WORK IN PROGRESS

Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa -huippuyksikön sisäisissä WIP-seminaareissa esitellään meneillään olevaa tutkimusta. Lisäksi seminaarien tavoite on pohtia eri näkökulmia intersubjektiivisuuteen.

1.12.2017 Lindström, Peräkylä, Sorjonen
WIP-SEMINAARI
Joulukuun WiP-seminaarin aloitti professori Jan Lindström, joka puhui otsikolla Intersubjectivity and language – notes on past, current and future work. Lindström puhui kielen suhteesta intersubjektiivisuuteen monesta eri näkökulmasta, esimerkiksi miten intersubjektiivisuudesta voisi saada konkreettisemman kielentutkimuksessa. Lopuksi Lindström totesi, ettei intersubjektiivisuus esiinny niinkään tietyissä kielellisissä muodoissa vaan näiden muotojen kontekstuaalisissa käyttöyhteyksissä.

Seuraavaksi professori Anssi Peräkylä esitteli hänen tekeillä olevaa tutkimussuunnitelmaansa otsikolla Facing narcissism: grandiosity and vulnerability of the self in the social world. Tutkimuksella voisi esimerkiksi lisätä ymmärrystä persoonallisuushäiriöistä ja vuorovaikutuksellisista toimintahäiriöistä.

Professori Marja-Leena Sorjonen lopetti seminaarin ja puhui otsikolla On the temporal flexibility of progress. Hän esitteli muun muassa vuorovaikutusta fiktiossa Raid-televisiosarjan avulla. Sorjonen halusi painottaa huippuyksikön viimeisessä WiP-seminaarissa, että kaikilla on erinäisiä töitä kesken koko ajan (work in progress) ja että niiden kaikkien tulisi antaa kukoistaa.

3.11.2017 Lindholm & Stevanovic, Khachaturyan, Harjunpää & Svinhufvud
WIP-SEMINAARI
Camilla Lindholm ja Melisa Stevanovic aloittivat marraskuun WiP-seminaarin esittelemällä uutta projektiaan otsikolla Interaction, social inclusion and mental illness. Lindholm ja Stevanovic hakevat ratkaisuja nyky-yhteiskunnan asetelmaan, jossa mielenterveyspotilaat ovat vähäosaisia sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmien vuoksi. Projektin tarkoituksena on tuottaa ratkaisuiksi sekä akateemisia tekstejä että käytännön tuotteita.

Masha Khachaturyan tarkasteli tunnistamiseen liittyviä deiktisiä keinoja esitelmässään Recognitional deixis in interaction: Between context presupposing and context creating. Hän tarkasteli ensin aihetta teoreettisesti ja sitten manon kielen kahden demonstratiivin kautta.

Katariina Harjunpää ja Kimmo Svinhufvud esittelivät leipomovuorovaikutusta seminaarin viimeisessä esitelmässä Low morals, weak self-control and altruism at the bakery. Harjunpään ja Svinhufvudin aineistossa suomalaisista leipomoista ilmenee, miten ostopäätöksen yhteydessä voidaan tuoda esiin esimerkiksi moraaliin, itsekuriin ja epäitsekkyyten liittyviä seikkoja.

6.10.2017 van Schepen, Henttonen, Niemi
WIP-SEMINAARI
Lokakuun WiP-seminaarin avasi Nynke van Schepen, joka puhui otsikolla Citizens’ participation in political debates: a question embedded in multi-action turns. Van Schepenin tutkimus keskittyy osallistavaan demokratiaan ja miten esimerkiksi osallistujat muotoilevat kysymyksensä aineiston tilaisuuksissa. Aineistonaan hänellä on kahdeksan videoitua ranskankielistä julkista kuulemistilaisuutta.

Seuraavaksi puhui Pentti Henttonen aiheesta Experimental investigations of ambivalent storytelling. Henttonen kävi esityksessään läpi muun muassa kognitiivista ambivalenssia, miten ambivalenssia voidaan mitata ja voiko samaan aikaan tuntea sekä positiivisia että negatiivisia tunteita.

