Työllistyminen, koulutus ja erityisyys (EMED)

In English >>

Suomalainen työelämä on paradoksaalisessa tilanteessa: toisaalla on runsaasti työttömiä, erityisten nuorten on vaikea työllistyä ja joillain alueilla on työvoimapulaa. Kilpailukykyisen talouden ja tasa-arvoisen yhteiskunnan luominen vaatii sitä, että pystymme paremmin hyödyntämään ja kehittämään kaikkien ihmisten osaamisia ja saada siten kaikki kyvyt käyttöön työelämässä.

Tärkeä kohderyhmä työllistymisen tehostamisen suhteen ovat toisaalta maahanmuuttajataustaiset henkilöt sekä henkilöt, joilla on merkittäviä oppimisvaikeuksia. Heidän työllistämisensä suhteen suomalainen työelämä ei ole tarpeeksi tehokas ja aktiivinen. Maahanmuuttajien osalta asiaa selittää osin kielitaito, mutta pitkälti ongelma pohjautuu myös suomalaiseen meritokratiaan; ilman (suomalaista) tutkinta joutuu helposti ‘epäkelvon’ työnhakijan rooliin. Myös työmarkkinoiden- ja työsopimusten joustamattomuus vaikuttaa työnantajien innokkuuteen palkata henkilöitä, joiden työllistyminen koetaan riski-investoinniksi, vaikka sopivia työtehtäviä myös kapea-alaisemmalle osaamiselle olisi.

Tutkimustavoite:

Osaaminen, koulutus ja tulevaisuuden työelämä -tutkimuksen Työllistyminen, koulutus ja erityisyys (TYKE) -osahanke kohdentuu tarkastelemaan sekä maahanmuuttajataustaisten että oppimisvaikeuksisten nuorten kouluttautumista ja työllistymistä etnografisen seurantatutkimuksen keinoin. Tämän rinnalla yhteistyössä SP10 kanssa analysoidaan vastaavan kohderyhmän koulutus- ja työuria laajojen rekisteriaineistoiden avulla. Rekisteriaineistot sekä laadullinen etnografinen aineisto täydentävät toisiaan ja auttavat rakentamaan kokonaiskuvaa sekä onnistumisista että haasteista, joita kyseisten kohderyhmien toisen asteen koulutukseen ja työllistymiseen liittyy.

Vaikuttamistavoite:

Osahankkeen tutkimustuloksia hyödynnetään sekä STN ohjelman puitteissa tapahtuvissa valiokuntatapaamisissa että konsortion sidosryhmätapahtumissa, erityisesti kohdennuksena opetushallinto ja toisen asteen oppilaitokset sekä työnantajajärjestöt ja työhallinto. Hankkeen henkilöstö osallistuu aktiivisesti sekä kansallisiin että kansainvälisiin alan konferensseihin; esimerkiksi Kasvatustieteiden päivät, European Conference in Education Research jne.

Julkaisut:

Osahankkeessa julkaistaan sekä referee-käytännön mukaisia tieteellisiä artikkeleita että yleisluonteisia raportteja sekä osahankkeen omilla verkkosivuilla että konsortion blogisivulla.

Tutkijat: professori Markku Jahnukainen & tutkijatohtori Anna-Maija Niemi