Team 1: RESURSER

VERBALA OCH ICKE-VERBALA RESURSER FÖR HANDLINGSKONSTRUKTION
Vårt team forskar i hur verbala och icke-verbala resurser bidrar till att talarna når samförstånd i interaktion. Våra forskningsintressen kombinerar analyser av grammatisk form (t.ex. satser), omgivningen (t.ex. ett klassrum) och den interaktionella miljön (t.ex. placering inom turen).

Vårt arbete placerar sig inom följande forskningsområden:

ENHETERNA FÖR SPRÅK OCH INTERAKTION

Delprojektet undersöker interaktion på olika språk. Vi vill utreda hurdana enheter deltagarna riktar sin uppmärksamhet mot i samtal och hurdana enheter som är centrala när man jämför olika språk. De språk vi jämför är olika till sin struktur och bakgrund. Vi granskar kritiskt de traditionella lingvistiska kategorierna och hur användbara de är i analysen av social interaktion. Särskilda forskningsobjekt är enheternas (t.ex. satser och sammansatta satser) intersubjektiva utveckling, kategorier (t.ex. konditionalis och imperativ), strukturella fenomen (t.ex. ordföljd) och handlingar (t.ex. att be om någonting och att svara).

Forskarna: Anna Vatanen, Jan Lindström, Ritva Laury
Samarbetspartner: Tsuyoshi Ono (University of Alberta Edmonton), Ryoko Suzuki (Keio University), Sandra Thompson (University of California, Santa Barbara), Michael Ewing (University of Melbourne), Leelo Keevallik (University of Linköping), Marja-Liisa Helasvuo (University of Turku), Elise Kärkkäinen (University of Oulu), Peter Auer (University of Freiburg)
VERBALA OCH ICKE-VERBALA TALHANDLINGAR

Vi undersöker interaktionen mellan språk och kroppsliga handlingar och sociala handlingars sekventiella mönster i material som har samlats in i vardagliga och institutionella situationer. Vi undersöker elevers frågor och lärarnas bedömande turer i material som samlats in i klassrum, i synnerhet hur frågorna och turerna behandlas och deras placering i sekvenserna. Vi granskar också hur lärarnas bedömande turer fungerar som pedagogisk resurs. Vårt andra forskningsobjekt är formuleringen av översättningsturer i flerspråkiga samtal. Vi forskar också i turernas tajming i samtalen, de kroppsliga handlingarnas roll i hur en intersubjektiv inriktning mot och hänvisning till föremål uppstår. Vi har nyligen startat ett projekt där vi undersöker kopplingen mellan prosodi och frågor i olika språk. I framtiden vill vi också forska i kroppsspråksbetonade svar på begäran och den pågående handlingens fysiska dimension som grund för ömsesidig förståelse.

Forskarna: Saija Merke, Giovanni Rossi, Martina Huhtamäki, Katariina Harjunpää, Jan Lindström, Ritva Laury, Mirka Rauniomaa, Ilkka Arminen
Samarbetspartner: Catrin Norrby (University of Stockholm), Chiara Monzoni
JAG OCH DEN ANDRA I INTERAKTION

Vi forskar i den epistemiska positioneringens och asymmetrins betydelse när man bygger upp och upprätthåller intersubjektivitet. Vi granskar turer där man får ny information och hur man visar att man känner till eller inte känner till någonting i samtal. Vi frågar i synnerhet hur det går till när man visar gemenskap/självständighet och anslutning/fjärmande. I material som vi har samlat in i klassrum undersöker vi samma tema i frågor, eftersom frågor i klassrum samtidigt kan vara ett tecken på att man har uppmärksammat den andra och en begäran om bekräftelse. Vi studerar också hur man hänvisar till sig själv i samtal och vi försöker förstå hur man bildar, upprätthåller och förhandlar om bilden och tolkningen av jaget i tal och interaktion.

Forskarna: Anna Vatanen, Jan Lindström, Ritva Laury, Helga Hilmisdottir, Saija Merke, Pilvi Heinonen, Laura Visapää.
Samarbetspartner: Simona Pekarek Doehler (University of Neuchâtel), Yael Maschler (University of Haifa), Marja-Liisa Helasvuo (University of Turku)