JULKAISUT 2014

Aaltonen, T., Arminen, I. & Raudaskoski, S. (2014). Photo sharing as a joint activity between an aphasic speaker and others. Teoksessa Nevile, M., Haddington, P., Heinemann, T. & Rauniomaa, M. (toim.), Interacting with Objects: Language, materiality, and social activity. Amsterdam: John Benjamins, 125–144.

Arminen, I. (2014) Erityisyyden kuvaaja. Teoksessa Hakulinen, A. & Jaakkola, R. (toim.). Klaus Mäkelän tekstit, teot ja elämä. Tallinna: Sosiaalipoliittinen, 126–133. (Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia; vol. 65)

Arminen, I., Koskela, I. & Palukka, H. (2014). Multimodal production of second pair parts in air traffic control training. Journal of Pragmatics 65, 46–62.

Björklund, S., Mård-Miettinen, K. & Savijärvi, M. (2014). Swedish immersion in the early years in Finland. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 12 (2), 197–214.

Couper-Kuhlen, E. (2014). What does grammar tell us about action? Pragmatics 24 (3), 623–647.

Couper-Kuhlen, E. (2014). Prosody as dialogic interaction. Gesprächsforschung. (E-Pub).

Couper-Kuhlen, E. & Etelämäki, M. (2014). On divisions of labor in request and offer environments. Teoksessa Drew, P. & Couper-Kuhlen, E. (toim.), Requesting in social interaction. Amsterdam: Benjamins. 115–144.

Couper-Kuhlen, E., Fox, B. & Thompson, S. A. (2014). Forms of responsivity: Grammatical formats for responding to two types of request in conversation. Teoksessa Günthner, S., Imo, W. & Bücker, J. (toim.), Grammar and dialogism: sequential, syntactic, and prosodic patterns between emergence and sedimentation. Berlin: de Gruyter. 109–138.

Drew, P & Couper-Kuhlen, E. (toim.) (2014). Requesting in Social Interaction. Amsterdam: Benjamins.

Drew, P. & Couper-Kuhlen, E. (2014). Requesting: From speech act to recruitment. Teoksessa Drew, P. & Couper-Kuhlen, E. (toim.), Requesting in social interaction. Amsterdam: Benjamins. 1–34.

Etelämäki, M. & Visapää, L. (2014). Why blend conversation analysis with cognitive grammar? Pragmatics, 24 (3), 477–506.

Haakana, M. & Visapää, L. (2014). Eiku – korjauksen partikkeli? Virittäjä, 1/2014.

Hakulinen, A. (2014). E. N. Setälän kieliopin merkitys fennistiikalle. Virittäjä, 2/2014.

Hakulinen, A. (2014). Klaus, puhe ja kieli. Teoksessa Hakulinen, A. & Jaakkola, R. (toim.) (2014). Klaus Mäkelän tekstit, teot ja elämä. Tallinna: Sosiaalipoliittinen. (Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia; vol. 65)

Hakulinen, A. & Jaakkola, R. (toim.) (2014). Klaus Mäkelän tekstit, teot ja elämä. Tallinna: Sosiaalipoliittinen. (Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia; vol. 65)

Hakulinen, A. & Laury, R. (2014). Eeva-Leena Seppänen 1962–2014. Virittäjä, 2/2014, 234–236.

Hamunen, M., Merke, S., Lantto, H., Tiina, K. & Lotta, L. (toim.) (2014). SKY Journal of Linguistics 27: Journal of the Linguistic Association of Finland. Helsinki: Suomen kielitieteellinen yhdistys.

Heinemann, T. & Mitchell, R. (2014). Breaching barriers to collaboration in public spaces. TEI ’14 Proceedings of the 8th International Conference on Tangible, Embedded and Embodied Interaction, 213–220.

Henricson, S. (2014). Svenska i finsk miljö. Interaktion, grammatik och flerspråkighet i samtal på svenska språköar i Finland.: Lectio praecursoria i ämnet nordiska språk vid Helsingfors universitet 5.10.2013. Folkmålsstudier: Meddelanden från Föreningen för Nordisk Filologi 52, 137–143.

Herlin, I., Kalliokoski, J. & Visapää, L. (2014). Introduction. Teoksessa Kalliokoski, J., Sorva, H. & Visapää, L. (toim.), Contexts of subordination: Cognitive, interactional and typological perspectives. Amsterdam: John Benjamins.

Huhtamäki, M. (2014). Intonation och funktion hos frågor med icke-interrogativ syntax: En undersökning av Helsingforssvenska flerpersonssamtal. Puhe ja Kieli 34 (4), 147–173.

Härmävaara, H-I. (2014). Facilitating mutual understanding in everyday interaction between Finns and Estonians. Applied Linguistics Review 5 (1), 211–245.

Härmävaara, H-I. (2014).Vääristä ystävistä oikeiksi. Elo 3/2014, 17.

Kaukomaa, T., Peräkylä, A. & Ruusuvuori, J. (2014). Foreshadowing a problem: Turn-opening frowns in conversation. Journal of Pragmatics, 71, 132–147.

Koivisto, A. (2014). Utterances ending in the conjunction että: complete or to be continued? Teoksessa Visapää, L., Kalliokoski, J. & Sorva, H. (toim.), Contexts of subordination. Cognitive, typological and discourse perspectives. Amsterdam: Benjamins. 223–244.

Koivisto, A. (2014). Kielentutkijat kirjallisen puheen äärellä. Virittäjä 118 (4), 611–615.
Koski, S. (2014). Broader horizons in animal personality research. Frontiers in Ecology and Evolution 2, 1-6.

Kurhila, S. & Kotilainen, L. (2014). Kielitaitoa kokkaamalla. Teoksessa Lauranto, Y. & Vehkanen, M. (toim.). Päättymätön projekti. Näkökulmia suomen opetukseen. Tampere: Nykysuomen seura.

Laakso, M. (2014). Aphasia sufferers’ displays of affect in conversation. Research on Language and Social Interaction 47 (4), 404–425.

Laury, R. (2014). Language profile: Finnish. Teoksessa Genetti, C. (toim.), How Languages Work: An introduction to languages and linguistics. Cambridge: Cambridge University Press. 424–440.

Laury, R., Etelämäki, M. & Couper-Kuhlen, E. (2014). Introduction. Pragmatics, 24 (3), 435–452.
Laury, R., Etelämäki, M. & Couper-Kuhlen, E. (toim.) (2014). Pragmatics 24 (3). Special issue: Approaches to grammar for interactional linguistics.

Laury, R. & Ono, T. (2014). The limits of grammar: Clause combining in Finnish and Japanese conversation. Pragmatics 24 (3), 561–592.

Lehti-Eklund, H., Lindholm, C. & Sandström, C. (toim.) (2014). Folkmålsstudier 52.
Lehti-Eklund, H. & Silen, B. (2014). En brevkedja från 1899 – utbyte av varor och tjänster. Nordica Helsingiensia, vol 37. Helsinki: Helsingin yliopisto, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, Nordica.

Lilja, N.(2014). Partial repetitions as other-initiations of repair in second language talk: re-establishing understanding and doing learning. Journal of Pragmatics 71, 98–116.

Lilja, N. (2014). Matematiikkaa vai suomea? S2-oppijoiden oma-aloitteiset kysymykset peruskoulun matematiikan oppitunneilla. ITeoksessa Mutta, M., P.Lintunen, I. Ivaska & P. Peltonen (toim.) Tulevaisuuden kielenkäyttäjä. Language users of tomorrow. AFinLAn vuosikirja 2014. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 72. Jyväskylä. 25–48.

Lilja, N. (2014). Näkökulmia vuorovaikutuksen ongelmiin ja niiden korjaamiseen. (Arvio teoksesta Hayashi, M. Raymond, G. & Sidnell J. (toim.), Conversational Repair and Human Understanding) Virittäjä 118 (4), 616–620.

Lindholm, C. (2014). Comprehension in interaction: Communication at a day-care center. Teoksessa Hydén, L-C., Lindemann, H. & Brockmeier, J. (toim.), Beyond loss. Dementia, identity, personhood. Oxford: Oxford University Press. 155–172.

Lindström, J. K. (2014). Interaktionell lingvistik: procedurer, teman och analyser. Folkmålsstudier: Meddelanden från Föreningen för Nordisk Filologi 52, 31–55.

Lindström, J. K. (2014). On the place of turn and sequence in grammar: Verb-first clausal constructions in Swedish talk-in-interaction. Pragmatics 24 (3) 507–532.

Lindström, J. K. (2014). Front field negation in spoken Swedish: A regional archaism? Teoksessa Taavitsainen, I., Jucker, A. H. & Tuominen, J. (toim.), Diachronic Corpus Pragmatics (Pragmatics & Beyond 243). Amsterdam: Benjamins. 237–253.

Lindström, J. K. (2014). Uppringaren öppnar samtalet. Svenska, finlandssvenska och finska konventioner. Teoksessa Rossi, P. et al. (toim.), Svenskan i Finland. Studia humaniora ouluensia 14. Oulu: Oulun yliopisto. 137–150.

Lindström, J. K., Henricson, S., Huhtala, A., Kukkonen, P., Lehti-Eklund, H. & Lindholm, C. (toim.) (2014). Svenskans beskrivning 33: Förhandlingar vid Trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning. Nordica Helsingiensia, vol. 37. Helsinki: Helsingin yliopisto, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, Nordica.

