Kategoriat
GeroMetro Kokemukset verkostoista Verkostojen koordinaatio Verkostojen perustaminen Verkoston ylläpito Verkostotyön uudistaminen ja päättäminen

Verkoston elinkaaren vaiheet ja johtamisen haasteet – esimerkkinä 10-vuotias GeroMetro-verkosto

Teksti liittyy toisaalla käsikirjassa julkaistuun artikkeliin verkostojen ja verkostojohtamisen elinkaaresta. Löydät artikkelin täältä.

 

GeroMetro on Uudellamaalla toimiva iäkkäiden palvelujen kehittämisverkosto. Sen idea nousi tarpeesta luoda pääkaupunkiseudulle (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) yhteinen kehittämisrakenne, jotta alueella tehtävä hyvä kehittämistyö saataisiin laajemmin käyttöön, eikä kaikkien tarvitsisi niin sanotusti keksiä pyörää aina uudelleen. GeroMetro-verkoston toiminta käynnistyi vuonna 2014 ja sen esikuvana toimi tuolloin varhaiskasvatuksen alalla toimiva VKK-metro. Pääkaupunkiseudun vanhustyön johto totesi, että vastaavaa yhteistä alueellista ja pitkäjänteistä tekemistä tarvitaan myös vanhustyöhön.

Tavoitteena oli saada aikaan kehittämistä ja yhteistyötä pääkaupunkiseudulla iäkkäiden kanssa toimivien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten, kehittäjien, tutkijoiden, opettajien, järjestöjen ja muiden toimijoiden välillä. Kehittämisen haluttiin myös olevan pysyvä osa kuntien välistä yhteistyötä, ei siis hankemuotoista tai hankerahoituksiin sidottua. Tavoitteisiin pääsemiseksi päätettiin perustaa verkosto.

 

GeroMetro aktivaatiovaiheessa

Toiminnan aloittamiseksi GeroMetroa koordinoimaan palkattiin kaksi vanhustyön asiantuntijaa. He lähtivät kokoamaan ihmisiä ja muodostamaan verkoston toimintatapoja. Mallia otettiin esikuvana toimineesta varhaiskasvatuksen verkostosta. Nopeasti kuitenkin huomattiin, että monet toimintatavat eivät olleet sopivia vanhustyön kontekstiin, ja että omat toimintatavat piti muodostaa omista lähtökohdista. Verkoston aktivaatiovaiheessa jopa käsitteet, joilla asioista yhdessä puhuttiin, piti keksiä ja sopia. Paljon käytiin yhteistä pohdintaa siitä, millainen toiminta olisi hyödyllistä ja mitä toiminnalla oikeastaan tavoiteltiin. Pääasiassa verkoston perustamiseen suhtauduttiin todella myönteisesti ja innolla, mutta alussa kuului myös kyseenalaistavia ääniä. Erityisesti pohditutti, onko tällainen tekeminen hyödyllistä, miten juuri minä tästä hyödyn ja miksi minun pitäisi olla toiminnassa mukana. Monet halusivat tulla mukaan suurella innolla, mutta koordinaattorit kävivät paljon myös tapaamassa ihmisiä ja kertomassa, miksi toiminnassa kannattaa olla mukana.

Alussa koordinaattoreihin suuntautui todella paljon odotuksia ja toiveita. Verkoston ohjausryhmä odotti, että toiminta lähtisi vauhdikkaasti käyntiin. Kehittäjät toivoivat selkeitä ohjeita siitä, miten tulisi toimia. Jatkuvasti kysyttiin, että mitä meidän pitäisi kehittää ja miten toimia. Koordinaattorit pyrkivät useimmiten palauttamaan kysymykset takaisin: mikä olisi teille hyödyllistä, mikä edistäisi teidän tavoitteitanne. Alussa tuntui hieman herättävän hämmennystä, ettei kukaan sanellutkaan yksiselitteisesti, miten toimitaan ja mitä tehdään, vaan verkoston toimijat pyrkivät jakamaan valtaa ja muodostamaan käytännöt yhdessä keskustellen. Koordinaattorit tasapainoilivatkin verkoston käynnistysvaiheessa sen välillä, että miten paljon valtaa jaetaan ja minkä verran toimintaa ohjataan, jotta asioita kuitenkin tapahtuisi ja kehittämisessä päästäisiin liikkeelle. Osa käytännöistä muodostui siten, että koordinaattorit vain päättivät, että kokeillaan tehdä nyt näin.

