TUTKIJAT

Huippuyksikössä työskentelee urallaan eri vaiheessa olevia tutkijoita: kahdeksan professoria, dosentteja, yliopistotutkijoita, post-doc-tutkijoita ja väitöskirjantekijöitä. Lisäksi mukana on graduntekijöitä, jotka tekevät tutkielmansa yhteistyössä huippuyksikön kanssa. Huippuyksikkö rahoittaa kolmea postdoc- ja kolmea yliopistotutkijaa sekä hallinto-henkilöstön. Muiden rahoitus tulee huippuyksikön ulkopuolisista lähteistä.

Yksikön tutkijat tulevat useilta tieteenaloilta: kielentutkimuksesta (suomi, pohjoismaiset kielet, englanti, viro, venäjä, italia), sosiaalitieteistä (sosiologia, sosiaalipsykologia) ja käyttäytymistieteistä (logopedia, kognitiotiede). Helsingin yliopiston lisäksi heitä työskentelee Tampereen ja Jyväskylän yliopistoissa sekä muissa organisaatioissa.

Yksiköllä on jäseniä myös Suomen ulkopuolella, Ruotsissa ja Tanskassa. Huippuyksikön tutkijat ovat kerryttäneet kansainvälistä mainetta julkaisuillaan sekä osallistumalla kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön sekä Suomessa että ulkomailla.

Tutkijat työskentelevät kolmessa tiimissä: Toiminnot ja toimintajaksot, Toimintojen rakentamisen kielelliset ja ei-kielelliset keinot ja Emootio vuorovaikutuksessa. Tiimien rajat ovat joustavat. Niiden tutkimusteemat ovat limittäiset, ja tutkijat voivat olla mukana useissa tiimeissä.

Tutkijat sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä

ILKKA ARMINEN
Professori, Sosiologia, TIIMI: 2
PROJEKTIT: Media interaction at home; Imitation Games and interactional expertise
AVAINSANAT: Institutional Interaction, Mediated Interaction, Experimental Sociology

PROFIILI: Helsingin yliopisto, Research Gate
ilkka.arminen@helsinki.fi

DARIA BAHTINA-JANTSIKENE
Tutkijatohtori, Multilingvistiikka, Koneen säätiö, TIIMI: 2
PROJEKTIT: Reaching Common Ground in Estonian-Russian Interaction: Effects of Familiarity and Meta-Communicative Strategies on Communicative Success (Väitöskirja) | Units of language and interaction
AVAINSANAT: Multilingualism, Receptive multilingualism, Estonian, Russian, Meta-communicative devices, Experimental linguistics, Psycholinguistic alignment, Common ground

PROFIILI: LinkedIn, Eesti Teadusinfosüsteem
daria.bahtina-jantsikene@helsinki.fi

ELIZABETH COUPER-KUHLEN
Emeritaprofessori, Vuorovaikutuslingvistiikka, TIIMI: 1,2,3
PROJEKTIT: An introductory textbook to Interactional Linguistics | The intonation of next-turn repetitions in English talk-in-interaction | Formats for advice-giving in everyday conversation
AVAINSANAT: Vuorovaikutuslingvistiikka, Prosodia vuorovaikutuksessa, Vuorovaikutus ja kielioppi

PROFIILI: Helsingin yliopisto

MARIA FRICK
Yliopistonlehtori, Viron ja suomen kieli, Oulun yliopisto
PROJEKTIT: Monikieliset resurssit arkivuorovaikutuksessa | Kehollisen ja sanallisen toiminnan linkittyminen

PROFIILI: Oulun yliopisto
maria.frick@oulu.fi

AULI HAKULINEN
Emeritaprofessori, Suomen kieli, TIIMI: 1,2,3
PROJEKTIT: Prosodia vuorovaikutuksena
AVAINSANAT: Partikkelit, Sanajärjestys, Vastaus, Affekti/Emootio

PROFIILI: Helsingin yliopisto, Research Gate
auli.hakulinen@helsinki.fi

KATARIINA HARJUNPÄÄ
Jatko-opiskelija, Suomen kieli, Suomen Kulttuurirahasto, TIIMI: 1
PROJEKTIT: Verbal and non-verbal resources for action construction | Turn design in translatory talk – Bilingual mediating in Finnish-Brazilian Portuguese everyday conversation (väitöskirja) | FiDiPro-projekti Multimodaalisuus: kehollisuuden kautta kieleen ja toimintaan
AVAINSANAT: Monikielinen ja monenkeskinen vuorovaikutus, Kääntäminen arkikeskustelussa, Osallistuminen, Kielioppi ja vuorovaikutus, Multimodaalisuus, Brasilianportugali

