Julia Tidigs

julia_tidigsFil.dr Julia Tidigs disputerade våren 2014 vid Åbo Akademi på avhandlingen Att skriva sig över språkgränserna. Flerspråkighet i Jac. Ahrenbergs och Elmer Diktonius prosa. I avhandlingen utforskar Tidigs flerspråkighetens estetiska och politiska verkningar i Ahrenbergs och Diktonius prosa och kommer med nya teoretiska synpunkter på studiet av språkblandning i skönlitteratur. Tidigs är även medlem i projektet ”Litteraturens flerspråkighet i dagens Finland” (www.monikielisyys.fi/se) och har tidigare deltagit i projektet  ”Tidig finlandssvensk litteratur: program och praktik” (SLS). Våren 2015 tilldelades hon Statsrådet Mauritz Hallbergs pris för sin doktorsavhandling.

Presentation av delprojektet: ”Språklig diversitet i finlandssvensk samtidslitteratur”

Julia Tidigs postdok-projekt berör språklig diversitet och rumslighet i finlandssvensk samtidsprosa, med särskild tonvikt på flerspråkighet. Inom projektet har Tidigs analyserat hur den språkliga variationen i Kim Weckströms Sista sommaren och Kjell Westös Drakarna över Helsingfors (båda 1996) värderats i finlandssvensk litteraturkritik och debatt. I en annan studie under utgivning diskuterar hon tillsammans med Markus Huss (Södertörns högskola) flerspråkighetens materialitet och gränsen som process i den transnationella poeten Cia Rinnes intermediala verk. Kommande studier inom projektet gäller flerspråkighet, etnicitet, kön och det urbana rummet i romaner av Johanna Holmström och Sara Razai, samt flerspråkighet, intertextualitet och skapandet av ”språkvärldar” hos Monika Fagerholm.

Publikationer i urval:

”Litteraturens språkvariation, kritiken och det finlandssvenska rummets gränser. Kim Weckströms Sista sommaren, Kjell Westös Drakarna över Helsingfors och debatten om Finlandiapriset 1996”, Siv Björklund & Harry Lönnroth (red.), Språkmöten i skönlitteratur. Perspektiv på litterär flerspråkighet. Vasa: VAKKI Publications 2016 (http://www.uva.fi/fi/sites/vakki/publications/sprakmoten/)

Julia Tidigs & Markus Huss, ”The Reader as Multilingual Soloist. Linguistic and Medial Transgressions in the Poetry of Cia Rinne”, Daniel Rellstab & Nestori Siponkoski (eds), Rajojen dynamiikkaa, Gränsernas dynamik, Borders under Negotiation, Grenzen und ihre Dynamik, VAKKI Publications 4, Vaasa: VAKKI 2015, s. 16-24. (http://www.vakki.net/publications/no4_sve.html)

Att skriva sig över språkgränserna. Flerspråkighet i Jac. Ahrenbergs och Elmer Diktonius prosa, diss., Åbo: Åbo Akademis förlag 2014. (http://www.doria.fi/handle/10024/95611)

”Here I am at home – here I am in a foreign land. Multilingualism, Modernism and (De)territorialization in the works of the Finland-Swedish writer Elmer Diktonius.” Europa! Europa? The Avant-Garde, Modernism and the Fate of a Continent, red. Sascha Bru, Jan Baetens, Benedikt Hjartarson, Peter Nicholls, Tania Ørum & Hubert van der Berg, Berlin & New York: Walter de Gruyter 2009, s. 359–372.

”Flerspråkiga (kon)textualiteter. Deleuze, Guattari och Finlands svenska litteratur?” Bloch, butch, Bertel. Kontextuella litteraturstudier, red. Michel Ekman & Kristina Malmio, Helsingfors & Åbo: Avd. för nordisk litteratur, NORDICA & Åbo Akademis förlag 2009, s. 51–67.

”Flerspråkighet som tema och litterärt grepp i Jac. Ahrenbergs Viborgsskildringar: genus, kommunikation och nationalitet.” Perspektiv på svenska språket och litteraturen, red. Piotr Bukowski, Grazyna Pietrzak-Porwisz & Iwona Kowal, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008, s. 61–67.

”Viborgska anor. Jac. Ahrenberg i kritik och praktik.” Medvandrare. Festskrift till Roger Holmström 13.11.2008, red. Michel Ekman, Julia Tidigs & Clas Zilliacus, Åbo: Åbo Akademis förlag 2008, s. 93–103.

”Upplösta språkgränser? Flerspråkighet i Elmer Diktonius Janne Kubik.Gränser i nordisk litteratur/Borders in Nordic Literature. IASS XVII 2006 II, utg. Clas Zilliacus, red. Heidi Grönstrand & Ulrika Gustafsson, Åbo: Åbo Akademis förlag 2008, s. 685–692

”Flerspråkighet och litteratur: igår, i dag och i morgon”, ledare, Lysmasken (http://www.kiiltomato.net/flersprakighet-och-litteratur-%E2%80%93-igar-i-dag-och-i-morgon/ (även i finsk version, “Monikielisyys ja kirjallisuus – eilen, tänään, ja huomenna”, http://www.kiiltomato.net/monikielisyys-ja-kirjallisuus-%E2%80%93-eilen-tanaan-ja-huomenna)

”Babels storhet och förbistring. Jac. Ahrenberg, flerspråkigheten och modersmålet.” Både och, sekä että. Om flerspråkighet. Monikielisyydestä, red. Heidi Grönstrand & Kristina Malmio, Helsingfors: Schildts 2011, s. 35–59.

”Flerspråkighet som underlighet och underverk”, Ny Tid 23/2014.

***************

E-post: julia.tidigs(a)helsinki.fi

Julia Tidigs i forskningsdatasystemet TUHAT >>