 

Yhtenäisyyden saavuttaminen

Kahden ensimmäisen vuoden aikana luotiin pohja verkoston toiminnalle ja sen peruskäytännöt. GeroMetro toimii kaksivuotiskausittain siten, että koko kahdelle vuodelle sovitaan aina yhteinen teema ja tietyt kehittämistehtävät. Ensimmäisen kahden vuoden aikana oli siis käyty läpi kokonainen ”kehittämiskierros”. Tässä vaiheessa GeroMetro oli jo herättänyt kiinnostusta lähikunnissa. Kerava ja Kirkkonummi liittyivät mukaan verkoston toimintaan.

Toisella kaudella oli jo vähemmän hämmennystä ja ihmettelyä siitä, että tarvitaanko tällaista verkostoa. Edelleen kyselyjä kuitenkin ilmeni ja asiaa pohdittiin yhdessä erilaisissa tapaamisissa. Tähän mennessä oli huomattu, että ne kehittäjät ja kehittäjäryhmät, jotka osallistuivat verkoston toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen eniten, myös hyötyivät verkoston toiminnasta eniten. Ensimmäisen kahden vuoden aikana muodostuneet käytännöt olivat lähtökohta toisella kaudella, mutta toimintaa myös muokattiin jatkuvasti.

Osa toimintatavoista jäi pois ja uusia luotiin sen mukaan, mille tarvetta ilmeni. Toisella kaudella esimerkiksi aloitettiin ohjausryhmän lisäksi projektiryhmä, joka muodostui pääasiassa kehittämistehtävien yhteyshenkilöistä. Aiemmin käytössä olleet yhteyshenkilöiden tapaamiset lopetettiin, koska ne olivat tuntuneet irrallisilta ja kehittäjät eivät olleet osallistuneet niihin loppukaudesta enää kovin aktiivisesti. Yleisemminkin sellaiset käytännöt, joita verkostossa mukana olevat lopettivat hyödyntämästä, jäivät pois toiminnasta. Uudet käytännöt taas syntyivät usein jonkun verkostolaisen ideasta, joka sai kannatusta ja joka kokeilun kautta todettiin hyväksi. Yhä enemmän verkoston koordinointi siirtyi verkostosta nousevien signaaleiden tulkitsemiseksi ja niihin reagoimiseksi.

Aiempaa useammin GeroMetron koordinaattoreihin oltiin yhteydessä verkoston ulkopuolelta ja kyseltiin mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä. Monenlaisia kehittämis- ja tutkimushankkeita on kiinnittynyt GeroMetron toimintaan vuosien varrella. Oppilaitosyhteistyö on vahvistunut ja opiskelijat haluavat tulla tekemän harjoitteluja tai opinnäytetöitä GeroMetroon. Myös yrityksistä on tullut yhteydenottoja. GeroMetro on tullut tunnetuksi ja olennaiseksi osaksi iäkkäiden palvelujen kehittämisyhteistyötä Uudellamaalla.

 

Institutionalisoitunut verkosto

Pikkuhiljaa GeroMetron toimintamuodot ovat vakiintuneet. Kehittämis- ja ohjausrakenne sekä työkalut ovat muokkautuneet tietynlaisiksi ja osallistujien tarvetta vastaaviksi. Kaksivuotisen kehittämiskauden rakenne toteutuu pitkälti samankaltaisena kaudesta toiseen. Jokainen kausi on kuitenkin myös erilainen: verkoston toimintaan tulee uusia elementtejä ja jotain vanhaa ehkä jää pois tai sen merkitys on vähäisempi. GeroMetron avainhenkilöistä lähes kaikki ovat vaihtuneet matkan varrella, mutta toiminta on jatkunut saumattomasti. Verkoston toiminta ei siis ole enää sidottu yksittäisten henkilöiden toimintaan. GeroMetro on saavuttanut institutionalisoituneen verkoston vaiheen.

