ARKIV: EVENEMANG 2013

13.12.2013 Helsinki Lectures on Intersubjectivity: Sarah Green
Familiarity and Unfamiliarity Across Polity Borders: an Ethnographic Look at the Relation Between Intersubjectivity and Difference
I den sista föreläsningen för 2013 i serien ”Helsinki Lectures on Intersubjectivity” hölls av professorn i social- och kulturantropologi Sarah Green (Helsingfors universitet) den 13 december. Professor Greens etnografiska forskning som är förlagd till Egeiska havet i Grekland presenterades under rubriken Familiarity and Unfamiliarity Across Polity Borders: an Ethnographic Look at the Relation Between Intersubjectivity and Difference. I sin föreläsning behandlade Green intersubjektivitet genom begreppen närhet, familjaritet (familiarity) och likhet (similarity). Hon berättade att den grekiska urbefolkningen betraktade dödsfallen bland illegala invandrare som sorgliga. I synnerhet där immigranten hade haft ett hem och en familj ansågs immigrantens död vara sorglig. Intersubjektiviteten skapades här ur familjaritet, inte ur likhet.
8.11.2013 Helsinki Lectures on Intersubjectivity: Barbara Fox
Coming to a Shared Understanding of the Reason for the Visit: the First Moments in a Shoe Repair Shop
Coming to a Shared Understanding of the Reason for the Visit: the First Moments in a Shoe Repair Shop var rubriken för Barbara Fox föreläsning. Fox som är professor i språkvetenskap vid University of Colorado presenterade sitt senaste forskningsprojekt om kommunikationen t.ex. vid ett besök hos skomakaren eller i en kiosk. Efter föreläsningen visade Fox material från undersökningen som man sedan diskuterade.
Fox konstaterade att ett besök ofta inleds med en ordlös definition av rollerna. Därefter är den första uppgiften att förstå varför kunden har kommit till affären. Fox berättade att man försöker nå samförstånd med minsta möjliga besvär, och att det kan uppnås mycket snabbt och ibland också utan ord. Som exempel visade hon en situation där kunden kommer in till skomakaren som genast vänder sig om och tar kundens färdiga skor från hyllan.
4.–5.11.2013 Workshop on recruitments
Coming to a Shared Understanding of the Reason for the Visit: the First Moments in a Shoe Repair Shop
I början av november ordnade spetsforskningsenheten Intersubjektivitet i interaktion och Max Planck-institutet i Nijmegen en gemensam workshop i Helsingfors. I workshopen diskuterades aktuella forskningsprojekt som behandlar direktiv som styr andra. Nick Enfield, Julija Baranova, Mark Dingemanse, Simeon Floyd och Giovanni Rossi deltog från Max Planck-institutet. Andra gäster var Trine Heinemann (Syddansk Universitet) och Barbara Fox (University of Colorado).
4.10.2013 Helsinki Lectures on Intersubjectivity: Ulrich Streeck
On Implicit Relational Knowing in Psychotherapy
Under sitt två dagar långa besök vid spetsenheten gav professor Ulrich Streeck (Universität Göttingen) en föreläsning med rubriken On Implicit Relational Knowing in Psychotherapy. Streecks föreläsning fokuserade på kroppsspråket vid psykoterapeutisk interaktion. Han illustrerade hur kroppsspråket, t.ex. arm- och benrörelser, anknyter till den verbala kommunikationen. Enligt Streeck uttrycker vi implicit, tyst information med hjälp av vårt kroppsspråk. Inom psykoterapin är det viktigt att synliggöra den här implicita informationen för patienten, om man vill åstadkomma förändringar.
20.9.2013 Epistemics in interaction -työpaja
Helsingfors
Spetsenhetens interna workshop Epistemics in interaction på fredag 20.9 var en fortsättning på föregående dags tema. Morgonen inleddes med en datasession under ledning av professor John Heritage (University of California, Los Angeles). Därefter stod tre olika workshoppar på programmet. Ledare för den första var forskarstudenten i finska språket Anna Vatanen. Hennes tema var Overlapping Talk and Epistemics: Independent Agreements in Finnish and Estonian talk-in-interaction. Temat för den andra workshoppen var Epistemics and the Prosody of Questions in Helsinki Swedish, och den leddes av forskarstudenten i nordiska språk Martina Huhtamäki. Den tredje workshoppen leddes av forskarstudenten i finska språket Katariina Harjunpää och temat var Epistemic Relations and Participant Roles in Questions and Their Translations in Finnish-Brazilian Portuguese Multiparty Conversation.
Efter workshoppar ordnades fyra korta datasessioner. Först presenterade forskarstudenten i finska språket Saija Merke sitt material. Hennes session hade rubriken Contrasting Knowledge as Means to Construct Knowledge. Den följande sessionen granskade institutionaliserad interaktion mellan läkare och patient och leddes av universitetsforskare Chiara Monzoni. Tredje i turen var doktoranden i sociologi Elina Weiste och forskardoktorn i sociologi Liisa Voutilainen. Deras datasession hade temat Therapists’ Assertions Regarding the Clients’ Mind in Cognitive Therapy and Psychoanalysis. Den sista sessionens tema var Epistemics of Dream Narratives, och sessionen leddes av professor Anssi Peräkylä (Helsingfors universitet) och professor Jörg Bergmann (Universität Bielefeld).
19.9.2013 Epistemics in Interaction -seminaari
Helsingfors
Spetsforskningsenheten Intersubjektivitet i interaktion ordnade seminariet Epistemics in interaction 19.9.2013. Seminariet var öppet för alla.
Professor John Heritage (University of California, Los Angeles) inledde seminariet och talade under rubriken Action Formation and its Epistemic (and Other) Backgrounds. Följande talare var professor Jan Anward (Linköpings universitet). Hans föredrag hade rubriken Epistemicity and Dementia: a First Exploration. Tid för allmän diskussion hade reserverats efter bägge föredragen. Presentationerna föranledde en mängd intressanta kommentarer om kunskapsmässiga dimensioner i olika interaktionssituationer.
På seminariet talade också forskarstudenten i finska språket Jarkko Niemi. Hans föredrag hade rubriken On the Limits of Knowledge. Responsive ’(it) may be’ Utterances in Finnish. Den sista talaren för dagen var forskardoktorn i finska språket Aino Koivisto. Hennes tema var On Epistemic Responsibilities: Claiming Realization and Recollection with Finnish Particles aa and ai nii.
Seminariet var givande och föredragen gav upphov till många livliga och inspirerande diskussioner. Vi riktar vårt tack till föredragshållarna och till publiken för aktivt deltagande!
30.8.2013 Helsinki Lectures on Intersubjectivity: Arto Mustajoki
Causes of Miscommunication: Speaker’s Perspective
Professorn i ryska språket och litteraturen Arto Mustajoki (Helsingfors universitet) inledde föreläsningsserien ”Helsinki Lectures on Intersubjectivity” hösten 2013 med föredraget Causes of Miscommunication: Speaker’s Perspective. I sitt föredrag liknade Mustajoki kommunikationen människor emellan vid en cirkel som börjar med den mening som talaren vill förmedla och slutar med den mening som mottagaren uppfattar. Mustajoki framförde att man kan undvika vilseledande kommunikation genom att formulera sig på ett sätt som beaktar mottagaren. Det här misslyckas dock ofta av olika orsaker, och mottagaren förstår innebörden av meddelandet fel.
Augusti 2013 Professor Charles Antakis besök
Interactional Challenges for Adults with Intellectual Disabilities
Professorn i språk och socialpsykologi Charles Antaki från Loughborough University i England gästade spetsenheten 30.7–29.8.2013. Professor Antaki har i sitt arbete undersökt både institutionell och vardaglig interaktion med samtalsanalys som redskap. Under sin vistelse vid spetsenheten deltog Antaki i enhetens datasessioner och förde aktiva diskussioner med forskarna. Professor Antaki höll också ett föredrag med rubriken Interactional Challenges for Adults with Intellectual Disabilities.
23.–24.5.2013 Symposiet Intersubjectivity back and forth
Kulturcentret Sofia, Helsingfors
Spetsenheten ordnade 23–24.5.2013 symposiet Intersubjectivity back and forth som hölls i kulturcentret Sofia i Helsingfors. Två gästande föreläsare var inbjudna: professor Jörg Bergmann (Universität Bielefeld) och professor Per Linell (Göteborgs universitet). Båda talade om intersubjektivitet som föremål för empirisk forskning. Symposiet omfattade också diskussion i mindre grupper samt debatter. I debatterna förde forskarna fram olika motsatta perspektiv på forskningen i intersubjektivitet.
