WORK IN PROGRESS

Spetsforskningsenheten ordnar interna WIP-seminarier i vilka enhetens forskning presenteras.
Seminarierna ägnas också åt att behandla olika perspektiv på intersubjektivitet.

1.12.2017 Lindström, Peräkylä, Sorjonen
WIP-SEMINARIUM
Professor Jan Lindström öppnade decembers WiP-seminarium med titeln Intersubjectivity and language – notes on past, current and future work. Lindström talade om språkets förhållande med intersubjektivitet från olika perspektiv. Lindström sammanfattade sin presentation genom att säga att intersubjektivitet inte förekommer i särskilda språkliga former utan i dess kontextuella användningsområden.

Som näst talade professor Anssi Peräkylä som presenterade hans kommande forskningsplan under rubriken Facing narcissism: grandiosity and vulnerability of the self in the social world. Han önskar att den uppkommande forskningen kunde öka förståelsen till exempel om personlighetsstörningar och interaktionella dysfunktioner.

Som sist talade professor Marja-Leena Sorjonen. Temat för hennes anförande var On the temporal flexibility of progress. Hon presenterade interaktion i fiktion med exemplar från TV-serien Raid. Sorjonen ville betona att vi alla har olika pågående verk (work in progress) och man måste låta dem alla blomstra.

3.11.2017 Lindholm & Stevanovic, Khachaturyan, Harjunpää & Svinhufvud
WIP-SEMINARIUM
Camilla Lindholm och Melisa Stevanovic introducerade deras nya projekt Interaction, social inclusion and mental illness I Work In Progress-seminariet i november. Lindholm och Stevanovic söker efter lösningar till det moderna samhällets problem: människor med mentala sjukdomar är missgynnade på grund av flera olika problem inom social interaktion. Projektets mål är att producera både akademiska texter och praktiska produkter.

Masha Khachaturyan behandlade deiktiska metoder relaterade till identifiering i sin presentation Recognitional deixis in interaction: Between context presupposing and context creating. Först behandlade hon ämnet teoretiskt och sedan med hjälp av två demonstrativ från språket mano.

Katariina Harjunpää och Kimmo Svinhufvud presenterade interaktion i bagerier i seminariets sista framträdande under rubriken Low morals, weak self-control and altruism at the bakery. I materialet som behandlar finska bagerier kan man se hur frågor om moral, självdisciplin och altruism kan uppstå under ett köpbeslut.

6.10.2017 van Schepen, Henttonen, Niemi
WIP-SEMINARIUM
Oktober månads WiP-seminarium inleddes av Nynke van Schepen som presenterade sin forskning under titeln Citizens’ participation in political debates: a question embedded in multi-action turns. Hennes forskning fokuserar sig på deltagardemokrati och på till exempel hur deltagarna formar sina frågor under de tillfällen som forskningsmaterialet behandlar. Forskningsmaterialet innehåller åtta offentliga franska tillfällen.

Som näst talade Pentti Henttonen med rubriken Experimental investigations of ambivalent storytelling. Han diskuterade kognitiv ambivalens, hur ambivalens mäts och vare sig man känna både positiva och negativa känslor samtidigt.

Som sist talade Jarkko Niemi, som presenterade sin forskning under rubriken Building customer trust in business-to-business sales interaction. Niemi diskuterade hur vissa specifika metoder försäljare använder sig av leder till större förtroende mellan försäljaren och kunden oberoende av hur välkänt försäljarens företags brand är.

22.9.2017 Vranjes, Guxholli, Simonen
WIP-SEMINARIUM
Besökande doktorand Jelena Vranjes från University of Leuven öppnade WiP-seminariet med att presentera ämnet för sin doktorsavhandling, Interaction management in interpreter mediated talk. Vranjes forskar växelverkan i konversationer där en översättare förmedlar meddelandena mellan parterna som har en dialog. Med hjälp av nio autentiska institutionella konversationer innehållande en översättare fokuserar Vranjes sig på blickens roll i denna slags växelverkan. I sin forskning använder hon sig av mobile eye trackers; glasögon som identifierar ögats rörelser.

Som näst talade spetsforskningsenhetens doktorand Aurora Guxholli om ämnet Therapist’s non responses to patient’s emotional talk och om empati i psykoterapi. Guxholli diskuterade empatins universalitet och vare sig det finns sociala och kulturella implikationer som påverkar uttryckandet av empati. Hennes case study var en albansk psykoterapisession. Guxholli använder sig av konversationsanalys, etnografi samt intervjuer som forskningsmetoder.

Den sista som presenterade sin forskning var spetsforskningsenhetens postdoc-forskare Mika Simonen. Hans nya fyra år långa forskningsprojekt går under namnet Greetings in dog-human interaction. Simonen presenterade videomaterial från en genetikforskning om hundar och pratade om hur hundar är aktiva deltagare i människors interaktion. Med hjälp av videomaterialet visade Simonen hur hälsningar mellan människor och hundar är emotionellt accentuerade stunder för hundar, och talade om hur hälsningar är ritualer mellan olika arter.

3.3.2017 Kurhila, Raevaara, Svinhufvud, Harjunpää, Mondada
WIP-SEMINARIUM
Mars månads WIP-seminarium inleddes av Salla Kurhila, som presenterade sin forskning under rubriken CA and language learning – LanCook as an example. I Kurhilas material tillagar finska som andraspråk –talande mat med hjälp av finskspråkiga instruktioner av en dator. På basis av materialet granskar Kurhila hur andraspråksinlärning sker vid sidan om en annan aktivitet (i detta fall matlagning).

Seminariet fortsattes av Liisa Raevaara som presenterade sin forskning under titeln Enacting participants and enacted characters on stage. Forskningen behandlar interaktion i teaterövningar. Raevaara diskuterade hur deltagarnas epistemiska och deontiska position uppvisas när man diskuterar rollfigurerna samt om vem som äger rollfigurerna. I sin forskning granskar Raevaara hurdana språkliga och kroppsliga resurser som används när man hänvisar till rollfigurerna.

Som sist presenterade Kimmo Svinhufvud, Katariina Harjunpää och Lorenza Mondada sin forskning under rubriken Openings in shop encounters. Forskarna har delat inledandet av kundens och försäljarens sammanträffande i affärer in i tre olika kategorier: friktionsfria (smooth), fördröjda (delayed) och avvikande (deviant). Svinhufvud, Harjunpää och Mondada visade exempel på friktionsfria och fördröjda inledanden. Fördröjningen av sammanträffandets inledande kan till exempel bero på att försäljaren håller på med något annat då kunden stiger in i affären. I friktionsfria fall förlöper inledandet koordinerat.

3.2.2017 Rossi, Bahtina-Jantsikene, Mondada
WIP-SEMINARIUM
WiP våren 2017 inleddes med Giovanni Rossi som presenterade sin forskning under rubriken Towards a comprehensive model of social action formation. Rossi skisserade upp vilken slags modell som kan användas till att beskriva utformningen av sociala handlingar. Han framförde att sociala handlingar utformas i interaktionen mellan innehåll och kontext.

Daria Bahtina-Jantsikenes anförande hade rubriken Establishing common ground in multilingual interaction: the role of meta-communicative strategies and effects of familiarity. I sin pågående forskning undersöker hon bland annat vilka metoder som används i flerspråkiga konversationer till att etablera en gemensam grund och t.ex. lösa en uppgift tillsammans.

Temat för Lorenza Mondadas anförande var Multiple temporalities of language and body interaction. Hon behandlade multimodal transkription och illustrerade temat bl.a. med apors beteende och hur det transkriberas.

2.12.2016 Vatanen, Koskinen, Voutilainen
WIP-SEMINARIUM
Årets sista WiP-seminarium hade tre presentationer. Forskardoktor Anna Vatanen inledde med en presentation av pauser i samtal under rubriken Inhabiting inter-sequential lapses in Finnish everyday interactions: An exploration of co-presence. Doktoranden Emmi Koskinen berättade om sitt avhandlingsarbete under rubriken Affiliation and Asperger syndrome: The case of questions by the story recipient. Koskinen talade om samstämmighet (affiliation) i frågor som ställs av personer med Aspergerdiagnos i berättelsesekvenser. Forskardoktor Liisa Voutilainen avslutade med att presentera sin forskning i psykoterapi under rubriken Regulation of emotion in psychotherapy.
4.11.2016 Duran, Svinhufvud, Lindström
WIP-SEMINARIUM
November månads WiP-seminarium inleddes av gästande doktoranden Derya Duran (Hacettepe Üniversitesi, Turkiet) som presenterade sin avhandling om frågor som elever ställer. Rubriken var Students’ knowledge gaps in English as a medium of instruction interaction in a higher education setting. Följande talare var post doc-forskaren Kimmo Svinhufvud som under rubriken Waiting for the client: Waiting in service encounters behandlade väntandet som social handling. Seminariet avslutades av professor Jan Lindström som talade om sin pågående forskning under rubriken ’If’ requests and their contextually sensitive emergence.
7.10.2016 Siitonen & Rauniomaa, Henttonen
WIP-SEMINARIUM
Höstens första WIP-seminariet bjöd på två presentationer. Seminariet inleddes av Pauliina Siitonen (postdoktoral forskare) och Mirka Rauniomaa (postdoktoral forskare) som presenterade sina forskning under rubriken Natural terrain as an affordance and constraint for interaction and mobility. Seminariet fortsatte med forskarstuderande Pentti Henttonen. Under rubriken The computer-joystick method in studying dyadic conversations talade han om sin forskningsmetod.
11.3.2016 Peräkylä, Savijärvi, Ihalainen, Vepsäläinen
WIP-SEMINARIUM
WIP-seminariet i mars bjöd på tre presentationer av forskningen vid spetsenheten. Seminariet inleddes av professor Anssi Peräkylä som presenterade sin forskning under rubriken Dream as the road to accountability. Peräkylä redogjorde för hur drömmar får en intersubjektiv betydelse i psykoterapi. Seminariet fortsatte med Marjo Savijärvis (postdoktoral forskare) och Laura Ihalainens (forskarstuderande) presentationer. Under rubriken Moving from an exercise to another in devising theatre rehearsal berättade de om interaktionen under teaterrepetitioner. Sist på programmet stod forskarstuderande Heidi Vepsäläinen. Hennes tema var Particle ’no’ and types of responses to questions och hon presenterade olika typer av svar som inleds med partikeln no.
15.1.2016 Berger, Stevanovic
WIP-SEMINARIUM
På årets första WIP-seminarium presenterade två av spetsenhetens forskare sina pågående projekt. Post doc-forskaren Evelyne Berger öppnade seminariet med sin föreläsning om frasen parce que, eftersom, och hur den används för att inleda berättelser i franskspråkiga samtal. Hon visade exempel på hur frasen används för att övergå från sekvensen före en berättelse (pre-telling) till den berättande sekvensen, och på andra funktioner som frasen fyller.
Post doc-forskaren Melisa Stevanovic föreläste om sin forskning under rubriken Dynamic patterns of dominant and affiliative interpersonal behavior: Comparing high-functioning autistic people with neurotypical men and women. I sin undersökning jämför hon dominans och anknytning mellan neurotypiska män och kvinnor och autistiska personer med god funktionsförmåga. Hon undersöker beteendemönster bl.a. genom berättelser.
4.12.2015 Härmävaara, Hilmisdóttir
WIP-SEMINARIUM
Det senaste WIP-seminariet bjöd på två presentationer. Först doktoranden i finska Hanna-Ilona Härmävaara presenterade sitt material, där samtalspartner som pratar finska eller estniska eller bägge språken använder tvåspråkiga ordlekar. Hon reflekterade över vilka situationer och tidigare turer som ”triggar” språklekarna. Efter Härmävaara berättade universitetslektorn i nordiska språk Helga Hilmisdóttir om de isländska uttrycken ”nú” och ”erþa” och hur de används för att uttrycka överraskning eller tvivel.
6.11.2015 Valkeapää
WIP-SEMINARIUM