Lindström, J. K. & Londen, A-M. (2014). Insertion Concessive: An interactional practice as a discourse grammatical construction. Constructions 1, 1–11.

Lindström, J. K., Norrby, C., Wide, C. & Nilsson, J. (2014). Finns det nationella svenska kommunikationsmönster?: Tilltal i läkare-patientsamtal i Sverige och Finland. Teoksessa Lindström, J., Henricson, S., Huhtala, A., Kukkonen, P., Lehti-Eklund, H. & Lindholm, C. (toim.), Svenskans beskrivning 33. Helsinki. 343–352.

Lindström, J.K. & Sylvin, J. C. (2014). Local majority and minority languages and English in the university: The University of Helsinki in a Nordic comparison. Teoksessa Hultgren, A. K., Gregersen, F. & Thögersen, J. (toim.), English in Nordic universities: Ideologies and practices. Amsterdam: Benjamins. Vuosikerta 5, 147–164 (Studies in World Language Problems; vol. 5)

Massen, J. & Koski, S. (2014). Chimps of a feather sit together. Chimpanzee friendships are based on homophily in personality. Evolution and Human Behavior 35, 1-8.

MONZONI, C. & REUBER, M. (2014). Neurologists’ approaches to making psychosocial attributions in patients with functional neurological symptoms. Teoksessa Graf, Em., Sator, M. & Spranz-Fogasy, T. (toim.), Discourses of Helping Professions, 289–314. Amsterdam: Benjamin.

Nevala, N., Pehkonen, I., Koskela, I., Ruusuvuori, J. & Anttila, H. (2014). Workplace accommodation among persons with disabilities: A systematic review of its effectiveness and barriers or facilitators. Journal of Occupational Rehabilitation.

Niemi, J. (2014). Two ’yeah but’ formats in Finnish. The prior action engaging nii mut and the disengaging joo mut utterances. Journal of Pragmatics 60, 54–74.

Raevaara, L. (2014). Liikuttavaa vuorovaikutusta. Virittäjä, 2/2014, 304–309.

Raevaara, L. (2014). Suulliset viranomaisasioinnit tutkimuksen ja kehittämisen kohteena. Tieteessä tapahtuu, vol 32, 1.

Raevaara, L. (2014). Videoitujen ja äänitettyjen keskusteluaineistojen jatkokäyttö, lupakäytänteet, ja arkistointi. Teoksessa Ketola, A. & Lahti, R. (toim.), Ihmistieteellisten tutkimusaineistojen jatkokäyttö ja tietosuoja. Helsinki: Forum Iuris, Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja, 158–165.

Rauhamäki, T., Lonka, E., Lipsanen, J. & Laakso, M. (2014). Assessment of early auditory development of very young Finnish children with LittlEARS® Auditory Questionnaire and McArthur Communicative Developmental Inventories. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 78 (12) 2089–2096.

Rauniomaa, M. & Heinemann, T. (2014). Organising the soundscape: Participants’ orientation to impending sound when turning on auditory objects in interaction. Teoksessa Nevile, M., Haddington, P., Heinemann, T. & Rauniomaa, M. (toim.), Interacting with Objects: Language, materiality, and social activity. John Benjamins. 145–168

Ronkainen, R., Tykkyläinen, T., Lonka, E. & Laakso, M. (2014). Involving parents in the speech and language therapy of children with cochlear implants. Journal of Interactional Research in Communication Disorders 5(2), 167–192.

Rossi, G. (2014). When do people not use language to make requests? Teoksessa Drew, P. & Couper-Kuhlen, E. (toim.), Requesting in Social Interaction. Amsterdam: John Benjamins. 303–334.

Ruusuvuori J. (2014). Patient-healer communication. Teoksessa Cockerham, W.C., Dingwall, R. & Quah, S. (toim.) The Wiley-Blackwell encyclopedia of health, illness, behavior, and society. Chichester: Wiley-Blackwell.

Simonen, M. & Heimonen, S. (2014). Haastattelu sosiaalisena vuorovaikutustilanteena. Näkökulmia aktuaalisen sosiaalisen toimintakyvyn arviointiin. Teoksessa Pohjolainen, P. (toim.), Ajatuksia toimintakyvyn arviointiin ja tukemiseen. Helsinki: Ikäinstituutti, 53–75. (Oraita 1/2014)

Sorjonen, M-L. (2014). Klaus – kielitieteilijäkö? Teoksessa Hakulinen, A. & Jaakkola, R. (toim.), Klaus Mäkelän tekstit, teot ja elämä. Helsinki: Sosiaalipoliittinen yhdistys, Vuosikerta 65.

Sorjonen, M-L. & Raevaara, L. (2014). On the grammatical form of requests at the convenience store: Requesting as embodied action. Teoksessa Drew, P. & Couper-Kuhlen, E. (toim.), Requesting in social interaction. Amsterdam: John Benjamins.