Verkoston johtaminen on myös muuttunut. Tällä hetkellä verkoston johtaminen on vakiintuneen toiminnan toteuttamisen lisäksi verkostosta nousevien, joskus hyvin hiljaakin esitettyjen, ideoiden ja toiveiden esiin nostamista keskusteluun. Toisaalta myös sen kuulostelua, mistä on aika luopua. Meneillään olevan kauden alussa GeroMetron omista somekanavista luovuttiin. Somekanavat oli ajateltu yhdeksi verkoston vuorovaikutuksen ja jakamisen alustaksi. Somen rooli tällaisena alustana oli jäänyt kuitenkin hyvin pieneksi ja sen osuus verkoston toiminnassa oli todella vähäinen. Asia tulkittiin niin, ettei somekanavat sellaisenaan palvellut verkostoa ja toiminta lopetettiin. GeroMetron toiminnasta tiedotetaan jatkossa Soccan somessa.

Uudet ideat puolestaan tulevat GeroMetroon usein siten, että joku verkoston jäsen esittää uuden ajatuksen tai toiveen. Koordinaattorin tehtävä on kuulla tämä, tarttua siihen ja nostaa asia yhteiseen keskusteluun. Jos idea saa kannatusta, sitä voidaan yhdessä lähteä edistämään. Esimerkkinä tästä on kehittämiskauden alussa tehty, kehittämisteemaan liittyvä kysely. Kolmannen kauden alussa yhdestä kehittäjäryhmästä nousi ajatus, että he tarvitsisivat selvityksen päivystyksellisistä tilanteista kehittämisen tueksi. Tätä lähdettiin tekemään ja kaikki muutkin kunnat innostuivat lähtemään mukaan. Seuraavalla kaudella toteutettiin saattohoitokysely vastaavalla tavalla. Tämän tekstin kirjoitusajankohdan toimintakaudella eli viidennellä kaudella tarve oli hiukan erilainen. Taas toivottiin selvitystä, mutta kohteena ei tällä kertaa ollut ammattilaiset, vaan valtakunnallinen tilanne yhteisölliseen asumiseen liittyen. Käytännöt siis usein syntyvät yksittäisestä ideasta, joka saa kannatusta verkostossa ja sitten se laajennetaan kaikkien hyödyksi. Jos idea on hyvä, sitä usein myös jatketaan seuraavilla kausilla.

 

Toimintaympäristön muutokset haastavat verkoston uudelleen arviointiin

Palautteiden ja erilaisten keskustelujen perusteella GeroMetro koetaan hyvänä ja tarpeellisena toimintamuotona. Suuret toimintaympäristön muutokset saattavat kuitenkin herättää kysymyksen toiminnan mielekkyydestä. Vuonna 2020 toiminta siirtyi hyvin nopeassa tahdissa verkkoon ja etänä toteutettavaksi koronapandemian takia. Silloin pohdintaa herätti, voiko verkosto toimia elinvoimaisena ilman kasvokkaisia kohtaamisia. Verkosto toimi läpi korona-ajan toimintamuotojaan valitsevaan tilanteeseen muokaten. Se tarjosi vertaistuen ja jakamisen alustan erittäin haastavassa ja uudessa tilanteessa. Koronapandemian aikana otettiin käyttöön myös verkostotyön työkaluja, jotka ovat edelleen käytössä.

