Seminariet – en tvåspråkig succé, onnistunut ja inspiroiva  

Seminariet Språköverskridande pedagogik – erfarenheter och visioner | Kielirajat ylittävä pedagogiikka – kokemuksia ja visioita som ordnades i samarbete mellan DIDIA och Alla Språk Med! 29.10.2021 var väldigt lyckat både för distansdeltagare och de närvarande deltagare på Minervatorget. Seminariet ordnades som levande tvåspråkigt, alla fick tala finska eller svenska enligt eget tycke. Molemmilla kielillä oli tilaa näkyä rinnakkain, peräkkäin ja jopa samoissa lauseissa.  

Under morgondagens program presenterade forskarna från bägge projekten glimtar av forskningen genom PechaKucha-inspirerade presentationer, varefter det fanns utrymme för diskussion. PechaKucha är ett japanskt koncept där presentationen består av en viss mängd bilder och lite eller ingen alls text. Meningen är att varje bild ska synas 20 sekunder och 20 bilder ska visas. Här kan du kan läsa mer om PechaKucha.

Professor Åsa Palviainen håller kommentarstaltur med lökar som gestaltningsverktyg. Fotografi: Anna Slotte.

Aamun esitykset kruunasivat professori Åsa Palviaisen kommenttipuheenvuoro, jossa hän konkretisoi Kaikki kielet mukaan! sekä DIDIAn tutkimuksen eri yhteiskunnallisia kerroksia ja ulottuvuuksia erilaisilla sipuleilla ja leikkaamalla niitä, näyttääkseen kerrokset yleisölle. Palviainen nosti myös yleisen kritiikin monikielisyyttä tehtävään tutkimukseen: siinä ei vielä olla onnistuttu tuomaantarpeeksi monikielisten ihmisten ääniä näkyviin. Tähän vastattiin keskustelussa, että toisaalta emme aina tiedä ketkä ovat monikielisiä ja elämme yhteiskunnassa edelleen oletusten luomassa.   

Panelen “Attityder och praktiska lösningar – fem perspektiv på två- och flerspråkighet i utbildningssammanhang” ledd av Jens Berg kunde inte ha gått bättre! Vi fick verkligen ta del av fem olika perspektiv: allt från studerandeperspektiv till det politiska på utbildningsstyrelsens nivå. Panelistit puhuivat eri kielillä, ja kertoivat inspiroivasti erilaisista kokemuksista ja visioista siitä, kuinka kaksi- ja monikielistä toimintaa voi tehdä erilaisissa asianyhteyksissä. Myös keskustelu siitä, miten keskustella asenteista kieliosaamisesta etenkin Suomessa ruotsin kielen osaamisesta suomenkielisessä kontekstissa herätti paljon keskustelua.   

Slutligen fick deltagarna bli huvudpersoner och ta del av workshoppar under två sessioner. Man kunde lära sig om de språkresurser som Alla språk med:s utvecklat och utvecklar inom sitt projekt. Det fanns även möjlighet att ta del av diskussioner om flerspråkigt fenomenbaserat lärande i samarbete med närmiljön eller lära sig använda en utvecklad metod för att lära sig svenska. Työpajoissa ääneen pääsi osallistujat pohtimaan ja oppimaan kielirajat ylittävästä toiminnassa erilaisissa konteksteissa. Saimme kommentteja siitä, kuinka inspiroivaa ja kehittävää päivä oli ollut. Toivommekin, että monikielisyyttä ja kielirajoja ylitetään yhä enemmän yhteiskunnan jokaisessa kerroksessa jatkossa. Tämä oli pieni askel sitä kohti.  

Panelen Attityder och praktiska lösningar – fem perspektiv på två- och flerspråkighet i utbildningssammanhang leddes av Jens Berg. Som paneldeltagare deltog Britt Kaskela-Nortamo, rektor vid Keskuskoulu i Vasa (via Zoom, på väggen), Åsa Palviainen – professor vid Jyväskylän yliopisto, Juuso Lumilahti som studerar juridik vid Helsingfors universitet på finska och svenska, Katri Kuukka utbildningsrådet vid Utbildningsstyrelsen samt Berndt-Johan Lindström, ledande utbildningsombudsman  Svenska kulturfonden (längst till höger) . Fotografi: Anna Slotte.

Vi tackar ännu alla deltagare samt alla som var med och ordnade seminariet! Kiitämme vielä kaikkia osallistujia ja niitä, jotka olivat mukana mahdollistamassa seminaaria!  

Hallå! – Ska vi samarbeta?

DIDIA och Alla språk med! Kaikki kielet mukaan! är två forskningsprojekt som ingår i Kulturfondens Hallå! -program. DIDIA bedrivs vid Helsingfors universitet och Alla språk med! Kaikki kielet mukaan! bedrivs vid Åbo Akademi i Vasa. Projektens gemensamma nämnare är att utveckla, förankra och sprida språk- och ämnesöverskridande verksamhet på olika stadier från småbarnspedagogik till högskolenivå. Inom projekten har man fokuserat på lärare, pedagogikstuderande och elever inom språk- och ämnesöverskridande samarbete. Man har även fokuserat på språkattityder hos elever och studerande samt lärares och pedagogikstuderandes reflektion och planering av den språk- och ämnesövergripande verksamheten. Projektens fokus har varit olika, men det som sammanför dem är forskningen om två- och flerspråkig pedagogik.  