Steensig, J. & Heinemann, T. (2014). The social and moral work of modal constructions in granting remote requests. Teoksessa Drew, P. & Couper-Kuhlen, E. (toim.), Requesting in social interaction. Amsterdam: John Benjamins. 141–166.

Stevanovic, M. (2014). Virsisanoitukset neuvottelun kohteena pappien ja kanttoreiden työpalavereissa. Teoksessa Nissi, R. & Mielikäinen, A. (toim.), Sanaa tutkimassa. Näkökulmia uskonnolliseen kieleen ja sen käyttöön. Helsinki: SKS. 271–306.

Stevanovic, M. & Frick, M. (2014). Singing in interaction. Social Semiotics, 24 (4), 494–512.

Stevanovic, M. & Peräkylä, A. (2014). Three orders in the organization of human action: On the interface between knowledge, power and emotion in interaction and social relations. Language in Society, 43 (2), 185–207.

Sutherland, O., Peräkylä, A., Elliott, R. (2014). Conversation analysis of the two-chair self-soothing task. Psychotherapy Research.

Thompson, S. A., Fox, B. & Couper-Kuhlen, E. (2014). Grammar and everyday talk: Building responsive actions. Cambridge: Cambridge University Press.

Thompson, S. A. & Couper-Kuhlen, E. (2014). Language function. Teoksessa Enfield, N.J., Kockelman, P. & Sidnell, J. (toim.), Cambridge Handbook of Linguistic Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press. 155–178.

Tiitinen, S., Homanen, R., Lindfors, P. & Ruusuvuori, J. (2014). Approaches used in investigating family support in transition to parenthood. Health Promotion International 29 (3), 518–527.

Tiitinen, S. & Ruusuvuori, J. (2014). Using Formulations and Gaze to Encourage Parents to Talk About Their and Their Children’s Health and Well-Being. Research on Language and Social Interaction 47 (1), 49–68.

Vatanen, A. (2014). Responding in overlap: Agency, epistemicity and social action in conversation. Monografiaväitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Vatanen, A. (2014). Vastausvuoro päällekkäispuhuntana. Toimijuus, tieto ja sosiaalinen toiminta keskustelussa. Virittäjä 118 (4).

Visapää, L. (2014). Asiantuntijuus hiuskarvan varassa. Keskisuomalainen.

Visapää, L. (2014). On the contextual conceptualization of the Finnish joka relative clauses. Teoksessa Kalliokoski, J. & Sorva, H. & Visapää, L. (toim.), Contexts of subordination: Cognitive, interactional and typological perspectives. Amsterdam: John Benjamins.

Visapää, L., Kalliokoski, J. & Sorva, H. (toim.) (2014). Contexts of subordination: Cognitive, interactional and typological perspectives. Amsterdam: John Benjamins.

Voutilainen, E. (2014). Poliittinen joulurauha. Keskisuomalainen 28.12.2014.

Voutilainen, E. (2014). Kielenohjailun monet kasvot. Satakunnan Kansa 30.11.2014.

Voutilainen, E. (2014). Poliisi kielipoliisin kuulustelussa. Satakunnan Kansa 17.8.2014.

Voutilainen, E. (2014). Nimen takana. Satakunnan Kansa 13.7.2014.

Voutilainen, E. (2014). Millainen on hyvä puhe? Keskipohjanmaa 25.5.2014.

Voutilainen, E. (2014). Onko synonyymejä olemassa? Kainuun Sanomat 18.5.2014.

Voutilainen, E. (2014). Huoletonta kielenhuoltoa. Kielikello 4/2014, 38–39.

Voutilainen, E. (2014). Politiikan kiperiä kysymyksiä. Satakunnan Kansa 30.3.2014.

Voutilainen, E. (2014). Saadaanko pian myös aikaiseksi? Hämeen sanomat 2.3.2014.

Voutilainen, E. (2014). Pilapuheita parlamentissa? Kainuun Sanomat 2.2.2014.

Voutilainen, E. (2014). Sanat ja menneisyyden taakka. Keskisuomalainen 12.1.2014.

Voutilainen, L., Henttonen, P., Kahri, M., Kivioja, M., Ravaja, N., Sams, M. & Peräkylä, A. (2014).

Affective stance, ambivalence and psychophysiological responses during conversational storytelling. Journal of Pragmatics, 68, 1–24.

Voutilainen, L. & Peräkylä, A. (2014). Therapeutic conversation. Teoksessa Östman, J-O. & Verschueren, J. (toim.), Handbook of Pragmatics. Amsterdam: John Benjamins.

Weiste, E. & Peräkylä, A. (2014). Prosody and empathic communication in psychotherapy interaction. Psychotherapy Psychotherapy Research 24 (6), 687–701.