Seminaarin lopetti Jarkko Niemi, joka kertoi tutkimuksestaan otsikolla Building customer trust in business-to-business sales interaction. Niemi esitteli, kuinka tietyt myyjien käyttämät tekniikat johtavat parempaan luottamukseen asiakkaan ja myyjän välillä huolimatta siitä, kuinka tunnettu myyjän edustaman yrityksen brändi on.

22.9.2017 Vranjes, Guxholli, Simonen
WIP-SEMINAARI
Vieraileva tohtorikoulutettava, Jelena Vranjes Leuvenin yliopistosta, avasi WiP-seminaarin esittelemällä väitöskirjan aiheensa Interaction management in interpreter mediated talk. Vranjes tutkii vuorovaikutusta keskusteluissa, joissa kolmantena osapuolena on kääntäjä välittämässä viestejä kahden muun osapuolen välillä. Yhdeksän autenttisen institutionaalisen kääntäjän sisältävän keskustelun avulla, Vranjes keskittyy katseen rooliin vuorovaikutuksessa. Tutkimuksessaan hän käyttää silmän liikkeen tunnistavia laseja.

Seuraavaksi huippuyksikön tohtorikoulutettava, Aurora Guxholli, puhui aiheesta Therapist’s non responses to patient’s emotional talk sekä empatiasta psykoterapiassa. Guxholli keskusteli empatian universaaliudesta ja siitä, onko olemassa sosiaalisia ja kulttuurisia implikaatioita, jotka vaikuttavat empatian ilmaisuun. Hänen tapaustutkimuksensa oli albanialainen psykoterapiaistunto. Guxholli käyttää keskustelunanalyysia, etnografiaa sekä haastatteluja tutkimusmenetelminä.

Viimeinen esittelijä oli huippuyksikön postdoc-tutkija, Mika Simonen. Hänen uusi nelivuotinen tutkimusprojektinsa nimike on Greetings in dog-human interaction. Simonen esitteli videomateriaalia eräästä koirien genetiikkatutkimuksesta ja puhui siitä, miten koirat ovat aktiivisia osanottajia ihmisten vuorovaikutuksessa. Videomateriaalin avulla Simonen näytti miten tervehdykset ihmisten ja koirien välillä ovat emotionaalisesti korostettuja hetkiä koirille, ja puhui siitä, miten tervehdykset ovat lajien välisiä rituaaleja.

3.3.2017 Kurhila, Raevaara, Svinhufvud, Harjunpää, Mondada
WIP-SEMINAARI
Maaliskuun WiP-seminaarin aloitti Salla Kurhila, joka esitteli tutkimustaan otsikolla CA and language learning – LanCook as an example. Kurhilan aineistossa S2-puhujat kokkaavat tietokoneen antamien suomenkielisten ohjeiden mukaisesti. Aineiston pohjalta Kurhila tarkastelee, kuinka S2-puhujat oppivat kieltä muun tekemisen (kokkaamisen) ohessa.

Seuraavaksi puheenvuoron sai Liisa Raevaara, joka esitteli teatteriharjoitusten vuorovaikutusta käsittelevää tutkimustaan Enacting participants and enacted characters on stage. Esityksessä pohdittiin, kuinka osallistujien episteeminen ja deonttinen asema näkyy roolihahmoista puhuttaessa ja kuka omistaa roolihahmot. Tutkimuksessaan Raevaara tarkastelee, millaisin kielellisin ja kehollisin keinoin roolihahmoihin viitataan.

Viimeisenä tutkimustaan esittelivät Kimmo Svinhufvud, Katariina Harjunpää ja Lorenza Mondada otsikolla Openings in shop encounters. He ovat jakaneet asioimistilanteiden aloitukset kolmeen kategoriaan: sujuvaan (smoot), viivästyneeseen (delayed) ja poikkeavaan (deviant). Svinhufvud, Harjunpää ja Mondada näyttivät esimerkkejä sujuvista ja viivästyneistä aloituksista. Aloituksen viivästys saattaa johtua esimerkiksi siitä, että myyjä parhaillaan tekee jotakin asiakkaan astuessa liikkeeseen. Sujuvissa tapauksissa asioimistilanteen aloitus toimii koordinoidusti.

3.2.2017 Rossi, Bahtina-Jantsikene, Mondada
WIP-SEMINAARI
Kevään 2017 WiP-kauden aloitti Giovanni Rossi esittelemällä tutkimustaan otsikolla Towards a comprehensive model of social action formation. Rossi hahmotteli luennolla sitä, millaisella kattavalla mallilla voidaan kuvata sosiaalisen toiminnan muodostumista. Hän esitti sosiaalisen toiminnan syntyvän sisällön ja kontekstin välisessä vuorovaikutuksessa.

Daria Bahtina-Jantsikene puhui aiheesta Establishing common ground in multilingual interaction: the role of meta-communicative strategies and effects of familiarity. Meneillään olevassa tutkimuksessaan hän käsittelee sitä, millaisilla keinoilla monikielisissä keskusteluissa rakennetaan yhteistä maaperää ja esimerkiksi selviydytään tehtävän ratkaisemisesta yhdessä.

Kolmantena puhujana kuultiin Lorenza Mondadaa aiheesta Multiple temporalities of language and body interaction. Hän käsitteli multimodaalista eli ei-kielellistä litterointia ja havainnollisti aihetta esimerkiksi katkelmilla apinoiden käyttäytymisestä ja sen litteroimisesta.

2.12.2016 Vatanen, Koskinen, Voutilainen
WIP-SEMINAARI
Vuoden viimeisessä WiP-seminaarissa kuultiin kolme esitystä. Ensimmäisenä vuorossa oli tutkijatohtori Anna Vatanen, joka esitteli keskustelussa esiintyviä taukoja otsikkonaan Inhabiting inter-sequential lapses in Finnish everyday interactions: An exploration of co-presence. Seuraavana vuoron sai jatko-opiskelija Emmi Koskinen, joka kertoi väitöstutkimuksestaan otsikolla Affiliation and Asperger syndrome: The case of questions by the story recipient. Koskinen esitteli Aspergerin oireyhtymän diagnoosin saaneiden ihmisten esittämien kysymysten affiliaatiota tarinankerrontasekvenssissä. Seminaarin päätti tutkijatohtori Liisa Voutilainen, joka esitteli psykoterapiaa koskevaa tutkimustaan otsikolla Regulation of emotion in psychotherapy.
4.11.2016 Duran, Svinhufvud, Lindström
WIP-SEMINAARI
Marraskuun WIP-seminaarin aloitti huippuyksikössä vierailijana oleva väitöskirjantekijä Derya Duran (Hacettepen yliopisto, Turkki), joka esitteli oppilaiden esittämiä kysymyksiä koskevaa väitöstutkimustaan. Duranin esitelmän otsikko oli Students’ knowledge gaps in English as a medium of instruction interaction in a higher education setting. Seuraavana puheenvuoron sai post doc -tutkija Kimmo Svinhufvud, joka käsitteli odottamista sosiaalisena toimintana otsikkonaan Waiting for the client: Waiting in service encounters. Seminaarin päätti professori Jan Lindström, joka puhui meneillään olevasta tutkimuksestaan otsikolla ’If’ requests and their contextually sensitive emergence.
7.10.2016 Siitonen & Rauniomaa, Henttonen
WIP-SEMINAARI
Syksyn ensimmäisessä WIP-seminaarissa saimme kuulla kaksi esitystä huippuyksikössä meneillään olevasta tutkimuksesta. Seminaarin aloittivat tutkijatohtorit Pauliina Siitonen ja Mirka Rauniomaa yhteisellä esityksellä, jonka otsikko oli Natural terrain as an affordance and constraint for interaction and mobility. Tohtorikoulutettava Pentti Henttonen päätti seminaarin esitelmöimällä tutkimusmetodistaan otsikolla The computer-joystick method in studying dyadic conversations.
11.3.2016 Peräkylä, Savijärvi, Ihalainen, Vepsäläinen
WIP-SEMINAARI
Maaliskuun WIP-seminaarissa kuultiin kolme esitystä huippuyksikössä meneillään olevasta tutkimuksesta. Seminaarin aloitti professori Anssi Peräkylä, joka esitteli tutkimustaan otsikolla Dream as the road to accoountability. Peräkylän avainkysymys oli kuinka unet saavat intersubjektiivisen merkityksen psykoterapiassa. Seminaari jatkui post doc -tutkija Marjo Savijärvien sekä tohtorikoulutettava Laura Ihalaisen esityksellä. He kertoivat vuorovaikutuksesta teatteriharjoituksissa otsikolla Moving from an exercise to another in devising theatre rehearsal. Viimeisen esityksen piti tohtorikoulutettava Heidi Vepsäläinen, jonka esityksen otsikko oli Particle ’no’ and types of responses to questions. Vepsäläinen esitteli vastauksia, jotka alkavat partikkelilla no.
15.1.2016 Berger, Stevanovic
WIP-SEMINAARI
Vuoden ensimmäisessä WIP-seminaarissa saimme kuulla kahden huippuyksikön tutkijan meneillään olevista tutkimuksista. Seminaarin aloitti post doc -tutkija Evelyne Berger käsitellen fraasin parce que ’koska’ käyttöä tarinan aloituskeinona ranskankielisissä keskusteluissa. Hän esitteli esimerkein, miten fraasi toimii siirtymiskeinona kerrontaa edeltävän jakson (pre-telling) ja varsinaisen kerrontajakson välillä sekä fraasin muita funktioita.
Toisena puhujana kuulimme post doc -tutkija Melisa Stevanovicia, joka esitteli tutkimustaan otsikolla Dynamic patterns of dominant and affiliative interpersonal behavior: Comparing high-functioning autistic people with neurotypical men and women. Tutkimuksessaan hän vertailee käyttäytymisen dominanssia ja affiliaatiota neurotyypillisillä miehillä ja naisilla sekä autistisilla henkilöillä, joilla on korkea toimintataso. Käyttäytymismalleja voi tutkia esimerkiksi tarinankerronnassa.
4.12.2015 Härmävaara, Hilmisdóttir
WIP-SEMINAARI
Joulukuun WIP-seminaarissa kuultiin kaksi esitystä huippuyksikössä meneillään olevasta tutkimuksesta. Ensin suomen kielen tohtorikoulutettava Hanna-Ilona Härmävaara esitteli aineistoaan, jossa suomea, eestiä tai molempia puhuvat keskustelijat käyttivät keskustelussaan kaksikielisiä sanaleikkejä. Hän pohti, mitkä tilanteet ja millaiset edelliset vuorot ”laukaisevat” kielellisen leikittelyn. Seuraavaksi pohjoismaisten kielten yliopistonlehtori Helga Hilmisdóttir esitteli islannin kielen ilmaisuja ”nú” ja ”erþa” ja kertoi, miten niillä ilmaistaan yllätystä tai epäilystä.
6.11.2015 Valkeapää
WIP-SEMINAARI
Marraskuun WIP-seminaarissa Taina Valkeapää esitteli tutkimustaan otsikolla How to start preparing a meal? A case study of interaction between people with intellectual impairments and careworkers in residential care. Valkeapää tutkii pro gradussaan kehitysvammaisten ja heidän hoitajiensa vuorovaikutusta perhekodissa. Hän tarkastelee muun muassa sitä, onko vuorovaikutuksen osallistujien tilanteisten ja normatiivisten roolien välillä eroja ja millaisia erot ovat. Valkeapää näytti keräämänsä aineiston avulla, miten roolien yhteneväisyydet ja erot näkyvät vuorovaikutuksessa.
16.10.2015 Rauniomaa, Jakonen
WIP-SEMINAARI
Tämänkertaisessa WiP-seminaarissa kuultiin kaksi esitystä. Mirka Rauniomaa aloitti seminaarin esittelemällä autokoulussa tapahtuvia ohjaustilanteita. Hän on keskittynyt tutkimuksessaan siihen, kuinka ohjaaja ilmaisee huomioitaan kuljettajan ajamisesta. Rauniomaa nosti esiin kahdentyyppisiä toimintoja. Ohjaaja voi huomioida sen hetkistä tilannetta (”Sul on vauhti tippunut”) tai laajemmin kuljettajan ajotapaa (”Huomaan, että ratinkäyttö on lypsävää”).
Toisena puhuja oli Teppo Jakonen. Hän havainnollisti esityksessään kirjoittamista luokkahuonevuorovaikutuksessa. Jakonen toi esiin käytäntöjä, joiden kautta oppilas hyödyntää ja ilmaisee pääsyä toisen oppilaan kirjoituksiin. Keskustelussa pohdittiin myös, miten moraalinen ulottuvuus näkyy oman kirjoituksen näyttämisessä toiselle oppilaalle (kopiointi vs. yhteistyö).
2.10.2015 Svinhufvud, Auranne, Maccioni
WIP-SEMINAARI
Syksyn 2015 ensimmäisen WIP-seminaarin aloitti Kimmo Svinhufvud, joka on tutkinut muistiinpanojen tekemistä ja vuoronvaihtoa ohjauskeskusteluissa. Svinhufvud on tarkastellut erityisesti sitä, miten kirjoittamiseen siirrytään ja millaisia asioita pidetään muistiinmerkitsemisen arvoisina.
Toisena esitysvuorossa oli Taru Auranne, joka tarkastelee suomea toisena kielenä puhuvia lääkäreitä pro gradu -tutkimuksessaan. Auranne esitteli havaintojaan siitä, miten toisto toimii ymmärryksen osoituksena lääkärinvastaanotolla.
Seminaarin kolmas esiintyjä oli Eleonora Maccioni, joka kertoi pro gradu -työstään otsikolla L1 and L2 transfer in German learners’ L3 Swedish main declarative clauses: focus on word order. Maccioni tarkastelee työssään sitä, miten aiempi kielitaito vaikuttaa kielen oppimiseen erityisesti sanajärjestyksen näkökulmasta.
8.5.2015 Voutilainen, Harjunpää, Karvonen
WIP-SEMINAARI
Kevään viimeisessä WIP-seminaarissa kuultiin jälleen kolme kiinnostavaa esitystä. Seminaarin aloitti Eero Voutilainen, joka esitteli väitöskirjatutkimustaan eduskunnan täysistunnoista. Voutilainen tutkii täysistunnoissa käytettyjä puheenvuoroja ja erityisesti keinoja, joilla puheessa osoitetaan siirtymää seuraavaan toimintoon. Toisena puhujana oli Katariina Harjunpää, joka tutkii väitöskirjassaan spontaania kääntämistä suomen- ja brasilianportugalinkielisissä arkikeskusteluissa. Harjunpää esitteli havaintojaan että- ja que-alkuisista käännösvuoroista, joilla puhuja tuottaa selityksen erikieliselle osallistujalle. Seminaarin päätti Ulla Karvonen, joka kertoi luokkahuonevuorovaikutusta tutkivasta projektista, jossa avataan oppimateriaalin käyttöä opetuksessa. Karvosen tutkimuksen keskiössä on oppimateriaalin ja selittämisen välinen yhteys opettajan toiminnassa.
10.4.2015 Mondada, Weiste
WIP-SEMINAARI
Tämänkertaisen WIP-seminaarin aloitti huippuyksikössä vierailevana tutkijana työskentelevä Evelyne Berger, joka esitteli post doc -tutkimustaan tarinankerronnan aloituksista ranskankielisissä arkikeskusteluissa. Seuraavaksi FiDiPro-professori Lorenza Mondada kertoi projektistaan, jossa selvitetään puheen ja liikkeen, erityisesti kävelyn, järjestysten välistä yhteyttä. Kolmantena puhujana oli sosiologian jatko-opiskelija Elina Weiste, joka kuvasi toimintaterapeuttien ja asiakkaiden välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvia terapeutin formulaatioita.
6.2.2015 Merke, Simonen, Koivisto, Voutilainen
WIP-SEMINAARI
Helmikuun Work in progress –seminaarin aluksi suomen kielen tohtorikoulutettava Saija Merke pohti erimielisyyden tarpeellisuutta/välttämättömyyttä luokkahuonevuorovaikutuksessa. Seminaari jatkui Mika Simosen, sosiologian jatko-opiskelijan, esityksellä dynaamisesta modaliteetista vuorovaikutuksessa. Lopuksi tutkijatohtorit Aino Koivisto ja Liisa Voutilainen puhuivat psykoterapeutin formulaatioista potilaan vuoron päättävän ”että”-konjunktion jälkeen.
5.12.2014 Heinemann, Rossi, Etelämäki
WIP-SEMINAARI
Joulukuun Work in progress –seminaarin aluksi Marie Curie –tutkija Trine Heinemann kertoi tanskankielisen tilanmuutosta merkitsevän ”Nå”-ilmaisun reduplikaatiosta, ja sen yhteydestä ymmärryksen uudelleenarviointiin. Seminaari jatkui Giovanni Rossin esityksellä pyyntöjen järjestelmästä italiankielisessä vuorovaikutuksessa. Lopuksi Marja Etelämäki puhui kieliopin ja intersubjektiivisuuden yhteydestä ja pohti myös, mikä on yleisesti kielen vaikutus intersubjektiivisuuteen.
7.11.2014 Raevaara, Niemi, Savijärvi
WIP-SEMINAARI
Marraskuun Work in progress -seminaarissa yliopistotutkija Liisa Raevaara puhui imperatiivien käytöstä ruoanlaittokerhon vuorovaikutuksessa sekä verbaalisesta ja kehollisesta toiminnasta. Seuraavaksi suomen kielen tohtorikoulutettava Jarkko Niemi esitteli uutta soveltavaa tutkimusta, jossa analysoidaan ”small talkia” eli rupattelua yritysten myyntitapaamisissa. Lopuksi tutkijatohtori Marjo Savijärvi puhui ymmärryksen ylläpitämisestä oppisopimuskoulutuksen lukupiirikeskusteluissa.
3.10.2014 Piippo, Visapää, Stevanovic
WIP-SEMINAARI
Lokakuun Work in progress -seminaarissa esiteltiin jälleen huippuyksikön tutkimusta. Esitykset herättivät paljon keskustelua ja mielipiteiden vaihtoa. Ensin post doc -tutkija Irina Piippo kertoi peilaavien puhuttelumuotojen käytöstä arabiankielisessä luokkahuoneessa. Seuraavaksi suomen kielen yliopistonlehtori Laura Visapää puhui yksikön ensimmäisen persoonan pronominin käytöstä keskustelussa ja sen suhteesta indentiteettiin ja minuuteen. Lopuksi tutkijatohtori Melisa Stevanovic käsitteli ”niinpä”-sanan käyttöä neurotyypillisten ja Asperger-henkilöiden puheessa egosentrismin ja allosentrismin näkökulmasta.
9.5.2014 Lindholm, Vepsäläinen, Sorjonen
WIP-SEMINAARI
Kevään 2014 viimeisessä Work in progress -seminaarissa pohjoismaisten kielten yliopistontutkija Camilla Lindholm esitti aineistokatkelmia, joita on mahdollista tarkastella luottamuksen näkökulmasta. Seuraavaksi suomen kielen jatko-opiskelija Heidi Vepsäläinen pohti esitelmässään, onko hänen tutkimuksessaan tarpeellista erottaa toisistaan englanninkieliset käsitteet response ja answer. Lopuksi suomen kielen professori Marja-Leena Sorjonen puhui multimodaalisen aineiston tutkimuksesta toimintojen peräkkäisyyden ja samanaikaisuuden näkökulmasta.
11.4.2014 Laury, Koski, Simonen
WIP-SEMINAARI
Huhtikuun WIP-seminaarissa kokeiltiin ensimmäistä kertaa uutta lähestymistapaa meneillään olevien tutkimusten esittelyyn. Puhujat Ritva Laury, Sonja Koski ja Mika Simonen esittelivät kukin yhtä käsitettä, joka on keskeinen heidän tutkimuksessaan. Uusi työtapa oli varsin toimiva, ja esitykset herättivät vilkasta keskustelua.
14.2.2014 Keevallik