Bild: Helsingfors universitets bildbank
Bild: Helsingfors universitet bildbank

Med tanke på de gemensamma forsknings- och utvecklingsintressen inom projekten föll det sig naturligt att inleda ett samarbete och att skapa ett forum för utbyte av tankar och idéer. Projektgrupperna har även bytt erfarenheter av olika arbetssätt i praktiken och teoretiska ramverk i forskningen. 

 


Om projektet Alla språk med! Kaikki kielet mukaan!

Alla språk med! Kaikki kielet mukaan! (2018–2022) är ett forskningsprojekt som bedrivs vid Åbo Akademi i Vasa i samarbete med Vasa stad.  

Målet med projektet är att utveckla, förankra och sprida arbetssätt för språköverskridande verksamhet och undervisning samt öppna upp för en inkluderande flerspråkighet. I projektet vidareutvecklas språkbad, tandem och co-teaching till att gälla även flerspråkiga grupper och stadier där de tidigare inte använts. Genom samarbete mellan forskare och praktiker inom Vasa stads utbildningsväsende utarbetas arbetssätt på olika stadier från dagvård till andra stadiet.

 

Projektet Alla språk med! Kaikki kielet mukaan! består av följande fyra delprojekt:

I projektet Språkduschtandem småbarnspedagogik samarbetar forskare med småbarnspedagoger för att utveckla sätt att tillämpa tandempedagogik inom småbarnspedagogiken. Projektet genomförs genom samarbete mellan samlokaliserade Malmögårdens daghem och Malmöntalon päiväkoti samt svensk- och finskspråkiga grupper i daghemmet Lill Kasern/Pikku Kasarmin päiväkoti. 

I projektet tillämpas tandempedagogik för 4–5-åriga barn. En del av barnen har (r)inga kunskaper i det andra inhemska språket när samarbetet inleds, medan en del är tvåspråkiga (svenska-finska) och i grupperna ingår också flerspråkiga barn med andra språk än svenska och finska i bakgrunden. Syftet är att skapa en god grund för positiva attityder gentemot det andra språket och kulturen genom samarbete i. 

I projektet Språkduschtandem skolor samarbetar forskare med klasslärare i årskurs 1–3 i svensk- och finskspråkiga skolor för att utveckla nya modeller för tandempedagogik för den grundläggande undervisningens lägre årskurser. Projektet genomförs genom samarbete mellan lärare i Länsimetsän koulu och Gerby skola som ligger inom gångavstånd från varandra i Vasa. 

I projektet tillämpas tandempedagogik för barn som inte nödvändigtvis har studerat det andra inhemska språket tidigare och som har (r)inga språkkunskaper när samarbetet inleds, men också tvåspråkiga elever som deltar i lärokursen modersmålsinriktad finska liksom även flerspråkiga elever med annat modersmål än skolspråket svenska eller finska. Syftet med språkduschtandem är att skapa personliga kontakter för elever från olika språkgrupper samt att skapa en god grund för positiva attityder gentemot det andra språket och kulturen samt för fortsatta språkstudier. 

Bild: https://lansimetsankoulu.blogspot.com

Med på noterna är ett språk- och ämnesöverskridande projekt mellan lärare och elever i språkbad och reguljära klasser i åk 5–6 mellan Vaasan keskuskoulu (finskspråkig skola) och Gerby skola (svenskspråkig skola). I samarbetet mellan klasserna fokuserar man på att förverkliga språkliga och kunskapsmässiga mål i den gemensamma lokala läroplanen via konst och färdigheter. 

I projektet samarbetar forskare med lärare för att följa upp hur lärare och elever väljer språk i olika språköverskridande temahelheter som kräver gemensam kommunikation och vilka erfarenheter och möjligheter samarbetet mellan språkbadsklasser och reguljära klasser leder till.  

För de deltagande eleverna ger samarbetet möjligheter att öka förståelsen för den andra språkgruppens språk och kultur. Eleverna i de reguljära klasserna får möjlighet att bekanta sig med helhetsundervisning där teman och språk löper parallellt och för språkbadseleverna ges möjlighet att använda sina två språk med jämnåriga ur båda språkgrupperna. 

I projektet Co-teaching samarbetar forskare med lärare i kemi och gymnastik för att tillsammans utveckla nya modeller för språköverskridande samarbete i ämnesundervisningen i en flerspråkig miljö. Co-teaching genomförs på Campus Lykeion där Vasa gymnasium och Vaasan Lyseon Lukio verkar i gemensamma lokaliteter. 

I projektet utforskar vi möjligheter för lärande i språköverskridande lärmiljöer i syfte att skapa positiva attityder mellan språkgrupperna samt att stödja och uppmuntra studerande att utöka sina kunskaper och våga använda det andra inhemska språket. 

Bild: Helsingfors universitets bildbank

 


Gemensamt slutseminarium på kommande!   

Den 29. oktober 2021 kommer projekten att ordna ett gemensamt slutseminarium i Helsingfors.  

Lägg tiden redan i din kalender!