HELSINKI LECTURES ON INTERSUBJECTIVITY

Helsinki Lectures on Intersubjectivity är en föreläsningsserie som ordnas av spetsforskningsenheten för intersubjektivitet i interaktion. I föreläsningsserien behandlar forskare från olika discipliner intersubjektivitet ur sitt eget vetenskapsperspektiv. Föreläsningarna är öppna för alla och hålls på engelska. Välkommen!
FÖLJANDE FÖRELÄSNINGAR

Föreläsningsserien har upphört.

FÖREGÅENDE FÖRELÄSNINGAR
1.12.2017 ANNA MAURANEN
MATCHING PERSPECTIVES: JOINT PROCESSING ACROSS LANGUAGES AND SPEAKERS

Den allra sista Helsinki Lectures on Intersubjectivity –föreläsningen hölls av professor Anna Mauranen från Helsingfors universitet. Rubriken för föreläsningen var Matching perspectives: joint processing across languages and speakers. Mauranen visade hur det är typiskt för människor att samarbeta, inte endast i praktiska sammanhang, men även för att producera förståelse och värderingar.

Mauranen behandlade gemensamt skapade betydelser och kompatibla synpunkter i olika språk och i akademisk kontext. I slutet av sin föreläsning ifrågasatte hon om det alltid är betydelsefullt vem som säger vad, om betydelsen formas i samarbetet mellan många talare.
Ladda ner abstrakt

3.11.2017 SPENCER HAZEL
READING ONE ANOTHER – INTERSUBJECTIVITY AND THE CONSTRAINTS OF ORTHODOXY
Dr. Spencer Hazel från Newcastle University föreläste i november om Reading one another – intersubjectivity and the constrains of orthodoxy. Han ville presentera några orsaker bakom hur vi skildrar och teoretiserar interaktion som sker ansikte-mot-ansikte: interaktion presenterad som dialog samt från en lingvistisk synvinkel har en lång historia, men till exempel rörelser och gester har ofta fått mindre uppmärksamhet. Med exempel från mångsidigt interaktionsbaserat material argumenterade Hazel att om vi faktiskt är intresserade av interaktion fortsätter vi att göra oss själva en björntjänst om vi inte kan se utanför en heuristisk metod utvecklad för bara vissa fenomen i interaktion. Hazels föreläsning skapade livlig diskussion i kärnfrågor av metodik i samtalsanalys.
Ladda ner abstrakt
6.10.2017 SAMI PIHLSTRÖM
SOLIPSISM AND THE POSSIBILITY OF INTERSUBJECTIVITY