Vuoden 2023 alussa aloittaneet hyvinvointialueet ovat tuoneet uudenlaisen ympäristön GeroMetron toiminnalle. GeroMetro on laajentunut maantieteellisesti, kun koko Länsi-Uudenmaan alue on tullut toimintaan mukaan. Muutos on tuonut mukanaan useita uusia kuntia ja huomattavasti laajemman maantieteellisen alueen. Pohdintaa ja keskusteluja käydään myös siitä, millä tavalla ja missä vaiheessa Itä-Uudenmaan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueet liittyisivät mukaan vai liittyvätkö ollenkaan. GeroMetron toimintaa onkin jatkuvasti arvioitava ja muokattava muuttuneeseen tilanteeseen sopivaksi. Uusia käytäntöjä haetaan ja olemassa olevia muokataan, jotta verkoston toiminta voisi vastata alueiden tarpeisiin muuttuneessa tilanteessa.

Jossain määrin on myös palattu eksistentiaalisten kysymysten äärelle: mikä GeroMetro on? Mikä sen rooli hyvinvointialueiden yhteistyössä ja kehittämisessä on? Onko se paras tapa järjestää yhteistyö? Verkoston johtaminen säilyy pitkälti samankaltaisena kuin aikaisemminkin: herkällä korvalla pyritään kuulemaan verkoston toiveita ja tarpeita, käydään niistä keskustelua ja muokataan toimintaa. Toisaalta myös johtajaan saattaa kohdistua uudenlaisia, koviakin paineita verkoston vaikuttavuuden osoittamisesta. Lisäksi tarvitaan uudenlaista rohkeutta kuulla ja asettua eksistentiaalisten kysymysten äärelle. Mitä jos verkostoa ei enää tarvitakaan? Olenko johtajana silloin epäonnistunut vai onko verkosto vain tehnyt tehtävänsä? Eksistentiaaliset kysymykset ovat olemassaolon kysymyksiä ja ne koskevat myös verkoston johtajan olemassaoloa siinä roolissa. Verkostoon voi kohdistua myös suuria muutospaineita – jopa niin suuria, että niiden pohjalta tehtyjen muutosten jälkeen verkosto ei ole enää lainkaan sama verkosto. Miten johtaja suhtautuu siihen? Uskaltaako johtaja kuulla, mitä verkosto viestii, vaikka se ei miellyttäisikään häntä?

Tämän hetken toimintaympäristön muutokset näkyvät GeroMetron toiminnassa siis uusina toimintatapoina, vakiintuneiden toimintatapojen muokkaamisena ja peruskysymysten nousuna agendalle. Toistaiseksi verkostomaista toimintaa ja alueiden välistä yhteistyötä Uudellamaalla on pidetty tärkeänä ja GeroMetro on nähty hyvänä alustana tämän toteuttamiseen. Vasta tulevaisuus kertoo, tulevatko toimintaympäristön muutokset näkymään pieninä muutoksina vakiintuneeseen toimintaan, verkoston laajamittaisena uudelleenmuotoiluna vai toiminnan muuttumisena joksikin aivan muuksi kuin nykyisenlaiseksi verkostoksi.

 

Tiina Soukiala

Kirjoittaja on GeroMetro -verkostossa työskennelleyt verkostojohtamisen ammattilainen ja verkostotyön kehittäjä sekä sosiaalityön väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa.

 

Viittaa kirjoitukseen seuraavasti:

Soukiala, Tiina (2023): Verkoston elinkaaren vaiheet ja johtamisen haasteet – esimerkkinä 10-vuotias GeroMetro-verkosto. Teoksessa Verkostojohtamisen käsikirja: kohti vaikuttavaa yhteistyötä sosiaali- ja terveysalalla. Innokylän toimintamalli. https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/verkostojohtamisen-kasikirja-kohti-vaikuttavaa-yhteistyota-sosiaali-ja-terveysalalla [viittauspvm]

Kategoriat
Hyvä kierre Kokemukset verkostoista Verkostojen koordinaatio Verkostojohtaminen Verkoston ylläpito Viestintä verkostoissa

Kolme vinkkiä sote-alan verkoston koordinaattorille

Tarve tuoda sote-ammattilaiset yhteen edistämään Uudenmaan alueen kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä johti Hyvä kierre -projektiin ja Hyvä kierre -verkostojen perustamiseen. Tavoitteena oli luoda Uudenmaan sote- ja hyte-ammattilaisten työtä tukeva kokonaisuus. Syntyi teemaverkostoja, joiden tavoitteena on kehittää, jakaa tietoa ja kokemuksia sekä oppia yhdessä.

