Sveaborg kursen aktuellare än någonsin | The Suomenlinna course more current than ever

This is a bilingual text in Swedish and English. For the English version, please scroll down.

SveaSus kursen Fenomenbaserat lärande på Sveaborg: Hållbarhet och världsarv går denna vår av stapeln för tredje gången. Kursen ordnas denna vår i huvudsak på Sveaborg, vilket alla lärare ser fram emot! Kursen har varit populär och är detta år fullsatt. I år arrangeras kursen som tvåspråkig på svenska och engelska.  

Också detta år kommer kursen att innefatta tre hela dagar på Sveaborg samt workshoppar ledda av SveaSus teamet samt gästande lärare från Finland, Australien och Kanada. Workshopparna kommer att handla om improvisation samt den kroppsliga relationen till naturen. För övrigt kommer kursdeltagarna att få ta del i ett audiovisuellt fenomenbaserat projekt som kallas digital storytelling. Deltagarna får då gruppvis utgå från fenomen i anknytning till hållbarhet och världsarv och skapa egna berättelser i audiovisuell form.  

Foto | Photo by Wilhelm Blomberg

Kursen försiggår mestadels utomhus i världsarvet Sveaborg. Orsaken till att Sveaborg ingår i UNESCO:s världsarvslista är att platsen är en av världens största sjöfästningar. De åtta öarna som tillhör Sveaborg kallas också “Nordens Gibraltar” och “Viapori”. Det finska namnet är Suomenlinna. Fästningen har fått världsarvsstatus på grund av sin militärarkitektur och har lytt under tre regimer: Sverige, Ryssland och Finland. Sveaborg är också intressant natur och platsen har bebotts sedan 1700-talet. Där har krig ägt rum, men också sjukdomar, fattigdom och mycket annat har hört till det dagliga människolivet. Det har dessutom varit en plats för kontemplation, skratt, lycka och hopp. I dagens värld där ohållbarhet är ett faktum, och i ett Europa som befinner sig i krig, kan platsen väcka många olika tankar och känslor. Detta gör årets kurs till en utmaning. 

På kursen försöker vi förena historia, nutid och framtid genom ett lärande som förenar kognitiv kunskap med kroppsliga och emotionella erfarenheter. Därför har vi såväl didaktiker med olika ämnesbakgrund som dansare och konstnärer med bland lärarna, och lärandet ses som en gemensam resa både inåt och utåt med målet riktat mot en bättre framtid. 

 

ENG

The SveaSus course Phenomenon-based learning in Suomenlinna: Sustainability and World Heritage will be arranged for the third time this spring. The course takes place IRL in Suomenlinna, which all the teachers are looking forward to. This year the course is bilingual using the languages Swedish and English.  

Also, this year the course includes three whole days in Suomenlinna with workshops by SveaSus teachers and guest teachers from Finland, Australia and Canada. The topics of the workshops are mainly improvisation and embodied nature relations. The students also take part in phenomenon-based digital storytelling projects. The students are divided in groups that choose phenomena related to sustainability and World Heritage. They create audio-visual stories based on the phenomena.  

Foto| Photo by Wilhelm Blomberg

The course takes place mainly outdoors in the Suomenlinna World Heritage Site. The reason to why Suomenlinna is included in the UNESCO’s World Heritage list is because the site is one of the world’s largest sea fortresses. The eight islands that belong to Suomenlinna are also called the “Nordic Gibraltar” and “Viapori”. The Finnish name is Suomenlinna.  The site has been granted World Heritage status due to its military architecture and it has been led by three regimes: the Swedish, the Russian and the Finnish. Suomenlinna with its interesting nature has been inhabited since the 18th century. It has been an area for  wars, but also diseases, poverty and other occurrences that relate to human life. It has also been a place of laughter, happiness and hope. In an unsustainable world of today and a Europe, which once again is a war zone, Suomenlinna can provoke many thoughts and emotions. We have to face new challenges. 

During the course, we try to unite views of history, present time and future through a learning that combines cognitive knowledge with physical and emotional experiences. Therefore, educators with various subject backgrounds as well as dancers and artists are included among the teachers. Thus, learning is seen as a joint journey both inwards and outwards aiming at a better future. 

 

Emma Heikkilä & Lili-Ann Wolff 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *