Team 3: EMOTIONER

EMOTIONER I INTERAKTION
Teamet forskar i hur interaktionsprocesser och sociala strukturer samverkar med emotionsuttryck i interaktion. Forskningen om emotioner har i allmänhet fokuserat på individens psykiska och fysiologiska processer. Vi uppfattar däremot emotioner som uteslutet sociala fenomen. Vi är främst intresserade av emotionernas sociala, psykologiska och fysiologiska dimensioner.

Teamet har fem huvudsakliga forskningsobjekt:

EMOTIONERNAS INTERAKTIONELLA FYSIOLOGI
Vi kombinerar samtalsanalys med modern teknik som mäter det autonoma nervsystemets biologiska respons. På så sätt kan vi utreda kopplingen mellan interaktionella emotionsuttryck och deltagarnas individuella fysiologiska emotionella reaktioner. Vårt forskningsmaterial har samlats in i fria samtal, på en psykoterapeuts mottagning och i samtal där den ena parten har Aspergers syndrom.

Forskarna: Pentti Henttonen, Mikko Kahri, Anssi Peräkylä, Melisa Stevanovic, Liisa Voutilainen
Samarbetspartner: Niklas Ravaja (Aalto University), Mikko Sams (University of Helsinki)
EMOTIONER I PSYKOTERAPI
Vi studerar hur tal kan bota i kognitiv och psykodynamisk terapi. Vårt material består av videoinspelningar och ljudupptagningar från terapisessioner. Vi undersöker tecken på empati i terapeutens tal och tillfälliga utmaningar av patientens erfarenheter eller åsikter. Vi försöker också beskriva hur kunskap byggs upp i psykoterapin – hur terapeuten kan känna till hur patienten tänker och känner, i vissa fall t.o.m. bättre än patienten själv. I en nyligen påbörjad forskning jämför vi interaktionen i psykoterapin och på en psykiatrisk poliklinik. Vi undersöker också samtal om drömmar i klassisk psykoanalys.

Forskarna: Liisa Voutilainen, Elina Weiste, Anssi Peräkylä.
Samarbetspartner: Jörg Bergmann (University of Bielefeld).
EMOTIONER I INTERAKTION UR FYLOGENETIKENS OCH INDIVIDUTVECKLINGENS PERSPEKTIV
Vi forskar i empatiförmågan hos spädbarn och silkesapor, d.v.s. primater vars sociala beteende påminner om människans interaktion. Forskningsprojektet kombinerar en samtalsanalytisk uppfattning om emotioner med primatforskningens, evolutionsantropologins och utvecklingspsykologins teorier och metoder. Vi undersöker också sällskapshundars och deras ägares emotionella band via deras interaktion.

Forskarna: Sonja Koski, Mika Simonen
Samarbetspartner: Federico Rossano
SYNKRONISERING AV RÖRELSER I INTERAKTION
Vid social interaktion sker många typer av synkronisering mellan deltagarna, bl.a. synkroniserar deltagarna sitt tal, sin prosodi och sina ansiktsuttryck. I samarbetsprojektet som leds av akademikern Riitta Hari (Aalto-universitetet) undersöker vi hur kroppens rörelser synkroniseras i samtal. Vi försöker visa hur struktureringen av sekvenser och handlingar är kopplad till den subtila speglingen av den andras rörelser i interaktion mellan två personer.

Forskarna: Melisa Stevanovic, Mikko Kahri.
Samarbetarspartnerna: Riitta Hari (Aalto University), Tommi Himberg (Aalto University).
JAGET I SOCIAL INTERAKTION
I social interaktion skapar och upprätthåller man sin jagbild. Jagbilden är oundvikligen sårbar – den kan påverkas av oväntade händelser och information som kommer fram i socialt umgänge. Vi undersöker hur deltagarna ger uttryck för sin jagbild i interaktion och jagbildens sårbarhet i situationer där människor i offentliga lokaler tittar på konst som kan väcka skamkänslor. Vi planerar också ett forskningsprojekt där frågor om jaget behandlas i psykiatriska och experimentella kontexter.

Forskarna: Vuokko Härmä, Liisa Voutilainen, Elina Weiste, Anssi Peräkylä