Hyvä kierre -yhteistyöverkoston koordinaatiosta vastaa HUS Perusterveydenhuollon yksikön Hyte-tiimi. Kullakin teemaverkostolla on oma nimetty teemaan paneutunut koordinaattorinsa. Verkostot ja verkostojen koordinaattorit tekevät tiivistä yhteistyötä,  jotta yksittäiset teemaverkostot muodostaisivat yhdessä toimivan kokonaisuuden.

Koordinaattorin tehtävänä on mahdollistaa verkoston toimintaa ja niin sanotusti huolehtia laivan suunnasta. Halusimme nostaa tähän kirjoitukseen opetuksia verkostojen koordinaatiotyöstä. Nostamme esiin kolme opetusta, joiden uskomme olevan hyödyllisiä useimpien verkostojen koordinaattoreille:

  1. tunnista verkoston ja sen jäsenten yhteiset ja erilaiset tarpeet
  2. tuota hyötyä verkoston kaikille osallistujille ja
  3. viestintää ei voi vakioida

 

Tunnista verkoston ja sen jäsenten yhteiset ja erilaiset tarpeet 

Koordinaattorilla on paljon vapautta ja samalla vastuuta luotsata ja suunnitella verkoston toimintaa. On tunnistettava verkoston ja sen jäsenten tarpeet. Verkoston kuuleminen herkällä korvalla on tärkeintä. Olemme tehneet verkostokyselyjä ja teemakohtaisia kyselyjä, tarjoamme mahdollisuuden tuoda ja myös kannustamme tuomaan esiin toiveita ja ideoita yhteisellä Teams-alustalla sekä kirjaamme muistiin verkostojen tapaamisissa (joita kutsumme kehittämispajoiksi) esiin nousseita ajatuksia.

Samaan aikaan pyrimme tunnistamaan maailmalla, yhteiskunnassa, hyvinvointialueilla sekä kansalais- tai potilasryhmissä esiin nousevia ajankohtaisia ilmiöitä ja haasteita. Seuraamme lakien, asetusten, säädösten ja suositusten valmistelua ja etenemistä, aiheen parissa tehtävää tutkimusta sekä yhteiskunnallista keskustelua. Vaihdamme ajatuksia hyvinvointialueiden asiantuntijoiden kanssa ja huomioimme HUS-yhtymän omat haasteet ja tavoitteet, potilasasiakkaiden näkemykset sekä sote-ammattilaisten työn ilmiöt.

Esimerkiksi vuoden 2022 Hyvä kierre -päivän teemaksi valikoitui planetaarinen terveys ja vuonna 2023 resilienssi eli muutosjoustavuus. Molemmat teemat päätettiin koordinaattoreiden kesken, mutta maailman ilmiöt, verkoston tarpeet ja edellä mainittujen tahojen näkökannat huomioiden.

Tärkeänä yhteistyötahona kuulemme järjestöjen edustajia HUSin Hyte asiantuntijaryhmässä ja sitä kautta myös potilaiden ja kansalaisten viestiä. Näin voimme nostaa kehittämispajojen teemoiksi ja siten verkostojen jäsenten työn tueksi mahdollisimman ajankohtaisia aiheita, kuten lihavuuden stigma ilmiönä, ammattilaisten taito tunnistaa stigmaa lisäävä toiminta ja kyky hälventää sitä tai taito kannustaa nuoria nikotiinittomuuteen.