3.5.2013 Lectures on Intersubjectivity: Per Linell
Interactivity and Intersubjectivity – Dialogical Perspectives
Fredagen den 3 maj gästade professor Per Linell (Göteborgs universitet) föreläsningsserien “Lectures on Intersubjectivity”. Rubriken för föredraget var Interactivity and Intersubjectivity – Dialogical Perspectives. Linell förde fram att intersubjektivitet är en dialog där individer formar det gemensamma och gemensamheten formar individerna.
18.4.2013 Doktor Eeva Puumalas föredrag
The Body as a Vocabulary of the Political
På torsdagen den 18 april gästades spetsforskningsenheten Intersubjektivitet i interaktion av doktorn i socialpolitik Eeva Puumala (Tammerfors universitet) som talade under rubriken The Body as a Vocabulary of the Political. Puumala presenterade sin forskning, som befinner sig i ett inledande skede, där hon granskar kroppslighet och interaktion i intervjuer med asylsökande.
5.4.2013 Lectures on Intersubjectivity: Mikko Sams
The Body as a Vocabulary of the Political
Den andra föreläsningen i serien hölls fredagen den 5 april 2013. Professor Mikko Sams vid Aalto-universitetet föreläste om temat intersubjektivitet i kognitiv neurovetenskap. Sams presenterade undersökningar i vilka hjärnorna hos försökspersoner med samma slags perspektiv eller känslomässiga position visade samma slags aktivitet. Sams framförde att en gemensam upplevelse framkallar likartade tillstånd i människors hjärnor och att intersubjektivitet därför kan uppfattas som människors sätt att uppleva en gemensam omgivning.
14.3.2013 Doktor Sonja E. Koskis föreläsning
The Evolutionary Roots of Human Intersubjectivity
Den 14 mars föreläste doktor i biologi Sonja E. Koski, vid Zürich universitet och gäst hos spetsenheten. Hennes rubrik var The Evolutionary Roots of Human Intersubjectivity. Föreläsningen behandlade intersubjektivitetens utvecklingsbiologiska grunder och utveckling under människans evolution.
7.3.2013 Professor Christian Heaths föreläsning
Embodied Action and Institutional Interaction: Ordering Competition in Auctions of Fine Art and Antiques
Christian Heath, professor i arbets- och organisationsforskning vid King’s College London besökte spetsforskningsenheten för intersubjektivitet i interaktion 6 och 7 mars. Under sitt besök deltog han i Emotion i interaktion-teamets datasessioner och höll en öppen föreläsning med rubriken Embodied Action and Institutional Interaction: Ordering Competition in Auctions of Fine Art and Antiques.Föreläsningen handlade om multimodalitet i institutionell interaktion. Professor Heath gav forskarna vid spetsenheten nya idéer och motivation till fortsatt forskning.
8.2.2013 Lectures on Intersubjectivity: Erkki Kilpinen
Does Language Produce Intersubjectivity or Does Intersubjectivity Produce Language?
Den första föreläsningen i serien ”Lectures on Intersubjectivity” hölls fredagen den 8 februari. Gästföreläsare var docenten i sociologi Erkki Kilpinen (Helsingfors universitet). Han föreläste under rubriken Does Language Produce Intersubjectivity or Does Intersubjectivity Produce Language?. I sin föreläsning reflekterade Kilpinen på relationen mellan språk och intersubjektivitet samt intersubjektivitetens natur.
Januari 2013 Professor Paul Drews besök
Helsingfors
Paul Drew, professor i samtalsanalys vid Loughborough University besökte spetsenheten 1–31 januari 2013. Under sitt besök ledde Drew en datasession och höll ett föredrag om hur man skapar en korpus. Vidare bekantade han sig med forskningen vid spetsenheten i diskussioner med forskarna och i litteraturcirklar och datasessioner. Professor Drew gav forskarna många nya idéer och väckte deras intresse för en ny form av materialinsamling.