Ryhmä 2: In To the Jungle (with a plan)

Tutkimusmatka alkakoon!

Kasvatustieteen tutkija on kuin Indiana Jones viidakossa,  tällä kertaa vain etsimässä kimmeltävän aarteen sijasta uutta tietoa koulumaailman syövereistä. On erittäin tärkeää, että tutkijan oma palava innostus antaa kipinän ja motivaation toteuttaa tutkimusta, sillä aarteen etsintä ei tuota välttämättä heti tulosta. Tutkimus voi olla vuosia kestävä raskas prosessi, joka sisältää paljon pitkäveteistä päätetyöskentelyä. Pelkkä tutkijan oma innostus ja visio eivät vielä kuitenkaan tee tutkimuksesta kannattavaa. Mukaan tarvitaan retkikunta, paljon erilaisia näkökulmia ja hyvä suunnitelma, jonka avulla päästään yhdessä kohti päämäärää. Ja päämäärä on tietenkin jotain, mikä hyödyttää, edistää  ja kehittää kasvatustieteen alaa.

Ready, set.. Set the goal, please.

Minkälaista on hyvä kasvatustieteellinen tutkimus?

Hyvässä tutkimuksessa on oleellista tiedon hallinta:

Hyvä kasvatustieteellinen tutkimus sisältää luotettavaa ja perusteltua tietoa, josta on hyötyä tulevaisuudessakin. Lähteiden käyttäminen oikein on hyvän tutkimuksen merkki. Tutkimuksessa kommunikoidaan paljon myös toisten tutkimusten kanssa ja käytetään paljon lähteitä. Lähdeviittauksilla tutkija osoittaa, että tutkittu tieto on pätevää ja kirjoitus perusteltua. Tutkimus voi käsitellä täysin uutta tietoa tai täydentää jo tehtyjä tutkimuksia avaten niistä uusia näkökulmia. Jokaisen tiedon lähde tulisi merkitä tutkimukseen. Lähdeviittauksilla erotellaan, mikä perustuu toisten tutkimuksiin ja mikä esim. omaan tulkintaan tai tutkimustuloksiin. Tutkijan ottaessa huomioon aiheeseen liittyvä kirjallisuus ja aiemmat tutkimukset sekä yhteiskunnalliset tarpeet ja ongelmat, ala kehittyy ja tietoa voidaan hyödyntää monipuolisesti ja tehokkaasti vaikka jatkotutkimuksissa tai käytännön työssä. Tutkimusta tehdessä sovelletaan erilaisia tutkimusmenetelmiä, jolloin käytännön kokemuksista esimerkiksi työelämästä koulumaailmassa on varmasti etua. Jatkuva kasvatustieteen alan kehittäminen erilaisilla tutkimuksilla on väylä ja edellytys saavuttaaksemme tuloksia ja saadaksemme välineitä tulevaan.

Hmm, did you mention something about a proper plan?
Hyvä tutkimus on suunnitelmallinen:

Ennen kuin tutkimusta aletaan tekemään, niin laaditaan tutkimussuunnitelma. Tutkimussuunnitelma tehdään yhdessä “retkikunnan” kanssa. Tutkimussuunnitelmaan merkitään ylös aikataulu, tutkimusmenetelmät ja miten tutkimus etenee. Tutkimussuunnitelmassa esitellään tutkimuksen tavoitteet ja hypoteesi. Tutkimussuunnitelmaa luettaessa selviää ketä tutkitaan ja miksi tutkitaan. Jo tutkimussuunnitelmassa tulisi esitellä tutkimuksen tausta, eli mm. aiemmat tutkimukset ja tutkimukseen liittyvä kirjallisuus. Tutkimussuunnitelman tekeminen on järkevää sekä tutkimuksen pitkän luonteen että tutkimuksen tavoitteiden ja päämäärän kannalta.

Hyvä tutkimus on eettistä:

Jo tutkimussuunnitelmaan tulisi kirjata tutkimuksen eettiset näkökohdat. Kasvatustieteellisessä tutkimuksessa keskiössä ovat usein ihmiset, voidaan tutkia esimerkiksi lapsia ja nuoria. Tutkimuksen tekemiseen tulee aina kysyä lupa huoltajalta, kun kyse on alaikäisestä lapsesta. Lasten ja nuorten kanssa toimittaessa on muistettava heidän itsemääräämisoikeutensa sekä sensitiivisyys. Tutkijan asiantuntevuus ja objektiivisuus ovat olennainen osa hyvää tutkimusta. Tällöin tutkijan tai tutkijoiden henkilökohtaiset näkemykset eivät vaikuta tutkimustuloksiin. Tutkimuksen tulee olla eettisesti kestävää ja kunnioittaa ihmisarvoa ja oikeuksia.

Just wondering here, how could I describe you properly?
Hyvässä tutkimuksessa on kielioppi, käsitteet ja termit hallussa:

Olennaista tutkimuksessa on tutkimuksen selkeys ja sen vuoksi tutkimuksen täytyy olla kieliopillisesti hyvä. Olisi vaikea ottaa tosissaan puhekielellä kirjoitettua tutkimusta. Olennainen osa tieteellistä tutkimusta on käsitteiden käyttö ja niiden hallinta. Termit taas ovat osa ammattisanastoa, joka tutkijan on hyvä hallita. Nämä asiat yhdessä antavat tutkimukselle lisäarvoa ja samalla täsmentävät ja rajaavat käsiteltävää aihetta selkeäksi. Kun puhutaan asioista täsmällisillä termeillä ja laadukkaasti, tutkimuksen tuoma tieto on vastaanotettavissa sellaisena kuin pitääkin.

Hyvän tutkijan salaisuus:

Mikä voisikaan olla kasvatustieteen ammattilaiselle tärkeämpää kuin vuorovaikutustaidot. Edes kasvatustieteen tutkija ei puurra yksin, vaan tarvitsee ympärilleen hyvän tutkimustyöryhmän. Kasvatustiede tutkii ihmisen kehitystä, kasvua ja oppimista kokonaisvaltaisesti ja siksi eri tieteenalojen välinen yhteistyö onkin erityisen tärkeää. On hienoa, että koulussamme on huomioitu vuorovaikutustaitojen tärkeys ja teemme paljon ryhmätöitä, joissa pääsemme hiomaan taitojamme.

Oh, future, you may be saved.

Parhaimmillaan kasvatustieteen tutkimus tuo tiettäväksi asioita, joista ihmiset ja yhteisöt hyötyvät tästä päivästä tulevaisuuteen. Kasvatustiede sinällään koskettaa valtaosaa suomalaisista pelkästään koululaitoksen kautta, melkein jokaisella meistä kun on siitä kokemuksia. Tämä tekee kasvatustieteellisestä tutkimuksesta jo itsessään arvokasta ja tärkeää, sillä se palvelee selkeästi niin suurta joukkoa ihmisiä, joko suoraan tai välillisesti. Kasvatustieteellinen tutkimus voi tuoda vastauksia menneestä, auttaa ymmärtämään nykyhetken tapahtumia ja antaa eväitä tulevaisuuteen. Se voi tuoda tiettäväksi ajankohtaisia asioita, tarjota uusia näkökulmia tuttuihin aiheisiin ja saada aikaan positiivista muutosta. Se voi myös luoda uusia kysymyksiä ja ihmettelyn aiheita, jotka ruokkivat uusia tutkimuksia ja pitävät alan kehityksen jatkuvassa liikkeessä. Hyvässä ja laadukkaassa kasvatustieteellisessä tutkimuksessa lepää tulevaisuus.

MYYRÄ TIETOISKU

Pinnalla ollut keskustelu lastentarhanopettajien palkkojen pienuudesta innoitti tutkijoita tutkimaan päivähoidon suhdelukuja ja päivähoidon nykytilaa yleisesti, esim. liian suuret ryhmäkoot ja työn kuormittavuus. Tutkimuksen toteuttivat Myyräjoukko-niminen tutkimusryhmä. Tässä on yksi oiva esimerkki, miten tutkimuksella voi vaikuttaa moneen eri asiaan.

Tutkimuksen voit lukea täältä: https://drive.google.com/file/d/1noQCak2twW2-td60jDY45lj9M6Dx_54D/view

Myyräjoukko jatkaa edelleen tutkimusta ja kirjoittaa myös blogia tutkimuksistaan.

Blogi: https://tutkittuavarhaiskasvatuksesta.wordpress.com/

Facebook: https://www.facebook.com/tutkittuavarhaiskasvatuksesta/

Ajatuksia ja odotuksia yliopisto-opiskelusta

Kohti tutkivaa työtapaa -kurssin ensimmäisellä yhteisellä tapaamisella meidät kutsuttiin osaksi Helsingin yliopiston tiedeyhteisöä. Suhtautuminen meihin oppilaisiin tasavertaisina tiedeyhteisön jäseninä sai meidät pienen hämmennyksen valtaan. Meillä heräsi kysymys: Olemmeko me nyt jo valmiita siihen? Jaoimme yhteisen tunteen siitä, että kasvamista, opittavaa ja pohdittavaa riittää vielä maisterin opintoihin ja niistä pitkälle yli. Murroksessa oleva maailma tarvitsee itseään kehittäviä ja omistautuneita kasvatusalan ammattilaisia.

Ryhmässämme 10 henkilön odotukset ja havainnot kasvatustieteen opinnoista jakaantuivat aikalailla kahteen vastakkaiseen näkemykseen. Ennakkoajatukset yliopisto-opiskeluiden itsenäisestä suorittamisesta ja runsaslukuiselta luennolta seuraavaan siirtymisestä muuttuivat nopeasti jo ensimmäisen viikon aikana. Kasvatustieteen opinnot tukevat yhteisöllisyyttä ja koostuvat pääosin tiiviistä työskentelystä muiden opiskelijoiden kanssa. Yksin on vaikea jäädä. Yksilöitä osallistava työskentelytapa tukee valtavasti kasvamista tulevaan ammattiin ja antaa eväitä erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin sekä omaan toimijuuteen myös tulevaisuudessa.

Vuorovaikutuksen helppoutta tukee kasvatustieteellisen tiedekunnan turvallinen ilmapiiri, jossa on helppo olla oma itsensä ja tuoda ajatuksiaan ja pohdintojaan esille. Keneltäkään ei odoteta seuraavassa lauseessa valmiiksi pureskeltua ja kaiken mullistavaa näkemystä koko peruskoulun opintosuunnitelmasta, vaan jäsentämätöntä, pohdiskelevaa ja pätkivää ajatuksenjuoksua voi tuoda huoletta esille. Tämänkaltainen työskentely kehittää yhteistyökyä ja antaa eväitä tulevaisuuten.

Meillä on vakaa luotto siihen, että näiden tulevan viiden vuoden aikana, meistä kasvaa jokaisesta omat vahvuutensa tunnistavia, erilaisten persoonien kanssa sujuvasti toimeentulevia ja elämän jatkuvaa kehitystä mielenkiinnolla seuraavia huipputason opettajanalkuja. Sellaisia, jotka ovat varmoja omissa nahoissaan sekä samalla avoimia muille ihmisille ja erilaisille kohtaamisille. Sellaisia, jotka luottavat tulevaan. Siitä olisi hyvä lähteä rakentamaan vielä parempaa huomista.

