The Dynamics of Transition Policies – The governance of guidance and counselling in post-comprehensive educational transitions in Finland

Katkokselliset koulutuspolut ja myöhäiset siirtymät koulutuksesta työelämään ovat laajasti tunnistettuja koulutuspoliittisia ongelmia. Tutkimushankkeen tavoitteena on muodostaa kokonaisvaltainen ymmärrys siirtymäpolitiikoista, koulutuksellisten siirtymien ohjaamiselle asetetuista tavoitteista ja merkityksistä, analysoimalla peruskoulun jälkeisten koulutuksellisten siirtymien hallintaa kansallisella ja paikallisella tasoilla Suomessa. Projektin teoreettisena ja menetelmällisenä lähtökohtana on tarkastella koulutuksellisten siirtymien hallintaa instituutioiden ja toimijoiden välisten suhteiden säännönmukaisuuden, dynamiikan, avulla. Monimenetelmällisen analyysin avulla politiikkadokumenteista ja asiantuntijahaastatteluista hahmotellaan koulutuksellisten siirtymien ohjaamisen haasteita sekä niihin paikallisella tasolla kehitettyjä ratkaisumalleja poliittisen päätöksenteon ja julkisen keskustelun taustaksi.

Vastuututkija Janne Varjo 

In English >>