Kristina Malmio

kristina_malmioDocent Kristina Malmio, SeMoSpa-projektets ledare och universitetslektor i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Malmios främsta forskningsintressen är senmodernitet och dess litterära strategier, finländsk samtidslitteratur, finlandssvensk litteratur på 1910- och 1920-talet, litteraturteori och litteratursociologi (framförallt Pierre Bourdieu), kulturstudier och feministisk litteraturteori.

Malmio har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar om finlandssvensk litteratur samt varit redaktör för flera vetenskapliga antologier. Hon har tillsammans med universitetslärare Maria Österlund (Åbo Akademi) redigerat den nyligen utgivna boken Novel Districts. Critical Readings of Monika Fagerholm (SKS 2016) och 2015 kom Values of Literature (Brill/Rodopi 2015), en antologi som hon redigerat tillsammans med Hanna Meretoja, Saija Isomaa och Pirjo Lyytikäinen.

Malmio har tidigare medverkat i forskningsprojektet Tidig finlandssvensk litteratur: program och praktik (Svenska litteratursällskapet i Finland) samt fungerat som assistent och universitetslektor vid Helsingfors universitet. Under 2014 arbetade hon som gästprofessor i finländsk litteratur på Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft vid Wiens universitet, Österrike. 2017 var hon gästforskare vid Nordeuropa-Institut, Humboldt-Universität zu Berlin. Malmio har haft ett stort antal akademiska sakkunniguppdrag samt uppdrag i olika litteraturorganisationer och ingår bland annat i redaktionsrådet för Avain – Finländsk tidskrift för litteraturforskning och Joutsen/Svanen – Årsbok för forskning i finländsk litteratur. I december 2015 utkom Joutsen/Svanen nr 2 med temat svensk i litteratur i Finland och den redigerades av Malmio. https://blogs.helsinki.fi/kirjallisuuspankki/joutsensvanen-2015/ 

Presentation av delprojektet ”Spatialitet, senmodernitet och berättarstrategier i finlandssvensk samtidsprosa”

I sitt delprojekt granskar Malmio relationen mellan spatialitet, senmodernitet och berättarstrategier i verk av finlandssvenska författare såsom Monika Fagerholm, Pirkko Lindberg, Hannele Mikaela Taivassalo, Lars Sund, Henrika Ringbom, Ralf Andtbacka och Malin Kivelä. Gemensamt för de undersökta verken är att de förenas av parodiska och/eller metafiktiva inslag, mystiska, fantastiska eller utopiska element och platser samt av berättarnas och gestalternas stora rörlighet i tid och rum. Också upprepning används regelbundet som en narrativ strategi. Frågor ställs inom delprojektet är: Hurdan rumslighet skapar de använda berättargreppen? Hur förhåller sig romanernas spatialitet till senmoderna samhällsfenomen som t.ex. digitalisering eller senkapitalism? Ett exempel på relationen mellan berättargrepp och senmodernitet är de formmässiga paralleller som går att finna mellan Internet och Monika Fagerholms postmoderna roman Diva. En uppväxts eget alfabet med docklaboratorium(en bonusberättelse ur framtiden) (1998).

http://www.sls.fi/sv/blogg/manadens-forskare-kristina-malmio

Publikationer i urval:

”Introduction.” Novel Districts. Critical Readings of Monika Fagerholm, Kristina Malmio & Mia Österlund (eds), Studia Fennica Litteraria 9, Helsinki: SKS 2016.

”A Portrait of the Technological Sublime. Diva and the History of the Digital Revolution.” Novel Districts. Critical Readings of Monika Fagerholm, Kristina Malmio & Mia Österlund (eds), 2016.

“The New Cradle of the Western Civilization: Hypertexts, Global Networks, and the Finland-Swedish novel Diva.” New Dimensions of Diversity in Nordic Culture and Literature, eds. Ursula Lindqvist & Jenny Björklund, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing 2016, s. 59‒76.

”Finländsk litteratur.” Nordens litteratur, red. Margareta Petersson och Rikard Schönström, Lund: Studentlitteratur 2016 (uu).

”Suomenruotsalainen kirjallisuus 1990- ja 2000-luvuilla – Ahdas huone avartuu.” Suomen nykykirjallisuus 1. Lajeja, poetiikkaa, toim. Mika Hallila et al., Helsinki: SKS 2013, s. 193–216.

”Suomenruotsalaisen kirjallisuusinstituution erityispiirteitä.” Suomen nykykirjallisuus 2. Kirjallinen elämä ja yhteiskunta, toim. Mika Hallila et al., Helsinki: SKS 2013, s. 162–163.

Redaktör (tillsammans med Eva Kuhlefelt och Hanna Lahdenperä) för Avain – Finländsk tidskrift för litteraturforskning 3/2013, temanummer Svenskspråkig samtidslitteratur i Finland.

”Phoenix-Marvel Girl in the Age of fin de siècle – Popular Culture as a Vehicle to Postmodernism in Diva by Finland-Swedish author Monika Fagerholm.” Nodes of Contemporary Finnish Literature, ed. Leena Kirstinä, Helsinki: SKS, Studia Fennica Litteraria 6, 2012, s. 72–95.

”Ut i vida världen. Flerspråkighet i några finlandssvenska romaner på 1990- och 2000-talen.” Både och, sekä että. Om flerspråkighet. Monikielisyydestä, red. Heidi Grönstrand och Kristina Malmio. Helsingfors: Schildts 2011, s. 292–317.

”Ut genom ett så litet hål mellan fiktion och verklighet”. Gränsöverskridningar och postpostmodernitet i Lars Sunds roman Eriks bok. Gränser i nordisk litteratur/Borders in Nordic Literature. IASS XXVI  2006. Vol 1. Utgivare Clas Zilliacus. Redaktörer Heidi Grönstrand & Ulrika Gustafsson. Åbo: Åbo Akademis förlag 2008, s. 161–171.

”Katse peiliin ja peilin taakse – muutamia kysymyksiä ja näkökulmia kirjallisuuden metatasojen tutkimukseen”. Avain – Finländsk tidskrift för litteraturforskning 1/2005, s. 59–70.

***************

E-post: kristina.malmio(a)helsinki.fi

Kristina Malmio i forskningsdatasystemet TUHAT >>