Itse hankittava harjoittelupaikka

Opiskelija voi hankkia itse työssäoppimisjakson harjoittelupaikan sektorilta, joka parhaiten soveltuu hänen uratavoitteisiinsa. Opiskelija hakee oikeutta liittää työssäoppimisjakso osaksi opintojaksoa (SOV461, SOV462, SOV463 tai SOV464) viimeistään kuukautta ennen suunnitellun työssäoppimisjakson alkamista. Hakemuksia käsitellään vain opettajien opetuskausien aikana, ei kesällä eikä joulun aikaan.

 

HARJOITTELUPAIKAN EDELLYTYKSET

Edellytyksenä itse hankittavalle paikalle on, että se soveltuu opiskelijan tutkintoon. Lisäksi edellytyksenä on, että opiskelijalla on työyhteisössä nimetty ohjaaja, joka yhdessä opiskelijan kanssa asettaa työssäoppimisjakson oppimistavoitteet sekä antaa opastusta, säännöllistä palautetta sekä arvioi opiskelijan työ/oppimissuorituksen.

Huomioitavaa on, että harjoittelija on aina palvelusuhteessa harjoittelupaikan tarjoajaan. Palvelusuhteen laji on joko työ- tai virkasuhde, riippuen harjoittelupaikan käytännöistä.

Jakson onnistumisen takaamiseksi työssäoppimisjakson suorituspaikaksi ei hyväksytä paikkaa, jossa opiskelija on tai on ollut työsuhteessa. Poikkeuksena tähän on työnantajan suostumus nk. henkilökiertojärjestelyyn. Tällöin opiskelija sopii kirjallisesti työnantajan kanssa, että hän työskentelee työssäoppimisjakson ajan eri yksikössä ja eri esimiehen alaisuudessa normaaliin työtehtäväänsä nähden.

Aikaisemmin suoritettua tai jo aloitettua työjaksoa ei hyväksytä opintokokonaisuuden osaksi.

RAHOITUS

Itse hankittavaa paikkaa varten kannatta huomioida harjoitteluajan rahoitus. Tiedekunnalla on käytettävissä vain pieni harjoittelumääräraha, siksi opiskelijoita kehotetaan neuvottelemaan harjoittelupaikasta siten, että työnantaja maksaa palkan. Edellytys rahoituksen saamiselle on, että työnantaja ottaa opiskelijan palvelussuhteeseen ja maksaa opiskelijalle palkan itse, minkä jälkeen työnantaja voi laskuttaa yliopistolta palkkakuluja harjoittelusopimuksen mukaisesti.

Mikäli opiskelija hakee harjoittelurahoitusta, on hakemus tällöin jätettävä hyvissä ajoin ennen aiottua työssäoppimisjaksoa. Tiedekunnan rahoitusta haettaessa rastitetaan itsehankitun harjoittelupaikan E-lomakkeelta kohta: haen tiedekunnan rahoitusta. Pääsääntöisesti tiedekunnan rahoitus kohdistetaan harjoittelupaikoille, jotka toimivat ilman tulo- ja/tai budjettirahoitusta. Harjoittelurahoitus kohdistetaan opiskelijoille, joille A2-linjan työssäoppimisjakso on pakollinen osa tutkintoa. Tiedekunta voi hakemuksesta myöntää opiskelijan harjoittelupaikalle harjoittelutukea 1.800 euroa. Tällöinkin työnantaja maksaa palkan harjoittelijalle ja laskuttaa tiedekuntaa jälkikäteen sovitusta rahoituksesta. Työssäoppimisjakso voi olla myös palkaton.

HAKEMUKSEN LAATIMINEN:

Itse hankittavia paikkoja varten on oma sähköinen hakulomake, jonka opiskelija täyttää internetissä. Opiskelijan on hyvä tutustua hakuohjeisiin huolellisesti.

Sähköinen hakulomake täytetään tiedekuntaa varten. Lomakkeella opiskelija ilmoittaa myös alustavasta harjoittelusuunnitelmastaan. Lomakkeella ilmoitetaan harjoittelupaikan yhteystietojen lisäksi mm. työssäoppimisjakson sisältö, toteutus (ohjaaja, harjoittelun aika ym.), omat oppimistavoitteet ja se, miten jakso tukee omaa tutkintoa ja omia työelämänäkymiä. Hakulomakkeeseen liitetään työurasuunnittelua koskeva HOPS-tehtävä (taitopohjainen CV ).

Itse hankittavista paikoista opinto-ohjausta antaa työelämäyhteyksien suunnittelija. Opinto-ohjausta antavat myös soveltavien opintojen opettajat (yo-op: Buchert koulutus- ja hallintotehtävät; yo-op. Nortomaa: mediatyö ja kansainväliset tehtävät). Itse hankitun paikan soveltuvuuden tutkintoon arvioivat suunnittelija (työelämäyhteydet) ja jaksosta vastaava opettaja.