Ryhmä 2: Edla Pohjanpalo, Noora Paananen, Henni Kuitunen, Heidi Aarnio, Fanny Sillman, Vilma Valasmo, Elli Uusikylä, Anni Saves, Saara Pörsti, Anna-Kaisa Suoraniemi

 

Kuvien lähdetiedot:

1. https://www.google.fi/search?safe=active&biw=1280&bih=686&tbm=isch&sa=1&ei=S56iW7KqB8OOaqPtvLAC&q=indiana+jones+jungle&oq=indiana+jones+jungle&gs_l=img.3..35i39k1j0i19k1l2j0i5i30i19k1l2.7572.12273.0.12424.20.20.0.0.0.0.176.2161.8j10.18.0….0…1c.1.64.img..2.18.2148…0j0i67k1j0i30k1j0i5i30k1j0i8i30k1j0i24k1j0i30i19k1.0.tITIq0N3C0M#imgrc=_k75MmcYCMNppM:

2. https://www.halloweenexpress.com/treasure-chest-prop/

3. https://decider.com/2017/01/02/indiana-jones-movies-hulu-amazon-prime-video/

4. https://www.theverge.com/2016/3/15/11238178/harrison-ford-indiana-jones-2019-spielberg

5. https://areajugones.sport.es/2016/03/18/indiana-jones-5-tendra-el-mismo-guionista-que-indiana-jones-y-el-reino-de-la-calavera-de-cristal/

6. http://2hdwallpapers.blogspot.com/2014/01/beautiful-latest-netuer-hd-wallpapers.html

13 Replies to “Ryhmä 2: In To the Jungle (with a plan)”

 1. Hyvin käy selväksi, millaista tutkijan työ on. Pidin jo heti alussa esitetystä Indiana Jones vertauksesta, se saa mielenkiinnon heräämään. Oli myös pohdittu varmasti monia askarruttaneita asioita, esimerkiksi itseäni hämmensi myös se, että olemme “samalla viivalla” muiden tutkijoiden kanssa. Kaiken kaikkiaan kattava paketti!

 2. Teillä oli erittäin mukaansatempaava, hyvin jäsennelty, selkeä ja huumorilla höystetty teksti, jonka lukemisesta pidin. Hyvän tutkimuksen periaatteet oli jäsennelty omien väliotsikoiden alle, mikä auttoi hahmottamaan kokonaisuuden, ja olitte tehneet hyviä pohdintoja kasvatustieteellisestä tutkimuksesta.

  Voin myös samaistua ennakkoajatuksiinne yliopisto-opiskelusta. En tarkkaan tiennyt mitä odottaa opiskelusta yliopistossa, mutta nyt kun päivät ja kurssit etenevät, asiat alkavat valjeta. Tiiviissä ryhmätyöskentelyssä on paljon hyvää, ja niin kuin totesitte, se antaa meille eväitä tulevaan, eikä kukaan oleta meidän tietävän kaikkea, vaan saamme yhdessä oppia kokoajan lisää.
  Viimeinen kappale kiteyttää mielestäni hienosti tavoitteet tuleville opiskeluvuosille!

  Melissa/ ryhmä 13

 3. Ryhmä 2!

  Teidän blogiteksti on tähän mennessä lukemistani ehdottomasti parhaiten toteutettu kokonaisuus. Indiana Jones kuvat kuvateksteineen kulkivat sulavasti kirjoitusten lomassa, ne eivät missään vaiheessa tuntuneet sinne väkisin ängetyiltä. Myös erilaisten fonttien ja jäsentelyjen käyttö oli toteutettu hyvän maun rajoissa ja lopputulos oli visuaalisesti miellyttävä. Mielestäni oli myös kiva idea laittaa tekstin väliin tietoisku esimerkin omaisesti. Jollain teistä on selkeästi aiempaakin osaamista blogikirjoittamisesta! Kiitos kirjoituksesta, jota lukiessa mielenkiinto lukemiseen ei lopahtanut missään vaiheessa.

  Nina//ryhmä 15

 4. Mielestäni Indiana Jones vertaukset olivat hauskoja ja elävöittivät tekstiä, sillä oli myös selitetty hienosti tutkimuksen eri vaiheet. Myös itsessäni heräsi ensimmäisellä luento kerralla hämmennys siitä, että olemme yhdenvertaisia jäseniä tiedekunnassa. Todella hieno ja ajatuksia herättävä blogiteksti!