Professor i religionsfilosofi, Sami Pihlström (Helsingfors universitet), föreläste i oktober om Solipsism and the Possibility of Intersubjectivity. Enligt Pihlström är solipsism en fundamental fråga inom intersubjektivitet. Pihlström presenterade olika typer av solipsism, men koncentrerade sig på transcendentell solipsism (transcendental solipsism) samt Ludwig Wittgensteins verk relaterade till detta. Med hjälp av Wittgensteins verk anslöt Pihlström konceptet solipsism till frågor inom intersubjektivitet.
22.9.2017 ANJA STUKENBROCK
FROM NOTICINGS TO EXTENDED SEQUENCES: EXPLORING JOINT ATTENTION WITH MOBILE EYE TRACKING
Professor Anja Stukenbrock från Université de Lausanne gav höstens första Helsinki Lectures on Intersubjectivity -föreläsning under titeln From noticings to extended sequences: exploring joint attention with mobile eye tracking. I hennes forskning använde hon sig av så kallade eye tracking glasses, glasögon som identifierar ögats rörelser. Med flera olika exempel från en marknad belyste Stukenbrock hur man använder sin blick tillsammans med verbala resurser för att dela fenomen som förekommer i omgivningen.
Ladda ner abstrakt
5.5.2017 MIA HALONEN
PERFORMANCE AS ANALYSIS AND REPRODUCTION OF EPISTEMIC COMMON GROUND
Docent Mia Halonen från Jyväskylä universitet föreläste i maj om intersubjektivitet under titeln Performance as analysis and reproduction of epistemic common ground. Halonen presenterade forskning inom växelverkan med hjälp av begreppet performance. Detta perspektiv belyste hon med empiriska fall från tre olika forskningar, som innehöll material från televisionsprogram, sociala mediers utrymmen samt grundskolor.
Ladda ner abstrakt (pdf)
4.7.2017 RISTO SAARINEN
INTERSUBJECTIVITIES IN RELIGIOUS RECOGNITION
Professor i ekumenik, Risto Saarinen, är direktör för the Centre of Excellence in Reason and Religious Recognition. I April föreläste han om forskningen inom den ovannämnda spetsforskningsenheten samt om frågor relaterade till intersubjektivitet. Saarinen presenterade religiöst erkännande (religious recognition) bland annat från perspektivet av invandring och samkönade äktenskap. Enligt Saarinen behöver man i ett mångkulturellt samhälle förutom tolerans också erkännande och godkännande, för att samhället ska kunna frodas.
Ladda ner abstrakt (pdf)
3.3.2017 KAISA KOSKINEN
TRANSLATION AND AFFECT
Mars månads föreläsning i serien Helsinki Lectures on Intersubjectivity hölls av professor i översättningsvetenskaper Kaisa Koskinen (Tammerfors universitet). Talet som hölls under rubriken Translation and affect presenterade en översikt av hur affekt har blivit uppfattat genom historien av översättningsvetenskaper. Hon fokuserade också på hurdan ställning affekt och emotion har i dagens översättningsvetenskaper och gav exempel på hur begreppen framträder både i praktiskt översättningsarbete samt i forskning av översättningsvetenskaper.
3.2.2017 AXEL FLEISCH
MAKING SENSE AND DOCUMENTING MEANING: SEMANTIC FIELDWORK ON seNDEBELE AND isiNDEBELE
Vårens första Helsinki Lectures on Intersubjectivity –föreläsning hölls av Axel Fleisch, Helsingfors universitets professor i Afrikastudier. Fleisch är intresserad av hur betydelse byggs upp i språk, och föreläsningen hade rubriken Making sense and documenting meaning: semantic fieldwork on seNdebele and isiNdebele. Fleisch presenterade metodologin och tillvägagångssättet bakom hans forskning i sydafrikanska språk. Språkena Fleisch hade granskat (seNdebele och isiNdebele) liknar varandra mycket. Fleisch presenterade vilka lingvistiska drag språken delar samt de drag som skiljer språken åt, och funderade kring ursprunget av dessa drag.
Ladda ner abstrakt (pdf)
2.12.2016 MINNA PALANDER-COLLIN
TRACING SOCIETAL CHANGE THROUGH LINGUISTIC SHIFTS
Vid årets sista föreläsning i serien Helsinki Lectures on Intersubjectivity föreläste professor Minna Palander-Collin under rubriken Tracing Societal Change Through Linguistic Shifts. Hon presenterade tidigare och nuvarande forskningsprojekt. Palander-Collin har tillsammans med sin forskningsgrupp undersökt sociolingvistik och socialhistoria. Forskningsfrågan som förenar projekten är hur förändringar i språkliga konventioner och i sociala faktorer är sammanbundna och hur denna relation vetenskapligt kan operationaliseras, t.ex. visas och mätas utifrån korpusar.
4.11.2016 SIMONA PEKAREK-DOEHLER
EPISTEMICS AND THE BODY: TURN-INITIAL AND TURN-FINAL USES OF ‘JE SAIS PAS’ (‘I DON’T KNOW’) IN FRENCH TALK-IN-INTERACTION
November månads föreläsning i serien Helsinki Lectures on Intersubjectivity hölls av professor Simona Pekarek-Doehler (Université de Neuchâtel) med rubriken Epistemics and the body: Turn-initial and turn-final uses of je sais pas ’I don’t know’ in French talk-in-interaction. Föreläsningen behandlade franskans uttryck je sais pas (”jag vet inte”) och dess funktioner i början och slutet av talturer i vardagliga diskussioner.