Kuukausittain järjestettävien, etäyhteyksin toteutettavien terveyden edistämisen aamutapaamisten ylätason teemat suunnittelemme puolivuosittain. Sisällöissä pystymme ketterästi huomioimaan niin verkostossa, hyvinvointialueilla tai muuten yhteiskunnassa esiin nousseita ilmiöitä ja tuomaan niitä hyvinkin ajankohtaisesti esiin ja keskusteluun. Aamutapaamisissa on keskusteltu esimerkiksi siitä, miten nuorten huumeiden käytöstä tulisi kysyä.

 

Tuota hyötyä verkoston kaikille osallistujille

Verkoston jäsenet odottavat verkoston tuottavan heille hyötyä, minkä vuoksi he käyttävät arvokasta työaikaa verkostoon osallistumiseen. Verkosto mahdollistaa poimimaan omaan toimintaan tai kehittämistyöhön keskeistä tietoa tai toimivia käytänteitä, jotka voidaan implementoida käytäntöön. Nämä odotukset tuovat verkoston koordinaattorille vastuun tuottaa hyötyä verkoston kaikille osallistujille. Sote-ammattilaisten kohdalla tätä vastuuta korostaa erityisesti se, että sosiaali- ja terveydenhuollon alalla on huutava työvoimapula. Tämän vuoksi koordinaattorin on yhä tärkeämpää varmistaa se, että verkostossa fokus pysyy verkostolle hyötyä tuottavassa tekemisessä. Onnistuakseen koordinaattorin on pysyttävä ajan hermolla, tunnistettava herkällä korvalla verkoston tarpeita, pidettävä verkoston tavoitteet kirkkaana mielessä sekä suunniteltava verkoston toiminta ja tapahtumat huolella.

Verkostomaisen toiminnan vahvuus on se, että sen avulla saadaan ketterästi käyttöön tarpeellinen uusi tieto tai toimivat käytänteet keskeisille toimijoille. Esimerkiksi Kaatumisten ehkäisyn -verkostossa kaatumisten ehkäisyä viedään eteenpäin paikallisina hankkeina kansallisten tavoitteiden mukaan. Erityisesti hankkeiden käynnistämisen tueksi verkostolle on tuotu arvokkaita käytännön vinkkejä sekä jaettu näyttöön perustuvaa tietoa ja toimintamalleja. Hyödyllistä alueellista tietoa on jaettu muun muassa siitä, kuinka kaatumisten ehkäisyn nykytilaa on kuvattu, kuinka vaikuttavien toimintamallien jalkauttamista on suunniteltu ja siihen liittyviä koulutuksia on järjestetty, miten toimintatapoja on yhtenäistetty ja miten jalkauttamisen vaikuttavuutta on arvioitu. Jo vaikuttavien toimintamallien jalkauttamisen eri vaiheiden kuvaus ja toteuttaminen keskeneräisessä kaatumisten ehkäisyn hankkeessa on tuonut hyödyllisiä vinkkejä muille verkoston jäsenille.

Voidaan sanoa, että Kaatumisten ehkäisy -verkostossamme on saavutettu yhtenäisyyden vaihe. Hyödyn tuottamisen ansiosta olemme saavuttaneet sitoutuneen verkoston. Olemme päässeet verkoston elinkaaressa siihen vaiheeseen, jossa verkostosta saatavat hyödyt myös realisoituvat. Hyötyä tuotetaan laajasti koko verkostolle ja verkostosta tulee yhä merkityksellisempi sen jäsenille.

 

Viestintää ei voi vakioida

Tieto verkostosta sekä sen toiminnasta ja sisällöstä mahdollistaa siihen osallistumisen. Viestintä on siten keskeisessä roolissa verkostotyössä. Jotta viestintä olisi saavutettavaa monialaisten ja -ammatillisten verkoston moninaisille jäsenille, ei sitä voi tehdä vain yhden kanavan kautta. Alati kehittyvä verkosto haastaa viestintämenetelmien jatkuvaan tarkasteluun ja kehittämiseen, jolloin kehittämistarpeet koskevat toimivien prosessien löytämistä ja verkostotyön vakauttamista.

