Kumous ry säännöt

Yhteiskunnallisen muutoksen opiskelijat Kumous ry säännöt

 

1§ Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Yhteiskunnallisen muutoksen opiskelijat Kumous ry, jäljempänä Kumous, ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. 

 

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot 

Yhdistyksen tarkoituksena on luoda yhteistoimintaa Helsingin yliopiston yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelmasta kiinnostuneiden opiskelijoiden keskuudessa sekä tukea ja edistää heitä heidän opinnoissaan. 

Tavoitteidensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää keskustelutilaisuuksia, tutustumiskäyntejä, matkoja, illanviettoja ja muuta vastaavaa toimintaa. Yhteistoimintaa harjoitetaan tiedekunta-, opiskelija- ja ainejärjestöjen sekä ylioppilasyhdistysten kanssa. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia, testamentteja ja apurahoja, toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä, kerätä pääsymaksuja järjestämissään tilaisuuksissa sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistyksellä on myös oikeus omistaa osakkeita. 

Yhdistyksen jäsen on oikeutettu esittämään asiansa suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Pöytäkirjakieli on suomi. 

 

3§ Jäseneksi liittyminen ja jäsenkelpoisuus 

Kumouksen varsinaiseksi jäseneksi on oikeutettu hakemaan jäsenehdot täyttävä henkilö. Varsinaiselta jäseneltä edellytetään perustutkinnon suoritusoikeutta Helsingin yliopiston yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelmissa tai globaalin kehitystutkimuksen, poliittisen historian, sosiaali- ja kulttuuriantropologian tai talous- ja sosiaalihistorian pääaineopintoja. Yhdistyksen hallitus voi harkinnan jälkeen myöntää jäsenyyden myös henkilölle, joka ei täytä edellisiä ehtoja. 

Kumouksen alumnijäseneksi voidaan hyväksyä Kumouksen entisiä jäseniä ja erikseen perustelluista syistä myös muita Kumouksen ulkopuolisia henkilöitä, joilla katsotaan olevan riittävät yhteydet Kumouksen toimintaan. 

Jäseneksi ottamisen vahvistaa hallitus sille osoitetun anomuksen perusteella hallituksen kokouksessa tai yhdistyksen kokouksen yhteydessä. 

 

4§ Jäsenyyden päättyminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero tulee voimaan välittömästi, kun se on käsitelty eroilmoituksen tulon jälkeisessä hallituksen kokouksessa, mutta viimeistään vuoden sisällä eroilmoituksen tekemisestä. Kumouksen jäsenyys voi myös päättyä, jos henkilö ei enää täytä varsinaisen jäsenyyden tai alumnijäsenyyden ehtoja. 

Yhdistyksellä on oikeus erottaa jäsen, jos jäsen: 

 1. On jättänyt toteuttamatta velvollisuudet, joihin on sitoutunut Kumoukseen liittyessä; 
 2. On menettelyllään Kumouksessa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai
 3. Ei täytä enää yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja 

Mikäli jäsen laiminlyö jäsenmaksunsa maksamisen kahdesta muistutuksesta huolimatta kolmenkymmenen (30) päivän ajan, hallitus voi katsoa hänet eronneeksi. Huomautusten välillä tulee olla vähintään seitsemän (7) vuorokautta. 

 

5§ Erottamismenettely 

Hallitus voi erottaa määräajaksi tai kokonaan jäsenen, joka on käyttäytynyt huomattavasti Kumouksen etujen tai toimintaperiaatteiden vastaisesti tai laiminlyö jäsenvelvoitteensa. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Jäsen ei ole yhdistyksen kokouksessa esteellinen äänestämään itseään koskevasta erottamisasiasta. Erottamispäätös voidaan tehdä kolmeneljäsosa (3/4) enemmistöllä yhdistyksen kokouksessa. 

Jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi, milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Valitus on tehtävä kirjallisesti yhden (1) kuukauden kuluessa. Valitusajan umpeuduttua ero astuu voimaan välittömästi, ellei päätöksestä ole valitettu. 

 

6§ Kunniajäsenet 

Kumous voi kutsua kunniajäsenikseen henkilöitä, jotka erittäin arvokkaalla tavalla ovat tukeneet sen pyrkimyksiä tai joille se muuten tahtoo osoittaa kunnioitustaan. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää hallitus yksimielisellä päätöksellä. 

 

7§ Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet 

Jokainen Kumouksen jäsen on Kumouksen toiminnassa velvollinen toimimaan Kumouksen tarkoitusperien mukaisesti sekä käyttäytymään ja esiintymään sen arvoa vastaavalla tavalla. 

Kumouksen varsinaiset jäsenet ovat vaalikelpoisia ja voivat toimia Kumouksen luottamustehtävissä. Alumnijäsenet voivat toimia virkailijoina. 

Jokaisella Kumouksen jäsenellä on oikeus seurata hallituksen kokouksia ja kokouksen puheenjohtajan luvalla myös käyttää puhevaltaa. Katsoessaan tarpeelliseksi kokouksen puheenjohtaja voi tehdä rajoituksia läsnäolon suhteen. 

Kumouksen jokaisella jäsenellä on oikeus tutustua hallituksen pöytäkirjoihin ja ne ovat aina julkisia jäsenistölle. Kumouksen tulee myös tuoda hallituksen pöytäkirjat aktiivisesti jäsenistönsä tietoon. 

Alumnijäsenten eduista hallitus päättää erikseen. 

 

8§ Jäsenmaksu 

Jokainen jäsen on velvollinen suorittamaan Kumouksen jäsenmaksun, jonka suuruuden hallitus vuosittain erikseen määrää vuosikokouksen yhteydessä. Hallitus voi harkintansa mukaan myöntää yksittäiselle jäsenelle vapautuksen jäsenmaksun suorittamisesta tietoonsa tulleiden poikkeuksellisten syiden, kuten sairauden, opiskelijavaihdon tai vanhempainvapaan perusteella. 

 

9§ Toiminta- ja tilikausi 

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien pitää antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 

 

10§ Hallinto- ja toimivaltasuhteet 

Kumouksen jäsenistö käyttää päätösvaltaansa valitessaan hallituksen yhdistyksen syyskokouksessa. 

Kumouksen korkeimpana päättävänä elimenä hallitus käyttää yhdistyslain mukaisesti yhdistyksen jäsenille kuuluvaa päätösvaltaa ottaen huomioon sääntöjen asettamat rajoitukset. 

 

11§ Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. 

Yhdistyksen vuosikokous, jota kutsutaan myös kevätkokoukseksi, pidetään tammikuun ja maaliskuun välisenä aikana, ja vaalikokous, jota kutsutaan myös syyskokoukseksi, lokakuun ja joulukuun lopun välisenä aikana. 

Yhdistyksen kokouksessa puhetta johtaa kokouksen keskuudestaan valitsema puheenjohtaja. 

Jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on aloiteoikeus yhdistyksen kokouksessa. Aloitteet asioissa, joista tulee mainita kokouskutsussa, on jätettävä yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Ehdotusta on kannatettava pyydetyssä puheenvuorossa. Ehdotuksesta, jota ei ole kannatettu, ei voida äänestää. Hallituksen esitys katsotaan kuitenkin aina kannatetuksi. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokous on laillinen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle. 

Se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä, tulee yhdistyksen kokouksen päätökseksi paitsi niissä tapauksissa, joissa laissa tai näissä säännöissä on toisin määrätty. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. 

 

12§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla kokouksesta yhdistyksen käyttämällä sähköpostilistalla viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. 

 

13§ Kevätkokous 

Yhdistyksen vuosikokouksessa, eli kevätkokouksessa, käsitellään vähintään seuraavat asiat: 

 1. Käsitellään ja vahvistetaan edellisen vuoden toimintakertomus; 
 2. Vahvistetaan edellisen tilikauden tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille; 
 3. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle;
 4. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus kuluvalle kalenterivuodelle; sekä 
 5. Käsitellä muut mahdolliset asiat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

 

14§ Syyskokous 

Yhdistyksen vaalikokouksessa, eli syyskokouksessa, käsitellään seuraavat asiat: 

 1. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja 2-11 hallituksen jäsentä; 
 2. Valitaan 0-3 varajäsentä hallitukseen; 
 3. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat; sekä 
 4. Käsitellään muut mahdolliset asiat. 

 

15§ Ylimääräinen kokous 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun vaatimus on esitetty hallitukselle. 