  Jonna/Ryhmä 15

 5. Hei ryhmä 2!
  Mahtava kirjoitus teiltä! Saitte todella lukijan keskittymään kirjoitukseenne. Nuo Indiana Jones kuvat ja vertaukset tekivät kirjoituksestanne mielenkiintoisen seurata. Voin todella samaistua alun hämmennykseen siitä, että olemme tosiaanki tiedekunnan jäseniä. Onnistunut kirjoitus!

 6. Mikä kokonaisuus, wow! Onnistutte artikkelissanne kertomaan ja kuvittamaan mukaansatempaavasti ja tarinallisesti mistä on kyse.

  Kiitos myös siitä, että tehtävän itsekin tehneenä teidän artikkelinne onnistuu herättämään vielä uusia ajatuksia. Erityisesti mainittakoon pohdintanne aiheesta ollaanko valmiita astumaan tiedeyhteisön jäseniksi ja kuinka siihen viisasti toteatte “Murroksessa oleva maailma tarvitsee itseään kehittäviä ja omistautuneita kasvatusalan ammattilaisia”.

  Ihailtavaa työtä!

 7. Hei ryhmä 2!
  Tekstinne on erinomaisesti ja luovasti toteutettu kokonaisuus, jota oli mielenkiintoista ja viihdyttävää lukea. Indiana Jones -kuvat ja -kuvatekstit sekä väliotsikot jäsensivät tekstiä nerokkaasti. Hyvä, että otitte heti alussa esille lähdeviittauksien tärkeyden, ja korostitte muun muassa suunnitelmallisuuden ja käsitteiden tarkkuuden merkitystä.

  “Ryhmässämme 10 henkilön odotukset ja havainnot kasvatustieteen opinnoista jakaantuivat aikalailla kahteen vastakkaiseen näkemykseen. ” Minulle jäi hieman epäselväksi, mitkä nämä kaksi eri näkemystä olivat.

  Mikään muu ei jäänyt minulle tätä lukiessa epäselväksi. Loistava blogiteksti.

  Henni/ryhmä 15

 8. Teidän kirjoitustanne oli todella mielenkiintoista lukea! Mahtava jäsennelty kokonaisuus, joka sisälsi niin huumoria kuin perusteltuja ja selkeästi esitettyjä havaintoja ja näkökulmia. Kuvat olivat vielä piste i:n päälle!

  Teillä oli myös hyvin samaistuttavia pohdintoja yliopisto-opiskelusta. Pidin erityisesti viimeisen kappaleen ajatuksistanne ja olen samaa mieltä siitä, että opintojemme aikana meistä kasvaa “- – elämän jatkuvaa kehitystä mielenkiinnolla seuraavia huipputason opettajanalkuja. ”

  Emilia/ryhmä 13

 9. Hei ryhmä 2 !

  Tekstinne oli hyvin kattava ja monipuolinen, olitte syventänyt pohtimista pintaraapaisua syvemmälle. Kuvista ja pienestä huumorivivahteesta plussaa, mukavasti hieman keveytti muuten aika informaationtäyteistä tekstiä. Olette hyvin jäsentäneet ajatuksianne tarkasti tutkijan työstä ja kasvatustieteistä ja seassa oli uudenlaisia nostoja.

  Iiris / ryhmä 13

 10. Tyyli jolla teksti on kirjoitettu on todella hieno! hauskalla tavalla saadaan lukijat mukaan. Tutkijan työkuva tulee hyvin selville kirjoituksen aikana. Loistava tapa kirjoittaa ja teksti ainakin minun kohdalla herätti ajatuksia 🙂

  Hieno työ!

  Patrick/ryhmä 11

 11. Kiitos hienosta ja kattavasta selvityksestä tutkijan työstä! Erityiskiitos visuaalisesta toteutuksesta sekä vertauksesta Indiana Jonesiin. Saitte kuljetettua sen mielekkäästi läpi koko tekstin!

  Elisa/ryhmä15

 12. Moikka ryhmä 2! Postauksenne on todella hieno kokonaisuus. Olette selkeästi jaksaneet nähdä vaivaa toteutuksen eteen. Keep up the good work!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *