Tiimi 3: EMOOTIOT

EMOOTIOT VUOROVAIKUTUKSESSA
Emootio-tiimi tutkii sitä, miten vuorovaikutusprosessi ja sosiaaliset rakenteet ovat yhteydessä tunneilmaisuihin vuorovaikutustilanteissa. Tieteellinen emootiotutkimus on yleensä keskittynyt yksilöiden psyykkisiin ja fysiologisiin prosesseihin. Me käsitämme emootiot sen sijaan läpikotaisin sosiaalisiksi. Emootioiden sosiaaliset, psykologiset ja fysiologiset ulottuvuudet ovat kiinnostuksemme kärjessä.

Tiimimme viisi päätutkimuskohdetta ovat:

EMOOTIOIDEN VUOROVAIKUTUKSELLINEN FYSIOLOGIA
Yhdistämme keskustelunanalyysia ja nykyaikaista teknologiaa, jolla voidaan mitata autonomisen hermoston aiheuttamia biologisia vasteita. Näin voimme selvittää vuorovaikutuksellisten tunneilmaisujen ja osapuolten yksilöllisten fysiologisten tunnereaktioiden välistä yhteyttä. Tutkimusaineistomme on kerätty vapaamuotoisista keskusteluista, psykoterapeutin vastaanotoilta sekä keskusteluista, joissa toisella osallistujalla on Aspergerin oireyhtymä.

Tutkijat: Pentti Henttonen, Mikko Kahri, Anssi Peräkylä, Melisa Stevanovic, Liisa Voutilainen
Yhteistyökumppanit: Niklas Ravaja (Aalto University), Mikko Sams (University of Helsinki)
EMOOTIOT PSYKOTERAPIASSA
Tutkimme niitä keinoja, joiden avulla puhe voi parantaa kognitiivisessa ja psykodynaamisessa terapiassa. Aineistomme koostuu video- ja äänitallennetuista terapiavastaanotoista. Tarkastelemme terapeutin puheesta empatian osoituksia sekä hetkittäistä potilaan kokemusten tai näkemysten haastamista. Pyrimme kuvaamaan myös tiedon jäsentymistä psykoterapiassa: missä määrin terapeutti voi tuntea potilaan mielen, joskus jopa paremmin kuin potilas itse. Vastikään käynnistyneessä tutkimuksessa vertailemme vuorovaikutusta psykoterapiassa ja psykiatrian poliklinikalla. Tutkimme myös unista keskustelemista klassisessa psykoanalyysissa.

Tutkijat: Liisa Voutilainen, Elina Weiste, Anssi Peräkylä.
Yhteistyökumppani: Jörg Bergmann (University of Bielefeld).
EMOOTIOT VUOROVAIKUTUKSESSA FYLOGENETIIKAN JA YKSILÖNKEHITYKSEN KANNALTA
Tutkimme empatiakykyä ihmisvauvoilla ja marmoseteilla – kädellisillä, joiden sosiaalinen käyttäytyminen muistuttaa ihmisten vuorovaikutusta. Tässä tutkimusprojektissa yhdistyy keskustelunanalyyttinen käsitys emootioista sekä kädellistutkimuksen, evoluutioantropologian ja kehityspsykologian teoriat ja metodit. Tutkimme myös lemmikkikoirien ja niiden omistajien emotionaalista sidettä vuorovaikutustilanteiden kautta.

Tutkijat: Sonja Koski, Mika Simonen
(Yhteistyökumppani: Federico Rossano)
LIIKKEIDEN SYNKRONOINTI VUOROVAIKUTUKSESSA
Sosiaalinen vuorovaikutus sisältää monenlaista synkronointia osallistujien välillä: puhe, prosodia, kasvojen ilmeet jne. Akateemikko Riitta Harin (Aalto yliopisto) johtamassa yhteistyöprojektissa tutkimme kehon liikkeiden synkronointia keskustelussa. Pyrimme osoittamaan, miten keskustelun sekvenssien ja toimintojen jäsennys on yhteydessä hienovaraiseen liikkeiden peilautumiseen kahdenvälisessä vuorovaikutuksessa.

Tutkijat: Melisa Stevanovic, Mikko Kahri.
Yhteistyökumppanit: Riitta Hari (Aalto University), Tommi Himberg (Aalto University).
ITSEYS SOSIAALISESSA VUOROVAIKUTUKSESSA
Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa luodaan ja ylläpidetään minäkuvia. Nämä minäkuvat ovat väistämättä haavoittuvaisia: niihin voivat vaikuttaa odottamattomat tapahtumat ja sosiaalisessa kanssakäymisessä paljastuva tieto. Tutkimme minäkuvan ilmaisua vuorovaikutuksessa sekä minäkuvan haavoittuvuutta tilanteissa, joissa ihmiset katsovat mahdollisesti häpeää herättävää taidetta julkisissa tiloissa. Lisäksi suunnittelemme tutkimusprojektia, jossa itseyteen liittyviä kysymyksiä käsitellään psykiatria- ja kokeellisissa konteksteissa.

Tutkijat: Vuokko Härmä, Liisa Voutilainen, Elina Weiste, Anssi Peräkylä