PROFIILI: Helsingin yliopisto
katariina.harjunpaa@helsinki.fi

PILVI HEINONEN
Jatko-opiskelija, Suomen kieli, Koneen säätiö, TIIMI: 1
PROJEKTIT: Evaluointi opettajan vuorovaikutustoimintana (väitöskirja) | Selittäminen ohjauskonteksteissa
AVAINSANAT: Luokkahuonevuorovaikutus, Pedagogiikka

PROFIILI: Helsingin yliopisto
pilvi.heinonen@helsinki.fi

MARTINA HUHTAMÄKI
Tutkijatohtori, Pohjoismaiset kielet, The Bank of Sweden Tercentuary Foundation, TIIMI: 1
PROJEKTIT: Interaction and Variation in Pluricentric Languages | Communicative Patterns in Sweden Swedish and Finland Swedish
AVAINSANAT: Suomenruotsi, Vuorovaikutuslingvistiikka, Variaatiopragmatiikka, Prosodia, Fääri

PROFIILI: Helsingin Yliopisto, LinkedIn
martina.huhtamaki@helsinki.fi

VUOKKO HÄRMÄ
Jatko-opiskelija, Sosiologia, Emil Aaltonen Foundation, TIIMI: 3
PROJEKTIT: Shyness and Embarrasment in Everyday Social Interaction (väitöskirja)
AVAINSANAT: Emootiot, Eleet, Multimodaalisuus, Arkielämä

PROFIILI: Helsingin yliopisto
vuokko.harma@helsinki.fi

LAURA IHALAINEN
Jatko-opiskelija, Suomen kieli, Koneen säätiö, TIIMI: 2
PROJEKTIT: Taide työnä ja työvälineenä
AVAINSANAT: Vuorovaikutus teatteriharjoituksissa, Esittäminen

PROFIILI: Helsingin Yliopisto, URB-hanke
laura.h.ihalainen@helsinki.fi

AINO KOIVISTO
Tutkijatohtori, Suomen kieli, TIIMI: 2
PROJEKTIT: Asemoitumisen muutoksen ilmaisut suomessa
AVAINSANAT: Responssit, Vuorovaikutus ja kielioppi, Kaunokirjallinen dialogi, Digitaalinen keskustelunanalyysi

PROFIILI: Helsingin yliopisto
aino.koivisto@helsinki.fi

SONJA KOSKI
Dosentti, Yliopistotutkija, Biologinen antropologia, Marie Sklodowska-Curie Actions, TIIMI: 3
PROJEKTIT: Evolutionary roots of human intersubjectivity | Primate social interaction | Primate personality | Concepts of intersubjectivity
AVAINSANAT: Kädellisten käyttäytyminen ja evoluutio, Ihmisen evoluutio, Eläinten kognitio ja tunteet

PROFIILI: Helsingin yliopisto, Research Gate, Academia
sonja.koski@helsinki.fi

EMMI KOSKINEN
Jatko-opiskelija, Sosiologia, TIIMI: 3
PROJEKTIT: Theory of Mind and Affiliation in Social Interaction (Väitöskirja)
AVAINSANAT: Mielen teoria, Affiliaatio, Autismikirjon häiriöt, Tarinankerronta, Empatia

Profiili: Helsingin yliopisto, LinkedIn
emmi.ek.koskinen@helsinki.fi

SALLA KURHILA
Yliopistonlehtori, Suomen kieli, Koneen säätiö, TIIMI: 2
PROJEKTIT: Suomi toisena kielenä ja tilanteinen oppiminen
AVAINSANAT: keskustelunanalyysi, Kakkoskielinen vuorovaikutus, Tehtävälähtöinen kielen oppiminen, Kielenoppiminen työpaikalla, Vuorovaikutus lääketieteen aloilla

PROFIILI: Helsingin yliopisto
salla.kurhila@helsinki.fi

RITVA LAURY
Professori Emerita, Interactional linguistics, TIIMI: 1
PROJEKTIT: Units of language and interaction | Verbal and non-verbal resources for action construction | Units | Responding in conversation | Ellipsis | Turn openings
AVAINSANAT: Emergence of grammar from interaction, Units of language and interaction, Clause combining, Indexicality and reference, Finnish, Typology

PROFIILI: Helsingin yliopisto
ritva.laury@helsinki.fi

NIINA LILJA
Yliopistonlehtori, Suomen kieli, Tampereen Yliopisto, TIIMI: Projektit
PROJEKTIT: Korjaaminen suomalaisessa arkivuorovaikutuksessa | Suomen oppiminen toisena kielenä vuorovaikutuksessa
AVAINSANAT: Korjaaminen, Toisen tekemät korjausaloitteet, Suomi toisena kielenä, oppiminen vuorovaikutuksessa (CA-SLA)

PROFIILI: Tampereen yliopisto
niina.lilja@uta.fi

CAMILLA LINDHOLM
Dosentti, Akatemiantutkija, Suomen Akatemia
PROJEKTIT: Dementia interaction | Asymmetrical interaction | Structures in spoken Swedish
AVAINSANAT: Dementia, Epäsymmetrinen vuorovaikutus, Kieliopillisia rakenteita puhutussa ruotsissa

PROFIILI: Helsingin yliopisto
camilla.lindholm@helsinki.fi

JAN LINDSTRÖM
Professori, Pohjoismaiset kielet, TIIMI: 1
PROJEKTIT: Turn design and syntax of spoken language in an emergent | Online and positionally sensitive perspective | Next-turn repeats in Finland-Swedish in a cross-linguistic comparison | Interaction and Variation in Pluricentric Languages – Communicative Patterns in Sweden Swedish and Finland Swedish
AVAINSANAT: Diskurssipartikkelit ja pragmaattiset merkitsimet, Pragmatiikka ja kielikontaktit, Episteemisyys vuorovaikutuksessa, Esineet vuorovaikutuksessa

PROFIILI: Research Gate, Helsingin yliopisto
jan.k.lindstrom@helsinki.fi

SAIJA MERKE
Yliopistonlehtori, Jatko-opiskelija, Suomen kieli, Tampereen Yliopisto, TIIMI: 1/div>

PROJEKTIT: Selityssekvenssit luokkahuonevuorovaikutuksessa | Oppilaiden vastalauseet kielentunneilla
AVAINSANAT: S2-vuorovaikutus, Kysymyssekvenssit

PROFIILI: Helsingin yliopisto
saija.merke@helsinki.fi

LORENZA MONDADA
Professori, Keskusteluanalyysi, TIIMI: Projektit
PROJEKTIT: FiDiPro-projekti Multimodaalisuus: kehollisuuden kautta kieleen ja toimintaan | Multimodaalisuus sosiaalisessa vuorovaikutuksessa: ihmiskehojen vuorovaikutuksen kompleksisuus
AVAINSANAT: Sosiaalinen vuorovaikutus, Multimodaalisuus, Video, Kieli, Keho, Konteksti, Tila, Ajallisuus, Esineet vuorovaikutuksessa

PROFIILI: Helsingin yliopisto
lorenza.mondada@unibas.ch

JARKKO NIEMI
Tutkijatohtori, Suomen kieli, TIIMI: 1
PROJEKTIT: Digitalization in Customer Interaction
AVAINSANAT: Kielioppi ja vuorovaikutus, Myyntineuvottelut, Asiakasvuorovaikutus, Digitalisaatio

PROFIILI: Helsingin yliopisto
jarkko.j.niemi@helsinki.fi

ANSSI PERÄKYLÄ
Professori, Sosiologia, TIIMI: 3
PROJEKTIT: The interactive physiology of emotions | Emotions in psychotherapy | Movement synchronisation in interaction | The self in social interaction
AVAINSANAT: Psykoterapia, Emootiot, Psykofysiologia, Goffman, Minuus, Psykiatria, Diagnoosi, Unet

PROFIILI: Helsingin yliopisto
anssi.perakyla@helsinki.fi

IRINA PIIPPO
Tutkijatohtori, Arabian kieli ja Sosiolingvistiikka, Suomen Kulttuurirahasto, TIIMI: 2
PROJEKTIT: Normatiivisuus arabiankielisessä luokkahuone- vuorovaikutuksessa | Kieliin sosiaalistuminen, kieli-ideologiat ja kieltenyliset käytänteet pääkaupunkiseudun arabiankielisissä yhteisöissä | Miten puhutella? Puhuttelutapojen vaihtelu ja muutos
AVAINSANAT: Luokkahuonevuorovaikutus, Kieleen sosiaalistuminen, Arabia, Kielen normatiivisuus