Sote-verkoston viestintäkanavien on oltava moninaiset, jotta jäsenten saavutettavuutta voitaisiin optimoida.  Hyvä kierre -viestintä on kohdennettu sote- ja hyte-ammattilaisille ja asiantuntijoille. Viestimme verkostoista ja niiden toiminnasta Hyvä kierre -verkkosivulla, josta löytyy tietoa verkostoista ja niiden tapahtumista ajantasaisina. Verkkosivu on julkinen, joten se voi tavoittaa ihmisiä laajalti. Laajalevikkistä viestintää tavoitellaan myös HUSin julkaisemilla koulutuksen sisäisillä ja ulkoisilla uutiskirjeillä, johon verkostokoordinaattori toimittaa Hyvä kierre -verkostotapaamiset säännöllisesti. Julkaisemme kolme-neljä kertaa vuodessa Hyvä kierre -uutiskirjeen, jossa tiedotamme ajankohtaiset asiat sekä tulevat verkostotapahtumat. Hyvä kierre -projektin sosiaalisen median viestintäkanavaksi on valittu Instagram, jonka kautta viestimme verkostotapahtumien lisäksi ajankohtaisista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemoista.

Koordinaattorin täytyy usein pysähtyä pohtimaan viestinnän sisältöä ja määrää tasapainoillen verkoston jäsenten tarpeiden, hyödyn tuottamisen ja jäsenten aikaresurssien välillä. Erillisen sähköpostilistan avulla viestintää kohdennetaan juuri Hyvä kierre -verkostojen jäsenille. Verkostojen omista sekä yhteisistä Hyvä kierre -tapahtumista lähetämme kalenterikutsun, jossa on ohjelma sekä linkki tapahtumaan. Verkostotapahtumista viestitään lisäksi Hyvä kierteen Teams-tiimissä, johon verkoston jäsenet voivat halutessaan liittyä. Tiimissä jokaisesta tapahtumasta julkaistaan kuvaus, päivämäärä ja kellonaika sekä ilmoittautumisohje/liittymislinkki. Tiimissä verkostolaisia kannustetaan myös viestimään hyte-teemaisissa ilmoitus- ja konsultaatioasioissa. Verkostotapaamisissa mahdollistamme sopivin menetelmin viestintää fasilitoinnin avulla, samalla kannustaen kommentointiin, vuoropuheluun ja tiedon yhteiseen jakamiseen.

 

Kolme vinkkiä lyhyesti

 

Soteala on jatkuvassa muutoksessa. Tämän vuoksi sote-verkoston koordinaatio on jatkuvaa tekemistä. Koordinaattorin on tärkeää tunnistaa yhteiskunnallinen, alueellinen ja verkostokohtainen tilanne sekä tarpeet. Nämä huomioiden tuotetaan hyötyä verkostolle laajasti ja ketterästi siten, että tavoitteet pysyvät ajan hermolla ja verkoston toiminta fokusoituu vaikuttaviin asioihin. Koordinaattori: hyödynnä viestinnässä moninaiset mahdollisuudet ja kanavat – viesti viisaasti!

 

Katrimaija Luurila

Paula Häkkänen

Terhi Lemetti

Kirjoittajat ovat Hyvä kierre -projektissa työskennelleitä verkostojohtamisen ammattilaisia ja verkostotyön kehittäjiä.

 

Viittaa kirjoitukseen seuraavasti:

Luurila, Katrimaija; Häkkänen, Paula; Lemetti, Terhi (2023): Kolme vinkkiä sote-alan verkoston koordinaattorille. Teoksessa Verkostojohtamisen käsikirja: kohti vaikuttavaa yhteistyötä sosiaali- ja terveysalalla. Innokylän toimintamalli. https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/verkostojohtamisen-kasikirja-kohti-vaikuttavaa-yhteistyota-sosiaali-ja-terveysalalla [viittauspvm]