 

16§ Äänestys- ja vaalijärjestys 

Vaaleissa ei tarvita kannatusta. Jos kaksi jäsentä vaatii, on vaali suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä. Jos valittavia on useampia kuin yksi, vaali toimitetaan suljetuin lipuin, jolloin kukin äänestää enintään niin montaa asetettua ehdokasta kuin on valittavia. Vaalin tulosta laskettaessa jokainen annettu ääni on yhden (1) äänen arvoinen. 

Vaaleissa tulee valituksi se, joka on saanut eniten ääniä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. 

Vaalien vaalikelpoisuudesta ja äänioikeudesta on säädetty tarkemmin 7§:n 2 mom. 

 

17§ Puheenjohtaja 

Yhdistyksen syyskokous valitsee yhdistyksen ja hallituksen puheenjohtajaksi henkilön, jonka yhdistys katsoo toiminnallaan ja muutoin hankkimallaan kokemuksella sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa puolesta olevan sovelias tehtävään. 

Ellei yhdistyksen puheenjohtajaa valita yksimielisesti, toimitetaan vaali suljetuin lipuin. Ellei kukaan ehdokkaista saa äänestyksessä ehdotonta enemmistöä, toimitetaan uusi äänestys kahden eniten ääniä saaneen välillä, jolloin valituksi tulee se, joka tässä äänestyksessä saa enimmät äänet. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. 

Puheenjohtajan tehtäviä on: 

 1. Johtaa puhetta hallituksen kokouksissa; 
 2. Valvoa, että yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyksen sääntöjä ja tarkoitusta; 
 3. Valvoa yhdistyksen ja hallituksen kokousten päätösten täytäntöönpanoa; 
 4. Kehittää yhdistyksen ja hallituksen toimintaa; sekä 
 5. Muut erikseen määritellyt tehtävät. 

 

18§ Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2- 11 muuta varsinaista jäsentä. Syyskokouksessa valitaan myös 0-3 varajäsentä. 

Puheenjohtaja ei voi olla vajaavaltainen henkilö ja hänellä täytyy olla asunpaikka Suomessa. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt hallituksen kokouksessa. Kahden hallitusjäsenen ollessa ehdolla samaan tehtävään suoritetaan valinta hallituksen parhaaksi näkemällä tavalla. 

 

19§ Hallituksen täydentäminen 

Jos hallituksen varsinainen jäsen kesken toimikauden eroaa hallituksesta, tulee hallituksen varajäsen varsinaisen jäsenen tilalle. 

Mikäli hallituksen jäsen menettää vaalikelpoisuutensa, erotetaan tehtävästään tai eroaa hallituksesta, voidaan tämän tilalle valita uusi hallituksen jäsen yhdistyksen kokouksessa. 

Jos hallituksen puheenjohtaja kesken toimikauden menettää vaalikelpoisuutensa tai eroaa tehtävästään, toimii hallituksen varapuheenjohtaja hallituksen puheenjohtajana, kunnes yhdityksen kokous on viipymättä valinnut uuden hallituksen puheenjohtajan ja tarvittaessa täydentänyt hallituksen Kumouksen sääntöjen §11 edellyttämään pienimpään jäsenmäärään yhdistyksen kokouksessa. 

Puheenjohtaja voi esittää hallitukseen uusia jäseniä kevään vuosikokouksessa tai ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa, mikäli hallituksessa on vapaita paikkoja. Uudet hallituksen jäsenet tulee hyväksyä yhdistyksen kokouksessa. 

 

20§ Hallituksen tehtävät 

Hallitus toimii Kumouksen toimeenpanevana elimenä. Hallitus käyttää lisäksi Kumouksen puhevaltaa, kantaa vastuun ja vastaa Kumouksen puolesta tuomioistuimissa ja muissa viranomaiselimissä sekä tekee Kumouksen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet. 

 

21§ Hallituksen kokoontuminen 

Hallitus kokoontuu toimikauden aikana vähintään kuusi kertaa sekä puheenjohtajan niin tarpeelliseksi katsoessa, tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä näin vaatii. Tällöin kokous tulee pitää neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. 

Kutsu hallituksen kokoukseen ja kokouksen esityslista on lähetettävä kirjallisena tai sähköisessä muodossa koko jäsenistölle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. 

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle asianmukaisesti ja paikalla on vähintään puolet hallituksen jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa ja noudatetaan hallituksen työjärjestystä ja yleistä kokouskäytäntöä. 