PROFIILI: Helsingin yliopisto
irina.piippo@helsinki.fi

LIISA RAEVAARA
Yliopistotutkija, Suomen kieli, Kotus (Institute for the languages of Finland), TIIMI: 2
PROJEKTIT: Taide työnä ja työvälineenä
AVAINSANAT: Kielellisen ja kehollisen toiminnan yhteispeli, Osallistuminen, Taide vuorovaikutuksessa

PROFIILI: Helsingin yliopisto, URB-hanke
liisa.raevaara@helsinki.fi

MIRKA RAUNIOMAA
Yliopistotutkija, Suomen kieli, Englannin kieli, TIIMI: 1
PROJEKTIT: HANS – Human activity in natural settings
AVAINSANAT: Liike, Multimodaalisuus, Toimintakäytänteiden haltuun ottaminen

PROFIILI: Helsingin yliopisto
mirka.rauniomaa@helsinki.fi

ANU ROUHIKOSKI
Jatko-opiskelija, Suomen kieli, TIIMI: 2
PROJEKTIT: Direktiivit institutionaalisessa vuorovaikutuksessa (väitöskirja) | Miten puhutella? Puhuttelutapojen vaihtelu ja muutos
AVAINSANAT: Vuorovaikutussosiolingvistiikka, Kielioppi vuorovaikutuksessa, Direktiivit, Puhuttelu

PROFIILI: Helsingin yliopisto
anu.rouhikoski@helsinki.fi

GIOVANNI ROSSI
Tutkijatohtori, Lingvistiikka ja Keskusteluanalyysi, TIIMI: 1
PROJEKTIT: Verbal and non-verbal resources for action construction | PECII | Prosody and pragmatic function in next-turn repetitions across five languages
AVAINSANAT: Grammar, Prosody, Gesture, Pragmatics, Conversation analysis, Cross-linguistic comparison

PROFIILI: Helsingin yliopisto | Research Gate
giovanni.rossi@helsinki.fi

JOHANNA RUUSUVUORI
Professori, Sosiaalipsykologia, Tampereen yliopisto, TIIMI: 3
PROJEKTIT: Ryhmäterapia elämäntapamuutoksissa. Ryhmävuorovaikutus ja teknologiavälitteinen neuvonta osana yksilöllistä terveydenhoitoa | Neuvotteleminen työntekijän töihinpaluun ja työkyvyn tukemisessa | Vuorovaikutus kehityskeskusteluissa | Koskettaminen vuorovaikutuksessa
AVAINSANAT: Emootiot vuorovaikutuksessa, Sanallisen ja ei-sanallisen vuorovaikutuksen yhteys, Työelämän vuorovaikutus (ammattilaiset, asiakkaat ja moniammatillinen yhteistyö), Terveydenhuollon käytännöt, Prosessit ja tuloksellisuus

PROFIILI: Helsingin yliopisto

MARJO SAVIJÄRVI
Tutkijatohtori, Suomen kieli, TIIMI: 2
PROJEKTIT: Taide työnä ja työvälineenä, Toisen kielen oppiminen vuorovaikutuksessa, Korjaamisen käytännöt ja ymmärtäminen vuorovaikutuksessa
AVAINSANAT: Kielen oppiminen vuorovaikutuksessa, Korjaus, Multimodaalinen vuorovaikutus, Kehollinen toiminta, Lapsen kielenoppiminen

PROFIILI: Helsingin yliopisto
marjo.savijarvi@helsinki.fi

MIKA SIMONEN
Tutkijatohtori, Sosiologia, Koneen säätiö, TIIMI: 2, 3
PROJEKTIT: Human-dog Interaction | Imitation Games and interactional expertise
AVAINSANAT: Dogs, Institutional Interaction, Interview Interaction, Experimental Sociology

PROFIILI: Helsingin yliopisto, Research Gate
mika.simonen@helsinki.fi

MARJA-LEENA SORJONEN
Professori, Suomen kieli, TIIMI: 2
PROJEKTIT: Kauppa-asioinnit | Responssien vertaileva tutkimus | Korjaukset | Vuoronalkuiset partikkelit eri kielissä
AVAINSANAT: Vuorovaikutus ja kielioppi, Multimodaalinen vuorovaikutus, Kielellinen vaihtelu, Kielten välinen vertailu, Institutionaalinen vuorovaikutus, Affektit ja emootio, Responssit

