Team 2: Handlingar

HANDLINGAR OCH HANDLINGSSEKVENSER
Teamet undersöker hur intersubjektivitet skapas när samtalsdeltagare konstruerar och tolkar handlingar och handlingssekvenser. Vi forskar i hur samtalsdeltagarna skapar en gemensam förståelse av vilka handlingssekvenser de håller på att konstruera och vilka handlingar samtalspartnern just utfört. Vi undersöker även de metoder som används för att förebygga och behandla brott i intersubjektiviteten.
Våra viktigaste forskningsobjekt följer nedan.
KONSTRUKTION OCH IDENTIFIERING AV HANDLINGAR I INSTITUTIONELLA MÖTEN
Inom detta delprojekt strävar vi efter att öka förståelsen för de faktorer som talare orienterar sig mot när de konstruerar sociala handlingar. Vi undersöker hur samtalsdeltagare kombinerar den språkliga formen hos en handling och en tolkning av den med andra semiotiska resurser (ex. skriftliga dokument eller försäljningsprodukter) vid konstruktionen av längre handlingssekvenser, såsom en begäran eller förfrågan. Vi jämför även utformningen av handlingar i olika typer av institutionella situationer. Det huvudsakliga undersökningsmaterialet utgörs av finskspråkiga servicesamtal. En grupp studerar också formulering och tolkning av direktiva handlingar i vardagliga samtal.
EMPATI OCH TOLKNING AV HANDLINGAR I PSYKOTERAPI
Inom detta delprojekt jämför vi utformningen och identifieringen av handlingar i två slag av psykoterapi, nämligen psykoanalys och kognitiv psykoterapi. Centrala handlingar terapeuten utför i psykoterapi är tolkning (utmanande av patientens förståelse) och inlevelse (empatiskt förhållningssätt till patientens erfarenhet). Vi studerar formuleringen av yttranden som uttrycker empati samt deras sekventiella position och deras inverkan på hur interaktionen framskrider. Målet med forskningen är att öka kunskapen om konstruktionen av handlingar i olika psykoterapisituationer. Dessutom vill vi erbjuda nya perspektiv på psykoterapiprocessen och på kopplingen mellan professionell teori och interaktionspraxis inom socialvetenskaplig forskning.
RESPONSIVA HANDLINGAR I OLIKA KONTEXTER
Inom detta delprojekt strävar vi efter att öka kunskapen om intersubjektivitet genom att analysera metoder för att konstruera en tur som en respons. Därtill studerar vi hur olika handlingar tolkas och besvaras språkligt sett. En grupp fokuserar speciellt på tolkningen av responser genom att studera hur olika svar tolkas (i form av tredjedrag). Forskningen behandlar speciellt finska, svenska, estniska och engelska. Målet är att nyansera bilden av responssystemen i olika språk och skapa en grund för mer tillförlitliga generaliseringar än tidigare.
FÖRSTÅELSE AV INTERSUBJEKTIVITET OCH REPARATIONSSTRATEGIER
Inom detta delprojekt studerar vi reparationsstrategier. Reparationsstrategier är den metod samtalsdeltagare använder för att skapa intersubjektivitet när det i samtalet uppstår problem med att höra, förstå eller producera tal. Vi fokuserar på finska och finlandssvenska, som är typologiskt olika språk men används i samma talgemenskap. Vi jämför de två språken och studerar olika interaktionssituationer för att få mer systematisk kunskap om reparationsstrategier. De olika situationerna omfattar vardaglig och institutionell interaktion samt talare som har liknande och olika kompetens (t.ex. modersmålstalare och andraspråkstalare). Vi analyserar speciellt de multimodala dragen i reparationssekvenserna. Jämförelsen mellan de två språken erbjuder mer exakt kunskap om reparationsstrategier än tidigare och skapar en grund för mer tillförlitliga generaliseringar och för språkspecifik kunskap. Jämförelsen mellan talare med olika kompetens medför en ny, empiriskt grundad förståelse för vilken roll ett gemensamt språk har för att konstruera intersubjektivitet.