WIP-SEMINAARI
Vuoden 2014 ensimmäisessä WIP-seminaarissa keskityttiin poikkeuksellisesti vain yhden tutkijan meneillään olevaan työhön. Seminaarissa kuultiin huippuyksikön vierailevan tutkijan Leelo Keevallikin tutkimuksesta, jossa hän tarkastelee kieliopin ja kehollisen toiminnan yhteyttä. Tutkimuksessa käytettävä aineisto on kerätty pääasiassa viron-, englannin- ja ruotsinkielisiltä tanssitunneilta. Esitelmässään Keevallik keskittyi kuvaamaan tilanteita, joissa kehollinen toiminta täydentää disjunktiivisen partikkelin sisältävää lausumaa. Esitelmän päätteeksi käytiin vilkasta ja antoisaa keskustelua.
8.11.2013 Laakso, Kahri, Weiste
WIP-SEMINAARI
Marraskuun WIP-seminaarissa kolme huippuyksikön jäsentä, logopedian dosentti Minna Laakso ja sosiologian tohtorikoulutettavat Mikko Kahri ja Elina Weiste, kertoivat omista tutkimuksistaan.
5.4.2013 Lindholm, Simonen, Visapää
WIP-SEMINAARI
Perjantaina 5.4. järjestettiin Work in progress -seminaari, jossa kolme tutkijaa esitteli meneillään olevaa tutkimustaan. Tällä kertaa puhujina olivat pohjoismaisten kielten tohtori Camilla Lindholm, sosiaalipsykologian tohtorikoulutettava Mika Simonen ja suomen kielen tohtori Laura Visapää.
8.3.2013 Leskelä, Monzoni, Raevaara
WIP-SEMINAARI
Huippuyksikön kevään toisessa Work in progress -seminaarissa 8.3. tutkimuksistaan kertoivat suomen kielen jatko-opiskelija Leealaura Leskelä, tutkijatohtori Chiara Monzoni ja suomen kielen yliopistotutkija Liisa Raevaara.
8.2.2013 Salmenlinna, Kaukomaa, Couper-Kuhlen, Harjunpää, Sorjonen
WIP-SEMINAARI
Kevään ensimmäisessä WIP-seminaarissa 8.2.2013 tekeillä olevia tutkimuksiaan esittelivät logopedian tohtorikoulutettava Inkeri Salmenlinna, sosiologian tohtorikoulutettava Timo Kaukomaa, Finland Distinguished Professor Elizabeth Couper-Kuhlen, suomen kielen tohtorikoulutettava Katariina Harjunpää ja suomen kielen professori Marja-Leena Sorjonen.
5.11.2012 Koivisto, Lindström
WIP-SEMINAARI
Huippuyksikön syksyn Work in progress -seminaarissa kaksi tutkijaa esitteli meneillä olevaa tutkimustaan. Tällä kertaa puhujina olivat suomen kielen tutkijatohtori Aino Koivisto sekä pohjoismaisten kielten professori Jan Lindström.
4.5.2012 Voutilainen, Henttonen, Kahri, Peräkylä, Koivisto, Laury, Hakulinen
WIP-SEMINAARI
Huippuyksikön toisessa Work in progress -seminaarissa esiteltiin neljää meneillään olevaa tutkimusta. Aluksi yhteistä tutkimusprojektiaan esittelivät sosiologian tutkijatohtori Liisa Voutilainen, kognitiotieteen tohtorikoulutettava Pentti Henttonen, sosiologian tohtorikoulutettava Mikko Kahri sekä sosiologian professori Anssi Peräkylä. Sen jälkeen tutkimuksiaan esittelivät tutkijatohtori Aino Koivisto ja suomen kielen professori Ritva Laury. Lopuksi yhteisestä tutkimuksestaan puhuivat suomen kielen emeritaprofessori Auli Hakulinen ja Finland Distinguished Professor Elizabeth Couper-Kuhlen.
9.3.2012 Savijärvi, Stevanovic, Henricson
WIP-SEMINAARI
Huippuyksikön ensimmäisessä Work in progress -seminaarissa meneillään olevaa tutkimustaan esittelivät suomen kielen tutkijatohtori Marjo Savijärvi, sosiologian tohtorikoulutettava Melisa Stevanovic ja pohjoismaisten kielten tohtorikoulutettava Sofie Henricson.