Kumouksen tarina

Mistä Kumous ry sai alkunsa?

Kumous perustettiin vuonna 2018, kun Yhteiskunnallisen muutoksen opinto-ohjelma sai alkunsa. Jo alusta asti Kumous astui muiden jo olemassaolevien Yhmun ainejärjestöjen rinnalle. Ensimmäisen vuoden Kumouksella oli tavoitteina saattaa uusi järjestö tunnistetuksi ja aktiiviseksi toimijaksi Valtsikaan, luoda pohja sen toiminnalle sekä tärkeimpänä olla avoin ja osallistava yhteishengen luoja sekä edunvalvoja kaikille Yhteiskunnallisen muutoksen opiskelijoille.

Kumouksen perustamisprosessi alkoi vuoden 2017 syksyllä. Vuoden 2017 ainejärjestöjen hallituksista ja Yhteiskunnallisen muutoksen 2017 tuutoreista koostunut raati valitsi hakemusten perusteella henkilöt, jotka olisivat vastuussa järjestön perustamisesta Yhteiskunnallisen muutoksen ohjelmalle. Tästä “Yhmu-toimikunnaksi” kutsusta toimikunnasta muodostettiin myöhemmin Kumous ry:n hallitus. Yhmu-toimikunta aloitti toimintansa 2017 marraskuussa, samanaikaisesti käynnistäen opiskelijajärjestön arkea tapahtumien osalta sekä aloittaen järjestön perustamiseen liittyvän käytännön työn. Jo vuoden 2017 puolella järjestettiin myös jäsenäänestys tulevan järjestön nimestä ja toimikunnan ensimmäisessä tapahtumassa, pikkujouluissa, julkistettiin äänestyksen perusteella järjestön nimeksi Kumous ry.

Alusta alkaen vuoden 2017 tuutorit sekä muut Yhmun ainejärjestöt olivat mukana avustamassa uuden järjestön toiminnan aloittamisessa sekä rahallisesti että käytännön avun suhteen. Kumouksella oli heti alusta alkaen erittäin kunnianhimoisia suunnitelmia ja tavoitteita. Ensimmäisen toimintavuoden kohokohtia olivat esimerkiksi kulttuurimatka Osloon, Kumouksen ensimmäiset sitsit, Yhmu-järjestöjen kanssa järjestetty Pre-Pre-Pre-vappu, vierailu Verstas 24/7 käsityöpajaan, ekskursio Sitraan sekä HYYn 150-vuotisfestareille järjestetty tulevaisuuspaneeli. Näiden lisäksi Kumous oli mukana järjestämässä fuksitapahtumia vuoden 2018 syksyllä, mutta niistä vastuussa olivat Yhteiskunnallisen muutoksen tuutorit.

Kumouksen toiminnassa on monena vuotena noussut esiin ”yhmu-henki” ja sen ylläpitäminen, joilla on tarkoitettu esimerkiksi sitä, että kaikilla on tervetullut olo tapahtumiin. Se nousee edelleen esiin Kumouksen toiminnassa.

 

Where did Kumous RY come from? 

Kumous was established in 2018, when four formerly independent programs were brought together to form the Society & Change program at the University of Helsinki. From the very beginning Kumous has stood alongside the other organizations under Society & Change; Keho RY, Taso RY, Polho RY and Väki RY. During its’ first year Kumous wanted to make the newly established organization known and recognised as an active participant in the Faculty of Social Sciences, create a basis for its activities and, most importantly, become an open and inclusive community builder and advocate for all students of Society & Change. 

The process of setting up the Kumous started in the autumn of 2017. A panel of 2017 tutor students and our associated organizations selected the individuals who would be responsible for setting up the organization for the Society & Change programme based on the applications. This committee, called the ”Yhmu Committee”, was later formed into the Kumous Board of 2018. The Yhmu Committee began its work in November 2017, simultaneously launching the day-to-day running of the organization in terms of events and starting the practical work of setting up. A member vote was held on the name of the future organization and at the first event of the committee, a pre-Christmas party, the name Kumous ry was announced as the name of the organization. 

From the very beginning, the 2017 tutors and the other student organizations of Yhmu were involved in helping Kumous start its activities, both financially and in terms of practical assistance. Kumous had ambitious plans and goals from the very beginning. The highlights of the first year of operation included a cultural trip to Oslo, the first Kumous Sitsit, a Pre-Pre-Pre-Vappu with associated Yhmu organizations, a visit to the Verstas 24/7 craft workshop, an excursion to Sitra and a panel discussion on the future of the 150th anniversary of HYY. In addition to these, Kumous was involved in organizing freshers’ events in autumn 2018, but the Society & Change tutors were responsible for the majority of the organizing.