Pekarek-Doehler undersöker je sais pas som turinledare i svar på frågor och som turavslutare som placerar sig i början av en sekvens. Beroende på placeringen har uttrycken olika slags funktioner.
7.10.2016 RAIMO TUOMELA
Non-Reductive Views of Shared Intentionality
Höstens första föreläsare i föreläsningsserien Helsinki Lectures on Intersubjectivity var professor Raimo Tuomela (Helsingfors universitet). Rubriken för Tuomelas föreläsning var Non-reductive views of shared intentionality.
13.5.2016 KRISTIN DAVIDSE
(Inter)subjecitivity in the English Noun Phrase: Synchrony and Diachrony
Vårens sista föreläsning i serien Helsinki Lectures on Intersubjectivity hölls av professor Kristin Davidse under rubriken (Inter)subjectivity in the English Noun Phrase: Synchrony and Diachrony. Föreläsningen behandlade subjektivitet och intersubjektivitet i engelska nominalfraser samt språkets förändring. Davidse är professor vid universitetet i Leuven i Belgien.
8.4.2016 JOHN W. DU BOIS
Intersubjectivity as Sociocognitive Coupling – Dynamics of Dialogic Engagement
April månads föreläsning i serien Helsinki Lectures on Intersubjectivity hölls av professor John W. Du Bois. Rubriken för föreläsningen var Intersubjectivity as sociocognitive coupling – Dynamics of Dialogic Engagement. Du Bois talade om hur samtalsparter kan förenas interaktivt under ett samtal och till och med bilda ett sociokognitivt och socioaffektivt system. Han tog bl.a. upp empatins betydelse för denna form av intersubjektivitet.
11.3.2016 JUTTA JOKIRANTA
Social Sciences Meet Biblical Studies: Conversations with Social Identity and Magical Agency
Akademiforskare Jutta Jokiranta (Helsingfors universitet, teamledare vid spetsenheten Changes in Sacred Texts and Traditions) gav på vårens tredje Helsinki Lectures on Intersubjectivity en föreläsning med rubriken Social sciences meet biblical studies: Conversations with social identity and magical agency. Jokiranta presenterade forskning som kombinerar exegetik och socialvetenskap: hon behandlande social identitet och ritualer i forntida texter.
9.3.2016 MIKAEL LEIMAN
Primary Intersubjectivity – a Myth?
Vårens andra föreläsning i serien Helsinki Lectures on Intersubjectivity hölls av emeritusprofessor Mikael Leiman (Östra Finlands universitet). Föreläsningen gick under rubriken Primary intersubjectivity – a myth?. Leiman behandlade intersubjektivitet i den tidiga individutvecklingen.
Enligt Leiman finns det två teckensystem (sign system), ett primitivt och ett språkligt. På föreläsningen behandlade han särskilt hur tecken förmedlas i interaktion.
15.1.2016 DAN ZAHAVI
Anonymity, Intersubjectivity and the Self-Other Differentiation
Först ut i vårens Helsinki Lectures on Intersubjectivity var professor Dan Zahavi (Københavns universitet). Hans föreläsning gick under rubriken ”Anonymity, intersubjectivity and the self-other differentiation”. Professor Zahavi arbetar för närvarande i Köpenhamn vid Center for Subjectivity Research. Centrets forskningsområde ligger nära spetsforskningsenhetens. I sin föreläsning diskuterade Zahavi förhållandet mellan subjektivitet och intersubjektivitet och han presenterade olika sätt att se på relationer (self-other relations).
4.12.2015 LEELO KEEVALLIK
Non-Lexical Sounds and the Embodied Action
Årets sista föreläsning i serien Helsinki Lectures on Intersubjectivity hölls av professor Leelo Keevallik (Linköpings universitet). Rubriken för föreläsningen var Non-lexical sounds and the embodied action. Keevallik illustrerade med exempel ur sitt material hur ljud och kroppsliga handlingar samverkar t.ex. på danskurser. Med ljud avses här icke-verbala uttryck, som wiuu. Genom att använda ljud kan man skapa rytmer och kontraster mellan olika kroppsliga handlingar och på så sätt organisera dansundervisningen.
6.11.2015 JYRKI KALLIOKOSKI
Intersubjectivity Across Norms, Genres and Linguistic Resources
Höstens andra föreläsare i föreläsningsserien Helsinki Lectures on Intersubjectivity var professor Jyrki Kalliokoski (Helsingfors universitet). Rubriken för Kalliokoskis föreläsning var Intersubjectivity across norms, genres and linguistic resources. Kalliokoski visade hur talare med olika språkliga och kulturella bakgrunder utnyttjar språkliga resurser när de utför olika aktiviteter. Han reflekterade också över normativa uppfattningar om språkbruk, t.ex. idealiseringen av ”rätt” och ”korrekt” språk och modersmålstalare, och frågade om det är dags att uppdatera våra normer om vi ska uppnå intersubjektivitet.

Katso luento Flammassa

2.10.2015 RIIKKA STEWEN
Intersubjectivity in Art History: Addressing the Viewer
Professor Riikka Stewen (Konstuniversitetet) inledde höstens föreläsningsserie Helsinki Lectures on Intersubjectivity. Hon presenterade en konsthistorisk infallsvinkel på intersubjektivitet. Genom exempel från både renässansmålningar och installationer och performance-föreställningar i samtidskonsten visade hon samspelet mellan konstverket, konstnären och åskådaren.
Stewen förde särskilt fram konstnärernas intresse för vardagens möten, något som framhävs i samtidskonsten. Konstens synlighet och påverkan begränsas inte bara till gallerierna, utan åskådaren kan upptäcka sig vara mitt i ett konstverk t.ex. när hon eller han promenerar på en på gatan. Stewen resonerade också om hur åskådarens sociala och kulturella bakgrund påverkar uppfattningarna om ett konstverk. Som exempel använde hon Yoko Onos Cut Piece (1965) där tolkningarna av verket varierar enligt föreställningskontexten. I Japan kopplas Cut Piece till atombombens offer i Hiroshima, medan den i USA har setts ur ett feministiskt perspektiv.

Katso luento Flammassa

8.5.2015 ROSE McCABE
Empirical Correlates of Intersubjectivi​ty in Interaction: What are the Symptoms?
Professor Rose McCabe (University of Exeter) fortasatte serien ”Helsinki Lectures on Intersubjectivity” med föreläsningen Empirical Correlates of Intersubjectivi​ty in Interaction: What are the Symptoms?
McCabe är professor i klinisk kommunikation och en av de få som förknippar samtalanalys med olika tekniskt avancerade metoder som 3D motion capture och datalingvistik. I sin föreläsning diskuterade hon några verbala och icke-verbala mekanismer som kan hjälpa till att förbättra relationen mellan läkare och patient i psykiatrisk behandling. Särskilt fokuserade hon på frågornas roll och på hur olika inställningar kan skildras av olika frågetyper. Vidare föreställde hon några övningar som kan hjälpa läkare till att förbättra sin mellanmänskliga kunskap.

Katso luento Flammassa

12.3.2015 SANNA VEHVILÄINEN
Understanding and Critical Feedback in Academic Supervision
Vårens andra föreläsning hölls av docent Sanna Vehviläinen (Arbetshälsoinstitutet) och hade rubriken Understanding and critical feedback in academic supervision. Vehviläinen inledde med en översikt av hur förståelse behandlas i litteraturen inom olika vetenskapsdiscipliner. Hon tog bland annat upp distinktionen mellan hävdad och uppvisad förståelse.
I Vehviläinens eget material framgick denna distinktion på ett intressant sätt. Som exempel hade hon ett handledningssamtal, där handledaren gav kritisk feedback på studentens avhandling. Studentens gensvar avslöjade vissa underliggande problem med förståelsen. Vehviläinen frågade om något i interaktionen eventuellt leder till att problemen intensifieras och eskalerar och får handledaren att upprepa sin negativa feedback.
6.2.2015 PETER AUER
Interaction with People Suffering of Severe Cerebral Palsy Who Use a Computer to ’Speak’
Professor Peter Auer (Universität Freiburg) inledde vårens föreläsningsserie med sin föreläsning Establishing intersubjectivity when it seems unlikely: Interaction with people suffering of severe cerebral palsy who use a computer to ’speak’. I början av föreläsningen jämförde Auer skillnaderna mellan de traditionella teorierna om intersubjektivitet och den nya approachen: istället för att granska fenomenet med utgångspunkt i kognition och statiskhet, behandlade Auer det ur ett kroppsligt perspektiv med betoning på att betydelsen byggs upp från stund till stund.
Auer lyfte under sin föreläsning fram hur interaktionen påverkas av att ena parten använder en dator som hjälp i kommunikationen. Han har forskat om personer med cerebral pares som använder dator för att kommunicera med andra. Auer presenterade med hjälp av sitt material observationer av hur den andra parten antingen kan rikta sig till hjälpmedlet eller till samtalspartnern som använder hjälpmedlet för att kommunicera. Enligt Auer blir kroppsligheten och kroppens rörelser speciellt viktiga i en sådan interaktion: med hjälp av dem kan man skapa intersubjektivitet.
Årets 2012-2014 föreläsningarna i arkiv