Hallå! – Ska vi samarbeta?

DIDIA och Alla språk med! Kaikki kielet mukaan! är två forskningsprojekt som ingår i Kulturfondens Hallå! -program. DIDIA bedrivs vid Helsingfors universitet och Alla språk med! Kaikki kielet mukaan! bedrivs vid Åbo Akademi i Vasa. Projektens gemensamma nämnare är att utveckla, förankra och sprida språk- och ämnesöverskridande verksamhet på olika stadier från småbarnspedagogik till högskolenivå. Inom projekten har man fokuserat på lärare, pedagogikstuderande och elever inom språk- och ämnesöverskridande samarbete. Man har även fokuserat på språkattityder hos elever och studerande samt lärares och pedagogikstuderandes reflektion och planering av den språk- och ämnesövergripande verksamheten. Projektens fokus har varit olika, men det som sammanför dem är forskningen om två- och flerspråkig pedagogik.  

Bild: Helsingfors universitets bildbank
Bild: Helsingfors universitet bildbank

Med tanke på de gemensamma forsknings- och utvecklingsintressen inom projekten föll det sig naturligt att inleda ett samarbete och att skapa ett forum för utbyte av tankar och idéer. Projektgrupperna har även bytt erfarenheter av olika arbetssätt i praktiken och teoretiska ramverk i forskningen. 

 


Om projektet Alla språk med! Kaikki kielet mukaan!

Alla språk med! Kaikki kielet mukaan! (2018–2022) är ett forskningsprojekt som bedrivs vid Åbo Akademi i Vasa i samarbete med Vasa stad.  

Målet med projektet är att utveckla, förankra och sprida arbetssätt för språköverskridande verksamhet och undervisning samt öppna upp för en inkluderande flerspråkighet. I projektet vidareutvecklas språkbad, tandem och co-teaching till att gälla även flerspråkiga grupper och stadier där de tidigare inte använts. Genom samarbete mellan forskare och praktiker inom Vasa stads utbildningsväsende utarbetas arbetssätt på olika stadier från dagvård till andra stadiet.

 

Projektet Alla språk med! Kaikki kielet mukaan! består av följande fyra delprojekt:

I projektet Språkduschtandem småbarnspedagogik samarbetar forskare med småbarnspedagoger för att utveckla sätt att tillämpa tandempedagogik inom småbarnspedagogiken. Projektet genomförs genom samarbete mellan samlokaliserade Malmögårdens daghem och Malmöntalon päiväkoti samt svensk- och finskspråkiga grupper i daghemmet Lill Kasern/Pikku Kasarmin päiväkoti. 

I projektet tillämpas tandempedagogik för 4–5-åriga barn. En del av barnen har (r)inga kunskaper i det andra inhemska språket när samarbetet inleds, medan en del är tvåspråkiga (svenska-finska) och i grupperna ingår också flerspråkiga barn med andra språk än svenska och finska i bakgrunden. Syftet är att skapa en god grund för positiva attityder gentemot det andra språket och kulturen genom samarbete i. 

I projektet Språkduschtandem skolor samarbetar forskare med klasslärare i årskurs 1–3 i svensk- och finskspråkiga skolor för att utveckla nya modeller för tandempedagogik för den grundläggande undervisningens lägre årskurser. Projektet genomförs genom samarbete mellan lärare i Länsimetsän koulu och Gerby skola som ligger inom gångavstånd från varandra i Vasa. 

I projektet tillämpas tandempedagogik för barn som inte nödvändigtvis har studerat det andra inhemska språket tidigare och som har (r)inga språkkunskaper när samarbetet inleds, men också tvåspråkiga elever som deltar i lärokursen modersmålsinriktad finska liksom även flerspråkiga elever med annat modersmål än skolspråket svenska eller finska. Syftet med språkduschtandem är att skapa personliga kontakter för elever från olika språkgrupper samt att skapa en god grund för positiva attityder gentemot det andra språket och kulturen samt för fortsatta språkstudier. 

