MAA-240: Ehtyvät luonnonvarat (GE1)

Tekijät: Anette Markula, Mira Kylliäinen ja Marjut Kaarsalo-Koskela

Ehtyvät luonnonvarat – Tuntisuunnitelma

Tuntimme on kiertopistetyöskentelytunti luonnonvaroista. Tunti on erityisesti suunniteltu lukion ensimmäisen kurssin (GE 1) puitteisiin, mutta sitä voi hyvin hyödyntää myös muilla lukion kursseilla.

Kiertopisteillä opiskelijat tekevät monipuolisia tehtäviä, joissa hyödynnetään erilaista geomediaa ja paikkatietosovelluksia. Oppilaat pääsevät myös harjoittelemaan lähdekritiikkiä, tutustumaan uutisointiin luonnonvaroista sekä pohtimaan omia mielipiteitään ja asenteitaan liittyen luonnonvarojen kulutukseen. Punaisena lankana kaikissa pisteissä on näiden luonnonvarojen ehtymisen linkittyminen fossiilisten polttoaineiden käyttöön, metsien ja monimuotoisuuden vähenemiseen, eroosioon ja aavikoitumiseen sekä väestön kasvuun. Pisteiden tehtävät ovat tapausesimerkkejä kustakin aihepiiristä ja niiden tarkoitus on herättää ajatuksia ja tuoda konkretiaa luonnonvarojen ehtymiseen.

Kaikki tunnilla tarvittavat materiaalit löytyvät tästä postauksesta, ja opettajan täytyy vain valita ja luoda sähköinen alusta, jolla jakaa kiertopistemonisteet ryhmille (esim. Classroom, Padlet, Flinga…). Yhdellä pisteellä täytetään ristikko, joka täytyy tulostaa kaikille ryhmille, ja  kiertopistemonisteet löytyvät tämän postauksen lopusta. Oppilaita kannattaa ohjeistaa ennen tuntia, että heillä tulisi olla mukana kännykät/kannettavat, kuulokkeet sekä Google Earth -ohjelma asennettuna koneelle (huom.  selainversio ei riitä!). Kannettava on parempi vaihtoehto kuin kännykkä, mutta riittää, että jokaisessa ryhmässä ainakin yhdellä oppilaalla on kannettava, kuulokkeet ja Google Earth asennettuna.

Tunnin kulku

Opettajan alkuvalmistelut ja materiaalit

  • Lataa materiaalit täältä 
  • Kahootin linkki: https://play.kahoot.it/#/k/52ca0329-8c56-45d7-a3b2-a9586a0b024a
  • Luo sähköinen alusta, jossa voit jakaa opiskelijoillesi kiertopisteiden materiaalimonisteet, ja lisää materiaalimonisteet sinne
  • Ennen tuntia: ohjeista opiskelijoitasi asentamaan Google Earth koneelle (selainversio ei riitä), ja ottamaan tunnille mukaan kannettavat ja kuulokkeet. Riittää, että jokaisessa ryhmässä yhdeltä opiskelijalta löytyvät nämä.
  • Tulosta kaivannaispisteen ristikko jokaiselle ryhmälle
  • Tee ryhmäjako: tunti on suunniteltu siten, että ryhmiä on neljä ja jokaisessa ryhmässä on viisi opiskelijaa. Jos ryhmässä on enemmän/vähemmän jäseniä, opiskelijoiden täytyy soveltaa hieman työnjakoa sen suhteen, kuka tutustuu mihinkin materiaaliin.

Alustus

Tunti aloitetaan motivoinnilla tarkastelemalla koko luokan kanssa sivustoa (http://www.worldometers.info/fi/​​), jossa näkyy väestön kasvu reaaliajassa (ja myös muita luonnonvaroihin liittyviä reaaliajassa muuttuvia lukuja). Tämän jälkeen opiskelijoita orientoidaan aiheeseen ohjaamalla heitä pohtimaan omia mielipiteitään luonnonvarojen käytöstä lyhyen Kahoot-kyselyn avulla.

Kiertopisteet

Jokaisella pisteellä on materiaalipaketti viidelle opiskelijalle, ja pisteillä on tarkoitus, että opiskelijat tutustuvat aina ensin omiin materiaaleihinsa. Tämän jälkeen he tekevät yhteiset keskustelutehtävät (kaivannaispisteellä ristikko) toimien oman materiaalinsa asiantuntijana. Oppimisen kannalta on erittäin tärkeää, että opiskelijat ehtivät tehdä nämä yhteiset keskustelutehtävät, joten opettajan kannattaa huolehtia, että opiskelijat ehtivät tekemään ne jokaisella pisteellä eivätkä tutustu liian kauaa materiaaleihin. Monilla pisteillä materiaalia on runsaasti tylsistymisen välttämiseksi. Halutessaan opettaja voi karsia materiaalia ja yhdessä tehtäviä keskustelutehtäviä, jotta aika riittää oman luokan työskentelyyn.

Tunti on suunniteltu siten, että jokaisen pisteen ehtii käydä 15 minuutin aikana, jos käy materiaalit läpi ripeästi. Materiaalin voi myös jakaa useammalle tunnille. Halutessaan opettaja voi siis esimerkiksi ottaa tunnilla käsittelyyn vaikka vain kaksi pistettä, jolloin aiheista keskustelemiseen ja materiaaleihin tutustumiseen jää enemmän aikaa. Pisteiden tehtäväpaperit toimivat myös sellaisenaan yksittäisinä ryhmätöinä tai välipaloina muuhun opetukseen.

Yhteenveto ja purku

Kiertopisteiden jälkeen opettaja kertoo vielä koko ryhmälle yhteenvetona muutamia tärkeitä faktoja luonnonvaroista. Tunnin lopuksi tehdään mielipidejana (väitteet Powerpoint-slideissa), jonka ansiosta opiskelijat voivat pohtia omien mielipiteidensä ja asenteidensa mahdollista muuttumista opittuaan lisää luonnonvaroista.

Tuntisuunnitelma taulukkona