3. Vaikuttaa oppimistehtävään:  ohjaaja ottaa huomioon opiskelijan lähtötason ja aikaisemman kokemuksen
 4. Tukea ohjattavan kasvua ja kehitystä opittujen asioiden ja kokemusten työstämisellä
 5. Antaa palautetta, ohjaavaa arviointia ja tukea itsearviointia niin, että opiskelija tulee tietoiseksi oppimisestaan ja kykenee vaikuttamaan siihen
OHJAAJAN ARVIOINTI
Työssäoppimisjakson ohjaaja antaa harjoittelijalle palautetta ja arvioi jakson onnistumisen. Ohjaajan arvio perustuu opintojaksolle asetettuihin oppimistavoitteisiin, joista ohjaaja ja opiskelija sopivat jakson alussa. Arviointi tehdään tiedekunnan laatimalla arviointilomakkeella. Arviointilomakkeen yhteydessä on myös lisäohjeita arvioinnin laatimiseen.

Työssäoppimisjakson loppuarvosana (0-5) määräytyy ohjaajan arvioinnin sekä opiskelijan laatiman loppuraportin arvosanan perusteella. Raportissaan opiskelija reflektoi ohjaajan arviointia sekä kuvaa omia kokemuksiaan harjoittelusta. Mikäli ohjaajalta ei saada arvosanaa harjoittelusta, opiskelijan arvosana määräytyy vain loppuraportin perusteella.