Online weight-loss services and a calculative practice of slimming

Online weight loss services provide a novel kind of a material tool that ‘scripts’ the practice of slimming. This study takes a practice-theoretical approach to the slimming practice produced when using such services. It analyses the script of use that is constructed by the services, and the meanings, materialities and competences that are enacted in their use. Based on 20 interviews with women who were users of two Finnish online weight-loss services, the study concludes that the services transform food into quantitative depictions of calories and nutrition. They configure slimmers as calculative agents and slimming as a practice based on incessant recording and monitoring. For online slimmers, the services acted in the double role of a control device with a focus on calorie restriction, and a learning device used to develop a skill of healthy eating. In the latter role, online slimming was hoped to result in an internalisation of a lifestyle change that would make calculation and constant monitoring unnecessary and the services redundant for their users. The results suggest that for its practitioners, online slimming is temporary rather than longstanding, but it may and is expected to act as a mediary in establishing other practices related to healthy lifestyles.

Article:

Niva, M. (in press) Online weight-loss services and a calculative practice of slimming. Health: An Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine (2015), DOI: 10.1177/1363459315622042.

Kansalaisen asettaminen luonnonvarahallinnon keskiöön tukee ympäristöpolitiikkaa

Aktiivinen kansalainen haluaa kehittää kykyjään ja sitoutuu todennäköisesti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Suora demokratia luo myös yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteisöllisyyttä, joka voittaa henkilökohtaiset intressit. Vuorovaikutuksessa kansalaisten kanssa päätöksentekoon voidaan tuottaa erilaisia näkökulmia huomioivaa tietoa, keskustelua ja vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Vuorovaikutteinen hallinto ilmastokysymyksissä –artikkelissa Irmeli Mustalahti Itä-Suomen yliopistosta, Kaisa Matschoss Helsingin yliopistosta ja ohjelmakoordinaattori Maija Hyle Helsingin Diakonissalaitoksesta korostavat osallistavan ja vuorovaikutteisen luonnonvarahallinnon merkitystä, kun paikalliset ihmiset halutaan vastaamaan ja päättämään oman elinympäristönsä kehittämisestä. Vuorovaikutteisen luonnonvarahallinnon kolmena vahvuutena ja haasteena ilmastokysymyksissä kirjoittajat pitävät paikallistason hyötyjä, hyvän hallinnon tukemista sekä luonnonvarojen hoidon ja suojelun tehostamista.

Koko artikkeli:

Mustalahti, I., Matschoss, K. & Hyle, M. (2015). Vuorovaikutteinen hallinto ilmastokysymyksissä – kansalainen keskiössä. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja VIII 2015, s. 387–403: https://www.researchgate.net/publication/285583714_Vuorovaikutteinen_hallinto_ilmastokysymyksissa_Kansalainen_keskiossa

 

Visions on desirable and sustainable futures

Six visions on desirable and sustainable futures were developed by 42 citizens in the CIMULACT NCV workshop in Helsinki on January 9th, 2016 :

 1. VALUES – immateriality and minimalism
 2. Predictive health tracking
 3. Efficient recycling
 4. The future of responsible consumption
 5. Eco-efficient nutrition and living
 6. Community as an asset

The NCV workshop in Helsinki was part of a series of CIMULACT workshops across 30 European countries, contributing to a total of 180 citizen visions. These visions will be developed to research priorities and policy advice for the European Commission’s Horizon 2020 programme at latter stages of the CIMULACT project.

More information on the CIMULACT project is available at www.cimulact.eu.

Seuraavat kuusi visiota toivottavista ja kestävistä tulevaisuuksista kehitettiin 42 kansalaisen toimesta CIMULACT-työpajassa Helsingissä 9.1.2016 :

 1. ARVOT – aineettomuus ja minimalismi
 2. Ennakoivaa terveyden seurantaa
 3. Tehokas kierrättäminen
 4. Vastuullisen kuluttamisen tulevaisuus
 5. Ekotehokas ravinto ja asuminen
 6. Yhteisö voimavarana

Helsingin visiotyöpaja oli osa CIMULACT-hankkeen toteuttamaa työpajasarjaa, jossa kansalaiset kehittivät 180 visiota 30 Euroopan maassa. Visioiden pohjalta hankkeessa kehitetään tutkimusprioriteettejä ja politiikkasuosituksia Euroopan komission Horisontti 2020 –ohjelmaan.

Lisätietoa CIMULACT-hankkeesta ja sen etenemisestä löytyy osoitteesta www.cimulact.eu.