Bild: https://lansimetsankoulu.blogspot.com

Med på noterna är ett språk- och ämnesöverskridande projekt mellan lärare och elever i språkbad och reguljära klasser i åk 5–6 mellan Vaasan keskuskoulu (finskspråkig skola) och Gerby skola (svenskspråkig skola). I samarbetet mellan klasserna fokuserar man på att förverkliga språkliga och kunskapsmässiga mål i den gemensamma lokala läroplanen via konst och färdigheter. 

I projektet samarbetar forskare med lärare för att följa upp hur lärare och elever väljer språk i olika språköverskridande temahelheter som kräver gemensam kommunikation och vilka erfarenheter och möjligheter samarbetet mellan språkbadsklasser och reguljära klasser leder till.  

För de deltagande eleverna ger samarbetet möjligheter att öka förståelsen för den andra språkgruppens språk och kultur. Eleverna i de reguljära klasserna får möjlighet att bekanta sig med helhetsundervisning där teman och språk löper parallellt och för språkbadseleverna ges möjlighet att använda sina två språk med jämnåriga ur båda språkgrupperna. 

I projektet Co-teaching samarbetar forskare med lärare i kemi och gymnastik för att tillsammans utveckla nya modeller för språköverskridande samarbete i ämnesundervisningen i en flerspråkig miljö. Co-teaching genomförs på Campus Lykeion där Vasa gymnasium och Vaasan Lyseon Lukio verkar i gemensamma lokaliteter. 

I projektet utforskar vi möjligheter för lärande i språköverskridande lärmiljöer i syfte att skapa positiva attityder mellan språkgrupperna samt att stödja och uppmuntra studerande att utöka sina kunskaper och våga använda det andra inhemska språket. 

Bild: Helsingfors universitets bildbank

 


Gemensamt slutseminarium på kommande!   

Den 29. oktober 2021 kommer projekten att ordna ett gemensamt slutseminarium i Helsingfors.  

Lägg tiden redan i din kalender!

Ny forskningsassistent till DIDIA – Emma Heikkilä presenterar sig

Jag heter Emma Heikkilä och har precis börjat som ny forskningsassistent vid projektet DIDIA. Jag studerar till klasslärare vid magisterprogrammet för pedagogik vid pedagogiska fakulteten och som biämne studerar jag matematik. Jag har även vid sidan om mina studier varit väldigt aktiv som frivillig inom studentrörelsen så väl på fakultets, studentkårs som på nationellt plan 

Jag har sedan mitt gulisår varit intresserad av jämlikhet, hållbarhet och speciellt två- och flerspråkighet i relation till och inom pedagogik. Dessa intressen styrde starkt till exempel om vad jag skrev min kandidatavhandling omen dokumentanalys av lokala läroplaner och hur man behandlar två- och flerspråkighet och identitet i dem. Jag är väldigt ivrig nu över att sätta igång med jobbet: nu ska jag få lära mig fördjupa mig i materialinsamling och behandling av det. Dessutom är det spännande att följa med hur forskare jobbar i sin vardag och lära mig mera djupgående om forskning.  

Än så länge har jag främst läst mig in på vad detta projekt handlar om mer på djupet. Till exempel, har jag lärt mig om Toisto-metoden (läs mera om det här) vilken jag själv kommer få tillämpa vi något skede av projektet. Dessutom har jag börjat läsa på de fina avhandlingarna studerande har gjort i samband med DIDIA. Om du är intresserad kan kan du ta en titt på dem, de hittas i “Aktuellt”-fliken här i bloggen. Jag kommer också att skriva på denna blogg samt påbörja en Twitter-sida för projektet.  

Spännande är förstås också faktumet att allt sker än så länge på distans och jag har träffat mina arbetskamrater endast per Zoom. Vi har alla dock lärt oss mycket om hur man på bästa sätt kan jobba på distans och nu lär ju Covid-19 situationen lätta tack vare vaccinet. På agendan kommer vara materialinsamling i skolor, så vi får hoppas det lättar så snabbt som möjligt! 

Har du frågor eller annat du vill ta upp med mig angående mitt arbete inom DIDIA, ta kontakt: emma.heikkila[a]helsinki.fi.