På WIP-seminariet i november presenterade Taina Valkeapää sin forskning under rubriken How to start preparing a meal? A case study of interaction between people with intellectual impairments and careworkers in residential care. Valkeapää undersöker i sin pro gradu-avhandling utvecklingshämmades interaktion med sina vårdare i familjehem. Hon undersöker bl.a. skillnader i deltagarnas situationella och normativa roller. Valkeapää visade med hjälp av sitt material hur likheter och skillnader mellan rollerna syns i interaktionen.
16.10.2015 Rauniomaa, Jakonen
WIP-SEMINARIUM
Det senaste WIP-seminariet bjöd på två presentationer. Mirka Rauniomaa inledde seminariet med att beskriva handledningssituationer i bilskolor. I sin forskning har han fokuserat på hur bilskollärare uttrycker sig då de kommenterar elevernas körning. Rauniomaa lyfte fram två typer av angreppssätt. Läraren kan ge akt på den aktuella situationen (”Du har saktat ned”) eller mera allmänt på elevens körstil (“Jag ser att du mjölkar med ratten”).
Följande talare var Teppo Jakonen. Under sin presentation åskådliggjorde han skrivande i interaktionen i klassrummet. Jakonen presenterade sätt som elever använder när de utnyttjar och visar att de har tillgång till andra elevers texter. Man diskuterade också den moraliska dimensionen när en elev visar sin text för en annan elev (kopiering vs. samarbete).
2.10.2015 Svinhufvud, Auranne, Maccioni
WIP-SEMINARIUM
Det första WIP seminariet i hösten 2015 öppnades av Kimmo Svinhufvud. Han har forskat om studievägledning och undersökt rörelser som återkommer när rådgivare gör anteckningar. Svinhufvud fokuserar framför allt på hur dessa rörelser avspeglar vad som rådgivare anser vara värd att skriva ned.
Den andra talaren var Taru Auranne. Hon skriver sin masteravhandling om interaktion mellan läkare och patient där båda talar Finska men läkaren har ett annat modersmål. Aurannes föredrag fokuserade på hur läkaren använder upprepningar för att uppvisa sin förståelse.
Den tredje föredrag hölls av Eleonora Maccioni, som presenterade sin masteravhandling. Maccioni undersöker rollen av tidigare språkkunskaper i tredjespråksinlärning och särskilt effekten av transfer från L1 (tyska) och L2 (engelska) i L3 (svenska). Fokusen i hennes avhandling ligger på ordföljd i påståendesatser.
8.5.2015 Voutilainen, Harjunpää, Karvonen
WIP-SEMINARIUM
Det sista WIP-seminaret våren 2015 bjöd på tre nya intressanta presentationer. Den första talaren var Eero Voutilainen som presenterade sin doktorsavhandling om interaktion i Finlands riksdag. Voutilainen studerar plenarsammanträden och särskilt hur talare rör sig mellan olika aktiviteter. Den andra talaren var Katariina Harjunpää, vars doktorsavhandling behandlar spontan översättning i vardagliga samtal på finska och brasiliansk portugisiska. Harjunpää visade hur talare använder inledande että och que i förklarande översättningar. Till slut presenterade Ulla Karvonen ett forskningsprojekt om interaktion i klassrummet, vars huvudsyfte är att utröna hur läromedel används i undervisning. Karvonens forskning fokuserar på förbindelsen mellan läromedel och förklaring i lärarens verksamhet.
10.4.2015 Berger, Mondada, Weiste
WIP-SEMINARIUM
Evelyne Berger, gästforskare vid spetsenheten, inledde Wip-seminariet med att presentera sin post doc-forskning om inledningar till berättelser i vardagliga diskussioner på franska. FiDiPro-professorn Lorenza Mondada berättade om sitt projekt där hon utreder samspelet mellan tal och rörelse, i synnerhet gång. Den tredje talaren, Elina Weiste, är doktorand i sociologi. Hon beskrev terapeuters formuleringar i interaktionen mellan ergoterapeuter och deras kunder.
6.2.2015 Merke, Simonen, Koivisto, Voutilainen
WIP-SEMINARIUM
Work in progress-seminariet i februari inleddes med Saija Merkes, doktorand i finska, föreläsning om nödvändigheten av meningsskiljaktigheter i interaktionen i klassrum. Seminariet fortsatte med Mika Simonens, doktorand i sociologi, föreläsning om dynamisk modalitet i interaktion, och avslutades med forskardoktorerna Aino Koivistos och Liisa Voutilainens presentation av psykoterapeutens formulering efter att patienten har avslutat sin tur med konjunktionen ”että”.
5.12.2014 Heinemann, Rossi, Etelämäki
WIP-SEMINARIUM
Marie Curie Fellow Trine Heinemann inledde Work in progress-seminariet i december med att berätta om upprepning av den danska insiktsmarkören Nå, och dess koppling till registreringen av att förståelsen har reviderats. Giovanni Rossi presenterade systemet för begäran i interaktion på italienska och Marja Etelämäki föreläste om grammatik och intersubjektivitet och reflekterade på ett mer allmänt plan över hur språket påverkar intersubjektiviteten.
7.11.2014 Raevaara, Niemi, Savijärvi
WIP-SEMINARIUM
På Work in progress-seminariet i november berättade universitetsforskaren Liisa Raevaara om användningen av imperativ i interaktionen i en matlagningsklubb, och om timing och samordning av verbala och förkroppsligade handlingar. Jarkko Niemi, doktorand i finska, presenterade sin forskning om ”small talk” på försäljningsträffar för företag och forskardoktorn Marjo Savijärvi berättade om hur studenter som deltar i läroavtalsutbildning upprätthåller en ömsesidig förståelse i sina studiecirklar.
3.10.2014 Piippo, Visapää, Stevanovic
WIP-SEMINARIUM
Oktober månads Work in progress-seminarium gav upphov till en livlig diskussion om spetsforskningsenhetens aktuella forskning. Först berättade post doc-forskaren Irina Piippo om bruket av omvänt tilltal i klassrumsinteraktion på arabiska. Sedan talade universitetslektorn i finska språket Laura Visapää om bruket av pronomenet ”jag” i samtal och dess relation till identiteten och jaget. Till sist talade post doc-forskaren Melisa Stevanovic om neurotypiska personers och Asperger-personers bruk av det finska ordet ”niinpä” ur ett egocentriskt och allocentriskt perspektiv.
9.5.2014 Lindholm, Vepsäläinen, Sorjonen
WIP-SEMINARIUM
På vårens sista Work in progress-seminarium presenterade universitetsforskaren i nordiska språk Camilla Lindholm utdrag ur sitt material som kan betraktas ur ett förtroendeperspektiv. Doktoranden i finska Heidi Vepsäläinen diskuterade i sitt föredrag om det vore ändamålsenligt att skilja mellan de engelskspråkiga begreppen response och answer i hennes forskning. Professorn i finska Marja-Leena Sorjonen talade avslutningsvis om att forska i multimodalt material utgående från om handlingarna följer på varandra eller förekommer samtidigt.
11.4.2014 Laury, Koski, Simonen
WIP-SEMINARIUM
På WIP-seminariet i april prövade vi för första gången ett nytt sätt att presentera forskning under arbete. Ritva Laury, Sonja Koski och Mika Simonen presenterade var sitt begrepp som är centralt för deras forskning. Det nya upplägget fungerade bra och presentationerna väckte livlig debatt.
14.2.2014 Keevallik
WIP-SEMINARIUM
Det första WIP-seminariet 2014 fokuserade undantagsvis på en enda forskares aktuella forskning. På seminariet berättade gästforskaren Leelo Keevallik om sin forskning, där hon granskar kopplingen mellan grammatik och kroppsliga handlingar. Materialet hon använder i sin forskning har samlats in i huvudsak på estniska, engelska och svenska danskurser. I sitt föredrag beskrev Keevallik situationer där kroppsliga handlingar kompletterar yttranden som innehåller en disjunktiv partikel. Efter föredraget följde en livlig och givande diskussion.
8.11.2013 Laakso, Kahri, Weiste
WIP-SEMINARIUM
I novembers WIP-seminarium berättade tre spetsforskningsenhets medlemmar, docent i logopedi Minna Laakso och doctorander i sociologi Mikko Kahri och Elina Weiste, om deras egna aktuella forskningar.
5.4.2013 Lindholm, Simonen, Visapää
WIP-SEMINARIUM
Fredagen den 5 april hölls ett WIP-seminarium där tre forskare presenterade sin aktuella forskning. På seminariet talade doktor i nordiska språk Camilla Lindholm, doktorand i sociologi Mika Simonen och doktor i finska språket Laura Visapää.
8.3.2013 Leskelä, Monzoni, Raevaara
WIP-SEMINARIUM
På vårens andra WIP-seminarium 8.3. presenterade tre spetsforskningsenhetens forskare sin aktuella forskning. På seminariet stod forskarstuderande i finska språket Leealaura Leskelä, forskardoktor Chiara Monzoni och universitetsforskare i finska språket Liisa Raevaara i tur.
8.2.2013 Salmenlinna, Kaukomaa, Couper-Kuhlen, Harjunpää, Sorjonen
WIP-SEMINARIUM
Fredagen den 8 februari hölls vårens första WIP-seminarium. Där presenterade sin aktuella forskning doktorand i logopedi Inkeri Salmenlinna, doktorand i sociologi Timo Kaukomaa, Finland Distinguished Professor Elizabeth Couper-Kuhlen, doktorand i finska språket Katariina Harjunpää och professor i finska språket Marja-Leena Sorjonen.
5.11.2012 Koivisto, Lindström
WIP-SEMINARIUM
På spetsforskningsenhetens Work in progress-seminarium presenterade två forskare sin pågående forskning. I seminariet talade forskardoktor i finska språket Aino Koivisto och professor i nordiska språk Jan Lindström.