Dynamics of transition policies (DTP)

Attachment to education, delayed continuation to secondary and tertiary education, as well as high numbers of drop-outs and late transition to working life commonly are recognised as major problems. The research project aims to form a comprehensive view of the dynamics of transition policies – the interaction between the various institutions and actors providing guidance and support at level – by analysing the governance of post-comprehensive educational transitions in Finland. The theoretical and methodological approach will take up the challenge of unravelling the complexity, relationality and contingency that characterise the governance of post-comprehensive transitions. Due to national socio-cultural factors, the problematisations on well-functioning educational transitions are arguably distinctive to each national milieu. Therefore, the scope for action or national models of transition policies are dissimilar, requiring understanding on domestic conditions.

The project consists of national level documentary analysis and thematic in-depth interviews conducted in 2019­–2020.

Katkokselliset koulutuspolut ja myöhäiset siirtymät koulutuksesta työelämään ovat laajasti tunnistettuja koulutuspoliittisia ongelmia. Tutkimushankkeen tavoitteena on muodostaa kokonaisvaltainen ymmärrys siirtymäpolitiikoista, koulutuksellisten siirtymien ohjaamiselle asetetuista tavoitteista ja merkityksistä, analysoimalla peruskoulun jälkeisten koulutuksellisten siirtymien hallintaa kansallisella tasolla Suomessa. Projektin teoreettisena ja menetelmällisenä lähtökohtana on tarkastella koulutuksellisten siirtymien hallintaa instituutioiden ja toimijoiden välisten suhteiden säännönmukaisuuden, dynamiikan, avulla. Monimenetelmällisen analyysin avulla politiikkadokumenteista ja asiantuntijahaastatteluista hahmotellaan koulutuksellisten siirtymien ohjaamisen haasteita sekä niihin kehitettyjä ratkaisumalleja poliittisen päätöksenteon ja julkisen keskustelun taustaksi.

Hankkeessa toteutetaan vuosien 2019–2020 aikana kattavadokumenttianalyysi ja koulutuksellisten siirtymisten asiantuntijoiden teemahaastattaeluja.

GUIDE page