Forskningsassistent (50%) söks till flerspråkighetsprojekt

Till projektet DIDIA, Flerspråkig didaktik och språköverskridande dialoger, vid pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet söker vi en forskningsassistent på 50 % för perioden 1.12.2020– 28.2.2022, med möjlighet till förlängning. Till forskningsassistentens arbetsbild hör enklare forskningsuppgifter i samband med insamling, bearbetning och analys av forskningsdata samt koordinering och planering i relation till DIDIA:s olika delprojekt. Under den första tiden som assistent kommer du att arbeta parallellt med projektets nuvarande assistent och på så sätt få konkret handledning i dina uppgifter.

Vi önskar att du som söker

 •  är magisterstuderande (kandidatstuderande) vid Helsingfors universitet,
 • är samarbetsvillig och beredd att arbeta självständigt,
 •  är flexibel och initiativtagande och har ett intresse att hitta lösningar på eventuella tekniska utmaningar,
 • har goda datakunskaper och intresse att lära dig mer,
 • har goda kunskaper i svenska, finska och engelska.

  Förutom under fältarbete är arbetsplatsen huvudsakligen vid pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet, men arbetsuppgifterna kan också delvis göras på distans. Arbetstiden är flexibel (enligt överenskommelse).

  Som assistent är du välkommen att engagera dig i projektet och skriva din kandidat- eller pro gradu-avhandling inom något av forskningsprojekten.

  Vi erbjuder en aktiv forsknings- och utvecklingsmiljö med ett omfattande nationellt och internationellt samarbete. Lönen ligger mellan 1000€-1200€ per månad.

  Låter det här som något för dig?

  Skicka en fritt formulerad ansökan inklusive meritförteckning senast den 3.11.2020 via SAP HR:https://rekry.helsinki.fi/start (referenskod HY17271).

  Hör gärna av dig, så berättar jag mera!

  Anna Slotte
  docent, Helsingfors universitet Projektledare för DIDIA anna.slotte@helsinki.fi, +358 (0)503185498

  I frågor gällande rekryteringsprocessen, vänligen kontakta HR specialist Linda Ylönen (linda.ylonen@helsinki.fi)

  Inom forskningsprojektet DIDIA studeras flerspråkiga pedagogiska verksamheter med fokus på språkattityder och språkanvändning. Vi är intresserade av lärar- och pedagogikstudenters, lärarutbildares och lärares attityder till språk, språkkompetens och språkmedvetenhet och strävar efter att stärka den didaktiska kunskapen om lärande i språköverskridande sammanhang.

Det första DIDIA-materialet insamlat!

De två senaste dagarna har jag och Anna samlat in det första materialet för DIDIA, spännande! Vi fick intervjua andraklassare från de två skolorna som kommer att delta i delprojektet Skolmöten. Den ena skolan är finsk- och den andra svenskspråkig.

Vi var glada att märka hur öppet och gärna eleverna ville dela med sig av sina många tankar om språk och sig själv som språkanvändare. Vi lärde oss väldigt mycket om språkmiljöerna de rör sig i, men också en hel del om hur en åttaårings liv kan se ut år 2018.

Nästa gång får vi träffa dessa härliga typer på våren. Då vi kommer att ordna  gemensamma tvåspråkiga workshops med eleverna från de båda skolorna. Vi tror det kommer att bli riktigt roligt!

Men först ska jag ta jag itu med transkribering.

Stina

Välkommen/tervetuloa till DIDIA-bloggen!

Hej och välkommen! Moi ja tervetuloa!

Detta är bloggen för forskningsprojektet DIDIA: Flerspråkig didaktik och språköverskridande dialoger. Projektet genomförs av ett forskarteam från Helsingfors universitet under ledning av Anna Slotte, och finansieras av Svenska kulturfonden inom Hallå!-programmet.

Projektets mål är att främja deltagarnas positiva attityder till flerspråkighet, öka deras språkkompetens och språkmedvetenhet samt stärka deras didaktiska kunskap om lärande i språköverskridande sammanhang. Inom DIDIA utvecklas flerspråkiga verksamheter som analyseras med fokus på språkattityder och språkanvändning. Projektet bygger på en uppdaterad, flexibel och mångfaldig syn på språkanvändning och språklärande.

DIDIA består av fem delprojekt med lite varierande upplägg, metoder och målgrupper. Du kan läsa mer om delprojekten på sidan Om projektet.