PROFIILI: Helsingin yliopisto
marja-leena.sorjonen@helsinki.fi

MELISA STEVANOVIC
Tutkijatohtori, Sosiologia, TIIMI: 3
PROJEKTIT: Interpersonal synchrony in interaction, Asperger’s syndrome
AVAINSANAT: Sosiaalinen valta, Affiliaatio, Prosodia, Kehon liikkeet

PROFIILI: Helsingin yliopisto
melisa.stevanovic@helsinki.fi

KIMMO SVINHUFVUD
Tutkijatohtori, Suomen kieli, Suomen Akatemia, TIIMI: Projektit
PROJEKTIT: FiDiPro-projekti Multimodaalisuus: kehollisuuden kautta kieleen ja toimintaan
AVAINSANAT: Multimodaalisuus, Esineet vuorovaikutuksessa, Kirjoittaminen, Ohjaus

PROFIILI: Helsingin yliopisto, Twitter, Multimodality-project
kimmo.svinhufvud@helsinki.fi

ANNA VATANEN
Tutkijatohtori, Suomen kieli, Viron kieli, Suomen Kulttuurirahasto, TIIMI: 1
PROJEKTIT: Tauot vuorovaikutuksessa ja stereotypia hiljaisesta suomalaisesta | Kielen ja vuorovaikutuksen yksiköt | Prosodia ja pragmaattinen funktio seuraavan vuoron toistoissa
AVAINSANAT: Kielioppi ja vuorovaikutus, Prosodia, Projektio, Sosiaaliset toiminnot, Vuorottelu, Päällekkäispuhunta, Kieltenvälinen vertailu, suomi, viro

PROFIILI: Helsingin yliopisto
anna.vatanen@oulu.fi

SANNA VEHVILÄINEN
Professori, Itä-Suomen yliopisto, TIIMI: Projektit
PROJEKTIT: Counselling and guidance interaction Counselling skills | Counselling and guidance on group, community and network levels
AVAINSANAT: Counselling interaction, Counseling and guidance
HEIDI VEPSÄLÄINEN
Jatko-opiskelija, Suomen kieli, TIIMI: 2
PROJEKTIT: ’No’-partikkeli vastausvuoroissa (väitöskirja)
AVAINSANAT: Partikkelit, Vastaaminen, Kysymys, Tiedon pyytäminen

PROFIILI: Helsingin yliopisto
heidi.vepsalainen@helsinki.fi

LAURA VISAPÄÄ
Dosentti, Yliopistonlehtori, Suomen kieli, TIIMI: 1
PROJEKTIT: Social mind and grammar | The Happiness Project | ’Self’ as pre-existing and an interactional accomplishment
AVAINSANAT: Vuorovaikutus, Kielioppi, Empatia, Onnellisuus, Minuus, Sosiaalinen kognitio

PROFIILI: Helsingin yliopisto
laura.visapaa@helsinki.fi

EERO VOUTILAINEN
Jatko-opiskelija, Suomen kieli, TIIMI: 2
PROJEKTIT: Suomen eduskunnan täysistunto institutionaalisena vuorovaikutuksena
AVAINSANAT: Institutionaalinen vuorovaikutus, Monenkeskeinen vuorovaikutus, Vuorottelu, Moniosaiset vuorot, Osallistuminen, Puhutun ja kirjoitetun vuorovaikutuksen välinen suhde

PROFIILI: Helsingin yliopisto
eero.voutilainen@helsinki.fi

LIISA VOUTILAINEN
Tutkijatohtori, Sosiologia, TIIMI: 3
PROJEKTIT: Vuorovaikutus ja psykofysiologia psykoterapiassa | Vuorovaikutus psykodynaamisessa psykoterapiassa | Tunteiden säätely vuorovaikutuksessa
AVAINSANAT: Psykoterapia, Emootiot, Terapeuttinen muutos

PROFIILI: Helsingin yliopisto
liisa.voutilainen@helsinki.fi

ELINA WEISTE
Tutkijatohtori, Sosiologia, TIIMI: 3
PROJEKTIT: Case formulation in psychiatric outpatient care | Interactional features of case formulation in interpersonal counselling (IPC) | Psychotherapy interaction | Ingredients of an interaction in occupational therapy | Datasession interaction ja The self in social interaction
AVAINSANAT: Psykiatria, Psykoterapia, Terapiasuhde, Ongelman määrittely, Diagnoosi, Minuus

PROFIILI: Helsingin yliopisto
elina.weiste@helsinki.fi

Kuvat: Matti Ahlgren