 

22§ Luottamuskysymys 

Yhdistyksen kokouksella on valta erottaa hallituksen jäsen tehtävästään kesken toimikauden, mikäli jäsen ei nauti muun yhdistyksen jäsenistön luottamusta. 

Luottamuskysymys pannaan vireille yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa tai ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa, joka on Kumouksen sääntöjen §15 mukaan kutsuttu koolle. 

Yhdistyksen jäsenistö voi esittää epäluottamuslauseen hallitukselle. Epäluottamuslause tulee vireille, jos sillä on vähintään puolen yhdistyksenjäsenistön tuki. 

Luottamuskysymystä vireille pantaessa luottamuskysymyksen syyt on jätettävä kirjallisesti perusteltuina hallituksen puheenjohtajalle, jonka on viipymättä toimitettava ne edelleen hallitukselle. 

Jos yhdistyksen kokous toteaa, ettei hallituksen jäsen tai hallitus nauti muun hallituksen tai jäsenistö luottamusta, aloitetaan samassa kokouksessa toimenpiteet uuden jäsenen tai hallituksen valitsemiseksi. 

 

23§ Virkailijat 

Hallitus voi valita hallitukseen virkailijoita, jotka osallistuvat hallituksen toimintaan, mutta eivät ole äänioikeutettuja hallituksen kokouksissa. Hallituksen virkailijaksi voi hakea koko toimintakauden ajan ja virkailijan tehtävä kestää kuluvan toimintakauden loppuun asti. 

Hallituksen virkailijan täytyy olla yhdistyksen jäsen. Kumouksen hallitus tekee päätökset virkailijahakemuksista ensimmäisessä hallituksen kokouksessa hakemuksen vireilletulosta. 

Virkailijalla on oikeus erota toimesta milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Ero tulee voimaan välittömästi, kun se on käsitelty eroilmoituksen tulon jälkeisessä hallituksen kokouksessa, mutta viimeistään yhden (1) kuukauden sisällä eroilmoituksen tekemisestä. 

Kumouksen valitsema virkailija voidaan erottaa toimestaan, jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut Kumousta. Erottamisen suorittaa virkailijavalinnan tehnyt hallitus. Erottaminen tapahtuu määräenemmistön kannatuksella. Tasatuloksessa puheenjohtajan ääni ratkaisee lopputuloksen. Hallituksen päätöksestä voi valittaa hallitukselle yhden (1) kuukauden aikana. 

 

24§ Vuosijuhlat 

Kumous ry viettää vuosijuhliaan viiden vuoden välein maaliskuussa. Muista Kumouksen juhlien järjestämisestä päättää yhdistyksen hallitus. 

 

25§ Nimenkirjoittajat 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja tai sihteeri, kaksi yhdessä. 

Oikeus Kumouksen nimen kirjoittamiseen on lisäksi henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus, mutta tällöin vähintään toinen nimenkirjoittaja tulee olla joku ensimmäisessä momentissa mainituista. 

 

26§ Sääntöjen muuttaminen 

Sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 

Kokouksessa ehdotuksen on saatava vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä tullakseen muuttumattomana vahvistetuksi. 

Jos kokouksessa halutaan muuttaa alkuperäistä sääntöjen muutosehdotusta, vaaditaan muutosehdotuksen hyväksymiseksi vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. 

 

27§ Ohjesäännöt 

Näitä sääntöjä täydentävillä ohjesäännöillä voidaan antaa täsmentäviä määräyksiä hallituksen toiminnasta, virkailijoista ja heidän tehtävistänsä, yhdistyksen tiedotustoiminnasta ja muista yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeinä pidettävistä asioista. 

Näitä sääntöjä voi täydentää ohjesäännöillä. Ohjesäännöt ja niihin tehtävät muutokset hyväksyy yhdistyksen kokous vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä. Ohjesäännöt astuvat voimaan heti, kun ne on yhdistyksen kokouksessa hyväksytty ja pöytäkirjan tarkastajat ovat allekirjoittaneet kokouksen pöytäkirjan. 

 

28§ Yhdistyksen purkaminen 

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Tullakseen hyväksytyksi on ehdotuksen kummassakin kokouksessa saatava vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

Säännöt on hyväksytty Kumous ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 22.2.2024.